آخرین شماره


شماره 44 سال 14
پاییز 1394
دانلود فایل

1 - تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی )
2 - ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران ( DOI : 0)
( سحر احمدوند - میرسامان پیشوایی )
3 - مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري ( DOI : 0)
( عمران محمدی )
4 - طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی ( DOI : 0)
( محمد علی شفیعا - سیده اشرف موسوی لقمان )
5 - ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه ( DOI : 0)
( عزت‌اله اصغری‌زاده - محمد صادق بهروز )
6 - بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی ( DOI : 0)
( علی بنیادی نایینی - محمد حسن کامفیروزی )
7 - رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی ( DOI : 0)
( مجید فیض پور - امید بهبودی - امیر غفوریان شاگردی )
8 - بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی ( DOI : 0)
( محمودرضا اسماعیلی )
9 - حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان ( DOI : 0)
( سهیلا داروئیان )
10 - بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي ( DOI : 0)
( فریبرز رحیم نیا - ژاله فرزانه حسن زاده )