Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 48
شماره 48 سال 15
پاییز 1395
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردازد. بر این اساس به انتخاب ماشین بازیافت در این صنعت خواهد پرداخت. نوآوری این مقاله توجه به بحث انتقال تکنولوژی با تکیه بر معیارهای زیست محیطی است. از سویی دیگر در بعد روشی با استفاده از تلفیق بولزای و تاپسیس و بولزای و ویکور به وزندهی و رتبه بندی ماشین آلات بازیافت پرداخته شد که این محاسبات بر روی اعداد فازی انجام گرفت. در رتبه بندی با روش تاپسیس شرکتهای صنعتگر، شانگهای و دیزین به ترتیب به عنوان اول تا سوم انتخاب شدند. در رتبه بندی با روش ویکور نیز نتایج تا حد زیادی مشابه بود و در آن ماشین آلات ساخته شده توسط شرکتهای صنعتگر، شانگهای و پلی استار، به ترتیب اول تا سوم شدند.
علیرضا علی احمدی - خاطره شجاعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : انتقال تکنولوژی ، مدیریت پسماند ، مدیریت سبز ، تاپسیس، بولزای ، ویکور
دانشگاه صداوسیما به عنوان نهادی پیش‌رو در آموزش علوم و فنون رسانه‌ای در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام و نیز جایگاه ممتازی که در تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد؛ برای تعیین آرمان‌ها، اهداف، راهبردها و الزامات خود مطالعه‌ای همه جانبه نیاز دارد. از این رو، برای کارآمد بودن دانشگاه ها باید دست به برنامه‌ریزی راهبردی زد تا ضمن انجام فعالیت‌هایی همسو به اهداف متعالی دست یابد. این تحقیق به منظور ارائه برنامه راهبردی در پنج سال آینده برای دانشگاه صداوسیما انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از شیوۀ کمّی و کیفی شامل مصاحبه و بررسی مدارک و مستندات، نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، تحلیل مطالعات انجام شده و برگزاری جلسات راهبردی استفاده شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک تکنیک سوات تحلیل شدند. بنابراین نمونه آماری مطابق با جامعه (تمامی افراد مسؤل و آگاه به مسایل سازمان و دانشگاه) در نظر گرفته شد که در مجموع 50 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. که از این تعداد 40 پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش نظرسنجی مربوط به تحلیل سوات، از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد. بر‌اساس نتایج تحقیق، اهداف و برنامه راهبردی دانشگاه در شش حوزه سرمایه انسانی (شامل اعضای هیأت‌علمی، دانشجو، کارکنان و مدیران)، حوزه آموزشی، حوزه پژوهش و فناوری، حوزه ساختار و مدیریت، حوزه نظام دینی، فرهنگی و اجتماعی و حوزه همکاری‌های علمی، آموزشی و بین‌الملل در جهان اسلام تعیین گردیده است.
اردشیر زابلی زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه صداوسیما ، برنامه‌ریزی راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، دانشگاه اسلامی
سلامت، يکي از اساسي‌ترين نيازهاي همه انسان‌هاست و هيچ يک از افراد جامعه را نمي‌توان بي‌نياز از آن دانست. سلامت فرد و جامعه در گرو ارائه خدماتي با کيفيت، مناسب و متناسب با نياز مردم است. اما بخش قابل توجهي از توان فعالان حوزه سلامت صرف تأمين و ارائه خدمات شده و بخش سياست‌گذاري، نظارت و ارزشيابي در آن کم‌رنگ جلوه مي‌نمايد. اين ضعف منجر به اين امر گرديده است که ارائه خدمات سلامت دچار نقصان و ضعف جدي بوده و نتواند انتظارات عمومي را به نحو مطلوبي پاسخ دهد. با هدف قرار دادن این شکاف از یک طرف و بحث برجسته نظارت و ارزیابی در نظام سلامت از طرف دیگر، در این مقاله بنا داریم تا به معماری و بازطراحی کلان نظام ارزیابی در حوزه سلامت ایران بپردازیم. بدین منظور پس از طراحی مدل ارتباط مفاهیم حوزه ارزیابی و تعریف نقش¬های ممکن در این حوزه در نظام سلامت ایران، به توزیع مطلوب این نقش¬ها در بین فعالان این حوزه پرداخته¬ایم. بنا بر نتایج معماری صورت¬گرفته، توصیه می¬گردد تا سازوکار ايجاد و استقرار سازمانهايي با ماهيت عمومي غيردولتي و نحوه تعاملات آنها با يکديگر و با وزارت بهداشت، به منظور تدوین و جمع¬آوری شاخص¬های سلامت از یک طرف و انجام ارزيابي و اعتباربخشي به محصولات، خدمات و فعالان این عرصه از طرف دیگر، تدوین گردد.
ایمان مسگری
DOI : 0
کلمات کلیدی : معماری سازمانی ، نظارت و ارزیابی ، حوزه سلامت، ایران
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری تعداد 15 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژه روش دیمتل بوده است که به وسیله محقق طراحی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین عامل خودآگاهی بوده و متغیر رضایت شغلی در رتبه دوم تاثیر‌گذاری قرار داشته است. از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه‌های هوش هیجانی، به ترتیب خودآگاهی، خودانگیزشی، مهارت‌های اجتماعی، همدلی و خودکنترلی بوده‌اند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. تأثیرپذیرترین متغیر تعهد سازمانی بوده است. همچنین در بین مؤلفه های تاثیرگذار هوش هیجانی خود انگیزشی مهمترین عامل می‌باشد که تاثیر بسیار زیادی نیز بر تعهد سازمانی دارد. در‌واقع نتايج اين تحقيق بيان مي دارد كه خود انگيزشي همچون موتور محركه اي است كه در صورت كاركرد مناسب مي‌تواند باعث حركت پر شتاب تعهد سازماني، همدلي، خود كنترلي و حتي مهارتهاي اجتماعي گردد.
علی بنیادی نایینی - سیروس امیرقدسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوش هیجانی ، تعهد سازمانی کارکنان ، رضایت شغلی ، روش ديمتل
در دهه¬های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات دانشی در باب تدوین اسناد بالادستی حاکمیتی و سیاستگذاری کلان مدیریتی کشور، متأسفانه هنوز الگویی متناسب و در طراز اصول و آرما¬ن¬های ج.ا.ا برای اداره امور عمومی کشور تبیین نشده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ترسیم الگوی مفهومی حکمرانی ج.ا.ا تدوین شده است. براین اساس، یک الگوی نظری مطالعه امور عمومی که پس از تلفیقی از نظریه¬های مختلف که با شرایط و اقتضائات کشور نیز بومی¬سازی شده، انتخاب و براساس آن الگوی مطالعه حکمرانی ج.ا.ا اقتباس شده است. در ادامه، با مطالعه اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های اول تا ششم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص¬ها و ویژگی‌های الگوی حکمرانی ج.ا.ا تبیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد اسناد بالادستی نظام نه تنها موضوعات و شاخص های الگوهایی مانند الگوی حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می دهد بلکه بسیار گسترده تر از این الگو به تبیین نظریه حکمرانی پرداخته است. جامعیت یافته های حاصل از چارچوب نظری ارائه شده نقص آشکار قیاس تام حکمرانی را در چارچوب حکمرانی خوب به نمایش می گذارد. در نهایت، پیشنهاد می شود محققان کشور با استفاده از این تجربیات و با به کارگیری این روش ها تلاش اندک محققان ادامه داده و نظریه حکمرانی ج.ا.ا را روز به روز بلوغ بخشیده و کامل کنند تا بتوان آن را در عرصه عمل به کار گرفت و به اهداف عالیه نظام دست یافت.
بهروز طهماسب کاظمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اداره امور عمومی ، حکمرانی، قانون اساسی ، سند چشم انداز ، سیاست‌های کلی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)