• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده
    میثم  جعفری اسکندری سید طه حسین  مرتجی حامد  نوذری
    مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و چکیده کامل
    مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و صحت بالایی برخوردار کرده است. از دیگر کاربردهای ES میتوان به پیشبینی زمان اتمام پروژه اشاره کرد. در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که پیشبینی زمان اتمام پروژه با استفاده از ES از سایر روش های موجود برتری قابل توجهی داشته و اغلب نتایج بهتری را ارائه میکند. با وجود کاربرد وسیع مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه، اخیرا تحقیقاتی توسط ماریو ونهوک صورت گرفته است که بکارگیری این روش در تمامی پروژه ها را با تردید مواجه کرده است. در این تحقیقات نشان داده شده است که توپولوژی شبکه بر کارایی این تکنیک به شدت موثر است، بدین نحو که نتایج حاصله از این تکنیک تنها در شبکه های سری از صحت خوبی بهره مند میباشد و در شبکه های موازی دچار تردید هستند. حال آنکه بسیاری از پروژه ها توامان از ارتباطات موازی و سری استفاده میکنند. در این مقاله سعی بر آن است تا با بکارگیری روش طولانی ترین مسیر، زمان پیشبینی شده اتمام پروژه در شبکه های با توپولوژی موازی را بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده و بدون افزودن حجم قابل توجه به محاسبات، بهبود بخشید. علاوه بر این، انتظار میرود مدل پیشنهادی اشکال وارده را برطرف نموده و بتواند به عنوان راه حلی مناسب برای استفاده مدیریت ارزش کسب شده در شبکه های موازی بکارگرفته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور
    مجيد  دلاوری علی  نجات بخش اصفهانی میرزا حسن  حسینی مهدی  دلاوری
    کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه ها دارد. بخصوص در سازمان هاي پروژه محور با پروژه هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت ها در گرو موفقيت پروژه هاي آن ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کس چکیده کامل
    کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه ها دارد. بخصوص در سازمان هاي پروژه محور با پروژه هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت ها در گرو موفقيت پروژه هاي آن ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کسب اطمينان از صحت و کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، ارزيابي مستمر نحوه انجام اين فعاليت ها مي‌باشد که اصطلاحاً "ارزيابي سطح بلوغ مديريت پروژه" ناميده مي‌شود در طول ساليان اخير، مدل هاي رسمي و غير رسمي مختلفي بدين منظور ارائه شده است که هر يک داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در ايران نيز با توجه به اهميت موفقيت در پروژه هاي بزرگ تحقيقاتي و در راستاي بهبود عملکرد مديريت اين پروژه ها، تدوين مدلي خاص براي ارزيابي آن ها بسيار حياتي مي‌باشد. اين مدل بايستي ضمن جامع بودن کاملا منطبق بر ويژگي ها و شرايط خاص کشور باشد. در اين تحقيق آخرين نسخه‌هاي مدل هاي بلوغ مديريت پروژه مطرح در سطح جهان شناسايي و بررسي شده و با الگوبرداري از اين مدل ها، مدلي متناسب با نيازها و اهداف سازمان‌هاي تحقيقاتي در چهار حوزه اصلي و 16 حوزه دانش طراحي گرديد. به منظور سنجش مدل پيشنهادي پرسشنامه اي با حدود 300 سوال به تفكيك حوزه هاي دانش و گروه ‌هاي فرآيندي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزيابي پرسشنامه‌هاي تکميل شده توسط فعالان حوزه مديريت پروژه، مدل پيشنهادي در اين تحقيق را تائيد مي کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)
    مريم  فهيما سيد غلامرضا  جلالي نائيني علی  بنیادی نایینی
    صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين ب چکیده کامل
    صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي، حائز اهميت مي باشد. از سوي ديگر، در برنامه هاي راهبردی سازمانهاي نوين جهت حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي، الگوها و راهكارهاي افزايش سطح بهره وري، مد نظر قرار مي گيرد. در اين پژوهش شاخصهاي مهم سنجش فرهنگ سازماني و بهره وري به روش گراندد تئوري استخراج گرديده اند و به منظور پايش سطح وضعيت كنوني فرهنگ سازمانی بانک سپه با پرسشنامه مورد پيمايش قرارگرفته است. براي تحليل داده ها، از نرم افزار اس پي اس اس، ليزرل و آزمون فريدمن نسبت به بررسي معناداري، رتبه بندي عوامل استفاده شده است. مطابق نتايج اين تحقيق، سطح فرهنگ براي سازمان مورد مطالعه در شرايط مناسبی قرار دارد و ارتقاي بهره وری نيازمند برنامه ريزی يکپارچه راهبردی در سطح کلان و همچنين فردی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی
    حسين  صفري
    نقشه كارت امتيازي متوازن ، در حقيقت مدل علي پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف سازمان، مسير ايجاد ارزش در سازمان را مشخص مي كند. . فرآيند ايجاد چکیده کامل
    نقشه كارت امتيازي متوازن ، در حقيقت مدل علي پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف سازمان، مسير ايجاد ارزش در سازمان را مشخص مي كند. . فرآيند ايجاد يك نقشه استراتژي، يك فعاليت انسان محور است كه از تركيب و ادغام دانش و نظرات كل مديران سازمان بدست مي آيد. از اين ديدگاه نوعي تصميم گيري گروهي به حساب مي آيد که روابط موجود مابین اهداف به وسیله خبرگان و تصمیم گیرندگان سازمان تعیین می شود. تصمیم گیرندگان از لحاظ ریسک پذیری و ریسک گریزی متفاوت هستند و همچنین یک تصمیم گیرنده با درجه اطمنیان متفاوت به سوالات مختلف پاسخ می دهد.در این مقاله با ارائه روشی، تاثیر نوع نگرش تصمیم گیرندگان و میزان اطمینان آنها در پاسخ دهي، در نظر گرفته می شود. و سپس ترکیب آن با روشDEMATEL جهت بررسي روابط علي ميان معيارهاي استراتژيك به كار گرفته ميشود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)
    نورمحمد  یعقوبی علی رضا  پودینه حمید  یزدانیان مرضیه  رخشانی
    تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان صورت گرفته است. در همین راستا کلیه کارکنان گمرک در زاهدان به تعداد 106 تن به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمامی آنها بر اساس روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق بر چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان صورت گرفته است. در همین راستا کلیه کارکنان گمرک در زاهدان به تعداد 106 تن به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمامی آنها بر اساس روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق بر اساس اهداف و ماهیت از نوع توصیفی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جمع آوری داده های لازم نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه شامل پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1997) صورت گرفته است . نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته های حاصل از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (بجز بعد ساختاری)، و سرمایه فکری در گمرک زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بطوریکه با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری در گمرک زاهدان افزایش می یابد. همچنین سهم سرمایه اجتماعی در پیش بینی تغییرات سرمایه فکری در گمرک زاهدان 6/35 درصد می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي
    مهدي  جعفريان مجيد  بيک‏ويردي سید جواد  حسینی نژاد
    رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)، روشي کارا در ارزيابي عملکرد سازمان‏ها مي‏باشد. مزيت برجسته اين رويکرد در متصل و هم‏جهت نمودن سيستم ارزيابي عملکرد يک سازمان با استراتژي‏هاي آن مي‏باشد و از اين جهت ابزاري قدرتمند براي مديران به منظور تصميم‏گيري در ارتباط با تغيير در است چکیده کامل
    رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)، روشي کارا در ارزيابي عملکرد سازمان‏ها مي‏باشد. مزيت برجسته اين رويکرد در متصل و هم‏جهت نمودن سيستم ارزيابي عملکرد يک سازمان با استراتژي‏هاي آن مي‏باشد و از اين جهت ابزاري قدرتمند براي مديران به منظور تصميم‏گيري در ارتباط با تغيير در استراتژي‏ها و يا رفع موانع موجود پيش‏روي اجراي هر يک از آن‏ها قلمداد مي‏گردد. بر اساس مرور ادبيات انجام شده مشخص شده است که صرف نظر از دستاوردهاي مفهومي، اين رويکرد نواقصي را در بُعد کمي دارا مي‏باشد. از آن‏جايي که اساس BSC بر محاسبه معيارها (در اين مقاله 4 منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) و زيرمعيارها (در اين مقاله اهداف استراتژيک و معيارهاي اندازه‏گيري هر يک) استوار بوده و اين معيارها و زيرمعيارها داراي وابستگي و ارتباطات شبکه‏اي مي‏باشد، لذا در اين مقاله محاسبه وزن‏هاي مربوط به هر يک از معيارها و زيرمعيارها با استفاده از روش فرآيند تحليل شبکه‏اي (ANP) صورت گرفته است. با عنايت به اينکه اصولاً خُبرگان جهت انجام مقايسات زوجي در روش ANP از متغيرهاي زباني استفاده مي‏نمايند، لذا در اين مقاله از تئوري مجموعه‏هاي فازي جهت تقويت روش ANP استفاده شده است. از ديگر ويژگي‏هاي برجسته اين مقاله مي‏توان به در نظر گرفتن وابستگي‏ها و ارتباطات معيارها و زيرمعيارها در انطباق با نقشه استراتژي اشاره نمود. به منظور بررسي قابليت کاربرد روش پيشنهادي اين مقاله، داده‏هاي مربوط به يک شرکت بازرگاني مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی
    رضا  سپهوند
    امروزه کوچک سازی سازمان به یکی از مشهورترین ومحبوب ترین استراتژی های مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این هنوز مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح بوده و با وجود انجام تحقیقات بسیار بی جواب باقی مانده این است که آیا کوچک سازی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد یا خیر؟ چکیده کامل
    امروزه کوچک سازی سازمان به یکی از مشهورترین ومحبوب ترین استراتژی های مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این هنوز مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح بوده و با وجود انجام تحقیقات بسیار بی جواب باقی مانده این است که آیا کوچک سازی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد یا خیر؟ هر چند بسیاری از محققان معتقدند که کوچک سازی باعث بهبود عملکرد سازمان می گردد ولی باید توجه داشت که کوچک سازی می تواند اثرا منفی مادی ومعنوی بسیاری بر کارکنان گذاشته وحتی باعث بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی گردد. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به نیروی انسانی سازمان هنگام کوچک سازی ورابطه آن با عملکرد سازمان می باشد.با توجه به این موضوع ، این مقاله با بررسی ادبیات مرتبط با موضوع وبا استفاده از دو مفهوم قابلیت های استراتژیک پویا ومدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدلی تحت عنوان مدل جامع استراتژی کوچک سازی متعهدانه ارائه نموده که به خوبی نشان دهنده رابطه بین کوچک سازی وعملکرد سازمان وهمچنین دیگر عوامل موثر در این رابطه می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تدریس بر اساس تفاوتهای فردی وبررسی تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی
    مینا  حاجی زاده
    اين تحقيق باهدف "رویکرد افتراقی، تدریس بر اساس تفاوت‌‌های فردی و تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی" انجام گرفته است. روش این تحقیق روش شبه آزمایشی یا مطالعات نیمه آزمایشی است. این روش شامل يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل اس چکیده کامل
    اين تحقيق باهدف "رویکرد افتراقی، تدریس بر اساس تفاوت‌‌های فردی و تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی" انجام گرفته است. روش این تحقیق روش شبه آزمایشی یا مطالعات نیمه آزمایشی است. این روش شامل يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل است که در تحقیق حاضر براي گروه آزمايش یادگیری به صورت افتراقی بوده اما براي گروه كنترل به همان شيوه سنتی آموزش داده شد. دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس شهر تهران جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای می باشد که تعداد کل حجم نمونه 600 نفر است. جهت بررسي رابطه بين متغيرها و بررسي فرضيه‌ها از آزمون t و خی دو و همچنين از ضريب همبستگي فی استفاده شده است. میانگین نمره ریاضی در سال اول راهنمایی در گروه کنترل و گواه قبل از انجام آموزش افتراقی برابر 9/12 است و میانگین نمره علوم در گروه کنترل 04/13 و در گروه گواه 2/13 است. در نتیجه می توان گفت نمره ریاضی و علوم گروه کنترل و گروه گواه قبل از آموزش به شیوه افتراقی به دانش‌آموزان گروه گواه، تفاوتی با هم ندارند. در سال دوم راهنمایی به گروه گواه آموزش به شیوه افتراقی داده شد و میانگین نمره ریاضی دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 7/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 5/15 شد و همچنین میانگین نمره ریاضی همان دانش‌آموزان در سال سوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 2/12 و کسانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 02/16 بود. در نتیجه می توان گفت نمره ریاضی دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش دیده‌اند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به این شیوه آموزش ندیده‌اند. همانطور که نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در سال دوم و سوم راهنمایی تحت آموزش افتراقی بوده اند نمرات بیشتری در درس ریاضی نسبت به دانش‌آموزانی که تحت این آموزش نبوده‌اند کسب کردند همچنین نمرات ریاضی دانش‌آموزان در سال سوم نیز بیشتر از سال دوم است. در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که میانگین نمره علوم دانش‌آموزان در سال دوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 7/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 4/16 است و میانگین نمره علوم همان دانش‌آموزان در سال سوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 5/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 9/16 بود. در نتیجه می توان گفت نمره علوم دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش دیده‌اند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به این شیوه آموزش ندیده‌اند همانطور که نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در سال دوم و سوم راهنمایی تحت آموزش افتراقی بوده‌اند نمرات بیشتری در درس علوم نسبت به دانش‌آموزانی که تحت این آموزش نبوده‌اند کسب کردند همچنین نمرات علوم دانش‌آموزان در سال سوم نیز بیشتر از سال دوم است این نتایج نشان داد که آموزش به شیوه افتراقی تأثیر فراوانی در یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی و علوم داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
    هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های چکیده کامل
    هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
    فریبرز  رحیم¬نیا زهرا  نيکخواه فرخاني
    هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های چکیده کامل
    هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
    حسین  ابوالحسنی لطف الله فروزنده دهکردی جهانگیر  یدالهی فارسی علی  داوری
    کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در ای چکیده کامل
    کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه استوار بوده و مدل مفهومی جدیدی در زمينه تاثیر دانش بازار بر روی تشخیص و بهره برداری از فرصتها را ارائه می نماید. این مدل مفهومی بر اساس آرای دیگر محققان تدوین و ابتدا بر اساس نظرات خبرگان صنعتی و علمی ارزیابی و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از صنایع غذایی مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تحلیل و روایی آن بررسی گردیده است. نتایج تحلیلهای آماری قابلیت اعتماد این مدل را تایید می نماید. این مدل می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران دولتی، صاحبان صنایع و محققان در جهت دهی فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر دانش مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - رویکردی استوار به طراحی شبکه¬های تأمین با تأکید بر عدم قطعیت¬های محیطی
    محمد رضا  خاجی رسول  شفایی
    در محیط های پویای کسب و کار امروز، همکاران زنجیره تأمین موفق کسانی هستند که دارای استراتژی های استوار و جامعی هستند که به آنها اجازه می دهد به محیط نامطئن و همرا با عدم قطعیت پاسخی مناسب دهند. عدم قطعیت ذاتی و ریسک های گوناگون در محیط اقتصادی یک شبکه زنجیره تأمین، می تو چکیده کامل
    در محیط های پویای کسب و کار امروز، همکاران زنجیره تأمین موفق کسانی هستند که دارای استراتژی های استوار و جامعی هستند که به آنها اجازه می دهد به محیط نامطئن و همرا با عدم قطعیت پاسخی مناسب دهند. عدم قطعیت ذاتی و ریسک های گوناگون در محیط اقتصادی یک شبکه زنجیره تأمین، می تواند تأثیراتی بر هریک از اعضای زنجیره تأمین داشته باشد. این مقاله یک مدل ریاضی جدید را برای یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای که شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می شود ارائه می دهد که عدم قطعیت برای تقاضا و هزینه های حمل و نقل را هم مورد توجه قرار می دهد. برای حل مدل یک رویکرد ترکیبی مشتمل بر الگوریتم های فراابتکاری ، تکنیک های بهینه سازی استوار ، و مفاهیم آماری مورد استفاده قرار گرفته و از برخی مثال های عددی برای ارزیابی عملکرد این رویکرد استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی از دیدگاه اسلام
    سعید  صحت مسعود  عسگری مهر سمیرا  قندچی
    شبکه های اجتماعی انقلابی در به اشتراک گذاری اطلاعات و تعاملات اجتماعی مجازی به وجود آورده اند. این مفهوم با پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و اتصال پایدار به شبکه اینترنت، به شکلی گسترده مورد استفاده عموم قرار گرفته و ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است چکیده کامل
    شبکه های اجتماعی انقلابی در به اشتراک گذاری اطلاعات و تعاملات اجتماعی مجازی به وجود آورده اند. این مفهوم با پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و اتصال پایدار به شبکه اینترنت، به شکلی گسترده مورد استفاده عموم قرار گرفته و ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است. در این میان در کنار فواید این شبکه ها، چالش های فراوانی نیز همراه با آنها مطرح شده است. یکی از مهمترین این چالشها، بحث حریم خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی است. امروزه این موضوع یکی از موارد انتقاد به شبکه های اجتماعی است. امکان دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و پخش آنها به اشکال گوناگون، و یا استفاده نادرست از این اطلاعات، در کنار ظهور فناوری های پیشرفته گوناگون در بستر اینترنت و تسهیل نقض حریم خصوصی در این فضا، کارشناسان امر را به تکاپو انداخته است. در این میان، دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین ادیان الهی، توجه ویژه ای به موضوعات مرتبط با حریم خصوصی دارد. دین اسلام از همان ابتدای ظهور با توجه خاص خود به حریم خصوصی انسانها، دستوراتی را برای جلوگیری از نقض آن ارائه کرده است. در کتاب و سنت به وفور به این موضوعات اشاره شده است. هدف اصلی این مقاله پژوهشی، بررسی موضوعات مرتبط با حریم خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی، و تطبیق ملاحظات حریم خصوصی در اسلام با این موضوعات می باشد. آنچه مسلم است، شکل فعلی شبکه های اجتماعی برخط، با ملاحظات دین مبین اسلام، فاصله داشته و از منظر اسلام مورد پذیرش واقع نیست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان
    رضا  حسنوی پيمان  اخوان مجید  رمضان محمدرضا  زاهدی
    امروزه عرصه رقابت سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به گونه ای که اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری گردیده و با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر وبا اتکا به دانش و تکنیکه چکیده کامل
    امروزه عرصه رقابت سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به گونه ای که اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری گردیده و با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر وبا اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق می گردد. زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی آن فزونی می اید، این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند. در این تحقیق تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر اجزای سرمایه فکری در مرکز دانش بنیان مورد سنجش قرار گرفت، نتایج حاصل از تایید عاملی دراین تحقیق نشان داد که تسهیم و مبادله دانش تاثیر معناداری بر سرمایه انسانی نداشته و اکتساب دانش تاثیر معناداری بر سرمایه ساختاری نداردو نیز مشاهده گردید که سایر فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر اجزای سرمایه فکری داشته و برای بارور کردن سرمایه فکری می توان از فرآیندهای دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)
    لطف اله  فروزنده دهکردی محسن  اعظمی
    یکی از مهمترین مزایای برنامه ریزی کسب و کار خوب، موقعیت یابی استراتژیک است. به ویژه زمانی که تکنولوژی پیشرفته و رشد بازار به طور مداوم محدودتر و مشخص تر باشد، موقعیت یابی استراتژیک بسیار حیاتی خواهد بود. شرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکت های فعال در تولید مواد پایه شوی چکیده کامل
    یکی از مهمترین مزایای برنامه ریزی کسب و کار خوب، موقعیت یابی استراتژیک است. به ویژه زمانی که تکنولوژی پیشرفته و رشد بازار به طور مداوم محدودتر و مشخص تر باشد، موقعیت یابی استراتژیک بسیار حیاتی خواهد بود. شرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکت های فعال در تولید مواد پایه شوینده ها می باشد که در گذشته فاقد مدل موقعیت یابی استراتژیک مدون بوده است. از این رو، بسیاری از فعالیت ها و تخصیص منابع شرکت پیش از این در یک راستا و مکمل نبوده اند. شرکت همواره محصولات خود را با بررسی بازار محصولات موجود طراحی نموده و لذا در دوران فعالیت خود نتوانسته از جایگاه پیرو بازار به جایگاه رهبری ارتقا پیدا کند. با طراحی چارچوبی مدون جهت موقعیت یابی استراتژیک محصولات، شرکت توان ارتقای موقعیت در بازار را خواهد یافت و با پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر موقعیت یابی استراتژیک، دیگر در مقابل ورود طرح ها و محصولات جدید دچار شوک نخواهد گردید و به هدف اصلی خود که دست یابی به جایگاه برتر تولید و صادرات مواد پایه شوینده در کشور و منطقه خاورمیانه است، نزدیک خواهد شد. این مقاله به تبیین و ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک شرکت بیستون در صنعت پتروشیمی می پردازد. نمونه آماری تحقیق 151 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی بیستون هستند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیده اند. به منظور جمع آوری داده ها به صورت میدانی از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی محتوا و پایایی آن توسط خبرگان و کارشناسان تأیید شده و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 978/0 می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، متغیرهای ادراکی، متغیرهای زمینه ای، متغیرهای آمیخته بازاریابی و متغیرهای محیطی بر موقعیت یابی استراتژیک در شرکت پتروشیمی بیستون اثرگذارند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، متغیرهای محیطی دارای بیشترین تأثیر و متغیر های ادراکی دارای تأثیر کمتری در ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در پتروشیمی بیستون هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای مدل عملیاتی بازاریابی با رویکرد تحلیل مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه
    علی  شاه نظری محمد  موزیری قیری آزاده  نادري
    عناصر تشکیل دهندة اجزای مدل ارتباطات بازاريابي در قالب آميختة ترفيع عمدتاً داراي ماهيتي تصادفي، پويا، مبهم، نادقيق، کيفي و يا نامشهود بوده و فهم آنها نيازمند بهره گيري از رويکردهايي است که با ماهيت ذاتي اين نوع متغيرها همخواني داشته باشد. هدف مقاله حاضر تبیین مدل عملیات چکیده کامل
    عناصر تشکیل دهندة اجزای مدل ارتباطات بازاريابي در قالب آميختة ترفيع عمدتاً داراي ماهيتي تصادفي، پويا، مبهم، نادقيق، کيفي و يا نامشهود بوده و فهم آنها نيازمند بهره گيري از رويکردهايي است که با ماهيت ذاتي اين نوع متغيرها همخواني داشته باشد. هدف مقاله حاضر تبیین مدل عملیاتی بازاریابی بر اساس مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه می باشد. به این منظور بازدیدکنندگان نمايشگاه مرواريد سفيد اصفهان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و نمونه آماری، مراجعه کنندگان به این نمایشگاه در سه روز متوالی بودند. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحليل این مدل نشان مي دهد كه در بين گزینه هاي عملياتي و پشتيباني استراتژيك در عمليات بازاريابي، بيشترين تاثير مربوط به مولفه پيشبرد فروش با ميانگين 7/ 3 و بعد از آن مربوط به فروش حضوري با ميانگين 63/3 است. به عبارت ديگر مي توان نتيجه گرفت كه در بين مولفه هاي ذكر شده هر چند تاثیر تمام مولفه ها مورد تایید قرار گرفت اما تاثير دو مولفه پيشبرد فروش و فروش حضوري بالاتر و بيشتر از بقیه است. در پایان نیز، پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر
    فاطمه بهرامی
    پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر انجام شد. از بين كل مديران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه متغيرهاي جمعيت شناختي، م چکیده کامل
    پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر انجام شد. از بين كل مديران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه متغيرهاي جمعيت شناختي، مقياس باورهاي فراشناختي مختل ولز، و سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري اسكات و بروس، بود. روش تجزيه و تحليل شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي (همبستگي، آزمون t، آزمون تحليل واريانس، رگرسيون گام به گام) بود. نتايج بدست آمده نشان داد: متغيرهاي جمعيت‌شناختي (سن، سابقه كار، تحصيلات) بر انواع سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران تأثير نداشت فقط رتبه سازماني مديران بر سبك تصميم‌گيري شهودي آنها تاثير داشت. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك‌هاي تصميم‌گيري منطقي، وابسته و شهودي از روي خرده مولفه‌هاي باورهاي فراشناختي مختل قابل پيش‌بيني نيستند؛ فقط سبك آني از روي خرده مولفه‌هاي باور منفي در مورد نگراني و باور منفي در مورد افكار و سبك اجتنابي نيز از روي خرده مولفه باور منفي در مورد نگراني قابل پيش‌بيني است. پرونده مقاله