آخرین شماره


شماره 43 سال 14
تابستان 1394
دانلود فایل

1 - ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ( DOI : 0)
( ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي - ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری - ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﻘﻲ - ﺣﺴﻴﻦ رﺷﺘﺒﺮي )
2 - تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی ( DOI : 0)
( محمد دوستار - محمد اسماعیل زاده - هانیه حسینی )
3 - بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس ( DOI : 0)
( محمد تقی امینی - محمد خیری - عیسی جمعه زاده )
4 - انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری ( DOI : 0)
( محمد مهدی مظفری )
5 - بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام ( DOI : 0)
( محمد تابان - ولی محمد درینی - زهره محمدیاری - فاطمه فروزش )
6 - ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا ( DOI : 0)
( رضا خیرالدین - امید خزائیان )
7 - معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا ( DOI : 0)
( مهدی تقوی - تیمور محمدی - عباس شاکری - محمد نصر اصفهانی )
8 - ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ( DOI : 0)
( عبداله احمدی جشوقانی - غلامرضا اسماعیلیان )