آخرین شماره


شماره 58 سال 18
بهار 1398
دانلود فایل

1 - بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری ( DOI : 0)
( فخریه حمیدیان پور - زهرا حصیری )
2 - طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ايران ( DOI : 0)
( محمدرضا محموديه - اصف کريمي )
3 - ارایه یک رویکرد فازی جهت مدیریت عملکرد پروژه ها در شرایط عدم اطمینان ( DOI : 0)
( علیرضا قنبری - هوشنگ تقی زاده - سلیمان ایرانزاده )
4 - توسعه متدولوژی ایجاد مدل‌های شبیه‌سازی چندمقیاسی مختلط "عامل‌مبنا-پویاشناسی سیستم" در سازمان‌های یادگیرنده ( DOI : 0)
( شریف خالق‌پرست - سید تقی اخوان نیاکی - علینقی مشایخی )
5 - قیمت‌گذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها ( DOI : 0)
( مرضیه مظفری )
6 - تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران ( DOI : 0)
( عطیه بزرگی پور - سروش قاضی نوری - محمد نقی زاده )
7 - تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران) ( DOI : )
( میرزاحسن حسینی - علیرضا علی احمدی - رومینا فرهادی نهاد )
8 - الگوي توسعه¬منابع انساني در سازمان¬هاي دولتي ايران با رويكرد خدمات¬عمومي نوين (مورد مطالعه: وزارت نيرو) ( DOI : 0)
( سید سعید حسینی )
9 - شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی ( DOI : 0)
( کامران فیضی - محمد تقی تقوی فرد - جهانیار بامداد صوفی - حسین وحیدی )
10 - تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی) ( DOI : 0)
( سمیه محرابی گوروان - ابراهیم محمودزاده - علیرضا بوشهری - مجید رمضان )
11 - شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی ( DOI : 0)
( مهدی تقوائی - علیرضا خوراکیان - فریبرز رحیم نیا - سعید مرتضوی )
12 - تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی ( DOI : 0)
( عطیه دادجوی توکلی - محمد علی حسینی - مصطفی نیکنامی - محمد جواد صالحی )
13 - تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز ( DOI : 0)
( نسرین طلایی فرد - فرهاد سنجری فرد - نادر صالحی )
14 - توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری ( DOI : 0)
( رویا سلطانی - مهناز ابراهیمی صدرآبادی - علی محمد کیمیاگری )
15 - شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی ( DOI : 0)
( محمدحسین عبدالرحیمیان - تقی ترابی - سیدجلال صادقی شریف - رویا دارابی )
16 - توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي ( DOI : 0)
( عادل اعظمی - علی پاپی - میرسامان پیشوایی )