آخرین شماره


شماره 39 سال 13
تابستان 1393
دانلود فایل

1 - شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل ( DOI : 0)
( آمنه کیارزم )
2 - طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران) ( DOI : 0)
( فاطمه ثقفي - کلثوم عباسی شاهکوه - احسان کشتگاری )
3 - ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع) ( DOI : 0)
( سیدشکور عطائی - سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد )
4 - ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی ( DOI : 0)
( شهره نصری نصرابادی - علیرضا حسن زاده - علی رجب زاده )
5 - بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام) ( DOI : 0)
( مریم نکوئی‌زاده - عماد گل‌محمدی - میعاد گل‌محمدی )
6 - ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی ( DOI : 0)
( مهناز همتی نوعدوست گیلانی - علیرضا المئی )