آخرین شماره


شماره 36 سال 12
پاییز 1392
دانلود فایل

1 - طراحی مدلی ریاضی برای شناسایی و کاهش تعارضات برنامه‌هادر سطح ملی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ( DOI : 0)
( وحیدرضا سلامت )
2 - ارائه رویکرد جامعی بر مدیریت بحران شهری بر اساس نقشه آسیب‌پذیری و پهنه‌بندی خطر مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران ( DOI : 0)
( وحید اسماعیلی کیاسج - فرناز برزین پور - کامران شهانقی )
3 - مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو) ( DOI : 0)
( ابوالقاسم حکیمی‌پور - حامد بزرگ‌خو )
4 - تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور) ( DOI : 0)
( محمد ابراهیم سنجقی - برزو فرهی بوزنجانی - سیدمهدی حسینی سرخوش - جمال حاجی شفیعی )
5 - بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان ( DOI : 0)
( رضا سپهوند )
6 - طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM) ( DOI : 0)
( روح الله رازینی - عادل آذر - مهدی محمدی )
7 - اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی (FAM) (مطالعه موردی ایران مرینوس) ( DOI : 0)
( نورمحمد قياسوند - ناصر ميرسپاسی )