• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تدوین مدل ساختاری، ابعاد عملکردسازمانی ، فرصت ها، تهدیدات ، ضعف و قوت ،سازمان تامین اجتماعی
    ام البنین گیلان باقر ساروخانی سیدمحمد سیدمیرزایی
    سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان ارايه دهنده بيمه هاي اجتماعي در كشور، مدام در حال تعامل با محيط دروني و بيروني است. از اين رو، درك اين فرآيند منجر به گونه اي از برنامه ريزي براساس نگرش واقع بينانه از ابعاد عملکرد سازمانی مي شود.هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل چکیده کامل
    سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان ارايه دهنده بيمه هاي اجتماعي در كشور، مدام در حال تعامل با محيط دروني و بيروني است. از اين رو، درك اين فرآيند منجر به گونه اي از برنامه ريزي براساس نگرش واقع بينانه از ابعاد عملکرد سازمانی مي شود.هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری ابعاد عملکرد سازمانی بر اساس تغییرات محیطی و فرصت ها، تهدیدات و نقاط ضعف و قوت در سازمان تامین اجتماعی می باشد. این تحقیق بر اساس نوع داده، کمی و بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی واز نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، خبرگان سازمان تامین اجتماعی به تعداد 13 نفر وکارکنان با توجه به تعداد 9 متغیر مشاهده شده در مدل و اختصاص ضریب 30 با بیش برآورد تعداد 300 نفر به روش تصادفی ساده با شانس برابر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داه های تحقیق نیز از روش تحلیل ساختار و ابزار آماری، نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مسیرهای فرصت ها، نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدات اثر مستقیم معناداری بر عملکرد سازمانی دارا هستند و همچنین مقادیر بدست آمده از ضریب تعیین نشان دهنده سطح معنی داری اثر بدست آمده است، که بیشترین اثر مربوط به نقاط قوت و کمترین اثر مربوط به تهدیدات می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي مدل جامع سنجش بهره‌وري فردي كاركنان در صنعت بانكداري
    علی  نعمتی حجت طاهری گودرزی پروانه گلرد یداله عباس زاده سهرون
    هدف پژوهش حاضر طراحي مدل جامع سنجش بهره‌وري فردي كاركنان در صنعت بانكداري است که به روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید که تعدادی از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و مدیران صنعت بانکداری به عنوان نمونه انتخاب شدند چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر طراحي مدل جامع سنجش بهره‌وري فردي كاركنان در صنعت بانكداري است که به روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید که تعدادی از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و مدیران صنعت بانکداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در مرحله دوم پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. شیوه تجزیه و تحلیل نیز در بخش کیفی تحلیل تم (مضمون) استقرایی و در بخش کمی مدلسازی معادلات ساختاری بود که نتایج تحقیق در بخش کیفی حاکی از شناسایی 377 مفهوم یا گزاره معنادار حاصل از 110 متن مصاحبه است که با لحاظ نمودن متمرکزسازی مفاهیم یا گزاره های معنادار به 137 تم اولیه کاهش یافت. در ادامه 15 تم فرعی و سه سطح تم اصلی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز الگوی ساختاری برای روابط مولفه ها ارائه گردید که نشان داد در بین پانزده مولفه شکل دهنده بهره وری فردی کارکنان در صنعت بانکداری، بیشترین ضریب مربوط به هوش اجتماعی با مقدار 82/0 و کمترین ضریب مربوط به شایستگی حرفه ای با مقدار 49/0 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
    محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و چکیده کامل
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و در خدمت سازمان قرار گرفت و مدیریت شد، مي‌تواند مثمر ثمر واقع شده و به تحقق اهداف سازماني كمك كند. اين اتفاق طي فرايند مديريت دانش صورت مي‌گيرد. فرايند شناسایی، تولید، اشاعه، یکپارچه سازی و کاربرد دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان را مديريت دانش مي‌گويند. طي اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح توانمندسازی منابع انساني و پيامدهاي آن، به تبیین و تعریف مديريت دانش و ارتباط بين مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني پرداخته و تاثيرات مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني را تشريح نمائيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد (EFQM) در صنعت فولاد با بهره گيري از رويکرد کيفي فراترکيب
    اميد گلشن تفتي سید حیدر  میرفخرالدینی
    با توجه به افزايش مقررات و الزامات دولت ها و آگاهي عموم مردم در مورد حفاظت محيط زيست در عصر حاضر، سازمان هايي که در پي حفظ بقاء خود هستند، نمي توانند مسائل زيست محيطي را ناديده بگيرند. با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي که در صنعت فولاد وجود دارد، بايد شيوه هاي ارزيابي و چکیده کامل
    با توجه به افزايش مقررات و الزامات دولت ها و آگاهي عموم مردم در مورد حفاظت محيط زيست در عصر حاضر، سازمان هايي که در پي حفظ بقاء خود هستند، نمي توانند مسائل زيست محيطي را ناديده بگيرند. با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي که در صنعت فولاد وجود دارد، بايد شيوه هاي ارزيابي و مواجهه با مشکلات محيط زيست و کاهش آلودگي ها، مورد بازنگري قرار گيرد. هدف اين مطالعه شناسايي شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد در صنعت فولاد با به کارگيري رويکرد کيفي فراترکيب است. با استفاده از فراترکيب 40 مقاله به عنوان نمونه پژوهش شناسايي و با تحليل محتوا مقوله ها، مفاهيم و کدهاي مربوطه استخراج و سپس به منظور شناسايي شاخص هاي تکميلي و اجرايي تر با فعالان زيست محيطي در صنعت فولاد مصاحبه شد و ميزان اهميت هر يک به کمک روش آنتروپي شانون تعيين گرديد. نتايج تحليل داده ها نشان داد که شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد مربوط به رهبري سبز (3 مولفه)، استراتژي سبز (5 مولفه)، کارکنان سبز (3 مولفه)، شراکت ها و منابع سبز (5 مولفه)، فرآيندها، محصولات و خدمات سبز (8 مولفه)، نتايج سبز مشتريان (2 مولفه)، نتايج سبز کارکنان (4 مولفه)، نتايج سبز جامعه (3 مولفه) و نتايج سبز کسب و کار (3 مولفه) از مهم ترين عوامل زيست محيطي در فولاد محسوب مي شوند. شاخص هايي از قبيل تبعيت از سياست هاي زيست محيطي، برنامه ريزي فرآيند سبز، استفاده از تکنولوژي هاي بروز، آموزش کارکنان، و بازيافت در اجرا بيشترين ضريب اهميت را دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثیر فرهنگ بر پارانویا از طریق عدالت سازمانی
    مجتبي رفيعي لطیفه  ابراهیمی
    یکی از معضلاتی که در سازمان های امروزی به طور واضح دیده می شود، در خصوص ارتباطات بین فردی سازمانی است. ارتباطاتی که نقش مهمی را در موفقیت و شکست سازمانی، ایفا می کند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی پرداخته شده است. جامعة آماری ا چکیده کامل
    یکی از معضلاتی که در سازمان های امروزی به طور واضح دیده می شود، در خصوص ارتباطات بین فردی سازمانی است. ارتباطاتی که نقش مهمی را در موفقیت و شکست سازمانی، ایفا می کند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی پرداخته شده است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شرکت مخابرات استان مرکزی بوده اند که نعدادی از آنها به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند.. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، علّي بوده و در این راستا، ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. روایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و میزان آلفای کرونباخ نیز نشان دهندة پایایی مناسب آن بود. طبق نمونه، پرسشنامه ها بين 320 نفر از کارکنان، توزیع شده و به 300 پرسشنامه پاسخ داده شد. فرضیات این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحقیق، حاکی از آن بود که فرهنگ بر پارانویای سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی تأثیر معناداری نداشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی سیستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری
    فاطمه  ثقفي حمید  لسانی روح الله حسینی مصطفی  عابدینی پاریزی
    بی‌شک، یکی از پیشران‌ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري، گسترش نوآوری‌های فناورانه است. از زمانی که شومپیتر، در کتاب معروف خود در سال 1912 ، بر نقش نوآوري به عنوان عامل رشد اقتصادي ملل تأکید نمود، اندیشمندان بسیاري در این زمینه سعی در تبیین مفهوم نوآوري و علل شکل گی چکیده کامل
    بی‌شک، یکی از پیشران‌ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري، گسترش نوآوری‌های فناورانه است. از زمانی که شومپیتر، در کتاب معروف خود در سال 1912 ، بر نقش نوآوري به عنوان عامل رشد اقتصادي ملل تأکید نمود، اندیشمندان بسیاري در این زمینه سعی در تبیین مفهوم نوآوري و علل شکل گیري آن و پیامدهاي آن در بسترهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی داشته اند. در این تحقیق با درک جامع از فناوری و سیستم مدیریت دانش سعی بر استخراج عوامل کلیدی در موفقیت یک سیستم مدیریت دانش به منظور بهبود عملکرد فناورانه و به تبع آن ایجاد یک سیستم جذب ایده در شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی شده است. هدف اين مقاله، طراحي يك سيستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری است. به این منظور ابتدا مدل نظری باتوجه به پیشینه پژوهش و همچنین مفهوم حسابداری ذهنی و اثر فریمینگ توسعه داده شده و پس از آن براساس نظرات یک حجم نمونه از جامعه آماری متخصصین دانشگاهی و صاحب نظران، مدل در قالب معادلات ساختاری طراحی و بهینه سازی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد متدولوژی سیستم نرم
    الهام  کشاورز میرزاحسن  حسینی
    طراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه چکیده کامل
    طراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه طراحی مدل های سخت در جنین شرایطی کارائی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم نرم مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم جهت تبیین تعریف ریشه ای بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم تغییرات مطلوب و امکان پذیر جهت بهبود و توسعه سیستم واقعی شناسایی شده و در نهایت در مرحله هفتم، برنامه هایی جهت عملیاتی سازی تغییرات پیشنهاد شده و به مسئولین و ذینفعان درگیر در شرایط مسئله داده شده است تا موجبات بهبود کارکرد سیستم و در نهایت کاهش تخریب زیست محیطی و بهبود قصد خرید مصرف کنندگان شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحي مدل ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با رويکرد پوياشناسي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد
    امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی
    چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوا چکیده کامل
    چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوامل ونيز بهبودرضايت مشتريان مي باشد. روش: اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها ازنوع تحليلي – توصيفي و شاخه پيمايشي است.ابتدا مدل اوليه وپيشنهادي براساس پيشينه تحقيق وادبيات ترسيم شد.جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل سه گروه متخصصين ،اطلاعات وداده ها وپرسنل صنعت کاشي وسراميک در استان يزد است.در ابتدا، گروهي از متخصصان (15-20) نفر انتخاب شدند ومتغيرهاي پويا وكليدي موثر در مدل از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته شناسايي شدند.در حالي كه داده هاي آماري و اطلاعات مالي جمع آوري شد، پرسشنامه اي با استفاده از نظر متخصصان تهيه و بااستفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرارگرفت. يافته ها: شبيه سازي توسط ونسيم، نشان مي دهد که عوامل افزايش رضايت مشتري شامل کيفيت ، تنوع محصول و تحويل به موقع و عوامل کاهش رضايت مشتري شامل واردات کاشي و سراميک از ساير کشورها ، کيفيت پايين ، قيمت بالا و عدم تحويل به موقع است. نتيجه گيري: بنابراين توجه شرکت ها به الگوي ارائه شده در اين مطالعه مي تواند تأثير بسزايي در افزايش رضايت مشتري داشته باشد. مديران همچنين مي توانند با اتخاذ سياست هاي استراتژيک و خلاقانه ، در افزايش رضايت مشتري نقش موثري داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مهندسی همزمان سه بعدی تولید انبوه محصولات حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی بارویکرد AHP فازی
    محمد  فروزنده
    یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدو چکیده کامل
    یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تولید و تامین فقط برای طراح زیبا به نظر می‌رسد ولی سازمان تولید کننده در برخی موارد یا توانایی تولید آنرا ندارد یا در تامین برخی قطعات دچار مشکل می‌شود. این تحقیق به موضوع هماهنگی طراحی، تولید و تامین پرداخته که با بررسی ادبیات موضوع شاخصهای کلیدی آن در سطح پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی استخراج شده و در نهایت با مدلهای تصمیم گیری رتبه بندی شدند. این تحقیق برای اولین بار مهندسی همزمان سه بعدی در صنایع دفاعی را بررسی کرده و برای یکپارچگی طراحی، تولید وتامین مدلی ارائه می‌دهد. شاخصهای این موضوع در 4 معیار ساختار و معماری محصول، مدیریتی، کیفیت و همکاری سازمانی تفکیک شده‌اند که معیار ساختار و معماری محصول بیشترین اهمیت را دارد. در این تحقیق از روش AHP فازی استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد
    مجتبی بحیرائی منوچهر منطقی عباس خمسه
    با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم گری مناسب بوده و پیش نیاز پیاده سازی چنین چارچوبی، استانداردسازی فناوری است. از این رو، هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو و تبیین قضایای تئوریک حا چکیده کامل
    با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم گری مناسب بوده و پیش نیاز پیاده سازی چنین چارچوبی، استانداردسازی فناوری است. از این رو، هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو و تبیین قضایای تئوریک حاکم بر آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بوده که با رویکرد کیفی و رهیافت نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مدیران در سطح کلان و بنگاه بوده و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 تحلیل و مدل نهایی استخراج شد. براساس تحلیل های صورت گرفته، در مراحل کدگذاری محوری 45 کد و کدگذاری گزینشی 6 مقوله شامل پیشران ها، استانداردسازی فناوری نانو، سازوکارها، پیش-نیازها، شرایط و موانع محیطی، و نتایج شناسایی شدند. نظریه حاصل نشان می دهد که استانداردسازی فناوری نانو منجر به افزایش سهم بازار، افزایش حجم تولید و تقاضا، برندسازی، افزایش کیفیت و ایمنی، خلق ثروت و مزیت اقتصادی، پیشگامی در فناوری نانو، جلب اعتماد عمومی، کاهش ریسک و عدم قطعیت فناوری و انتشار نوآوری می شود. برای دستیابی به این نتایج بر راهبردهای دیپلماسی استانداردسازی، جلب مشارکت بخش خصوصی، توسعه استانداردسازی شرکتی، بهبود و ارزشیابی نظام ملی استانداردسازی فناوری نانو، اجباری کردن برخی از استانداردها، صادرات محور کردن سیاست های استانداردسازی فناوری نانو، استانداردسازی در چرخه عمر فناوری، توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی اندازه شناسی نانو، پژوهش وتوسعه در استانداردسازی فناوری نانو، سیاست گذاری صحیح دولت و کنترل و تضمین کیفیت محصولات تأکید می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوان
    زهرا  حیدری فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور
    زمینه: یکی از انواع خریدی که امروزه یک مسئله اجتماعی مهم محسوب می‌شود، خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. خریداران وسواسی سعی می‌کنند که فعالیت‌های خرید خود را پنهان کنند؛ زیرا می‌ترسند از اینکه دیگران آن‌ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائما چکیده کامل
    زمینه: یکی از انواع خریدی که امروزه یک مسئله اجتماعی مهم محسوب می‌شود، خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. خریداران وسواسی سعی می‌کنند که فعالیت‌های خرید خود را پنهان کنند؛ زیرا می‌ترسند از اینکه دیگران آن‌ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائماً در حال خرید هستند. این اختلال با وجود لذت اولیه معمولاً با احساس گناه و پشیمانی بعد از آن همراه است. هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه، سنجش تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی است. در این پژوهش همچنین نقش سطح آگاهی مصرف‌کننده، تمایل به مد و اعتماد به نفس نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر مورد بررسی قرار گرفته است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل خریداران جوان کالاها در فروشگاه‌های سطح شهر بوشهر می‌باشد. شیوه نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و در دسترس می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. تعداد 385 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مادی‌گرایی مصرف‌کننده نیز بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش نقش تعدیل گر متغیر سطح آگاهی مصرف‌کننده در تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی خریداران جوان مورد و نقش تعدیل گر متغیرهای تمایل به مد و اعتماد مصرف‌کننده در تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی خریداران جوان مورد تأیید قرار نگرفته است. نوآوری این پژوهش سهم این پژوهش در سنجش تأثیر هرکدام از متغیرهای مادیگرایی، استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات، اعتماد به نفس، سطح آگاهی و تمایل به مد مصرف‌کننده بر خرید وسواسی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - واکاوی نظام بازاریابی و برندسازی در فرش دستباف (مطالعه¬ای در واحدهای تولیدی غرب کشور)
    رضا شافعي امیر غفوریان شاگردی سوران  مولایی
    فرش دستباف ، علاوه بر بُعد اشتغال، صادرات و ارز آوری و منافع اقتصادی؛ نماد و تبلور فرهنگ غنی این سرزمین از دیرباز بوده و شهرت جهانی دارد. کم توجهی به اصول و مبانی بازاریابی، مزیت رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به‌ویژه در سطح جهانی با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. در دنی چکیده کامل
    فرش دستباف ، علاوه بر بُعد اشتغال، صادرات و ارز آوری و منافع اقتصادی؛ نماد و تبلور فرهنگ غنی این سرزمین از دیرباز بوده و شهرت جهانی دارد. کم توجهی به اصول و مبانی بازاریابی، مزیت رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به‌ویژه در سطح جهانی با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. در دنیای رقابتی امروز، مشتریان محور اصلی هر کسب-وکاری هستند و شناخت سلایق، عادت های خرید و فرهنگ مصرفی، نقش حیاتی در سیستم برندینگ و بازارشناسی فرش دستباف ایفا می کند. بنابرین، تحلیل و بسط دانش در این رابطه به توفیق برند محصول در بازار هدف کمک می نماید. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بازاریابی و برند فرش دستباف می باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی بوده و گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شده است. برای این منظور فعالان و تولیدکنندگان فرش دستباف با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و با مراجعه مستقیم به آنها در استان های کردستان و کرمانشاه بررسی شده اند. نتایج نشان داد که در حال حاضر اقبال چندانی به برندسازی در فرش دستباف از سوی صاحبان واحدهای تولیدی انجام نشده است. بنابراین، لازم است الگوی مشخصی برای بهبود نظام بازاریابی و برندینگ این محصول با ارزش تدوین شود. پرونده مقاله