مقاله


کد مقاله : 13990114236316

عنوان مقاله : الگوی اخلاق کسب و کار پایدار

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 291

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمداله منظری توکلی h_manzari@yahoo.com استادیار دکترا
2 زهرا خادمی zz.khademi@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
3 سجر سلاجقه s.salajeghe@iauk.ac.ir دانشیار دکترا
4 نوید فاتحی راد fatehi.azaduniversity@gmail.com استادیار دکترا
5 عباس شول shoul@vru.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش طراحی مدل اخلاق کسب و کار پایدار برگرفته از دانش خبرگان دانشگاهی با استفاده از مدل دیمتل بود. درمرحله اول ، 14 مولفه اصلی شکل دهنده الگوی اخلاق کسب و کار از پیشینه پژوهش (دلبستگی و علاقه به کار ،پشتکار و جدیت در کار،روابط سالم و انسانی در کار ،روح کار جمعی و مشارکت در کار ،قاطعیت و مسئولیت پذیری ،رفتار عادلانه و منصفانه ،امانت داری عدم سوءاستفاده از موقعیت ،گذشت و خویشتن داری،تعهد و وفاداری ،به کارگیری مهارت و تخصص ، شهروند مداری و خیر اندیشی ،احترام و رعایت اصول اخلاقی ، پاسخگویی و حاکمیت قانونی، شفافیت) شناسایی شد. در مرحله دوم آنها را در پرسشنامه ای بسته ، مبتنی بر طیف لیکرت 7 گزینه ای قرار داده و پرسشنامه توسط 10 خبره مورد بررسی قرار گرفت تا نظر آن ها در باره میزان اهمیت این مولفه ها در اخلاق کسب و کار تعیین گردد. پیش از تحلیل داده های جمع آوری شده ، از روایی محتوا و پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد .در ادامه پرسشنامه ای متناسب با فن دیمتل برای کشف روابط علی میان مولفه ها تدوین شد و در اختیار خبرگان مزبور قرار گرفت. نتایج دیمتل نشان داد اثر گذار ترین و بنیادی ترین مولفه اخلاق کسب و کار (دلبستگی و علاقه به کار، امانت داری وعدم سوءاستفاده از موقعیت ) است. علاوه بر این مولفه ها، مولفه های قاطعیت و مسئولیت پذیری و روابط سالم وانسانی در کار نیز در مدل اثر پذیر ترین مولفه ها شناسایی شدند. مولفه روابط سالم و انسانی مهمترین عامل بوده ودر بین مولفه ها مرکزیت دارد.