مقاله


کد مقاله : 139704301845143389

عنوان مقاله : ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 390

فایل های مقاله : 766 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کامبیز حمیدی hamidi.ka@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 سید علی اکبر احمدی a.ahmadi4867@gmail.com استاد دکترا
3 کرم اله دانشفرد daneshfard@srbiau.ac.ir استاد دکترا
4 اصغر سیف erfan.seif@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های و ارائه الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع آمیخته ترکیبی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده¬های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 12 نفر و ارائه پرسشنامه در سه مرحله با استفاده از تکمیک دلفی به تعداد 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که بصورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده گردید. سئوال های پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون آترید و استرلینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس تعداد چهار مضمون فراگیر(، 15 مضمون سازمان دهنده (بُعد) از 89 مضمون پایه(مولفه) مرتبط با الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج گردید. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراجی پس از انجام سه مرحله دلفی 76 مورد از مولفه ها تائید و 13 مورد از آن¬ها رد شدند. دو مورد نیز بنابه نظر خبرگان پژوهش به موارد اضافه گردید. الگوی مستخرج با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 مورد ارزیابی و پس از اصلاح و حذف 14 مورد دیگر از سوالات مدل مورد برازش و تائید قرار گرفت. در این مدل همزمان کوشیده شده است به اکثر عوامل موجود مطرح در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی پرداخته شود.