آخرین شماره


شماره 41 سال 13
زمستان 1393
دانلود فایل

1 - طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی ( DOI : 0)
( لطف الله فروزنده دهکردی - محمد علی سرلک - هادی مولودیان )
2 - بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها ( DOI : 0)
( محدثه کلانتری - زهرا حیاتی - هانی شاهمرادی مقدم - میرسامان پیشوایی )
3 - مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی ( DOI : 0)
( حمیدرضا حاجی بابایی )
4 - فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی ( DOI : 0)
( حسن دانایی فرد - مهناز محمدی خورزوقی )
5 - چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور ( DOI : 0)
( وجه الله قربانی زاده - راحله منتظر - میرعلی سید نقوی - داوود حسین پور )
6 - اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران) ( DOI : 0)
( مسعود تمسكي بيدگلي - مسعود باباخاني - سید محمد سید حسینی - کاظم نقندریان )
7 - تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان ( DOI : 0)
( علی نصر اصفهانی - علی شاعئمی برزکی - مجتبی فرخی )
8 - طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان ( DOI : 0)
( حسن درویش - رضا رسولی - حسن مبارکی - پیر حسین کولیوند )
9 - ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی ( DOI : 0)
( عبدالحسین جعفرزاده - حسین صفری - محمد رضا مهرگان )
10 - ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16 ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفي - مهدی حمیدی - بهروز محمودی )