آخرین شماره


شماره 32 سال 11
پاییز 1391
دانلود فایل

1 - ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران ( DOI : 0)
( میثم جعفری - سید حسین سیدی - حامد نوذری )
2 - بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان ( DOI : 0)
( مجتبی امیری - منیر عزیزی - غلامرضا طالقانی )
3 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری ( DOI : 0)
( مصطفی کاظمی - غلامرضا ملک زاده )
4 - کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور) ( DOI : 0)
( مهرداد بذرپاش - علیرضا باباخان - مجید پورمسگری )
5 - ارزیابی عملکرد زیر شاخه های صنایع ايران با رويكرد تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تاکسونومی ( DOI : 0)
( علی محمدی - مهسا هوشنگی )
6 - طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز) ( DOI : 0)
( نیما قاسم‌نژاد مقدم - محمد نریمانی راد )
7 - بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری ( DOI : 0)
( علی بنیادی نایینی - محمد حسن کامفیروزی )
8 - بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل هریسون و والکر ( DOI : 0)
( علی اکبر جوکار - نبی الله نجاتی زاده )