آخرین شماره


شماره 40 سال 13
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر ( DOI : 0)
( محمد رضا مشایخ )
2 - تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان ( DOI : 0)
( محمد دوستار - محمد اسماعیل زاده - هانیه حسینی )
3 - ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم ( DOI : 0)
( علیرضا لاری - جابر مهرکار - میرسامان پیشوایی )
4 - بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان) ( DOI : 0)
( فاطمه قاسمی - غلامرضا بردبار )
5 - سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي) ( DOI : 0)
( مریم حسن نژاد - ناصر شاهنوشی فروشانی - حجت هریوندی )
6 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار ( DOI : 0)
( وجیهه هوشیار - محمد لگزیان - مهسا بذرگری )
7 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور ( DOI : 0)
( اميرحسين اصلاني - احمد نورنگ - سید علیرضا میر محمد صادقی - حسام الدین اصلانی )