آخرین شماره


شماره 34 سال 12
بهار 1392
دانلود فایل

1 - تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر ( DOI : 0)
( مجتبی رفیعی - محمد موسوی - محمد کرمانی )
2 - طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی ( DOI : 0)
( علی شاه نظری - علی نجاتبخش اصفهانی - علی اصغر پورعزت - مریم سلیمانی )
3 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره ( DOI : 0)
( علی بنیادی نایینی - محمد حسن کامفیروزی )
4 - بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران) ( DOI : 0)
( غلامرضا طالقانی - نرگس باطبی - علی غفاری )
5 - اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان) ( DOI : 0)
( سید مصطفی رضوی - حسین صفری - محمد هادی علی احمدی )