آخرین شماره


شماره 47 سال 15
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران ( DOI : 0)
( سید محسن اقبالی - علیرضا علی احمدی )
2 - تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی ( DOI : 0)
( غلامرضا هاشم زاده - محمدرضا بهرامی )
3 - تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران) ( DOI : 0)
( ماهرخ مختاران )
4 - طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین) ( DOI : 0)
( مهدی کبیری نایینی - سمیرا عرب بافرانی )
5 - بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی ( DOI : 0)
( هاجر براتی - حمیدرضا عریضی )
6 - مدیریت محیط" : تحلیل عوامل سازگاری سازمانی با محیط بیرونی ( DOI : 0)
( سید محمد میرکمالی - عباس منوریان - حمید فرهادی راد )
7 - بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی ( DOI : 0)
( فخریه حمیدیان پور )
8 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد ( DOI : 0)
( )