جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 49
شماره 49 سال 15
زمستان 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

عملکرد نظام نوآوری يكي از مهم‌ترین مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي براي شکوفایی اقتصادي، اجتماعي، تأمين امنيت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزه‌های نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالش‌هایی در نظام نوآوری ایران دارد. حال‌آنکه بهبود وضعیت نظام ملی نوآوری ایران، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه، همسو و مشخص است. نوعی از سیاست‌گذاری که بتوان بر اساس آن به تعیین سهم و نرخ مشارکت هر یک از بازیگران این نظام، و راهبردهای کلی پرداخت و بر بهره¬وری نظام ملی نوآوری افزود. اما حصول این امر مهم، جز در بستر سیاستی واحد، جامع و به‌دور از تشتت و تضاد سیاستی و فکری پشتیبان آن، ممکن نیست. در این راستا استفاده از معیارها و سنجه‌¬های تنظیم‌گر، تسهیل¬گر و مبتنی بر پذیرش اجتماع متخصصان این حوزه، حائز اهمیت است تا بتوان بر اساس آن به شناسایی کاستی‌های فعلی در نظام ملی نوآوری و همچنین ارزیابی سیاست‌های فعلی این نظام پرداخت و راه را برای سیاست‌های کاربردی و راهبردی در آینده نیز، بهبود بخشید. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشخص نمودن سنجه‌ای معیار و کارکردی، ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای به مروری بر ادبیات و مطالعات موجود پیرامون نظام ملی نوآوری پرداخته و پنج سطح کارکردی مبتنی بر رویکرد کارکردی تدوین شد. سپس با کاربست پنج سطح کارکردی به‌دست‌آمده که شامل سطوح مدیریت و سیاست‌گذاری، خلق و اخذ دانش، انتشار دانش، به‌کارگیری دانش و زیرساخت‌ها می‌باشد، به مروری بر کاستی‌ها و چالش‌های مطرح شده متخصصان حوزه نوآوری از خلال 16 مقاله داخلی پرداخته و برای هر سطح کارکردی هم از منظر نظری و هم کاربردی و کارکردی، مصادیقی ارائه شده¬است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که 159 ضعف و کاستی از منظر متخصصان داخلی در نظام ملی نوآوری ایران قابل‌بازشناسی است که در قالب 43 شاخص زیرمجموعه 5 سطح کارکردی فوق قرار می‌گیرد.
جواد سلطان زاده - کاوس حیدری - حمیده دباغی - حمید امین اسماعیلی - رضا انصاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظام ملی نوآوری، تحلیل متون سیاستی، کارکردهای نظام نوآوری
بر اساس اهميت استراتژيك ارزشيابي عملكرد، امروزه تعداد محدودي از سازمان‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق ارزشيابي مناسب كاركنان خويش، بهسازي عملكرد كاركنان خود را تضمين نمايند. بر اين اساس در پژوهش حاضر اين موضوع در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان دنبال شده است. تحقيق حاضر از نظر زمان انجام تحقيق مقطعي، از نظر نتايج كاربردي و توسعه‌اي، از نظر منطق اجراي تحقيق قياسي، از نظر هدف، توصيفي (مطالعه موردي) است. مهم‌ترين روش انتخاب ‌شده جهت استخراج اطلاعات، اسناد و اطلاعات سازماني است. بر اساس مطالعات انجام‌شده مناسب‌ترين روش جهت تحليل اطلاعات، روش تحليل پوششي داده‌هاي فازي انتخاب شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي¬دهد کارکنان در سال¬هاي اوليه ورود به سازمان وضعيت عملکردي مناسب¬تري دارند و با گذشت زمان از اين کارايي کاسته مي¬شود. همچنين نتايج تحقيق بيانگرآن است که سيستم ارزشيابي سنتي حاكم در صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان، از كارايي كافي برخوردار نبوده و در افزايش روحيه و تمايل كاركنان به کار تأثيري ندارد. بر اساس نتايج اين تحقيق، صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان بايد سيستم نوين ارزشيابي تدوين‌شده بر اساس مدل تحليل پوششي داده¬هاي فازي را به¬دليل نقاط قوتي چون استقلال از رأي مديران در ارزشيابي كاركنان، توان اجرايي در شرايط عدم اطمينان، امكان حضور واحد مجازي ايده‌آل و ارزشيابي كاركنان بر اساس اهداف از پيش تعيين‌شده، جايگزين سيستم سنتي موجود نمايد.
ابوالفضل دانایی - سیده ناظره سیف هاشمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزشيابي كاركنان، مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي، صندوق تامين‌اجتماعي استان سمنان
هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه¬ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه¬های پژوهش نشـان می¬دهـد که کیفیت زندگی¬کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با عدد 0.45 و با احتمال 99 درصد مشخص شده است.
امیر غفوریان شاگردی - امید بهبودی
DOI : 0
کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، توانمندسازی کارکنان
احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می¬دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن¬ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن¬ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری¬ به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک¬ها و فضاهای سبز شهری است. درک ابعاد مهم رضایت از ارائه این خدمات و میزان رضایت شهروندان از آن¬ها می¬تواند به سازمان پارک¬ها و فضای سبز شهرداری در برنامه ریزی¬های آینده برای تخصیص بودجه محدود خود کمک کند، از این رو هدف این پژوهش مدلسازی و تحلیل بخشی رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارک¬های شهری این شهر با روشی کمی مبتنی بر برنامه ریزی خطی به نام روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان ساکن شیراز است که از پارک¬های شهری این شهر استفاده می¬کنند. نمونه‌گیری به روش چندمرحله¬ای و ابزار گردآوری داده¬ها پرسش‌نامه است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شامل زیبایی و جنبه¬های بصری، امکانات رفاهی، تسهیلات و خدمات، ایمنی بهداشتی و فیزیکی، ایمنی اجتماعی و روانی و مدیریت پویای پارک است، که با توجه به این ابعاد بیشترین سطح رضایت مربوط به پارک جنت و کمترین آن مربوط به پارک کوهپایه است. همچنین منحنی¬های عملکرد نیز نشان دادند که شهرداری شیراز در اکثر شاخص¬های مورد بررسی عملکرد ضعیفی دارد که نیاز به برنامه ریزی صحیح برای رفع نقاط ضعف خود دارد.
علی محمدی - علی بنیادی نائینی - کمیل فتاحی - مهین ثابت سروستانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : پارک شهری، سنجش رضایت، مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت، کیفیت خدمات
در جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سلامت جامعه کمک نماید. آموزش و بالاخص آموزش منجر به اشتغال همانند علم در کنار عمل مانند دانشگاه علمی کاربردی از این امر مستثنی نیست. در این بین آموزشی موثر است که منجر به هدف و بازده مفید برای جامعه گردد، لذا برآنیم تا با رفع مشکلات پیش روی آموزش به این مهم نائل آییم. دراین پژوهش که به کمک خبرگان پرسشنامه ای طراحی و پس از مسجل شدن روایی و پایایی آن شاخص های موثر را می یابیم. ضریب آلفای کرونباخ نیز 0.812گردیده که نشان از پایایی پرسشنامه اول با طیف لیکرت دارد و وزن آنها را به کمک تحلیل سلسله مراتبی در پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه شماره 2) یافته و شاخص های آسیب پذیر را اولویت بندی و در اختیار مدیر برای تصمیم گیری قرار می دهیم.
علیرضا المئی - مهناز همتی نوعدوست گیلانی - رقیه یوسف نژاد لزرجانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسیب شناسی،سه شاخگی، تحلیل سلسله مراتبی
فرایند انتخاب تأمین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گیری با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده برای انتخاب تأمین کننده مناسب در یک محیط تصمیم گیری ارائه شده است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی خود سازمانده تامین‌کنندگان موجود خوشه‌بندی می‌شوند و با توجه به معیار مد نظر، خوشه برتر معرفی می‌گردد. با حضور تامین‌کننده جدید معیارهای وی با خوشه برنده مقایسه گردیده و در مورد رد یا پذیرش تامین‌کننده تصمیم‌گیری می‌شود. خروجی این مدل انتخاب تامین‌کنندگان مناسب و بررسی شرایط تامین‌کنندگان جدید می‌باشد.
میثم جعفری اسکندری - مصطفی یوسفی طزرجان
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه عصبی خودسازمانده، انتخاب تأمین کننده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم پشتیبان تصمیم
مسئوليت اجتماعي، از موضوعاتي است که اخیراً موردتوجه بسیاری از سازمان‌ها قرارگرفته است. درواقع امروزه مديران، مشتريان و سهامداران سازمان‌ها دریافته‌اند که تمام سازمان‌ها فارغ از نوع فعاليت خود در قبال تمام سهامداران، محیط‌زیست و جامعه‌ای که در آن فعاليت می‌کنند، مسئول هستند. اين پژوهش که يک مطالعه توصيفي، کاربردي و پيمايشي است، به‌منظور ارائه چارچوبی برای وزن¬دهی و رتبه¬بندی مصادیق مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی کشور انجام‌شده است. مسئولیت اجتماعی شامل 6 بُعد مسئولیت¬های اقتصادی، انسان¬دوستانه، اخلاقی، حقوقی، شرعی و مسئولیت¬های تکنولوژی بانکداری است. این پژوهش همچنین بانک¬های کشور را در ۴ دسته¬ی بانک¬های دولتی، نیمه-دولتی، خصوصی و قر¬ض¬الحسنه¬ای، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. لذا بانک¬های کشور ازنظر میزان اهتمام به مسئولیت اجتماعی و ایفای تعهدات خود در این زمینه نیز رتبه¬بندی شده¬اند. سپس از منظر ابعاد 6 گانه مسئولیت اجتماعی هریک از ۴ نوع نظام بانکی رتبه¬بندی شده¬اند. نهایتاً در مرحله آخر، مصادیق مختلف مسئولیت اجتماعی را با توجه به دسته¬بندی¬های آن¬ها با یکدیگر مورد مقایسه و رتبه¬بندی قرار داده¬ایم. داده‌های جمع‌آوری‌شده، از طريق تکنيک تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم‌افزارExpert Choice موردبررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی در ایفای مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور، مسئولیت¬های اقتصادی بالاترین رتبه را دارند و نیز بانک¬های قرض¬الحسنه¬ای به‌عنوان شاخص بانکداری اسلامی، نسبت به سایر بانک¬ها در این زمینه پیشتاز هستند و بانک¬های دولتی در رتبه¬ دوم قرار دارند.
عطاالله رفیعی آتانی - مژگان نظری
DOI : 0
کلمات کلیدی : مسئولیت ¬اجتماعی، نظام بانکی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی
مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرايندي نظام مند براي شناسايي و ارزشيابي ريسك ها و توسعه پاسخ ها جهت كاهش تهديد ها و افزايش فرصت ها، در راستاي بهبود عملكرد پروژه. در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه، برخی فاكتورها براي موفقيت مديريت ريسك، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای رتبه بندی آنها صورت نگرفته است. مقاله حاضر، یک مدل کاربردی را ارائه می دهد که در آن با استفاده از نظرات خبرگان، فاکتورهای کلیدی موفقیت مدیریت ریسک یک پروژه مفروض، شناسایی شده و رتبه بندی می شوند. قطعا داشتن اطلاعات رتبه بندی این فاکتورها می تواند نگاه مد پروژه را برای تمرکز بر نقاط بحرانی مدیریت ریسک پروژه ه، هدایت نموده و از اتلاف منابع در این زمینه، جلوگیری نماید. مدل رتبه بندی ارائه شده در این مقاله می تواند برای تحلیلگران سایر حوزه های مدیریتی، علاوه بر مدیریت ریسک پروژه نیز سودمند واقع گردد. در انتهای مقاله، مطالعه موردی صورت گرفته با اعمال مدل پیشنهادی، ارائه شده است.
محمدعلی هاتفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مديريت ريسك پروژه، فاكتورهاي كليدي موفقيت، تصمیم گیری گروهی
شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی در سازمانها ارائه کنند. یکی از شیوه های شناسایی رویکردهای خلق استراتژی بررسی نحوه هدایت و رهبری سازمانهای موفق است. بررسی این سازمانها می تواند روش های قابل اتکای خلق استراتژی را معرفی نماید. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی را ارائه می کند. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین 29 شرکت عضو گروه های مختلف صنعتی 5 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1380 تا 1392 رتبه های نخست گروه صنعتی خود را بدست آورده اند شناسایی شود. برای این منظور از 6 شاخص عملکرد بازده دارایی،حاشیه سود،بهره وری نیروی انسانی ،سهم بازار ، نرخ رشد فروش و نرخ رشد سودآوری استفاده شده است. پس از شناسایی این شرکت ها روند تحول آنها بررسی و مهمترین استراتژی هایی که موجب موفقیت آنها شده است تعیین شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای و بهره گیری از مشارکت بیش از 150 مدیر ارشد و میانی این سازمانها رویکرد خلق استراتژی های آنها شناسایی شد. رویکرد کارآفرینی در خلق استراتژی برای این سازمانها و در مقایسه با رویکردرسمی یا برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد اقدام اکتشافانه و رویکرد یادگیری استراتژیک کارآمد تر بوده است و در برخی از سازمانها نیز از تلفیقی از دو رویکرد رسمی یا برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی است که منشاء استراتژی های آنها بوده است. بدین ترتیب پیداست که در مجموعه مورد بررسی این رویکرد کارآفرینی است که می تواند برای خلق استراتژی های موفق قابل اتکا باشد.
سید محمود حسینی - بهمن حاجی پور - هوشنگ نظامی وند چگینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رویکرد خلق استراتژی ،کارآفرینی،برنامه ریزی استراتژیک،یادگیری استراتژیک و اقدام اکتشافانه استراتژیک
با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک زندگی و تاثیر آن بر تغییر سبک زندگی اختصاص دارد. هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن تاثیرگذاری طراحی مدل پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی می‌باشد. بدین منظور ابتدا از مرور ادبیات به استخراج ابعاد تاثیرگذار بر سبک زندگی پرداخته سپس توسط خبرگان جامعه شناسی این ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. با مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه عمیق و روش دلفی توسط خبرگان فناوری اطلاعات عوامل تاثیرگذار بر طراحی پرتال سبک زندگی استخراج شده است. روش پژوهش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق: دانشجویان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشجویان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و خبرگان فناوری اطلاعات در برخی از شرکت‌های انفورماتیک واقع در شهر تهران می‌باشند.از بین جامعه اماری 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه گیری شده و اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش تاثیر طراحی پرتال را برتغییر سبک زندگی و عوامل موثر بر طراحی پرتال را با اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار داد.
کامران فیضی - محمد رضا تقوا - علی خاتمی - سمیرا قندچی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سبک زندگی، فناوری‌ اطلاعات، فناوری ارتباطات، پرتال

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول :علیرضا علی احمدی
سردبیر :علیرضا علی احمدی
هیئت تحریریه :
محمد سعید جبل عاملی
احمد جعفر نژاد
رضا حسنوی
محمدرضا حمیدی زاده
جعفر سجادی
غلامرضا طالقانی
مهدی غضنفری
محمد نقی فاطمی
سید سپهر قاضی نوری
شاپا :2228-6047
شاپا الکترونیکی :2228-6047

نمایه شده