• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)
    مصطفی  نجفی شرف الدین محمد عرازی علی اکبر حسنی
    تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازم چکیده کامل
    تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقشه آنچه را که لازم است انجام دهند تا در محیط آینده موفق شوند، به‌خوبی ترسیم کنند. ازجمله تصمیمات کلیدی و استراتژیک سازمان‌ها، برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مناسب برای آینده سازمان است. به‌طورکلی، هدف از برنامه جانشینپروری، آماده‌سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است. پس در هر سازمانی لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مدل یکپارچه جهت جایگزینی نیروهای قدیمی اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو در مقاله حاضر سعی شده است که به ترسیم یک ره‌نگاشت جامع برای اجرای برنامه جانشین‌پروری که به‌مثابه نقشه راه برای ادامه حیات سازمان است، پرداخته شود. مطالعه موردی در این مقاله شرکت ملی انتقال گاز، منطقه سه عملیات انتقال است و با توجه به اهمیت استراتژیک این شرکت برای کشور از منظرهای مختلف تأثیرگذار بر رشد پایدار، تدوین ره‌نگاشت برای نیروهای آینده این سازمان برای نخستین‌بار در دستور کار قرارگرفته است. جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان و با استفاده از فرایند دلفی انجام‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ره‌نگاشت تدوین‌شده با توجه به اعتبارسنجی انجام‌شده توسط خبرگان، به‌خوبی توانسته است نیازهای آشکار و پنهان شرکت گاز ایران را برای جانشین‌پروری نیروها با توجه به اهداف مدنظر سازمان تأمین نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط
    حسین رحمان سرشت بهرام جبارزاده کرباسی
    با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار محیطی، شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و داشتن موقعیت رقابتی مناسب همواره نیازمند بهره‌گیری مناسب از دانش موجود در سازمان هستند. استفاده از این منبع بدون داشتن ساختار و رهبری مناسب امکان‌پذیر نیست. وجود ساختار و رهبری مناسب می‌تواند ضمن ایج چکیده کامل
    با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار محیطی، شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و داشتن موقعیت رقابتی مناسب همواره نیازمند بهره‌گیری مناسب از دانش موجود در سازمان هستند. استفاده از این منبع بدون داشتن ساختار و رهبری مناسب امکان‌پذیر نیست. وجود ساختار و رهبری مناسب می‌تواند ضمن ایجاد رقابت برای خلق دانش جدید، با فراهم کردن فضای مناسب همکاری، شرایط تسهیم دانش خلق شده را نیز ایجاد کند. بر این اساس در این مطالعه به بررسی عناصر سازمانی مؤثر و همچنین نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شد. نوع تحقيق علّی است و نمونه‌ی آماري اين پژوهش، 165 نفر از کارکنان و مديران شاغل در شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی شهر کرمان و ابزار گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه است. پایایی پرسشنامه برای متغیرهای رهبری ملاحظه‌کارانه، رهبری مشارکتی، رسمیت، تمرکز، همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری و سازوکارهای ترکیب دانش به ترتیب، 81/0، 70/0، 72/0، 70/0، 91/0 و 84/0 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری ملاحظه‌کارانه و رسمیت بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثرگذارند. اما رهبری مشارکتی و تمرکز اثری بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری ندارند. همچنین نتایج نشان دادند که همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثری مثبت و معنادار بر سازوکارهای ترکیب دانش دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کشف محتواي ابعاد نيروي کار احساسي پرستاران و بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر آن در بيمارستان‌هاي دولتي مشهد
    سیده منصوره حسینی رباط فریبرز  رحیم نیا مصطفی کاظمی سعید  مرتضوی
    نيروي کار احساسي به عنوان مفهوم مديريت احساسات به منظور ابراز احساسات مورد انتظار سازمان، جنبه حياتي حرفه پرستاري است که پرستاران ملزم به رعايت آن مي‌باشند، اما علي رغم اهميت، اين بحث چندان مورد توجه پژوهشگران داخل کشور نبوده است و لذا شناخت دقيقي از اين پديده وجود ندار چکیده کامل
    نيروي کار احساسي به عنوان مفهوم مديريت احساسات به منظور ابراز احساسات مورد انتظار سازمان، جنبه حياتي حرفه پرستاري است که پرستاران ملزم به رعايت آن مي‌باشند، اما علي رغم اهميت، اين بحث چندان مورد توجه پژوهشگران داخل کشور نبوده است و لذا شناخت دقيقي از اين پديده وجود ندارد. پژوهش حاضر، با توجه به شکاف دانشي موجود و اهميت کاربردي آن با توجه به حوزه مورد مطالعه خود، به دنبال کشف محتواي ابعاد نيروي کار احساسي پرستاران است و از آنجا که براي ايجاد و حفظ احساسات مناسب سازماني، بايستي هدف خاصي از اقدامات مديريت منابع انساني توسعه داده ‌شود، هدف دوم پژوهش، بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر محتواي اين ابعاد مي‌باشد. بر اين اساس، در بخش کيفي، کليه پرستاران برگزيده کشوري بيمارستان‌هاي دولتي مشهد با نمونه‌گيري هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند و تجزيه و تحليل آن با رويکرد کلايزي انجام شد و در بخش کمي نيز، پرسشنامه‌اي بين 130 نفر از پرستاران با سابقه توزيع شد که تجزيه‌ و تحليل آن با تحليل عاملي تاييدي و نرم‌افزار آموس صورت گرفت. بر مبناي نتايج حاصل از تجزيه‌و تحليل مصاحبه‌ها، در بعد بازيگري ظاهري، 5 زيرمولفه در 2 مولفه «نقاب احساسي، مقابله احساسي» و در بعد بازيگري عميق، 15 زيرمولفه در 5 مولفه «عقب‌نشيني احساسي، همدلي احساسي، برانگيختگي احساسي، اشتراک‌گذاري احساسي، انعکاس احساسي» پديدار شدند و نتايج تحليل عاملي تاييدي تمامي اين مولفه‌ها و زيرمولفه‌هاي احصا شده نيروي کار احساسي پرستاران را تاييد نمود و همچنين مشخص شد، اقدامات مديريت منابع انساني بر محتواي ابعاد نيروي کار احساسي تاثير دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد)
    محمد صالح اولیا محمد حسین ابویی پرستو دمرچی
    مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک می‌نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه‌های بهبود، به سازمان کمک می‌نماید که در مسیر سیستم‌های مدیریتی مناسب پیش رود. مدل خودارزیابی E چکیده کامل
    مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک می‌نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه‌های بهبود، به سازمان کمک می‌نماید که در مسیر سیستم‌های مدیریتی مناسب پیش رود. مدل خودارزیابی EFQM به‌عنوان ابزار مدیریت کیفیت فراگیر به علت کمبود امکانات و محدودیت منابع سازمان ها با مشکل عدم اولویت بندی پروژه های بهبود مواجه است ازاین‌رو ضرورت اولویت‌بندی استراتژیک پروژه های حاصل از خودارزیابی در سازمان ها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر ارائه ی گام های حرکت از مدل EFQM به سمت مدل BSC به‌عنوان ابزار مدیریت استراتژیک با استفاده تکنیک‌های FANP و FTOPSIS به‌منظور اولویت‌بندی استراتژیک است. این تحقیق ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و ازنظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری متشکل از 7 نفر از مدیران شهرداری یزد در قالب تیم تعالی سازمان است به‌علاوه مصاحبه و پرسش نامه ابزار مورد استفاده در تحقیق است. نتایج اولویت بندی پروژه های بهبود منجر به تعیین اهمیت منظر فرآیندهای داخلی در سازمان و اولویت بندی 21 پروژه ی بهبود ازجمله «تهیه و به‌روزرسانی شناسنامه ی آموزشی الکترونیکی پرسنل»، «جابجایی کارکنان در دسته و رسته های شغلی برحسب آموزش های طی شده» و «ایجاد مرکز اسناد شهرداری» شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
    فخریه حمیدیان پور محبوبه شفیعی مریم دهقانی
    شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در چکیده کامل
    شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در نتیجه نوآوری و بهبود مستمر برای موفقیت کسب و کار بسیار ضروری است و بنابراین برای حل این مسئله نوآوری استراتژیک در دستور کار سازمان ها قرار می گیرد. نوآوری استراتژیک، نوآوری ایجاد بازارهای جدید است و باعث ایجاد ارزش برای مشتری می شود و بازارهای موجود را به منظور ایجاد ارزش برای مشتری تغییر شکل می دهد. از طرفی دیگر کارآفرینی استراتژیک که نقشی مهم در محیط های بسیار آشفته دارد، فعالیت های استراتژیک را با فعالیت های کارآفرینی ادغام می کند. هدف از کارآفرینی استراتژیک ایجاد مزایای رقابتی مستمری است که منجر به حداکثر خلق ارزش می شود. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و بررسی پیشینه ها و ادبیات موجود، مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک، طراحی و شرح داده شده که جامعۀ آماری این پژوهش شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری بوشهر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون این مدل، فرضیۀ اصلی پژوهشی تأیید می شود که نشان می دهد کارآفرینی استراتژیک رابطۀ مثبت و معناداری با نوآوری استراتژیک در سازمان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی
    غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی
    امروزه افزايش بي ثباتي و آشفتگي ها محيط هاي سازماني باعث شده که سازمان ها برای پاسخگويي به نیازهای مشتریان در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، به سطحی از چابکی در تولید دست یابند؛ زیرا آن عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌ها تلقی می شود. درصورتی‌که شرکت های تولیدی توجه چندانی به این چکیده کامل
    امروزه افزايش بي ثباتي و آشفتگي ها محيط هاي سازماني باعث شده که سازمان ها برای پاسخگويي به نیازهای مشتریان در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، به سطحی از چابکی در تولید دست یابند؛ زیرا آن عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌ها تلقی می شود. درصورتی‌که شرکت های تولیدی توجه چندانی به این مسائل ندارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تولید چابک برافزایش بهره وری سازمان می باشد. بدین منظور تعدادی از کارکنان شرکت سیم و کابل مغان به‌عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. پژوهش مذکور از نوع کاربردی با رویکرد پیمایشی می‌باشد که به‌صورت مقطعی بر روی نمونه 134 نفری از مديران ،كارشناسان و کارکنان مطلع از موضوع موردمطالعه از شرکت مذکور که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند، انجام پذیرفت. پس از شناسایی شاخص های مربوط به بهره‌وری و تولید چابک پرسشنامه طراحی گردید که روایی آن توسط اساتید و جمعی از خبرگان کارخانه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.90 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین متغیرها به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS20 و SmartPLS2 صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که بالا بودن سطح تولید چابک تأثیر بسزایی برافزایش بهره وری در شرکت مذکور دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند با تبیین نقش فرصت-طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی
    داود فیض علیرضا موتمنی اسداله کردنائیج عظیم زارعی مهدی دهقانی سلطانی
    در حال حاضر رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش چکیده کامل
    در حال حاضر رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت طلبی فناورانه در میان شرکت های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، تمایز و عملکرد برند تأثیر مثبت معناداری بر رقابت پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر
    مریم قلی زاده محمد رضا  حمیدی زاده
    با وجود كاربرد گسترده مدل‌هاي تعالي در سازمان‌هاي امروزي هنوز به روشني مشخص نشده است، که کدامیک از الگوهای سرآمدی موجود، مناسب‌تراند. هدف اين مقاله انتخاب الگوهای سرآمدی مناسب جهت تحقق هر چه سریع‌تر سرآمدی در سازمان‌های تلاشگر می‌باشد. براي انجام اين پژوهش علاوه چکیده کامل
    با وجود كاربرد گسترده مدل‌هاي تعالي در سازمان‌هاي امروزي هنوز به روشني مشخص نشده است، که کدامیک از الگوهای سرآمدی موجود، مناسب‌تراند. هدف اين مقاله انتخاب الگوهای سرآمدی مناسب جهت تحقق هر چه سریع‌تر سرآمدی در سازمان‌های تلاشگر می‌باشد. براي انجام اين پژوهش علاوه بر مطالعه ادبیات پژوهش از فن دلفي فازي جهت پالايش و انتخاب الگوهای برتری سرآمدی بهره گرفته شده است، ایده‌سنجي بعمل آمده در دو مرحله و با استفاده از رویکرد چنگ و ‌لين مورد پالايش قرار گرفته است. جامعه پژوهش را 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. جهت بررسی و تحلیل در ابتدا 12 الگوی سرآمدی در حوزه‌های منابع انسانی، آموزش، اخلاق و مدیریت دانش انتخاب گردید، که پس از پالایش نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت، 5 مدل تایید و 7 مدل سرآمدی دیگر حذف گردید. تا بدينوسيله مسیر سرآمدی برای سازمان‌ها روشن گردد و بتوانند هر چه سریع‌تر به تحقق سرآمدی در سازمان اقدام نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای
    علیرضا علی احمدی طاهره باریده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر مجموعه ی فناوری های نرم دانشی، به خودی خود معمولا نیازی به مواد اولیه طبیعی و مصنوعی و یا ماشین آلات و صنایعی که می تواند مشمول تحریم قرار گیرند ،ندارند و مواد اولیه آنها به تمامی از معادن نرم کشور،همچون معدن فرهنگ گرفته می شود. در این تحقیق دردو مرحله ی کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 22 نفر ازخبرگان دانشگاهی و کارشناسان خبره در این حوزه برای شناسایی شاخص ها و اولویت بندی مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی (بازی های رایانه ای) به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان انجام شده است. که با رویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات و مصاحبه ، مفهوم فناوری از نوع نرم و مفهوم دانش بنیانی،همچنین مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان احصاء شدند. سپس با بهره گیری از نظریه سه شاخگی هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای(فناوری)، محتوایی(نرم بودن) و ساختاری (دانش بنیانی) طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بعد مذکور چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این بخش از پژوهش، صنعت بازی های رایانه ای به عنوان یک صنعت با فناوری نرم دانشی شناسایی شده است که 14 مولفه در بخش زمینه ای(فناوری)،20 مولفه در بخش ساختاری(دانش بنیانی)و14 مولفه در بخش محتوایی(نرم بودن) ،دارا می باشد.همچنین توسط آزمون فریمن با توجه به نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه ساختاری ،زمینه ای و محتوایی نشان داد در مورد صنعت بازی های رایانه ای ،عوامل محتوایی(نرم بودن) با رتبه اول و عوامل ساختاری-فرایندی (دانش بنیانی) در رتبه ی دوم و عوامل زمینه ای(فناوری)در رتبه سوم میزان اهمیت قرار گرفته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم
    مرضیه  باباییان پور مصطفی نیک پور سید محمد حسن حسینی
    اجرای موفق سیستم ERP در یک سازمان، تمام فرایندهای آن سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش راندمان و بهره‌وری کلی در سازمان می شود. اما سازمان‌ها در طول فرایند طراحی و پیاده‌سازی ERP با مشکلات و موانعی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به اهداف مطلوب این سیستم ب چکیده کامل
    اجرای موفق سیستم ERP در یک سازمان، تمام فرایندهای آن سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش راندمان و بهره‌وری کلی در سازمان می شود. اما سازمان‌ها در طول فرایند طراحی و پیاده‌سازی ERP با مشکلات و موانعی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به اهداف مطلوب این سیستم باز می دارد. در تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده‌سازی موفق ERP با درنظر گرفتن چرخه حیات این سیستم پرداخته می شود. از آنجا که بنگاه‌های كوچك و متوسط یكی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور می باشد لذا در این تحقیق بر صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته ‌شده است. اندازه نمونه مورد نیاز طبق فرمول کوکران تعداد 166 نفر پاسخ‌دهنده بوده و برای تحلیل و بررسی نتایج از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای تأیید عوامل استراتژی شرکت، مدیریت دانش و دقت اطلاعات، ساختار سازمانی، تجربه، دانش و تخصص اعضای تیم پروژه، و پشتیبانی و مشارکت مدیران عالی‌رتبه در مرحله قبل از پیاده‌سازی، و تأیید تمامی عوامل مؤثر در حین پیاده‌سازیERP می باشد. همچنین عوامل مدیریت تغییر، سیستم پذیرش/ مقاومت ERP، همکاری و ارتباط بین بخش‌ها، مشارکت ذینفعان (کاربران نهایی، سهامداران و...)، و استفاده از یک کمیته راهبری نیز مورد تأیید نمونه‌ی آماری در مرحله بعد از پیاده‌سازی ERP قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری
    افسانه احمدي سيدسپهر قاضي نوري فاطمه  ثقفي
    رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی شدن رقابت، تطابق سرمایه گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار يافته و انعطاف پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. چکیده کامل
    رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی شدن رقابت، تطابق سرمایه گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار يافته و انعطاف پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. استفاده از مزایای اجرای رهنگاری بدون شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن غیر ممکن است. هدف از این مقاله بکارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل تعاملات و سطح بندی عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری است بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات عوامل مؤثر بر موفقیت رهنگاری فناوری شناسایی گردید سپس جهت سطح بندی این عوامل روش مدل سازی ساختاری تفسیری بکارگرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و توزيع آن در بين 17 نفر از خبرگان استفاده شد. با تحليل يافته ها، عوامل مؤثر در چهار سطح و دو خوشه دسته بندی شدند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عوامل"تامین منابع مالی"، "حمایت و تعهد مدیریت ارشد"، "پذیرش رهنگاری"، "مشارکت مناسب افراد"، " دسترسی به داده ها، اطلاعات و دانش مورد نیاز " و "وجود تسهیل گر و مشاور"، می باشند. بیشترین تاثیرپذیری را عامل " کیفیت سند رهنگاشت " و " انعطاف پذیری در برابر تغییرات لازم با بروز رسانی رهنگاشت " به خود اختصاص دادند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - رابطه کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: دانشگاه علم و صنعت ایران)
    سعید  خادمیان حامد دهقانان
    عملکرد سازماني مستلزم توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و بهبود مستمر اين عوامل مي‌‌باشد. بنابراين، کيفيت زندگي کاري از مقوله‌هايي است که بر روي مباحث مختلف سازمان از جمله بهره‌وري افراد و عملکرد سازمان، تأثيرگذار است. كارت امتيازي متوازن از روش‌هاي نوين ارزيابي عملکرد سازم چکیده کامل
    عملکرد سازماني مستلزم توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و بهبود مستمر اين عوامل مي‌‌باشد. بنابراين، کيفيت زندگي کاري از مقوله‌هايي است که بر روي مباحث مختلف سازمان از جمله بهره‌وري افراد و عملکرد سازمان، تأثيرگذار است. كارت امتيازي متوازن از روش‌هاي نوين ارزيابي عملکرد سازمان است که در اين روش سازمان يا شركت در چهار وجه يادگيري و آموزش، فرآيندهاي داخلي، مالي و مشتري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد .لذا با توجه به کارکنان شاغل در دانشگاه علم و صنعت ايران و نقش مؤثر آنها در عملکرد سازمان، در پژوهش حاضر بدنبال پاسخ اين سوال هستيم که آيا بين کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت امتيازی متوازن در دانشگاه علم و صنعت ايران رابطه معني داري وجود دارد؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-پيمايشي-همبستگي و از نظر هدف تحقيق کاربردي محسوب مي‌شود. جامعه آماري تحقيق کارکنان ديپلم و بالاتر دانشگاه علم و صنعت ايران مي باشد. حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران 270 نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري در اين تحقيق، روش تصادفي طبقه اي مي‌باشد. داده هاي تحقيق در دو بخش کتابخانه اي و ميداني گرداوري شده است، از دو پرسش‌نامه کيفيت زندگي کاري مدل والتون و ارزيابي عملکرد سازمان با طراحي محقق استفاده شده است. پايايي پرشنامه ها با استفاده از روش كرونباخ به تر تيب 907/0 و 890/0بدست آمد و همچنين روايي آنها با روش استفاده از نظرات افراد خبره مورد تأييد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي آزمون همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. فرضيه اصلي تحقيق يعني رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد سازمان بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش اثبات گرديد. بر اساس يافته ها، تأثير کيفيت زندگي کاري در سازمان به ترتيب بر روي لايه‌هاي مالي، رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي و مشتري از لايه‌هاي عملکردي سازمان بيشترين ميزان تأثيرگذاري را داشته است و بر اساس اين نتايج بايد در سازمان با برنامه‌ريزي بر روي مباحث مالي و رشد و يادگيري ازپارامترهاي کيفيت زندگي کاري يعني پرداخت منصفانه وکافي و فرصت رشد و امنيت مداوم شرايط بهبود بهره‌وري کارکنان و عملکرد سازمان را فراهم نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - استراتژی مسیریابی و زمان بندی بهینه وسایل امدادی برای تخلیه افراد سالم در شرایط بحران
    مهدی حیدری فاطمه صبوحی علی بزرگی امیری
    هر ساله وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، سونامی، طوفان و .. سبب بی خانمان شدن هزاران نفر، ایجاد خسارت های قابل توجه اجتماعی، اقتصادی و حتی باعث مرگ تعداد زیادی از افراد می شود. پس از وقوع فاجعه یکی از مهم ترین اقدامات حیاتی، تخلیه ی افراد سالم از مناطق حادثه‌دیده به پناه چکیده کامل
    هر ساله وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله، سونامی، طوفان و .. سبب بی خانمان شدن هزاران نفر، ایجاد خسارت های قابل توجه اجتماعی، اقتصادی و حتی باعث مرگ تعداد زیادی از افراد می شود. پس از وقوع فاجعه یکی از مهم ترین اقدامات حیاتی، تخلیه ی افراد سالم از مناطق حادثه‌دیده به پناهگاه ها است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط برای مسیریابی و زمان بندی وسایل امدادی ارائه شده است. که امکان خدمت دهی به افراد سالم در هر منطقه ی حادثه‌دیده توسط چندین وسیله، امکان خدمت گرفتن از هر پناهگاه توسط چندین وسیله، وجود چندین مرکز بحران، محدودیت تعداد و ظرفیت وسایل، محدودیت ظرفیت پناهگاه ها و محدودیت پنجره های زمانی برای رسیدن وسایل به هر نقطه ی حادثه‌دیده و به هر پناهگاه در نظر گرفته شده است. در این مدل ریاضی، هدف کمینه سازی کل زمان رسیدن وسایل امدادی به نقاط حادثه‌دیده و پناهگاه ها است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پست های مدیریتی (مطالعه موردی:دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان)
    مرضیه کهنوجی
    هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پُستهای مدیریتی بوده است.روش:پژوهش حاضر تحقیق همبستگی از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دارای پُست مدیریتی در سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه ولی عصر (عج) چکیده کامل
    هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پُستهای مدیریتی بوده است.روش:پژوهش حاضر تحقیق همبستگی از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دارای پُست مدیریتی در سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان می باشندکه تعدادآنها 61 نفر بودند و کلیه جامعه آماری به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد قاطعیت(گمبریل و ریکی ) وهمدلی(دیویس )انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته استیافته ها: از نتایج تحلیل داده ها چنین دریافت می شود که بین قاطعیت مدیران و اتخاذ دیدگاه، میزان تخیل وتوجه همدلانه رابطه معناداری مشاهده نمی شود و بین قاطعیت مدیران و پریشانی شخصی رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که بین میزان قاطعیت اعضای هیأت علمی دارای پُستهای مدیریتی با ابعاد همدلی رابطه ای وجود ندارد .این رهیافت لزوم توجه جدی به تقویت توام این ابعاد در رفتار مدیران را ضروری می نمایاند.لذا توصیه می گرددبا برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاههای مرتبط و انجام گزینش های علمی تر در انتخاب مدیران دقت بیشتری به عمل آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
    سیدعلی اکبر احمدی فرشته  امین مجتبی کاتب رضا رسولی
    در سال هاي اخير، منابع انساني در سازمان ها جايگاه محوري پيدا كرده و عاملي استراتژيك براي اداره سازمان به شمار مي رود..پژوهش حاضر، با هدف تدوين استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه جامع علمی کاربردیبا استفاده از مدل بامبرگر و مشولم به تفکیک گروه بندی مشاغل در این دانشگاه چکیده کامل
    در سال هاي اخير، منابع انساني در سازمان ها جايگاه محوري پيدا كرده و عاملي استراتژيك براي اداره سازمان به شمار مي رود..پژوهش حاضر، با هدف تدوين استراتژي هاي منابع انساني در دانشگاه جامع علمی کاربردیبا استفاده از مدل بامبرگر و مشولم به تفکیک گروه بندی مشاغل در این دانشگاهانجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد دانشگاه تشکیل داده اند وداده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. در این تحقیق پس از پردازش داده‌ها ،مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و استراتژی منابع انسانی مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی منابع انسانی غالب در وضعیت موجود دانشگاه جامع علمی کاربردی طبق نظر خبرگان، استراتژی پدرانه است. در این تحقیق همچنین استراتژی های منابع انسانی به تفکیک گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی و کاربردی نیز ارایه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
    وحید ناصحی فر سعید عسکری ماسوله
    این تحقیق با هدف تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در راستای استخراج مدل تعمیم یافته در وزارتخانه های منتخب ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و برگرفته از داده های مقطعی است. سوالات تحقیق توصیفی و فرضیات آن از نوع رابطی چکیده کامل
    این تحقیق با هدف تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در راستای استخراج مدل تعمیم یافته در وزارتخانه های منتخب ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و برگرفته از داده های مقطعی است. سوالات تحقیق توصیفی و فرضیات آن از نوع رابطی است. سوال اصلی تحقیق در برگیرنده چگونگی الگوی یکپارچه توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران است. برای آزمون فرضیات از آزمون میانگین جامعه و برای اولویت‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. سیزده فرضیه بر اساس مدل‌های تحقیقات گذشته تعریف شد. جامعه آماري در تحقيق در برگيرنده کليه معاونان و مديران توسعه منابع انسانی وزارتخانه‌های دولتی منتخب که در سال منتهي به 1395 در حال اشتغال هستند را شامل مي شود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشانگر تایید تمام متغیرهای موثر بر مدل تحقیق بود. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی از دیدگاه سازمانی فاکتورهای عدالت سازمانی، عوامل فراسازمانی، آموزش، عوامل سخت افزاری محیط کاری، بومی بودن مدل، مدیریت دانش، عوامل ملی و عوامل نرم افزاری محیط کاری، و از دیدگاه فردی دین محوری و تعهد کارکنان در توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفت موثراند. در نهایت، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی تحقیق استخراج و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله