• صفحه اصلی
  • طراحی مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000613274688 بازدید : 539 صفحه: 37 - 56

20.1001.1.22286047.1400.20.69.6.2

نوع مقاله: پژوهشی