آخرین شماره


شماره 51 سال 16
تابستان 1396
دانلود فایل

1 - ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر ( DOI : 0)
( فخریه حمیدیان پور - محبوبه شفیعی - مریم دهقانی )
2 - تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی ( DOI : 0)
( غلامرضا هاشم زاده - محمدرضا بهرامی )
3 - کشف محتواي ابعاد نيروي کار احساسي پرستاران و بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر آن در بيمارستان‌هاي دولتي مشهد ( DOI : 0)
( سیده منصوره حسینی رباط - فریبرز رحیم نیا - مصطفی کاظمی - سعید مرتضوی )
4 - تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز) ( DOI : 0)
( مصطفی نجفی - شرف الدین محمد عرازی - علی اکبر حسنی )
5 - عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط ( DOI : 0)
( حسین رحمان سرشت - بهرام جبارزاده کرباسی )
6 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری ( DOI : 0)
( افسانه احمدي - سيدسپهر قاضي نوري - فاطمه ثقفي )
7 - الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد) ( DOI : 0)
( محمد صالح اولیا - محمد حسین ابویی - پرستو دمرچی )
8 - تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند با تبیین نقش فرصت-طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی ( DOI : 0)
( داود فیض - علیرضا موتمنی - اسداله کردنائیج - عظیم زارعی - مهدی دهقانی سلطانی )
9 - شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم ( DOI : 0)
( مرضیه باباییان پور - مصطفی نیک پور - سید محمد حسن حسینی )
10 - تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران ( DOI : 0)
( سیدعلی اکبر احمدی - فرشته امین - مجتبی کاتب - رضا رسولی )
11 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - طاهره باریده )
12 - تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر ( DOI : 0)
( مریم قلی زاده - محمد رضا حمیدی زاده )
13 - بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پست های مدیریتی (مطالعه موردی:دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان) ( DOI : 0)
( مرضیه کهنوجی )
14 - استراتژی مسیریابی و زمان بندی بهینه وسایل امدادی برای تخلیه افراد سالم در شرایط بحران ( DOI : 0)
( مهدی حیدری - فاطمه صبوحی - علی بزرگی امیری )
15 - تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ( DOI : 0)
( وحید ناصحی فر - سعید عسکری ماسوله )
16 - رابطه کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: دانشگاه علم و صنعت ایران) ( DOI : 0)
( سعید خادمیان - حامد دهقانان )