آخرین شماره


شماره 48 سال 15
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - خاطره شجاعی )
2 - تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( اردشیر زابلی زاده )
3 - معماری کلان نظام ارزیابی حوزه سلامت ایران ( DOI : 0)
( ایمان مسگری )
4 - بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) ( DOI : 0)
( علی بنیادی نایینی - سیروس امیرقدسی )
5 - نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا ( DOI : 0)
( بهروز طهماسب کاظمی )
6 - شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل ( DOI : 0)
( محمد رضا مهرگان - محمد ابویی اردکان - زهرا صادقی آرانی - محسن نظری - امید روزمند )
7 - بررسی تاثیر معنویت گرایی کارکنان بر مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان ( DOI : 0)
( محمد علی سرلک - پیر حسین کولیوند )
8 - شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران) ( DOI : 0)
( محمد صالحی - منیره موحدی )
9 - طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک ( DOI : 0)
( حمزه خواستار - علی اصغر صارم )
10 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر ) ( DOI : 0)
( سید سجاد محتشم - رضا اسماعیل پور - محمد رحیم رمضانیان )
11 - تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی ( DOI : 0)
( امید فریدونی - حسین رضایی دولت آبادی )
12 - پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد ( DOI : 0)
( مجید حسنی - عادل آذر - جمال شهرابی - عباس مقبل )