فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت دانش


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
   محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
   هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازی چکیده کامل
   هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازیم. برای بررسی فرضیه های پژوهش به جمع آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 257 نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بود که از ادبیات موضوع استخراج گردید. در ادامه برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر یک از ابعاد فراموشی سازمانی بر ابعاد ظرفیت جذب دانش تاثیر گذار است. که در این بین بعد زوال از متغیر فراموشی سازمانی بیشترین تاثیر را بر بعد بهره برداری از متغیر ظرفیت جذب دانش دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
   محمد تقی  امینی محمد  خیری عیسی  جمعه زاده
   امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی چکیده کامل
   امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نمایند و در این راستا استراتژی های مدیریت دانش نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان ایفا می کنند. اين مقاله به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس پرداخته است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس در سال 1393 بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش تبیین و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جامعه آماری این پژوهش را 475 نفر از مدیران عامل ، معاونین و مدیران میانی شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون میانگین جامعه ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت ، یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي
   غلامرضا  بردبار
   امروزه، به دلیل رشد فزاینده اقتصاد دانش محور، دانش يك عامل اساسي براي موفقيت سازمان ها محسوب مي شود و مديريت موفقيت آميز آن به سازمان ها كمك مي كند تا خدمات اثربخشي ارائه نمايند. در اين راستا، رويكردهاي دانش محور در سازمان ها ممكن است همواره با شكست روبرو گردد. بنابراي چکیده کامل
   امروزه، به دلیل رشد فزاینده اقتصاد دانش محور، دانش يك عامل اساسي براي موفقيت سازمان ها محسوب مي شود و مديريت موفقيت آميز آن به سازمان ها كمك مي كند تا خدمات اثربخشي ارائه نمايند. در اين راستا، رويكردهاي دانش محور در سازمان ها ممكن است همواره با شكست روبرو گردد. بنابراين، هدف از اين تحقيق شناسايي دلايل عدم موفقیت رويكردهاي دانش محور و اولویت بندی آنها مي باشد. این تحقیق از نظر روش تحقيق، توصيفي-تحليلي و همچنین كاربردي بوده، و از پرسشنامه به منظور جمع آوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل كاركنان شركت برق يزد مي باشد. در راستاي هدف تحقيق، مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان، دلايل ناكامي شناسايي گرديد. سپس از طريق تحليل عاملي با چرخش واريماكس، فاكتورهاي مذكور به چهار عامل فرهنگي، فناوري، فردي وسازماني طبقه بندي شد. در نهايت دلايل چهارگانه با استفاده خروجی های تحلیل عاملی مورد رتبه بندي قرار گرفتند كه نتايج حاصل نشان داد مهمترین دليل ناكامي مدیریت دانش، عامل فناوری می باشد. تكنيك تاپسيس فازي نیز این رتبه بندی را تایید نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
   فرناز  برزین پور عبدالکريم  سباعي
   عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش چکیده کامل
   عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش و نيز گستردگي دانش مورد نظر جهت کشف، کسب و تسهيم دانش است. سطح صفر، معادل بازنگري هاي پسا پروژه اي است. از آنجا که با گذشت زمان، ارزش بالقوه‌ي استفاده‌ي مجدد از دانش يک رويداد در پروژه تقليل مي‌يابد، در سطح دوم الگو، دانش فرايندهاي برنامه ريزي و فرايندهاي پياده سازي(اجرا، کنترل و نظارت) پروژه در طول هر فاز پروژه مديريت مي شود و اين امر بيانگر ارزش زماني دانش است. با توجه تأکيد الگو بر دانش مديريت پروژه، سطح سوم در برگيرنده ده حوزه دانشي مديريت پروژه است. سطح چهار، بيانگر ارتباط ابعاد الگوي مديريت دانش و سرمايه فکري سازمان است. جايگاه نفشه هاي دانش در سطح پنجم الگو نمود پيدا کرده است. در ادامه يک نقشه راه پياده سازي مشتمل بر ده گام ارائه شده است. از انجا که نقشه راه پيشنهادي ريشه در مفاهيم و ويژگي هاي الگوي پيشنهادي مديريت دانش دارد، مي تواند پياده سازي آن را در سازمان هاي پروژه محور تسهيل نموده و مديريت به هنگام دانش، کاهش هزينه‌هاي پروژه و تسهيل يادگيري سازماني را به همراه داشته باشد. پژوهش در يک سازمان پروژه محور خصوصي انجام يافته است که گستره بزرگي از خدمات مهندسي، تامين و تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه اندازي را در پروژه هاي پتروشيمي، نفت و گاز ارائه مي دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر
   محمد رضا  مشایخ
   زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند چکیده کامل
   زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند به نظریه پردازی در خصوص سامانه ها پرداخته اند که کنت بولدینگ میلر (1932)یکی از برجسته ترین تئوری پردازان سامانه ها محسوب می گردد. در این تحقیق به پنج نوع طبقه بندی سیستمها از منظر اساتید فن اجمالاً پرداخته شده است. نگرش نظام مند مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر، عارف و نظریه پرداز قرن هفتم هجری قمری به مقولات و پدیده های زمان خود از جمله "نظام هستی" بسیار قابل تأمل و تعمق است. در دیدگاه مولانا- که هشتصد سال قبل از بولدینگ میلر می زیسته- نظام هستی، از عدم آغاز و پس از طی طریق از جماد، نبات، حیوان، انسان و ملائک، در نهایت به خداوند متعال که خالق همه نظام هاست می رسد.هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و مرور دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص طبقه بندی سیستمها، مقایسه و تجزیه و تحلیل آن می باشد. روش شناسی: در این پژوهش از یک سوی، ضمن معرفی طبقه بندی سیستم ها از دیدگاه نظریه پردازان غربی، به تعاریف، ویژگیها و... در این نگرش پرداخته شده است واز سوئی دیگر نظام هستی در آئینه شعر عرفانی مولوی با نگرش غربی در مورد سیستم ها به مقایسه گذاشته شده است. نوع تحقیق مطالعات تطبیقی با گرداوری اطلاعات بصورت، متن کاوی با روش کتابخانه ای می باشد. نتیجه گیری: در مکتب حکمت محور مولانا، چرخه حیات نظام ها، الگوئی حلقوی دارد که وجود از عدم و سرمنشأ هستی از "انا الیه راجعون" آغاز می گردد. در این دیدگاه توحیدی نظام هستی خود گردونه ای است که محور آن خداوند است و قابلیت ارتقاء تا اعلی علیین را داراست ؛ حال آنکه در طبقه بندی " صرفاً خطی میلر"، سامانه ها از سطح یک شروع و تا سامانه نهم ادامه می یابد و پس از آن دیگر نظامی وجود ندارد. این وجه تفوق، تمایز و تفاوت نگرش یک عارف مسلمان به نظام ها نسبت به نگاه سیستمیک یک متفکر غربی صرفاً علمی اثبات گرا می باشد. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار
   وجیهه  هوشیار محمد  لگزیان مهسا  بذرگری
   شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده ی چکیده کامل
   شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده یا کاربر، انتقال می یابد که در طی این فرایند فاکتورهای اثرگذاری به چشم میخورند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمانهای شغل سپار میباشد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از 60 مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل تاثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد محتوا، فرد و زمینه به عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایند انتقال دانش، شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مولفههایی استخراج شد که در انتقال دانش، علی الخصوص در شرکت های شغل سپار تاثیرگذارند. دانش، مولفه ای تاثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد، انگیزه و ظرفیت جذب مولفههای تاثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مولفهای تاثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوم و چهارم مدل نیز اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج شده، مدل مذکور به تعدادی از خبرگان و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطلاعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، مولفه ها، اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش مورد تایید قرار گرفت پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسي رابطه ميان مديريت دانش و اثربخشي بنگاه‌هاي كوچك با فناوری پايين
   سعيد حسين  رفيعي سمانه  همايوني حبيب‌الله  طاهرپور كلانتري
   با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر م چکیده کامل
   با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر مي‌رسد اولا علي‌رغم نوين بودن ادبيات مديريت دانش، گونه‌اي از آن سال‌ها به طور سنتي در سازمان‌ها به‌كار گرفته شده است و به‌شكلي در روال‌هاي كليدي سازمان تنيده شده است كه هرگونه توسعه‌اي در مديريت دانش نوين سازمان، متاثر از اين روال‌ها خواهد بود. ثانيا، مشاهده شده است كه در برخي موارد، راه‌كارهاي نوين مديريت دانش، فارغ از رابطه‌ آن با اثربخشي سازمان‌ به‌طور مستقل داراي ارزش شده‌اند و توسعه نظام‌هاي جامع مديريت دانش توسط مشاوران مديريت به‌عنوان يك راه‌كار قطعي ارتقاء اثربخشي توصيه مي‌شوند. اين مقاله نتايج پژوهشي را منعكس مي‌نمايد كه با دو هدف در سازمان‌هايي با اندازه كوچك و سطح فناوری پايين انجام شده است. هدف اول بررسي سطح مديريت دانش،‌ به شكل سنتي آن، در اين سازمان‌ها بوده و هدف دوم بررسي رابطه ميان اثربخشي اين بنگاه‌ها و چرخه كامل مديريت دانش است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن
   علی اصغر  توفیق منیره السادات  محمودی
   از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برا چکیده کامل
   از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. يکي از مسائل برنامه ريزي غير خطي، مسئله ي حداقل سازي حجم بيضي اي به مرکز O که مجموعه اي متناهي از نقاط فضا را پوشش مي دهد، مي باشد. اين مسئله تنها در فضاي دو بعدي و آن هم با راه حل هاي ابتکاري به سختي قابل حل است. اما در سه بعد و بالاتر به علت افزايش بي رويه ي حجم محاسبات، حل صريح اين مسئله بسيار سخت و دشوار مي شود. در حل اين مسئله از الگوريتم SA استفاده شده و مسئله ي موردنظر در دو حالت فضاي دو بعدي و سه بعدي حل شده و در فضاي n بعدي نيز قابل تعميم است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش
   فرناز  برزین پور پيمان  اخوان مهران  کرمي
   با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی ب چکیده کامل
   با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش از طریق انجام مطالعات موردی بوده و چارچوبی عملیاتی و منسجم ارائه نداده اند. این تحقیق با طراحی ارائه و چارچوبی عملیاتی، گامهایی برای اجرای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها، معرفی کرده و در هر گام، رهنمونهایی را برای پوشش محدودیتها و خلاءهای تحقیقات پیشین؛ ارائه کرده است. توجه به منابع مختلف در استخراج فاکتورهای موثر بر آمادگی؛ لزوم توجه به تفکیک فاکتورهای بازدارنده و پیش برنده؛ و ضرورت تفکیک موضوع ارزیابی آمادگی بر حسب ابعاد و فرآیندهای مختلف چرخه مدیریت دانش، از یافته های این تحقیق است. به منظور بررسی اعتبار نتایج و روابط موجود در چارچوب پیشنهاد شده، با نمونه گیری گلوله برفی، و به کمک ابزار پرسش نامه، نظر جامعه خبرگان اخذ شده و از طریق ابزار آماری مناسب تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر توافق عمومی خبرگان بر اعتبار چارچوب پیشنهادی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
   مصطفی  کاظمی غلامرضا  ملک زاده
   پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این م چکیده کامل
   پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این مقاله در پی ایجاد پلی برروی این شکاف مطالعاتی است . با بررسی و مرورمطالعات انجام شده،یازده عامل که به نظر می رسد برای شرکت های کوچک مناسب باشند انتخاب گردید و یک ارزیابی عملی با بهره گیری ازنظرات یک گروه کارشناسانی و خبره،فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفت. نتایج کلی رضایتبخش و مثبت بود وعوامل شناسائی شده مورد تأئیدگروه خبرگان قرار گرفت. این مجموعه از عوامل می تواند در هنگام اقدام برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک مورد استفاده قرار گیرد و به مدیران کمک کند زبانی مشترک به دست آورند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری
   علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
   پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران چکیده کامل
   پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله این هدف دنبال میشود تا تاثیر معنویت بر شاخص هاي اثر بخشی گروهی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به لزوم استفاده از منابع بومی که از متن فرهنگ اسلامی- ایرانی برخاسته اند تصمیم بر استفاده از کتب متفکر شهید استاد مطهری به عنوان مرجع اصلی در فرایند مدل سازی و نظریه پردازی گرفته شد. در این مطالعه با استفاده از روش های کیفی تحقیق و مطالعات کتابخانه ای،نسبت به استخراج مدل مفهومی اقدام شد و سپس این مدل در فرایند پیمایش و با استفاده از روش های کمی مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از نمونه آماری از كارشناسان ادارات دولتی(استان مازندران) نسبت به آزمون مدل طراحی شده اقدام گردید. این آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و محاسبه رگرسیون پیاده سازی شد که در طی آن همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخشی گروهی مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور ديگران، درك زيباييهاي معنوي و تلطيف احساسات، اعتماد، قدرت يادگيري و رشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
   میثم  جعفری حامد  نوذری محمد ابراهیم  صادقی سید سعید  منجم زاده
   اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جها چکیده کامل
   اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جهان صورت پذیرفته است. با این حال این موضوع چندان که شایسته است در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود و در عین حال نیاز کشور در این زمینه، در این مقاله تلاش نموده ایم تا با بررسی ادبیات مربوط به این حوزه و مطالعه تحقیقات کاربردی صورت گرفته، مولفه های اصلی شکلگیری و ارتقاء نظام های منطقه ای نوآوری را استخراج نماییم. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از روش رویش نظریه ها استفاده شده است. در مدل نهایی ارائه شده، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، و تعاملات، فرایندها و استراتژیهای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری و نیز پیامدهای آن تشریح و تبیین شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه)
   غلامرضا  طالقانی نوروز محمد  قنبرزاده صابر  علی زاده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، تویفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری براساس مدل بونیتس و پرسش نامه ارزیابی عملکرد سازمانی ( BSC ) بر اساس مدل کاپلان و نورتون استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون t تک متغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: 1- نامطلوب بودن ميزان كاربست سرمایه ساختاری، مشتری و منظرهای مالی و فرآیندهای داخلی در دانشگاه اروميه. 2- سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای مالی و مشتری را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. 3- همچنین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای فرآیندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر
   مجتبی  رفیعی محمد  موسوی محمد  کرمانی
   نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت س چکیده کامل
   نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت سازمان دهی داده های حاصل از دعای جوشن کبیر، از نرم افزار خاص آنالیز داد ه ‏هاي کیفی MaxqdA2 استفاده شده است. یافته های این پژوهش ابعاد مدیریت اخلاق گرا را در هفت درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بردباری، عزت مداری، تعالی گرایی، توازن و پایداری و مدیریت نامحسوس ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق گرا" با ویژگی های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
   علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
   امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو چکیده کامل
   امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو سعی بر آن دارد تا با ارائه مدلی بر مبنای تئوری اعداد خاکستری سه پارامتره به ارائه راه حلی برای این مسئله بپردازد. بر این اساس با استفاده از روش وزندهی تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی- بولزای به وزندهی معیار های استخراج شده میپردازد و با استفاده از روش پاف به رتبه بندی گزینه های تصمیم اقدام میکند. در انتها برای اعتبار سنجی نتایج این روش، استواری آن در مقابل روش ساو که یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول است بموازات استفاده میشود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل
   آمنه  کیارزم
   امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسا چکیده کامل
   امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش است. این تحقیق با هدف شناسایی، سطح بندی و وزن دهی به این عوامل، انجام شده است. در این تحقیق، برای شناسایی عوامل سازماني موثر بر پیاده سازی صحیح مدیریت دانش از روش کتابخانهای و بررسی ادبیات موجود استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري روابط بين ابعاد و شاخصهاي موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش تعریف شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که مدل بدست آمده شامل 7 عامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمان، استراتژی، منابع انسانی، رهبری و محکزنی در چهار سطح میباشد،که محکزنی و بعد از آن تکنولوژی بیشترین قدرت نفوذ و توان پیشران را در دیگر عوامل دارند و همچنین وابستگي كمتري به ديگر عوامل دارند، لذا لازم است جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش بیشترین توجه به آنها مبذول گردد. بعد از آن، فاکتور‌های استراتژی، ساختار و رهبری دارای توان پیشران و وابستگی بالا هستند و در سطح چهارم فرهنگ و منابع انسانی با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار میگیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
   سیدشکور  عطائی سیدضیاءالدین  قاضی زاده فرد
   دانشگاه ها عمده ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه ی سازمان ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه های تطابق دانشگاه ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگا چکیده کامل
   دانشگاه ها عمده ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه ی سازمان ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه های تطابق دانشگاه ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگاه ها اعضای هیأت علمی با تجارب بیشتر در آستانه بازنشستگی می باشند، که این اعضا دارای کوله باری از دانش و تجربیات در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و مدیریت های علمی و اجرایی هستند. کسب و ذخیره و اشاعه این گنجینه گران بها کاری ارزشمند و مفید خواهد بود. این مقاله حاصل کار پژوهشی است، که به دنبال ارائه الگوی مناسب جهت اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است. جهت تحقق این امر، افزون بر مطالعات کتابخانه ای از مطالعه میدانی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز استفاده شده است. در این مقاله، الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی با روش توصیفی پیمایشی و با رویکرد کاربردی ارائه شده است. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری و بین 35 نفر از خبرگان دانشگاه جامع امام حسین(ع) توزیع و پس از گردآوری آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss 85.1 محاسبه گردیده، سپس داده های آن با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن، حاکی از تایید گام های الگو است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران)
   پیمان  اخوان مرضیه  باقری
   در اين پژوهش، هدف، بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده بود. روش تحقیق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که يك پرسشنامه ي جامع برای سنجش اثربخشی سازمان - بر طبق مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (انطباق و سازگاری، تحقق ا چکیده کامل
   در اين پژوهش، هدف، بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده بود. روش تحقیق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که يك پرسشنامه ي جامع برای سنجش اثربخشی سازمان - بر طبق مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (انطباق و سازگاری، تحقق اهداف، یگانگی و انسجام، پایداری و حفظ الگوها)- و مدیریت دانش - بر طبق مدل نوناکا و تاکیوچی- طراحی و بکار گرفته شد. داده ها از بین کارکنان آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، گردآوری شد. بر طبق تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، و بررسی رابطه علت و معلولی دو متغیر، بین مؤلفه های مدیریت دانش (اجتماعی کردن، برونی سازی، ترکیب، درونی سازی) و اثربخشی سازمان یادگیرنده رابطه معنادار مثبتی شناسایی گردید. و جهت این رابطه از مدیریت دانش به سمت سازمان یادگیرنده تشخیص داده شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که عوامل جمعیت شناختی (سن،سابقه کار،سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی، سمت شغلی) بر رابطه فوق، تأثیر چشمگیری دارند در حالیکه جنسیت بی تأثیر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91
   مهرنوش  جعفری پریوش  جعفری علی  حسن بیگی
   امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف چکیده کامل
   امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه پژوهش دبیران دوره متوسطه شهر تهران می باشند که تعداد آنها 10658 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 371 نفر شد. از شاخص های آمار توصیفی و شاخصهای آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه وجود دارد. بین هر یک از ابعاد مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد. لازم است مدیران با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای اشاعه مدیریت دانش، نسبت به ارتقا انگیزه پژوهشی و ارتقا سطح کارایی واثربخشی دبیران دبیرستانها گام موثری بردارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS
   سيدكمال  چهارسوقي احمد  نورنگ مجيد  حسني دانيال  بيدگلي
   نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم چکیده کامل
   نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم پروژه مي تواند دربهبود چيدمان و افزايش سطح بهره برداري از گروه هاي دانشي موثر باشد. به منظور كشف قوانين وابستگي در بين متغيرها، متدولوژي هاي مختلف وجود دارد كه منجر به نتايج گوناگون مي شود. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار مي گيرد بهره گيري از سه متدولوژي به منظور كشف اوليه قوانين وابستگي بين گروه هاي دانشي در بين اعضاء تيم پروژه مي باشد. سپس قوانين اوليه شناسايي شده پايش گرديده و با بهره گيري از تكنيك تصميم گيري چند شاخص قوانين پايش شده، اولويت بندي مي گردند. نتايج اين پژوهش با توجه به بهره گيري تركيبي از متدولوژي هاي كشف قوانين وابستگي و اولويت بندي نهايي قوانين با تكنيك TOPSIS مي تواند به معرفي بهترين قوانين وابستگي در بين گروه هاي دانشي در تيم هاي پروژه بپردازد كه اين نتايج به ارتقاء سطح عملكرد مديريت دانش در مديريت پروژه منجر گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - تدریس بر اساس تفاوتهای فردی وبررسی تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی
   مینا  حاجی زاده
   اين تحقيق باهدف "رویکرد افتراقی، تدریس بر اساس تفاوت‌‌های فردی و تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی" انجام گرفته است. روش این تحقیق روش شبه آزمایشی یا مطالعات نیمه آزمایشی است. این روش شامل يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل اس چکیده کامل
   اين تحقيق باهدف "رویکرد افتراقی، تدریس بر اساس تفاوت‌‌های فردی و تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی" انجام گرفته است. روش این تحقیق روش شبه آزمایشی یا مطالعات نیمه آزمایشی است. این روش شامل يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل است که در تحقیق حاضر براي گروه آزمايش یادگیری به صورت افتراقی بوده اما براي گروه كنترل به همان شيوه سنتی آموزش داده شد. دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس شهر تهران جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای می باشد که تعداد کل حجم نمونه 600 نفر است. جهت بررسي رابطه بين متغيرها و بررسي فرضيه‌ها از آزمون t و خی دو و همچنين از ضريب همبستگي فی استفاده شده است. میانگین نمره ریاضی در سال اول راهنمایی در گروه کنترل و گواه قبل از انجام آموزش افتراقی برابر 9/12 است و میانگین نمره علوم در گروه کنترل 04/13 و در گروه گواه 2/13 است. در نتیجه می توان گفت نمره ریاضی و علوم گروه کنترل و گروه گواه قبل از آموزش به شیوه افتراقی به دانش‌آموزان گروه گواه، تفاوتی با هم ندارند. در سال دوم راهنمایی به گروه گواه آموزش به شیوه افتراقی داده شد و میانگین نمره ریاضی دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 7/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 5/15 شد و همچنین میانگین نمره ریاضی همان دانش‌آموزان در سال سوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 2/12 و کسانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 02/16 بود. در نتیجه می توان گفت نمره ریاضی دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش دیده‌اند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به این شیوه آموزش ندیده‌اند. همانطور که نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در سال دوم و سوم راهنمایی تحت آموزش افتراقی بوده اند نمرات بیشتری در درس ریاضی نسبت به دانش‌آموزانی که تحت این آموزش نبوده‌اند کسب کردند همچنین نمرات ریاضی دانش‌آموزان در سال سوم نیز بیشتر از سال دوم است. در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که میانگین نمره علوم دانش‌آموزان در سال دوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 7/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 4/16 است و میانگین نمره علوم همان دانش‌آموزان در سال سوم راهنمایی که به شیوه افتراقی آموزش ندیده‌اند 5/12 و دانش‌آموزانی که به این شیوه آموزش دیده‌اند 9/16 بود. در نتیجه می توان گفت نمره علوم دانش‌آموزانی که به شیوه افتراقی آموزش دیده‌اند بیشتر از دانش‌آموزانی است که به این شیوه آموزش ندیده‌اند همانطور که نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در سال دوم و سوم راهنمایی تحت آموزش افتراقی بوده‌اند نمرات بیشتری در درس علوم نسبت به دانش‌آموزانی که تحت این آموزش نبوده‌اند کسب کردند همچنین نمرات علوم دانش‌آموزان در سال سوم نیز بیشتر از سال دوم است این نتایج نشان داد که آموزش به شیوه افتراقی تأثیر فراوانی در یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی و علوم داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان
   رضا  حسنوی پيمان  اخوان مجید  رمضان محمدرضا  زاهدی
   امروزه عرصه رقابت سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به گونه ای که اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری گردیده و با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر وبا اتکا به دانش و تکنیکه چکیده کامل
   امروزه عرصه رقابت سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به گونه ای که اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری گردیده و با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر وبا اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق می گردد. زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی آن فزونی می اید، این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند. در این تحقیق تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر اجزای سرمایه فکری در مرکز دانش بنیان مورد سنجش قرار گرفت، نتایج حاصل از تایید عاملی دراین تحقیق نشان داد که تسهیم و مبادله دانش تاثیر معناداری بر سرمایه انسانی نداشته و اکتساب دانش تاثیر معناداری بر سرمایه ساختاری نداردو نیز مشاهده گردید که سایر فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر اجزای سرمایه فکری داشته و برای بارور کردن سرمایه فکری می توان از فرآیندهای دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان
   رضا  سپهوند
   هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان است. جامعه آماری این پژوهش 500 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری به تعداد لازم به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گر چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان است. جامعه آماری این پژوهش 500 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری به تعداد لازم به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 0/89 برای سنجش استراتژی های مدیریت دانش ، پرسشنامه استاندارد اسپریتزر برای سنجش توانمند سازی کارکنان وهمچنین پرسشنامه استاندارد گلدمن برای سنجش چابکی سازمانی استفاده شده است. برای سنجش پایایی داده ها از آلفای کرونباخ که برابر0/91 است استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده.برای تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار1Spss 2 و Amos18 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی های مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان با سطح اطمینان 0/95رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)
   مصطفی  نجفی شرف الدین محمد عرازی علی اکبر حسنی
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازم چکیده کامل
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقشه آنچه را که لازم است انجام دهند تا در محیط آینده موفق شوند، به‌خوبی ترسیم کنند. ازجمله تصمیمات کلیدی و استراتژیک سازمان‌ها، برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مناسب برای آینده سازمان است. به‌طورکلی، هدف از برنامه جانشینپروری، آماده‌سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است. پس در هر سازمانی لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مدل یکپارچه جهت جایگزینی نیروهای قدیمی اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو در مقاله حاضر سعی شده است که به ترسیم یک ره‌نگاشت جامع برای اجرای برنامه جانشین‌پروری که به‌مثابه نقشه راه برای ادامه حیات سازمان است، پرداخته شود. مطالعه موردی در این مقاله شرکت ملی انتقال گاز، منطقه سه عملیات انتقال است و با توجه به اهمیت استراتژیک این شرکت برای کشور از منظرهای مختلف تأثیرگذار بر رشد پایدار، تدوین ره‌نگاشت برای نیروهای آینده این سازمان برای نخستین‌بار در دستور کار قرارگرفته است. جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان و با استفاده از فرایند دلفی انجام‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ره‌نگاشت تدوین‌شده با توجه به اعتبارسنجی انجام‌شده توسط خبرگان، به‌خوبی توانسته است نیازهای آشکار و پنهان شرکت گاز ایران را برای جانشین‌پروری نیروها با توجه به اهداف مدنظر سازمان تأمین نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط
   حسین رحمان سرشت بهرام جبارزاده کرباسی
   با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار محیطی، شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و داشتن موقعیت رقابتی مناسب همواره نیازمند بهره‌گیری مناسب از دانش موجود در سازمان هستند. استفاده از این منبع بدون داشتن ساختار و رهبری مناسب امکان‌پذیر نیست. وجود ساختار و رهبری مناسب می‌تواند ضمن ایج چکیده کامل
   با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار محیطی، شرکت‌ها برای ادامه حیات خود و داشتن موقعیت رقابتی مناسب همواره نیازمند بهره‌گیری مناسب از دانش موجود در سازمان هستند. استفاده از این منبع بدون داشتن ساختار و رهبری مناسب امکان‌پذیر نیست. وجود ساختار و رهبری مناسب می‌تواند ضمن ایجاد رقابت برای خلق دانش جدید، با فراهم کردن فضای مناسب همکاری، شرایط تسهیم دانش خلق شده را نیز ایجاد کند. بر این اساس در این مطالعه به بررسی عناصر سازمانی مؤثر و همچنین نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شد. نوع تحقيق علّی است و نمونه‌ی آماري اين پژوهش، 165 نفر از کارکنان و مديران شاغل در شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی شهر کرمان و ابزار گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه است. پایایی پرسشنامه برای متغیرهای رهبری ملاحظه‌کارانه، رهبری مشارکتی، رسمیت، تمرکز، همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری و سازوکارهای ترکیب دانش به ترتیب، 81/0، 70/0، 72/0، 70/0، 91/0 و 84/0 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری ملاحظه‌کارانه و رسمیت بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثرگذارند. اما رهبری مشارکتی و تمرکز اثری بر همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری ندارند. همچنین نتایج نشان دادند که همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری اثری مثبت و معنادار بر سازوکارهای ترکیب دانش دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان
   علیرضا علی احمدی
   ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دمو چکیده کامل
   ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دموکراسی و اومانیسم است، در حالیکه نظام ارزشی اسلامی حاکم بر جامعه اسلامی متاثر از فطرت توحیدی و آموزه های وحیانی است. این مقاله به دنبال تبیین نقش ارزشهای اسلامی در فعالیت های مدیریتی و احصای بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از نظام ارزش های اسلامی برای مدیریت سازمان ها در جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ما مصادیق اصول ارزش های بنیادینی چون: ایمان و غیب محوری، آگاهی و بصیرت، صداقت و عمل صالح، تعاون، همکاری و مشارکت، قسط و عدل، رعایت عهد و امانت، عظمت و اقتدار، برادری و اخوت، توازن و اعتدال، رعایت مصالح و اولویت ها، حفظ نظام اسلامی، فطرت و کرامت انسانی را برای فعالیت های مدیریتی چون برنامه ریزی مانند تعیین ارزش های اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، ارزیابی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی فرصت ها و تهدیدات، طراحی استراتژی، برنامه ریزی بلندمدت تا کوتاه مدت؛ فراهم کردن زمینه پیاده سازی شامل: سازماندهی، و تقسیم کار، تامین و تخصیص منابع، ارزیابی قبل از اجرا؛ و پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرا شامل: هدایت و رهبری، مدیریت اجرایی، نظارت و ارزیابی و کنترل، احصا نموده ایم تا بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از ارزش های اسلامی در عرصه مدیریت معرفی و مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري
   عمران محمدی
   سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که چکیده کامل
   سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که به صورتي معقول ريسک پذيرند، رمز موفقيت سازمان ها هستند. مطابق حديثي گهر بار از رسول اکرم (ص) که در کتاب کنز العمال قيد شده است: توکل کردن به خدا بعد از به کار بردن عقل، خود موعظه است. در پژوهش جاري تلاش مي شود تا ضمن تبيين مفاهيم توکل و ريسک پذيري، جايگاه آنها را در تصميم گيري ها و فرآيندهاي بهينه سازي با استفاده از رويکردهاي علمي شناسايي نموده و تعريفي نوين از ريسک و توابع مطلوبيت در قالب يک الگوريتم جديد پيشنهاد شده است. همچنين الگوريتم پيشنهادي با استفاده از فرآيند شبيه سازي اعتبارسنجي شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی
   محمد علی  شفیعا سیده اشرف  موسوی لقمان
   در سالهای اخیر، رهنمودهایی از سوی مقام معظم رهبری مبنی برتولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه شده است. ایشان تولید ملّی را، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد دانسته و بر لزوم حمایت مسئولان از این امر تاکید کرده اند. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغ چکیده کامل
   در سالهای اخیر، رهنمودهایی از سوی مقام معظم رهبری مبنی برتولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه شده است. ایشان تولید ملّی را، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد دانسته و بر لزوم حمایت مسئولان از این امر تاکید کرده اند. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می دهد و از طرفی سبب کاهش واردات می شود. به علاوه اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس و غرور ملی را ارتقا داده و اثرات هویت بخش آن بر شخصیت تک تک مردم نیز موثر خواهد بود. استقلال اقتصادی نیز از مسیر تولید می گذرد. این پژوهش در پی شناسایی بسترهای همکاری اثربخش میان دولت و تولیدکنندگان داخلی در راستای تقویت تولید و برآورده شدن منافع ملی است. مقوله های تولید در اين پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده در مورد كلماتِ كليديِ مرتبط با تولید ملی، استخراج شده و پس از جمع آوری، سوالات اولیه حول موضوع، طراحی و در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته نظرات خبرگان امر جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل فعالین حوزه تولید و نیز مسئولین اجرایی کشور در وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اتاق بازرگانی و غیره بوده اند. براي کسب نظر از روش نمونه گیري گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و نتایج در قالب یک مدل مفهومی، به نمایش درآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، همکاری بین دولت و تولیدکنندگان با مداخله هوشمندانه و از طریق ایجاد بسترهای مناسب مالی، تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات، تنظیم روابط بین المللی اقتصادی محقق خواهد شد. روایی و پایایی پژوهش نیز، با معیارهای موجود تایید شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
   علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
   تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "تولي چکیده کامل
   تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني" خود را نمایان ساخته است. از آنجا که مقاومت از لحاظ لغوی قرابت زیادی با واژه جهاد دارد و از طرفی دیگر اهمیت اقتصاد در نگاه مدیران به شکلی مبرهن نمایان است، این فکر در اذهان شکل میگیرد که اقتصاد مقاومتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله مدیریت جهادی دارد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر ارتباط بین این دو مقوله، به بررسی اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی میپردازد. رویکرد این مقاله استفاده از روش تصمیم گیری با معیار های چند گانه در شرایط غیر قطعی است که این شرایط با استفاده از فضای فازی پیاده سازی میشود. روش تصمیم گیری مورد استفاده در این پژوهش روش ویکور است که به نوبه خود جزو روشهای جدید در این حوزه به حساب می آید. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فرهنگ جهادی به عنوان مهمترین عامل در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی
   محمودرضا  اسماعیلی
   با افزایش رقابت در بین سازمانها، سازمانها نياز بيشتري به دانش وآگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند، تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. امروزه سازماني موفق است که بطور سريع و مستمر ياد بگيرد و اين يادگيري تنها از طريق برخورداري از منابع انساني با انگيزه چکیده کامل
   با افزایش رقابت در بین سازمانها، سازمانها نياز بيشتري به دانش وآگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند، تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. امروزه سازماني موفق است که بطور سريع و مستمر ياد بگيرد و اين يادگيري تنها از طريق برخورداري از منابع انساني با انگيزه و ايجاد کارکردهاي لازم براي يادگيري محقق خواهد شد. امروزه يادگيري سازماني به طور فزاينده اي در ميان سازمان هايي كه به افزايش مزيت رقابتي ،نوآوري و اثربخشي علاقمندند ، مورد توجه ويژه قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف ازرويكردهاي متفاوتي به تحليل آن پرداخته اند .دراین پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پژشکی اصفهان پرداخته شده است.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی هوش سازمانی البرخت و پرسشنامه ی یادگیری سازمانی گومژو همکاران استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Amos ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، دراین پژوهش 5 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند که عبارتند از: هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. فضای باز وآزمایشگری بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر دارد. انتقال ویکپارچگی دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. تعهد مدیریت بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد و دید سیستمی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد، که در سطح 95% تمامی فرضیات تایید می گردنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي
   فریبرز  رحیم نیا ژاله  فرزانه حسن زاده
   وب سايت در عرصه صادرات مواد غذايي يك رسانه تجاري با ارزش براي شركت هاي بازرگاني به منظور برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ آن ها مي باشد. اين تحقيق به بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارآيي بخش بازاريابي با توجه به نقش واسطه گري جلب تعهد مشتري در افزايش كار چکیده کامل
   وب سايت در عرصه صادرات مواد غذايي يك رسانه تجاري با ارزش براي شركت هاي بازرگاني به منظور برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ آن ها مي باشد. اين تحقيق به بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارآيي بخش بازاريابي با توجه به نقش واسطه گري جلب تعهد مشتري در افزايش كارآيي بخش بازاريابي مي پردازد. اين تحقيق در بين شركت هاي بازرگاني صادركننده مواد غذايي واقع در استان خراسان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد كه شركت هايي كه محتواي اعتماد الكترونيك قوي تري دارند در جلب تعهد مشتريان و افزايش كارآيي بخش بازاريابي موفق تر هستند كه همين امر مي تواند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت ها گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی)
   علیرضا علی احمدی عطاالله رفیعی آتانی
   چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول چکیده کامل
   چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول فقه اسلام می‌باشد) برای تعیین خطوط راهنمای بایدی و نبایدی هدایتگر برای برنامه‌ریزی و فعالیت‌های مدیریتی برای تحقق برنامه‌ها است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی به‌کارگیری قواعد فقهی برای استفاده در فعالیت‌های مدیریتی است و از بین قواعد فقهی فراوانی که در منابع ذی‌ربط وجود دارد، در این مقاله به تبیین و معرفی مصادیق 8 قاعده فقهی در فعالیت‌های اصلی برای فرایند برنامه‌ریزی راهبردی و فراهم کردن مقدمات پیاده‌سازی و اجرای انحا پرداخته‌ایم. قواعد فقهی مورد بهره‌گیری در این مقاله عبارت‌اند از 1-قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام 2- قاعده الصحه 3- قاعده لا حرج 4- قاعده لزوم در عقود 5-قاعده عدالت 6-قاعده اهم و فی الاهم 7– قاعده حفظ نظام اسلامی 8- قاعده تولی و تبری. فعالیتهای مدیریتی که مصادیق کاربرد در هریک از قواعد فوق در تحقق آنها مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از برنامه ریزی مشتمل بر اجرای فرایندی چون: ارزشی چون ارزش اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، تدوین سیاستهای ارزیابی قوتها و ضعفها ، ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی، انتخاب استراتژیها و طراحی برنامه ها و اقدامات اولویت دار برای تحقق راهبردها. مقدمات پیاده سازی اجرا مشتمل بر: پیاده سازی، هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی، این هشت قاعده برای این فعالیتهای مدیریتی بطور نمونه ارائه شده در حالیکه هدف ما چگونگی کاربرد قواعد فقهی در فعالیتهای مدیریتی بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی
   پيمان  اخوان
   سازمان‌هاي امروزي مديريت دانش را عاملي ضروري براي ثبات و موفقيت بلند مدت خود تلقي مي‌كنند. سازمان بايد داراي آنچنان قابليتي باشد كه بتواند دانش موجود خود را تحت كنترل در آورد، يعني ضمن جلوگيري از نابودي دانش مفيد خود، در موارد مقتضي توانايي حذف و ناديده گرفتن بخشي از ذخ چکیده کامل
   سازمان‌هاي امروزي مديريت دانش را عاملي ضروري براي ثبات و موفقيت بلند مدت خود تلقي مي‌كنند. سازمان بايد داراي آنچنان قابليتي باشد كه بتواند دانش موجود خود را تحت كنترل در آورد، يعني ضمن جلوگيري از نابودي دانش مفيد خود، در موارد مقتضي توانايي حذف و ناديده گرفتن بخشي از ذخاير دانشي خود را داشته باشد. فراموشی فعال دانش به‌عنوان یک فعالیت ارادی و سیستماتیک و با توجه به ارزش دانش‌های سازمان به مدیریت دانش‌های کهنه و قدیمی می‌پردازد. اگرچه مقالات متعددی در خصوص مدیریت دانش و فراموشی دانش به تفکیک نگاشته شده است ولی کمتر مقاله ای به مطالعه همزمان این دو مهم و تأثیر آنها بر یکدیگر پرداخته است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و فراموشی سازمان پرداخته و تأثیر مولفه های مختلف مدیریت دانش شامل افراد، فرایند و تکنولوژی را بر مولفه های فراموشی سازمانی شامل تغییر در باورها، تغییرات عملیاتی و تغییر در رویه های فیزیکی مورد مطالعه قرار می دهد. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart.PLS الگوسازی گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که که در بین مولفه های مدیریت دانش، افراد دارای بیشترین تاثیر و فناوری دارای کمترین تاثیر در مدل ارایه شده می باشند. از طرفی تغییر در باورها و از بین آنها، مولفه های ارزش ها دارای کمترین میزان تأثیرپذیری بوده اند که علت آن نیز خصوصیات افراد و عدم تأثیر پذیری یا کم تأثیرپذیری باورها ی آنان از شرایط محیطی می باشد. همچنین تغییر در رویه های فیزیکی و پس از آن تغییرات عملیاتی دارای بیشترین میزان ضریب تاثیر در عامل فراموشی سازمانی هستند، که قطعا این تغییرات به مراتب دست یافتنی تر از تغییر در باورها نزد افراد می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان
   پيمان  اخوان محمدرضا زاهدی
   چالش های محیطی سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به نظر می رسد که دانش برای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم چکیده کامل
   چالش های محیطی سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به نظر می رسد که دانش برای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق ساخته اند زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی آن فزونی می يابدو لذا این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند. در این تحقیق ما تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش را بر سرمایه فکری را در یک مرکز دانش بنیان سنجیدیم و پی بردیم که فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر سرمایه فکری دارند لذا جهت بارور کردن سرمایه فکری می توان از فرآیندهای دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر
   فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور راضیه زارعی
   چکیده زمینه: یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقا چکیده کامل
   چکیده زمینه: یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقابل تغییر از جمله مهم‏ترین عوامل شکست تغییرات سازمانی می‏باشد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دو عامل هوش فرهنگی مدیران و سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان است. روش‏شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی‏جم(ایران) تشکیل می‏دهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان و 60 نفر از مدیران واحد‏های مختلف این شرکت می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSMART PLS استفاده شده است. یافته‏ها: یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که هوش فرهنگی مدیران هم به طور مستقیم و هم از طریق سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد
   هدف اين مقاله شناسايي برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت مستعدين سازماني در صنعت منسوجات يزد است. ابتدا براي شناسايي افراد با استعداد از رويکرد موضوعي، گرايش انحصاري و روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد. براي تشکيل خزانه استعداد با توجه به رويکرد و روش نمونه چکیده کامل
   هدف اين مقاله شناسايي برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت مستعدين سازماني در صنعت منسوجات يزد است. ابتدا براي شناسايي افراد با استعداد از رويکرد موضوعي، گرايش انحصاري و روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد. براي تشکيل خزانه استعداد با توجه به رويکرد و روش نمونه گيري ذکر شده، سازمانهايي انتخاب شدند که در پنج سال گذشته، جزء واحدهاي نمونه استان و يا صادر کننده نمونه بودند. سپس براي کشف طرق متفاوتي که افراد با استعداد پديده نگهداشت را درک مي کنند، استراتژي پديدارنگاري به کار گرفته شد. بعد از برگزاري 22 مصاحبه نيمه ساختاريافته با افراد با استعداد اشباع نظري صورت گرفت. نتايج تجزيه و تحليل نشان دهنده ي چهار سطح مؤثر بر نگهداشت از ديدگاه افراد با استعداد است. اين چهار سطح عبارتند از سطح فرد، شغل، گروه و سازمان. همچنين برداشت هاي متفاوت افراد با استعداد نشان دهنده هيجده طبقه توصيفي متفاوت نسبت به پديده نگهداشت است. با توجه به اين سطوح و طبقات توصيفي به دست آمده، فضاي نتيجه که در واقع الگوي برداشت افراد با استعداد نسبت به پديده نگهداشت در سازمان است، ترسيم گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل هریسون و والکر
   علی اکبر  جوکار نبی الله  نجاتی زاده
   ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي چکیده کامل
   ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. طی این سالها، فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است. موفقیت در بازارهای پرچالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کاملاً رقابتی و به دور از حمایت های نامعقول فعالیت داشته باشند، محیطی که در آن از شکل گیری موانع رقابتی بطور جدی و در صورت نیاز قانونی جلوگیری به عمل آید، و بقاء و رشد در آن فقط در سایه تأمین رضایت بیشتر مشتری میسر گردد. در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی انتظارات مشتریان، بازار و رقبا به ارائه راه کارهایی بپردازد. بدین منظور براساس مدل هریسون و والکر که به 4 بعد رقابت گرایی، مشتری گرایی، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار اشاره دارد، در بین 250 نفر از کارمندان بانک ملی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد بنابر باور برخی از صاحبنظران، بازارگرايي با تأثیر از عملکرد کسب و کار بتواند به نتايج مطلوبي برسد. از این رو به منظور بررسی فرضیه ‌هایی که مبتنی بر مدل این مطالعه می ‌باشند، پرسش‌ نامه ساخته شده پس از تأیید روایی و پایایی، بین کارمندان بانک ملی شهرستان گرگان به عنوان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، حاکی از آن بود که مشتری گرایی در تعامل با رقابت گرایی و گرایش به بازارگرایی تأثیر مؤثری بر روی عملکرد کسب و کار دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
   علیرضا علی احمدی خاطره شجاعی
   با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردا چکیده کامل
   با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردازد. بر این اساس به انتخاب ماشین بازیافت در این صنعت خواهد پرداخت. نوآوری این مقاله توجه به بحث انتقال تکنولوژی با تکیه بر معیارهای زیست محیطی است. از سویی دیگر در بعد روشی با استفاده از تلفیق بولزای و تاپسیس و بولزای و ویکور به وزندهی و رتبه بندی ماشین آلات بازیافت پرداخته شد که این محاسبات بر روی اعداد فازی انجام گرفت. در رتبه بندی با روش تاپسیس شرکتهای صنعتگر، شانگهای و دیزین به ترتیب به عنوان اول تا سوم انتخاب شدند. در رتبه بندی با روش ویکور نیز نتایج تا حد زیادی مشابه بود و در آن ماشین آلات ساخته شده توسط شرکتهای صنعتگر، شانگهای و پلی استار، به ترتیب اول تا سوم شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل
   محمد رضا مهرگان محمد  ابویی اردکان زهرا صادقی آرانی محسن نظری امید روزمند
   يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده چکیده کامل
   يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده‌، مي‌تواند محققان رفتار را در درک و پيش‌بيني آن‌ و درنتيجه برنامه‌ريزي‌هاي آتي براي بازاريابي در اين حوزه ياري ‌رساند. بر اين اساس هدف اين مقاله ارائه‌ي يک مدل مفهومي و رياضي براي درک فرايندهاي پيچيده‌ي ذهني خريداران که منجر به اين نوع رفتار مي‌شود، مي‌باشد. در ادامه، شبيه‌سازي رفتاري خريد ناگهاني عامل خريدار با تأکيد بر ميزان هيجانات به وجود آمده‌ توسط خريدار هنگام خريد و با توجه به ويژگي‌هاي مدل فرهنگي و شخصيتي عامل خريدار و عوامل موقعيتي شامل ويژگي‌هاي کالا، ويژگي‌هاي فروشنده و ويژگي‌هاي مکاني فروشگاه و با استفاده از يکي از روش‌هاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي اجتماعي به‌نام مدل‌سازي مبتني بر عامل، انجام مي‌گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - بررسی تاثیر فرهنگ ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش بروی دانش کیفیت محصولات مطالعه موردی در یک سازمان تولیدی
   پیمان  اخوان حسین ارسنجانی
   امروزه مديران سازمان ها به دليل فشارهاي شديد رقابتي و تلاش براي بقاي خود ، به مبحث کيفيت توجه ويژه اي دارند]1[ آنان معتقدند که کيفيت براي موفقيت در هر کسب و کاري ، از اهميت حياتي برخوردار مي باشد]2[ ، اين امر در حالي است كه بسياري از متفکران کيفيت، در مباحث خود نقش دانش چکیده کامل
   امروزه مديران سازمان ها به دليل فشارهاي شديد رقابتي و تلاش براي بقاي خود ، به مبحث کيفيت توجه ويژه اي دارند]1[ آنان معتقدند که کيفيت براي موفقيت در هر کسب و کاري ، از اهميت حياتي برخوردار مي باشد]2[ ، اين امر در حالي است كه بسياري از متفکران کيفيت، در مباحث خود نقش دانش را در رويه هاي مختلف مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال، رويكرد تيلور (1911) انتخاب بهترين كارگران براي انجام كار و در نتيجه بهبود فرآيند بود. اين متد به عنوان يك روش استاندارد، به ساير كاركنان آموزش داده مي شد، وي سعي داشت به وسيله جذب دانش فردي كارگران و تبديل آن به دانش سازماني ، رويه هاي استاندارد عملياتي بهترين كاركنان را در سازمان ايجاد نمايند]3[ و یا دمينگ معتقد است که دانش و دانش آفريني نقش مهمي در فعاليت هاي بهبود کیفیت ايفا مي کند]4[ . اين مقاله با در پیش گرفتن رویکردی منسجم در ارتباط با کيفيت و دانش با استفاده از مدل دانش آفريني نوناکا و تاکوچی بدنبال تبیین و شناسایی تاثیرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی ، بواسطه مدیریت دانش در دانش کیفیتی محصولات می باشد. در واقع اتخاذ این ديدگاه مبتني بر این اندیشه است که دانش می تواند به عنوان میانجی درک عميقي را در ارتقای کيفيت محصولات در سازمان ها داشته باشد. یافته های بدست آمده در سازمان مورد پژوهش ، حاصل از شاخص های برازش نمودارهای مسیر شامل:شاخص نكويي برازش (84/0GFI=) ، شاخص نكويي برازش اصلاح شده (74/0AGFI=) ، و شاخص ريشه ميانگين مربعات برآورد )130/0(RMSEA= ، مبيين برازش مناسب و قابل قبول تری از مدل معادلات ساختاري است که مدیریت دانش در آن بعنوان میانجی در ایجاد دانش کیفیتی محصولات نقش آفرینی داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - یک مدل پیش بینی برای شناسایی مشتریان اعتباری بد حساب در بانک سامان
   سیامک نوری مسعود یقینی تکتم ژیان
   يکي از تصميمات مهم در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تصمیم گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و کاهش ریسک اعتباری است. هدف اين مقاله، ارائه مدلي مبتني بر شبکه هاي عصبي پيش خور براي شناسایی مشتريان اعتباري بد حساب در بانک سامان است. جهت يافتن ساختاري مناسب براي شبکه عصب چکیده کامل
   يکي از تصميمات مهم در بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تصمیم گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و کاهش ریسک اعتباری است. هدف اين مقاله، ارائه مدلي مبتني بر شبکه هاي عصبي پيش خور براي شناسایی مشتريان اعتباري بد حساب در بانک سامان است. جهت يافتن ساختاري مناسب براي شبکه عصبي در مدل پيشنهادي، از سه استراتژی سريع، پويا و چندگانه استفاده شده است. سه طرح يادگيري از نسبت هاي مختلف داده هاي آموزشي، آزمايشي و اعتبارسنجي تشکيل شده و شبکه هاي عصبي مورد استفاده، در پیکربندی و تعداد لايه هاي پنهان با يکديگر اختلاف دارند. در این پژوهش از متدولوژی داده کاوی CRISP استفاده شده است. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش، داده هاي مربوط به مشتريان اعتباري بانک سامان طي سالهاي 1379 الي 1387 است. براي آماده سازي داده ها، پيش پردازش کاملي روي داده ها صورت گرفته است. جهت پيش گيري از بيش برازش مدل با مشخصات داده هاي آموزشي، بر اساس روش اعتبارسنجي تقاطعي، داده ها به سه قسمت داده هاي آموزشي، آزمايشي و اعتبارسنجي تقسيم گرديدند. براي ارزيابي مدل پيشنهادي، نتايج حاصل از استراتژي ها و طرح هاي مختلف در شبکه ها با يکديگر و با برخي از روش هاي رايج پيش بيني نظیر درخت تصميم و رگرسيون لجستيک مقايسه گرديده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که شبکه عصبي سه لايه تحت الگوريتم يادگيري پس انتشار و با استراتژي سريع و طرح يادگيري اول از دقت بالاتري برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)
   محمد  صالحی منیره  موحدی
   امروزه مديريت دانايي مقوله اي مهم تر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد. مدیریت دانش به منظور آن که بتواند اثر بخش باشد، نیاز به حمایت چکیده کامل
   امروزه مديريت دانايي مقوله اي مهم تر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد. مدیریت دانش به منظور آن که بتواند اثر بخش باشد، نیاز به حمایت و مشارکت ذی نفعان دارد. اگر زمینه مشارکت در پروژه های مدیریت دانش فراهم نباشد، موفقیت چشمگیری حاصل نخواهد شد؛ چرا که عامل اصلی همان ایفای نقش موثر و سازنده ذی نفعان است که به عنوان یک عامل تسهیل کننده در اجرای برنامه های مدیریت دانش عمل نمایند. لذا یکی از ضروری ترین ملاحظات در استقرار صحیح مدیریت دانش، تعیین ابعاد نقش آفرینی ذی نفعان می باشد. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ذی‌نفعان آموزشی استفاده شد که روایی آنها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که: متغیر نقش ذی‌نفعان آموزشی دارای سه بعد "فردی"، "سازمانی" و "فرآیندی" و نوزده مولفه (انگیزه شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمایل، مشارکت جویی، آموزش پذیری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مدیریت و رهبری، محیط سازمان، ایجاد فرآیند دانش محور، فراهم آوردن زیر ساخت های فنی، فرآیند خلق دانش، فرآیند کسب دانش، فرآیند تبدیل دانش، فرآیند بکارگیری دانش) است. همچنین در بین ابعاد نقش ذی نفعان آموزشی، بعد فردی دارای بیش ترین تأثیر و بعد فرآیندی دارای کم ترین تأثیر است و مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - تبیین الگوهای برتری در سرآمدی برای سازمان‌های تلاشگر
   مریم قلی زاده محمد رضا  حمیدی زاده
   با وجود كاربرد گسترده مدل‌هاي تعالي در سازمان‌هاي امروزي هنوز به روشني مشخص نشده است، که کدامیک از الگوهای سرآمدی موجود، مناسب‌تراند. هدف اين مقاله انتخاب الگوهای سرآمدی مناسب جهت تحقق هر چه سریع‌تر سرآمدی در سازمان‌های تلاشگر می‌باشد. براي انجام اين پژوهش علاوه چکیده کامل
   با وجود كاربرد گسترده مدل‌هاي تعالي در سازمان‌هاي امروزي هنوز به روشني مشخص نشده است، که کدامیک از الگوهای سرآمدی موجود، مناسب‌تراند. هدف اين مقاله انتخاب الگوهای سرآمدی مناسب جهت تحقق هر چه سریع‌تر سرآمدی در سازمان‌های تلاشگر می‌باشد. براي انجام اين پژوهش علاوه بر مطالعه ادبیات پژوهش از فن دلفي فازي جهت پالايش و انتخاب الگوهای برتری سرآمدی بهره گرفته شده است، ایده‌سنجي بعمل آمده در دو مرحله و با استفاده از رویکرد چنگ و ‌لين مورد پالايش قرار گرفته است. جامعه پژوهش را 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. جهت بررسی و تحلیل در ابتدا 12 الگوی سرآمدی در حوزه‌های منابع انسانی، آموزش، اخلاق و مدیریت دانش انتخاب گردید، که پس از پالایش نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت، 5 مدل تایید و 7 مدل سرآمدی دیگر حذف گردید. تا بدينوسيله مسیر سرآمدی برای سازمان‌ها روشن گردد و بتوانند هر چه سریع‌تر به تحقق سرآمدی در سازمان اقدام نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
   سید سجاد محتشم رضا  اسماعیل پور محمد رحیم   رمضانیان
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد چکیده کامل
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد نظر قرار داده و براین عقیده‌اند که برای رسیدن به تولید توسعه یافته و بهبود عملکرد، عامل زیست محیطی را نیز در کیفیت کالاهای خود لحاظ کنند. توجه به عوامل زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز در کیفیت کالاها مؤثر بوده و به بهبود عملکرد شرکت‌ها در تولیدات می‌انجامد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیقی علّی می‌باشد وجامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارشناسان، مشاوران، مهندسان، کارکنان، مشتریان و برخی از فعالان خبره در بخش شرکت‌های تولیدی پارس خزر و شعبات مرتبط آن تشکیل می‌دهند، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی، تجزیه تحلیل چند متغیره و آزمون متغیرهای مدل جهت برازش نیز با استفاده از نرم افزار LISREL(8.5) و SPSS(21) انجام شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - طراحی سامانه تصمیم یار با استفاده از ابزار داده کاوی(مطالعه موردی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت)
   روزبه قوسی عماد چیذری هانی وحدانی
   تصمیم‌گیری یکی از وظایف اصلی مدیران تلقی می‌شود؛ درعصر کنونی فرآیند تصمیم‌گیری با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی همراه است به طوری که اخذ تصمیم بدون استفاده از فناوری‌های روز و تحلیل و بررسی اطلاعات، اهداف را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت. مدیریت کارا علاوه بر دانش وتج چکیده کامل
   تصمیم‌گیری یکی از وظایف اصلی مدیران تلقی می‌شود؛ درعصر کنونی فرآیند تصمیم‌گیری با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی همراه است به طوری که اخذ تصمیم بدون استفاده از فناوری‌های روز و تحلیل و بررسی اطلاعات، اهداف را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت. مدیریت کارا علاوه بر دانش وتجربه مدیریت نیازمند به کارگیری صحیح سامانه‌های اطلاعاتی است؛ سیستم‌ پشتیبان تصمیم یکی از این سامانه‌های می‌باشد که پشتوانه‌ای برای فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمانی می‌باشد. در این مقاله ابتدا ادبیات مربوط به سیستم پشتیبان تصمیم بررسی شده است؛ سپس داده‌کاوی به عنوان ابزاری برای استخراج دانش و اطلاعات کاربردی از داده‌های خام سازمانی معرفی شده است. این دانش به دست آمده حاوی مفاهیم و اطلاعاتی است که ممکن است پیش از این در سازمان مغفول مانده باشد لذا کمک شایانی به روند تصمیم گیری مدیران خواهد داشت. در نهایت یافته‌های این مطالعه در دانشگاه علم و صنعت به کار گرفته شده است تا راهنما و پشتیبان تصمیمات مدیران دانشگاهی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - عوامل بروز نارسایی در سیستم کنترل اداری و مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران
   سعید میرزا محمدی رقیه خادم
   هدف از این پژوهش ، شناسایی عوامل بروز نارسایی در سیستم کنترل اداری و مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و بر روی کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است. حجم نمونه معادل 200 نفر است. در این پژوهش، برای سن چکیده کامل
   هدف از این پژوهش ، شناسایی عوامل بروز نارسایی در سیستم کنترل اداری و مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و بر روی کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است. حجم نمونه معادل 200 نفر است. در این پژوهش، برای سنجش عوامل بروز نارسایی در سیستم کنترل اداری و مالی دانشگاه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش عوامل موثر بر بروز نارسایی در سه دسته تقسیم بندی شده است. سه بُعد عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی ، سیستم حسابداری دولتی کنونی مورد استفاده دانشگاه علم و صنعت و مشکلات مربوط به قوانین اداری و مالی و محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفت. در تحلیل نتایج علاوه بر آمار توصیفی از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای سیستم حسابداری، عوامل انسانی و در آخر نارسایی های قانونی از عوامل بروز نارسایی در سیستم کنترل اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای
   پیمان  اخوان محمد ابراهیم  سنجقی
   مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعهای و پژوهشکدهها از جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار بوده و بعنوان دغدغهی محوری بسیاری از مدیران سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشد. در این پژوهش به بررسی یکی از ریشهای ترین پیشران های مدیریت دانش از یک سو و یکی از مهمترین و راهبردی ترین خروج چکیده کامل
   مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعهای و پژوهشکدهها از جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار بوده و بعنوان دغدغهی محوری بسیاری از مدیران سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشد. در این پژوهش به بررسی یکی از ریشهای ترین پیشران های مدیریت دانش از یک سو و یکی از مهمترین و راهبردی ترین خروجی های آن پرداخته شده است. رهبری از یک سو میتواند در مدیریت دانش و تکمیل چرخهی تبدیل دانش نقش بسزایی داشته و مدیریت دانش نیز میتواند موجب افزایش عملکرد سازمانی گردد. بمنظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از مدیران، پژوهشگران و کارمندان چهار پژوهشگاه مختلف خواسته شد تا به سوالات پرسشنامهای که بهمین منظور تنظیم شده بود پاسخ دهند. نتایج نشاندهندهی تفاوت معناداری در میان پژوهشکدههای مورد مطالعه بود که میبایست واکاوی دقیق شود. اما بطور کلی فرضیههای تحقیق پیرامون رهبری حمایتی تا حدودی تأیید شدند. در واقع رهبری حمایتی بر عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش میتواند تأثیری معنادار داشته باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان
   اکبر کشاورزی
   هدف ازپژوهش حاضر بررسي الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان بود.روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارمندان ستادی32 دانشگاه در سال 1395و به تعداد 2553 نفر بود. حجم نم چکیده کامل
   هدف ازپژوهش حاضر بررسي الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان بود.روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارمندان ستادی32 دانشگاه در سال 1395و به تعداد 2553 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول كرجسي و مورگان 335 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌هاي مدیریت کیفیت فراگیر موسسه کیفیت فدرال آمریکا، عملکرد شغلي پاترسون (2000)، فرهنگ سازماني دنيسون و اسپريترز( 1991) و حمايت سازماني اينرنبرگر و همكاران ( 1986) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتيب 97/0 -92/0 – 95 /0 و 74/0 برآورد گردید. داده‌ها با نرم افزار PLS وspss23 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مؤلفه‌هاي تمرکز بر مشتری، توانمندسازی کارکنان و کار تیمی، تجزیه و تحلیل کیفیت؛ تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد (01/0 > P ). هم چنین بین مؤلفه‌هاي حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری؛ تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیل گرحمایت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد ( 01/0P>). پیشنهاد می شود در دانشگاه فرهنگیان از مدیریت کیفیت جامع برای بهبود عملکرد شغلی کارکنان استفاده شود و در این میان متغیرهای فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی نقش اساسی دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور
   عباس  عباسپور محمد رضا نیلی احمد آبادی عصمت  مومنی فرهاد کیانفر
   تحقیق حاضر با هدف ساخت و تعیین اعتبار و روایی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور انجام شده است. در این تحقیق به دلیل گستردگی جامعه آماری این دانشگاه و نیز یکسان بودن ساختار سازمانی و آموزشی این دانشگاه در سطح کشور به صورت موردی کلیه اعضای چکیده کامل
   تحقیق حاضر با هدف ساخت و تعیین اعتبار و روایی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور انجام شده است. در این تحقیق به دلیل گستردگی جامعه آماری این دانشگاه و نیز یکسان بودن ساختار سازمانی و آموزشی این دانشگاه در سطح کشور به صورت موردی کلیه اعضای هیأت علمی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان در سال تحصيلي 9613-1395 به عنوان جامعه آماري این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفت. در این تحقیق بر مبناي مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکه اوچی، مقیاسی آماده گردید، که وضعیت سطوح دانش و فرایندهای تبدیل آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقیاس با روش سرشماری بصورت الکترونیک و حضوری در بین 171 نفراز اعضای هیات علمی 31 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان خوزستان توزیع شد. براي سنجش پایایی مقیاس از روش ضرایب فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل مقیاس 84/0 بدست آمد. روايي صوري و محتوایی مقیاس توسط 5 نفر ازاساتيد مجرب تاييد گردید و برای سنجش روایی سازه نیز از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد. میزان تبیین واریانس مشترک بین متغیرها برای8 عامل استخراج شده بر روی هم برابر با 66/77 درصد کل واریانس متغیر می باشد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه و ساخت پرسشنامه حاضر اين است که پرسشــنامه به گونه اى تهيه شده كه قادر است مراكز توليد دانش را شناسايى و نحوه توزيع اطلاعات و دانش را در جامعه هدف بررسي نمايد. درواقع سوالات پرسشنامه مى تواند آرمان، غايت و ايده آل يك سازمان رامشــخص كند به نحوى كه سازمان با توجه به اجراي آنها، ميتواند به مقصود خود برسد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد
   مجید  حسنی عادل آذر جمال شهرابی عباس  مقبل
   مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن چکیده کامل
   مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری حیاتی در اختیار مدیریت سازمان بوده و سازمان ها به منظور بقاء و رشد در فضای رقابتی، نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد خویش هستند. مدل های گوناگونی از گذشته تاکنون طراحی و تبین شده که هر یک ویژگی های مشخصی را دارند. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های عملکردی و ویژگی‌های آن‌ها از گذشته تاکنون، به بررسی تأثیر رهیافت های مکاتب مدیریتی بر شکل‌گیری این مدل ها پرداخته می‌شود. رهیافت های مدیریتی که تحت تأثیر شرایط محیطی و سازمانی و عوامل مختلف دیگر در طی زمان تکوین یافته اند بر طراحی مدل های عملکردی تأثیر گذاشته و باعث سیر تکاملی و تحولی در مدل های مربوطه شده‌اند. در این تحقیق تناسب رهیافت های مدیریتی با مدل های عملکردی بررسی و پویاشناسی این تأثیر در نگاشت های مربوطه مورد توجه قرارگرفته است. در این مقاله با استناد به مطالعات انجام‌شده تأثیر چهار رهیافت اصلی مدیریت (رهیافت سنتی، رهیافت منابع انسانی، رهیافت کمی و رهیافت سیستمی و اقتضایی) با بهره گیری از متدولوژی پویاشناسی بر شکل‌گیری مدل های عملکردی، سیر تحولی و جایگاه آن‌ها مورد توجه قرارگرفته و مشاهده می‌گردد که رهیافت های مدیریتی تحت تأثیر متغیرهای محیطی و سازمانی تکوین و تحول‌یافته و موجب شکل‌گیری و تکامل مدل های عملکردی به منظور پاسخگویی به نیازهای سازمانی و محیطی شده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)
   میر حمید تقوی علیرضا علی احمدی محمدعلي شفيعا پیمان  اخوان علی بنیادی نائینی
   یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده چکیده کامل
   یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده از غیرحرفه ای ها در کنار حرفه ای ها، سعی در صرف هر چه کمتر زمان و به تبع آن هزینه کمتر در اجرای وظایف دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر جمع سپاری و رابطه آن با موفقیت پروژه در شرکت پدیده شاندیز است. جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش، از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار اسمارت پی ال اس2 استفاده شده است. برای این منظور 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پدیده شاندیز که از آشنایی کامل در حوزه جمع سپاری برخوردار بوده و در این زمینه فعالیت های عملیاتی و تحقیقاتی داشته اند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1. مشارکت کنندگان بیشترین تأثیر را بر جمع سپاری دارند. 2. جمع سپاری تأثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار و موفقیت پروژه دارد. 3. شاخص رضایتمندی مشتریان مهمترین عامل در توصیف تغییرات موفقیت پروژه است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز
   نسرین طلایی فرد فرهاد سنجری فرد نادر صالحی
   امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطلاعات و دانش مشتریان را به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی ایفا می کند و موجب ظهور رويكردهاي جديدي در زمينه نوآوري و خلق ارزش می شود..هدف کلی اين پژوهش، مشخص كردن آثار مدیریت دانش چکیده کامل
   امروزه سازمان ها برای بقاء در عرصه رقابت توجه به اطلاعات و دانش مشتریان را به عنوان منبعی مهم و ضروری دانسته که نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی ایفا می کند و موجب ظهور رويكردهاي جديدي در زمينه نوآوري و خلق ارزش می شود..هدف کلی اين پژوهش، مشخص كردن آثار مدیریت دانش مشـتري بـر عملكرد و ابعاد نوآوري در سازمان و به منظور نشـان دادن برخـي از مزايـاي مهـم جريـان هـاي دانـش مشـتريان در شرکت بیمه البرز صورت گرفته است که این مزايا از تعامل بين محيط بيروني و دروني حاصـل مـي شـود و امتيازات منحصربه فردي را براي سازمان به ارمغان مي آورد تا نوآوری و عملکرد خود را بهبود بخشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از فرمول جامعه نمونه‌گیری معادلات ساختاری برای تعیین حجم نمونه‌گیری و از روش کل شماری استفاده ‌شده است. بعد از شناسایی عوامل و ابعاد و شاخص ها متغیرهای تحقيق در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین 200 نفر از مدیران شرکت بیمه البرز در تهران و سطح کشور توزیع گردید. سپس سنجه های عملکرد و مدیریت دانش مشتری و نوآوری و عملکرد کسب و کار با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری دسته بندی شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار PLS به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه تاثیر دارد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - آینده پژوهی جوامع بشری با استعاره ای از منطق¬الطیر عطار
   سيد سپهر قاضي نوري مسعود افشاری
   در این مقاله تلاش شده که با استفاده از استعاره سیمرغ عطار و تطبیق وادی های هفت گانه موجود در منطق الطیر با دوره های گذشته حیات بشری، به پیش بینی دوره های پیش روی بشر پرداخته شود. به عبارت دیگر، با بررسی ویژگی های عمده چهار دوره طی شده در زندگی بشر –ایلیاتی، کشاورزی، صنع چکیده کامل
   در این مقاله تلاش شده که با استفاده از استعاره سیمرغ عطار و تطبیق وادی های هفت گانه موجود در منطق الطیر با دوره های گذشته حیات بشری، به پیش بینی دوره های پیش روی بشر پرداخته شود. به عبارت دیگر، با بررسی ویژگی های عمده چهار دوره طی شده در زندگی بشر –ایلیاتی، کشاورزی، صنعتی و اطلاعات- با ویژگی های چهار وادی اولیه در منطق الطیر –طلب، عشق، معرفت و استغنا- به این نتیجه رسیدیم که وجوه تشابه معنی داری میان آنها وجود دارد. از بين روشهاي تحقيق، با توجه به ماهيت موضوع و اینکه بیان عطار در منطق الطیر یک بیان نمادین به شمار می رود؛ تلفیقی از روش تحقيق هرمنوتيك و عقلانیت نقاد برگزيده شد که در آن تلاش می شود مراد مولف از نوشتن یک متن درک و انتقادات خبرگان پاسخ داده شود. لذا با استفاده از روش های فوق، بر پایه شباهت های یافت شده در مراحل پیشین و با استفاده از ویژگی-های سه وادی بعد – شامل توحید، حیرت و فنا- به پیش بینی سه عصر احتمالی پیش روی جامعه بشری – شامل همگرایی فناورانه، هوش مصنوعی و ابر انسان - پرداختیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز
   سعید سعیدا اردکانی مهدی تاج پور الهه  حسینی
   هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است چکیده کامل
   هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است ، که با توجه به تعداد جامعه ، حجم نمونه موردنیاز پژوهش 132 نفر تعیین شده است. از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به‌صورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می‌گیرد که بیشترین جمع‌آوری داده ها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراک‌گذاری دانش و توانمندسازی حاصل‌شده است که از پرسشنامه استاندارد استفاده‌شده است. جهت بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.799 تائید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار smart PLS استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنی‌دار دارد . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان
   عباس  عباسپور فرهاد کیانفر محمد رضا نیلی احمد آبادی حمید رحیمیان عصمت  مومنی
   پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور استان خوزستان به روش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به تعداد 171 نفر می باشند که همین تعداد نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش براساس مدل نوناکا و تاکه اوچی بود که روایی آن با استفاده از نظرات استاتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی آن نیز به روش آلفای کرانباخ به دست آمد که عدد به دست آمده 88/0 نشان از همبستگی درونی گویه های پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها هم از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، وهم از روشهای آمار استنباطی، تی تک نمونه جهت بررسی وضعیت موجود سطوح مدیریت دانش استفاده شد. یافته ها نشان داد که در دانشگاه پیام نور استان خوزستان مدیریت دانش در ابعاد دانش پنهان فردی، فرایند برون سازی دانش، فرایند ترکیب، فرایند درون سازی، دانش پنهان جمعی از سطح اجتماعی سازی دانش، فرایند اجتماعی سازی دانش در وضعیت بالاتر از حد متوسط قرار دارند و سطح معناداری به دست آمده نیز نشان از تایید فرضیه های محقق مبنی بر وجود سطوح مدیریت دانش اشاره شده در دانشگاه پیام نور خوزستان می باشد که در نهایت تنها بعد دانش آشکار فردی دانشگاه پایین ترازمتوسط میانگین بود. همچنین دانش آشکار جمعی که از مجموعه فرایند ترکیب دانش می باشد نیز در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع چهار سطح دانش مدل مذکور در دانشگاه مورد مطالعه با توجه به امتیازات کسب شده، سه سطح تبدیل دانش درونی و بیرونی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و تنها سطح دانش ترکیب است که در وضعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارد و نیاز به توجه بیشتری به این سطح از دانش است بدین معنی که این دانشگاه در این سطح موفق عمل نکرده است و در پایان پیشنهادهای لازم ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - مدل ارتباطی موثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان ها
   بهروز  کاوه یی افسانه  مظفری معصومه  کبریایی
   در سال های اخیر و همگام با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ارتباطات، عرضه خدمات آموزشی در ابعاد و اشکال مختلف در سطح جهان بیش از پیش مشهود است لیکن آنچه اهمیت آن را برای سازمان ها دو چندان می کند، وجود مدل بهینه ارتباطی است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را ملموس تر نمو چکیده کامل
   در سال های اخیر و همگام با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ارتباطات، عرضه خدمات آموزشی در ابعاد و اشکال مختلف در سطح جهان بیش از پیش مشهود است لیکن آنچه اهمیت آن را برای سازمان ها دو چندان می کند، وجود مدل بهینه ارتباطی است تا بتواند اثرگذاری آموزش سازمانی را ملموس تر نموده و سازمان ها را در پیشبرد اهداف شان یاری نماید. این پژوهش به دنبال طراحی مدل ارتباطی موثر بر یادگیری در آموزش سازمانهاست که با استفاده از روشهای کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و بمنظور گردآوری اطلاعات، با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از مدیران، مدرسان و پرسنل بانک ملت مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفته و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 678 کد از مصاحبه ها 197 مفهوم و 27 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل اثربخشی آموزش سازمانی به عنوان پدیده محوری و شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها و عوامل پیامدی قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - مدل عملکرد تجاری مبتنی بر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) مطالعه موردی : شرکت های واقع درشهرک صنعتی زنجان
   محمدرضا زاهدی پیمان اخوان
   هدف اين مقاله بررسي تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری مي باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای چکیده کامل
   هدف اين مقاله بررسي تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری مي باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای مالزی و کانادا و اردن استفاده شده است، می باشد. داده ها توسط نرم افزاری به نام ويژوال پي ال اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مدل معادلات ساختاري به كار گرفته شده، يك مدل نظري قوي براي تاثیر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری، رابطه ای) بر عملکرد تجاری سازمان مي باشد. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از طریق تغییر در سرمایه انسانی، به طور مستقیم سرمایه مشتری را تغییر و بهبود داد. همچنین تغییردر سرمایه ساختاری از طریق سرمایه انسانی مقدور نبوده و نیز می توان بیان داشت که تغییر سرمایه ساختاری موجب تغییر در سرمایه مشتری می گردد. از سوی دیگر همه این تغییرات، موجبات تغییر و بهبود عملکرد تجاری را فراهم خواهد نمود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد كه همه ابعاد سرمایه فکری به جز سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری روابط معنادار و مثبتی با هم دارند و نهایتا سرمایه ساختاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تجاری اعمال نموده است. از سوي ديگر، نتايج اين تحقيق نشان داد كه سرمایه انسانی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - شبکه مسائل عام تولید علم در مقیاس ملی
   محمد سعید جبل عاملی سید رضا فاطمی امین
   اولین و مهم‌ترین گام برای مدیریت تولید علم در راستای بهبود امور جامعه و دستیابی به مرجعیت علمی، فهم دقیق مسائل تولید علم است. شناسایی مسائل پیچیدگی‌های زیادی دارد. مسائل با تعابیر مختلف بیان شده و به ارتباط بین مسائل توجه نمی‌شود. در نتیجه ابهام‌ها و سردرگمی‌های زیادی پ چکیده کامل
   اولین و مهم‌ترین گام برای مدیریت تولید علم در راستای بهبود امور جامعه و دستیابی به مرجعیت علمی، فهم دقیق مسائل تولید علم است. شناسایی مسائل پیچیدگی‌های زیادی دارد. مسائل با تعابیر مختلف بیان شده و به ارتباط بین مسائل توجه نمی‌شود. در نتیجه ابهام‌ها و سردرگمی‌های زیادی پدید می‌آید. در این پژوهش، از روش داده بنیاد برای استخراج مسائل تولید علم و روابط بین آن‌ها استفاده می‌شود، سپس با استفاده از مقایسه‌های زوجی ارتباط بین مسائل با دقت بیشتری تعریف می‌شود همچنین با استفاده از روش دیمتل همچنین میزان تاثیرگذاری مسائل آشکار می‌شود. دستاورد این پژوهش، شناسایی شبکه مسائل تولید علم با تبیین 22 مسئله و روابط بین آن‌ها است. مسائل «ارتباط دانشگاه و جامعه، کیفیت پژوهش، تقاضای پژوهش و عرضه پژوهش» تعامل (تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) بیشتری با سایر مسائل دارند. مسائل «عرضه پژوهش، مهاجرت مغزها، کیفیت پژوهش، انگیزه پژوهشگر و تقاضای پژوهش» بیشترین تاثیر‌پذیری و مسائل «مدیریت سازمان، مالکیت فکری، ظرفیت جذب، ارتباط دانشگاه و جامعه و تجارت خارجی» بیشترین تاثیرگذاری را دارند. دستاورد این پژوهش، شبکه مسائل عام تولید علم است، این شبکه برای موقعیت‌ها و رشته‌های علمی خاص باید متناسب‌‌سازی شود. با توجه به ماهیت عام این پژوهش، شبکه مسائل بدست آمده به عنوان یک راهنما برای شناسایی شبکه مسائل تولید علم در موارد خاص (مناطق جغرافیایی یا رشته‌های علمی) می‌توان استفاده کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - شناخت منابع کسب معرفت ؛ در تولید دانش اسلامی
   مصطفی جعفرپیشه فرد محمد سعید جبل عاملی
   همچنان که بشر از حسّ و تجربه شخصی تا حس و تجربه دیگر آدمیان به عنوان منبع دانش و معرفت بهره می‎گیرد و همچنانکه استدلال ها و داده‎های عقلانی تمامی نوع بشر، منبعی برای دانش و معرفت تلقی می‎شود، به همین شکل دانشی را که رسولان آسمانی به بشر می‎آموزند. منبعی دیگر برای اندوخت چکیده کامل
   همچنان که بشر از حسّ و تجربه شخصی تا حس و تجربه دیگر آدمیان به عنوان منبع دانش و معرفت بهره می‎گیرد و همچنانکه استدلال ها و داده‎های عقلانی تمامی نوع بشر، منبعی برای دانش و معرفت تلقی می‎شود، به همین شکل دانشی را که رسولان آسمانی به بشر می‎آموزند. منبعی دیگر برای اندوخته‎های معرفتی و دانشی تلقی می‎شود و از جهت دستگاه عقلانیت و خردوری آدمی این منبع اگر بالاتر از سایر منابع نباشد حداقل در سطح سایرمنابع دانش قابل استناد و اعتماد است. در این مقاله با نگاهی نو به منابع کسب معرفت، فرآیند کسب، استخراج و استنباط دانش اسلامی از دو منبع کتاب و سنت، و بر اساس گزاره‎های معرفتی که در باره هستی و پدیده های خلقت، در این دو منبع منعکس است، بیان می شود. منظور از کتاب قرآن کریم و منظوراز سنت، سخن و رفتار و تأیید پیامبر اعظم و اهل بیت طاهرین می‎باشد. در این مقاله منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اوّلاً از دین اسلام، قرآن و سنت منشأ می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است و ثانیاً مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد، و اما گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم از این دایره بیرون خواهند بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع)
   مهدی فرمانی جبار باباشاهی محمد عربی اسماعیل لآلی
   امروزه سازمانها براي موفقيت در حوزه رقابت، ميبايست به استفاده استراتژيك از منابع خود بپردازند. يكي از منابع بسيار حياتي سازمانها، دانش بالقوه و بالفعل آنهاست. در اين راستا نيز مديريت نمودن درست اين منابع بسيار اهميت دارد. در دهههاي اخير اكثر سازمانها به اين اهميت پي برد چکیده کامل
   امروزه سازمانها براي موفقيت در حوزه رقابت، ميبايست به استفاده استراتژيك از منابع خود بپردازند. يكي از منابع بسيار حياتي سازمانها، دانش بالقوه و بالفعل آنهاست. در اين راستا نيز مديريت نمودن درست اين منابع بسيار اهميت دارد. در دهههاي اخير اكثر سازمانها به اين اهميت پي برده و به پياده‌سازي مديريت دانش چابک در راستاي تحقق اهداف خود در سازمان رو آورده‌اند. اما بسياري از اين پروژهها به دلايل مختلف با شكست مواجه شده است. پژوهشگر در اين پژوهش تلاش نموده است به شناسايي اصول راهنمايي بپردازد كه به پياده‌سازي موفقيت‌آميز مديريت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) كمك كند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) می‌باشد. این پژوهش شامل دو مرحله است. در ابتدا با استفاده از مرور و تحلیل پژوهش‌های مرتبط اصول مدیریت دانش چابک استخراج و شناسایی گردید. در مرحله دوم، از روش دلفی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی اصول مدیریت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل و نظر اعضای پانل، تعداد 25 اصل با مقدار ضریب کندال 0.809 بین صاحب‌نظران اجماع و اتفاق‌نظر حاصل شد. با جمع‌بندی نظرات خبرگان اصول راهنمای پیاده‌سازی مدیریت دانش چابک تدوین و رتبه‌بندی ارائه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران
   وجه الله قربانی زاده محمد صادقی حبیب رودساز
   عصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهمترين سرمايه سازمان‌ها محسوب مي‌شود، نيازمند رويكرد متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. از اين رو رهبران اثرگذار به شكل مستمر ميزان توليد، نشر، تبادل و به كارگيري دانش در بين كاركنان خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند ت چکیده کامل
   عصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهمترين سرمايه سازمان‌ها محسوب مي‌شود، نيازمند رويكرد متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. از اين رو رهبران اثرگذار به شكل مستمر ميزان توليد، نشر، تبادل و به كارگيري دانش در بين كاركنان خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند راهكارهاي نيل به اهداف سازماني را كسب كنند و عملكرد سازمان را بهبود دهند. هدف این مقاله طراحی الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در شهرداري تهران است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شيوه گردآوري داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماري اين تحقیق مدیران ، مشاوران و کارشناسان متخصص و فني شهرداری تهران در بالاترين مراتب شغلي سازماني (سه رده شغلي 14- 15-16) است كه تعداد آنها برابر با 2467 نفر مي باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با 332 نفر بر اساس فرمول كوكران به دست آمد. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. به منظور برازش مدل مفهومي تحقیق و آزمون فرضيات از روش مدلسازي معادلات ساختاری و نرم‌افزار ليزرل استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران تاثير معناداري دارند؛ همچنين تاثير متغير مدیریت دانش فردی بر سبک رهبری مورد تائيد قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - بهينه‌سازي تبادل دانش در خوشه صنعتي به روش برنامه‌ريزي آرماني مطالعه موردي خوشه صنعتي خوراک دام گلستان
   حمیدرضا دزفولیان پروانه سموئی
   دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود چکیده کامل
   دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود. يکي از اين فعاليت‌هاي مشترک تبادل دانش بين اعضاست که باعث کاهش هزينه کسب دانش، افزايش همکاري بين شرکت‌ها، توانايي نوآوري و تقويت توان رقابتي آنها مي‌شود. در اين مقاله يک مدل برنامه‌ريزي آرماني براي فرآيند تبادل دانش در خوشه‌هاي صنعتي ارائه شده است که بر اساس داده‌هاي خوشه صنعتي خوراک دام، طيور و آبزيان گلستان پياده‌سازي و نتايج حاصل از آن مورد تحليل قرار گرفته است. رسيدن به درجه ايده‌آل دانش در خوشه و ميزان بودجه تعيين شده به عنوان دو آرمان مدل در نظر گرفته شده‌اند. در اين مدل براي فرآيند تبادل دانش دو شيوه حضوري و غيرحضوري در نظر گرفته شده که به لحاظ هزينه و طول دوره انتقال تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارند. تحليل پارامترهاي مدل و بررسي نتايج حاصل نشان مي‌دهد، استفاده از دو شيوه حضوري و غيرحضوري براي تبادل دانش اين امکان را براي شرکت‌ها فراهم مي کند که با توجه به شرايط کاري و منابع دردسترس خود به شکلي منعطف بتوانند، ميزان مشارکت خود را در فرآيند تبادل دانش بهبود بخشند. همچنين به مديران خوشه درک بهتري مي‌دهد تا قادر باشند با توجه به منابع موجود و اهداف تدوين شده، تصميم‌گيري ‌و برنامه‌ريزي‌ بهتري براي دستيابي به بازدهي بيشتر از فرايند تبادل دانش داشته باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - سرمایه رابطه ای: کلید موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی
   پرستو  سلطانی سکینه شاهی یدالله مهرعلیزاده
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان ب چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان بودند که 298 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با 12نفر از مدیران باسابقه 15 سال به بالا، مصاحبه نیمه ساختمند صورت گرفت. ابزار این تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه و تحلیل اسناد بود. در بخش کمی، از پرسشنامه استاندارد بونتیس استفاده گردید که پایایی آن در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ، 79/. بدست آمد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، از طریق کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های کمی نشان داد که میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد وضعیت موجود شاخص های رابطه ای، انسانی و ساختاری از میانگین مورد انتظار بیشتر بوده است. همچنین یافته های کیفی حاکی از این است که شاخص های سرمایه ی رابطه ای و انسانی درسازمان از وضعیت نسبتا مطلوبی در سازمان برخوردارند. در نهایت راهکارهایی نظیر شناسایی استعدادهای کارکنان و استفاده بهینه از توانایی های آنها، داشتن برنامه مناسب برای جانشین پروری کارکنان و ایجاد یک سیستم جامع ارتباط با مشتریان ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم
   مریم قلی زاده محمد علی سرلک
   این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش‌های پیشین‌ و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت‌های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه‌های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج ح چکیده کامل
   این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش‌های پیشین‌ و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت‌های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه‌های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که حوزه‌های دانشی ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاصلاب ، راهبری، بهره‌برداری و نگهداشت تاسیسات ، فروش و خدمات مشترکین جهت بررسی به عنوان اولویت اول و مدیریت تامین و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و تامین منابع مالی، مدیریت ارتباطات با ذی‌نفعان، توسعه سیستم‌های مدیریتی جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت. همچنین فرایندها و فعالیت‌های دانشی هر حوزه به تفکیک خدمات کسب وکار شناسایی و ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکورخاکستری
   سیده وفا موسوی محمد حسن  کامفیروزی
   ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان ب چکیده کامل
   ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. در این مقاله قصد داریم به ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و رتبه‌بندی با روش ویکورخاکستری بپردازیم. ارزیابی عملکرد را براساس روش کارت امتیازی متوازن پیاده کرده‌ایم. افزون بر این به‌جای استفاده از متغیرهای زبانی و اعداد قطعی از اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده می‌کنیم. روش ویکور‌خاکستری یکی از رویکردهای جدید توسعه‌یافته تصمیم‌گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت، می‌باشد. در این مقاله مطالعه موردی بر روی پنج شرکت‌ بیمه صورت گرفته است. بعد از توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و انجام محاسبات با استفاده از وزن‌‌های نهایی حاصل از روش آنتروپی شانون، مقدار ویکور خاکستری هر شرکت مشخص شد. این مقدار برای شرکت بیمه ملت (0.9334) بیش‌ترین میزان و برای شرکت بیمه دانا (0) کم‌ترین میزان را بدست آورده است. بر همین اساس بیمه دانا رتبه اول، بیمه ایران رتبه دوم، بیمه البرز رتبه سوم، بیمه آسیا رتبه چهارم و بیمه ملت رتبه پنجم را بدست آورده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته
   علیرضا علی احمدی میر حمید تقوی علی بنیادی نائینی
   یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی چکیده کامل
   یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار انجام شده است. مقاله حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و با رویکردی پیمایشی- مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم‌ساختار یافته و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک مرکزی می‌باشد که به روش هدفمند، نمونه‌ای از میان این خبرگان انتخاب شده است. روش شناسی تحقیق بر مبنای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضامین (تِم) برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است. سپس در مرحله کمی، عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی فازی و سوارا غربالگری و تعیین اولویت شده است. نتایج نشان داده است عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه محور عوامل درون‌داد، عوامل فرآیندی و عوامل برون‌داد قابل دسته‌بندی می‌باشند. از میان عوامل، پشتیبانی از کارآفرینان، مدیریت بازاریابی، وضع مقررات روشن و ارزیابی فرآیندها از بیشترین اهمیت در حوزه بانکداری پایدار برخوردار هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستم‌های مراقبت از سلامت: مرور نظام‌مند ادبیات
   رضا عالیخانی علیرضا علی احمدی محمدرصا رسولي
   با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمر چکیده کامل
   با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ ای در نظام سلامت تأثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ای حیاتی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی بوده که بر طراحی مناسب مدل حکمرانی شبکه‌ای در سیستم‌های ارائه خدمات سلامت اثر می‌گذارند. روش پژوهش: جهت شناسایی و استخراج فاکتورهای مورد نظر، از شواهد ذکر شده در ادبیات در استفاده می‌شود. بدین منظور نیازمند روشی هستیم که ادبیات موضوع را به‌طور جامع و سامانمند در نظر گیرد، برای رسیدن به این هدف مرور نظام‌مند ادبیات به منظور شناسایی شواهد معتبر و به‌عنوان روشی فراگیر و سامانمند در نظر گرفته شد. همچنین جهت ترکیب شواهد استخراج شده از روش گراندد تئوری بهره گرفته شد. یافته‌ها: با جستجوی در پایگاه داده‌ی WEB OF SCIENCE به‌عنوان یک پایگاه جامع و معتبر جهت کشف مطالعات مرتبط، 2350 مقاله حاصل گردید. غربالگری نتایج بر اساس متناسب بودن عناوین مقالات با معیارهای ورودی و خروجی مطالعات به 150 مقاله منجر گردید. نهایتاً با غربالگری 150 مقاله مذکور بر اساس تناسب چکیده و نتیجه‌گیری آن‌ها، به انتخاب 53 مقاله‌ی نهایی انجامید که طی مرور آن‌ها 87 قطعه شواهد از 37 انتشار علمی استخراج گردید و از مطالعات دیگر شواهدی کشف نشد. جهت ایجاد دیدگاه جامع و دسترسی آسان به شواهد استخراج شده در مرحله‌ی ترکیب شواهد با استفاده از متدولوژی گراندد تئوری، 2 گروه‌ از شواهد مجموعا شامل 16 کلاس ایجاد شد. نتیجه‌گیری: طراحی مدل حکمرانی در شبکه در صورتی موفق آمیز بوده که عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی در طراحی آن در نظر گرفته شود. در این پژوهش عوامل مرتبط در دو دسته اصلی شامل عوامل مرتبط با مشخصات شبکه نظیر سطح انعطاف پذیری، سطح بلوغ منابع، سطح تمرکز در شبکه و عوامل مرتبط با ویژگی های حکمرانی شبکه مانند ساختار تصمیم گیری، مکانیسم های ارزیابی و مشروعیت در شبکه شناسایی شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
   مهدی رحیمی هادی  رزقی علی اکبر  فرهنگی نادر  محقق
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت د چکیده کامل
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - طراحی پایدار زنجیره تأمین تولید اتانول زیستی از نیشکر
   هادی صاحبی هانی گیلانی
   گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و چکیده کامل
   گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و ماکزیمم کردن اثرات اجتماعی ارائه گردید است که برای حل آن از روش اپسیلون- محدودیت استفاده شده است. در سطح سوم چندین بازار مصرف وجود دارد که به ارضا کردن تقاضای مشتری نهایی می پردازند. نوع خوراک در نظر گرفته شده نیشکر است که می توان از آن ها برای تولید اتانول زیستی استفاده کرد. افق برنامه ریزی چند دوره ای با فرض این که ارتباط سطوح زنجیره با یکدیگر ممکن است دچار اختلال شوند. در نهایت با یک مطالعه موردی در منطقه جنوب شرقی ایران کارکرد مدل نشان داده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - پیش در آمدی بر تولید دانش اسلامی
   مصطفی جعفرپیشه فرد محمد سعید جبل عاملی
   در ترکیب «دانش اسلامی» سخن از آن است که چه حقایق و گزاره‌های خبری را می‌توان از منابع اسلامی استنتاج و استخراج کرد به گونه‌ای که بر طبق معیارهای علمی و روش‌های صحیح پژوهش، قابل اسناد به دین اسلام باشد و اسناد به آن، مجاز و مشروع و صحیح تلقی شود. دراینجا، اشاره به آن دست چکیده کامل
   در ترکیب «دانش اسلامی» سخن از آن است که چه حقایق و گزاره‌های خبری را می‌توان از منابع اسلامی استنتاج و استخراج کرد به گونه‌ای که بر طبق معیارهای علمی و روش‌های صحیح پژوهش، قابل اسناد به دین اسلام باشد و اسناد به آن، مجاز و مشروع و صحیح تلقی شود. دراینجا، اشاره به آن دسته از علوم و دانش‌های اسلامی است که تنها معطوف به معرفت می‌باشد و به شناخت جهان هستی، می‌پردازد و از منابع کتاب و سنّت قابل استخراج است. از این رو، به تفاوت میان دانش اسلامی بر مبنای معارف و گزاره‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلام، و دانش اسلامی به معنای مطلق معارف و گزاره‌های مندرج در دین اسلام اعم از آنچه که مرتبط با هستی است و آنچه مرتبط با احکام و شریعت و قوانین و قواعد حقوقی آن است، توجه شده است . بنابراین قلمرو بحث از یک جهت محدودیت و از یک جنبه توسعه دارد. از جهت اکتفاء به دانش‌های هستی‌شناسانه‌ی اسلامی، قلمرو بحث محدود است و از جهت ورود به تمامی شاخه‌های دانش اسلامی مرتبط با هستی توسعه و گسترش دارد. در این مقاله، منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اوّلاً از دین اسلام، قرآن و سنت منشأ می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است. ثانیاً مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد. بنابر این گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم، خارج از موضوع این مقاله است. تشریح ارزش دانش و ضرورت آن ، تعریف دانش اسلامی و امکان آن و تبیین جایگاه خرد ورزی و عقلانیت در نظام اندیشه اسلامی، شرایط را برای معرفی مبانی تصدیقی و اصول راهبردی دانش اسلامی با رویکرد اجتهادی در این مقاله فراهم ساخته است. این اصول می تواند مبنای فراگیری دانش اسلامی و گسترش آن باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک
   فرهاد کیانفر
   هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آمار چکیده کامل
   هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آماري پژوهش را كليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدائي، دوره متوسط اول، دوره متوسطه دوم در شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 196 نفر می‌باشد. از این تعداد130 نفر از مدیران و معاونین مدرسه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با استفاده از جدول مرگان –گرجسی انتخاب شد که از این تعداد درنهایت 110 پرسشنامه جمع‌آوری و قابلیت تحلیل نهایی داشت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه استانداردشده تهیه شد. روایی پرسشنامه‌ها به دلیل استاندارد بودن آن‌ها مورد تائید نهایی قرار گرفت. همچنین در مورد پایائی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرون باخ محاسبه شد که پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرون باخ 74/0، پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی رابینز با ضریب 88/0 و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر با ضریب 78/0 مشخص گردید. یافته‌های حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه‌ای جهت بررسی نرمال بودن نمرات مقیاس‌های متغیرهای اصلی پژوهش و (تحلیل مسیر) جهت تعیین رابطه علّی مستقیم بین متغیرها و همچنین ضريب همبستگي پیرسون و رگرسيون چند متغيره که با کمک نرم‌افزارهای AMOS18و SPSS23 مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش با توانمندسازی و فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد و بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجیگری توانمندسازی رابطه غیرمستقیم و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران
   حسین علی احمدی جشفقانی آرش رومانی
   امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خود چکیده کامل
   امروزه یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از مؤسسات‌ علمی همچون دانشگاه‌ها هست. کاهش فاصله نه‌تنها می‌تواند به دانش‌پژوهان دریافتن موقعیت‌های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می‌تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از طرفی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها می‌توانند چالش‌های موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان‌تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فنّاوری بین این دو کمک می‌کند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی‌های اولیه انجام شود که یکی از مهم‌ترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب‌وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب‌وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب‌وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و ... میباشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان می‌دهد که ضمن تأیید فرضیه‌های تحقیق، قواعد فقهی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع‌اوری پرسشنامه از نمونه‌ی مورد مطالعهپ صورت گرفته است. دادهها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمعآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - مدلسازی بانکداری جامع با تاکیدبر توانمندسازی کارکنان
   حمیدرضا کاظمی ناصر حمیدی بابک حاجی کریمی
   امروزه، صنایع به ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده‌تری نسبت به دهه‌ی قبل روبه رو می‌باشند و برای کسب وحفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. سیستم بانکداری سنتی، کارایی لازم را نداردو بانکداری جامع، خدماتی متنوع‌تر را برای مشتریان متن چکیده کامل
   امروزه، صنایع به ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده‌تری نسبت به دهه‌ی قبل روبه رو می‌باشند و برای کسب وحفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. سیستم بانکداری سنتی، کارایی لازم را نداردو بانکداری جامع، خدماتی متنوع‌تر را برای مشتریان متنوع‌تر به همراه خواهد داشت. باتوجه به پارادایم انسان گرای بنیادی در تحلیل نظریه های اجتماعی وتاکید بر موثربودن نیروی انسانی توانمند در اجرای صحیح بانکداری جامع در کشورمان هدف از این پژوهش ارائه مدل بانکداری جامع با تاکید بر توانمندسازی ومهارت افزایی کارکنان بانک می باشد.در این تحقیق از روش دلفی فازی جهت انتخاب خبرگان وطبقه بندی پاسخ آنها ودر نهایت اجماع پاسخها استفاده شد. سناریوهای بانکداری جامع در سه سطح عملیاتی پائین،متوسط وبالا مشخص گردید که با استفاده از روش گراف فازی جهت شروع مراحل دیمتیل فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت.سپس از روش هیبریدی دیمتیل فازی وگراف فازی،روابط عوامل 11گانه در بانکداری جامع نسبت به هم مشخص گردید ودر مرحله بعدی ضرایب حاصل از گراف فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت ومراحل ساختاردهی به عوامل توسط دیمتیل فازی انجام پذیرفت.نتایج این پژوهش پس از ارائه مدل نشان می دهد عواملی نظیر توانایی کارکنان در تصمیم گیری؛پذیرش مسولیت در اجرای تصمیم؛دسترسی به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری ومنابع خود کارآمدی کارکنان در توانمند سازی کارکنان واجرای صحیح بانکداری اختصاصی ؛شرکتی؛کسب وکار وسرمایه گذاری موثر است ومهارتهای احساس شایستگی ؛انگیزش ؛مشارکت پذیری؛احساس موثر بودن؛فناوری اطلاعات در بانکداری خرد ومجازی وعوامل آموزش وپاداش در تمامی انواع بانکداری جامع موثر هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   74 - طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش
   محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
   چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل ج چکیده کامل
   چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل جامع توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی (دلفی) و کسب نظر خبرگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و خبرگان دانشگاهی که در زمینه‏های مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی صاحب‏نظر بوده‏اند استفاده شده است. این روش در سه دور انجام شد و دو بعد، نوزده مولفه و شصت و شش شاخص شناسایی شد که در ضمن فرایند دلفی پس از حذف مولفه‏های با میانگین پایین دو بعد، نوزده مولفه و چهل و شش شاخص جهت طراحی مدل استخراج شد. بعد از تعیین اوزان هر کدام از مولفه‏ها و شاخص‏ها، شاخص‏های با رتبه برتر در هر مولفه برای طراحی مدل نهایی انتخاب و مدل نهایی طراحی شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   75 - بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
   محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
   چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و چکیده کامل
   چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و در خدمت سازمان قرار گرفت و مدیریت شد، مي‌تواند مثمر ثمر واقع شده و به تحقق اهداف سازماني كمك كند. اين اتفاق طي فرايند مديريت دانش صورت مي‌گيرد. فرايند شناسایی، تولید، اشاعه، یکپارچه سازی و کاربرد دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان را مديريت دانش مي‌گويند. طي اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح توانمندسازی منابع انساني و پيامدهاي آن، به تبیین و تعریف مديريت دانش و ارتباط بين مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني پرداخته و تاثيرات مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني را تشريح نمائيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   76 - تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران
   عطیه بزرگی پور سروش قاضی نوری محمد نقی زاده
   هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های چکیده کامل
   هم نویسندگی یکی از شایع ترین مظاهر همکاری علمی بین پژوهشگران و محققان شاخه های علمی می باشد. رشد قابل توجه این پدیده در شاخه های علمی مختلف در دو دهه ی اخیر باعث آن شده تا بررسی ویژگی های مختلف شبکه های هم-نویسندگی به مسأله ای جذاب برای محققان تبدیل گردد. بررسی شبکه های مذکور در شاخه های علمی مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک و علوم اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای موجود در حوزه ی تحلیل شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رشد روزافزون پدیده ی هم نویسندگی در حوزه های مختلف علوم پزشکی، در این مقاله شبکه ی هم-نویسندگی محققان ایرانی حوزه ی طب بازساختی مورد تحلیل قرار گرفته است. ضمنا شبکه ی همکاری علمی بین موسسات ایرانی فعال در حوزه ی طب بازساختی نیز تحلیل و بررسی گردیده است. در انتها بر مبنای تحلیل های صورت گرفته، پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات صورت گرفته آورده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   77 - واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل
   زهرا صادقی آرانی محمود پوربافرانی فاطمه نامیان زهرا حسین پور
   بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوا چکیده کامل
   بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوای سازمانی، سبک رهبری است. تحقیقات انجام شده به منظور پایش تأثیر سبک رهبری بر این پدیده در سازمان پراکنده بوده، نتیجه‌ی جامعی ارائه نمی‌دهند. بر این اساس، این پژوهش، با هدف فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین-تبادلی بر سکوت یا آوای سازمانی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین با آوای‌ سازمانی 442 هزارم و اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین و سبک رهبری تبادلی با سکوت سازمانی به ترتیب 430 هزارم (معکوس) و 460 هزارم (مستقیم) است. به عبارت دیگر، سبک رهبری تحول‌آفرین در سازمان محرک آوای سازمانی و بازدارنده‌ی سکوت سازمانی است و سازمان‌ها با تغییر سبک رهبری خود از رهبری تبادلی به سمت رهبری تحول‌آفرین می‌توانند شاهد مشارکت فعال کارکنان و بهره‌مندی از نظرات و ایده‌های آن‌ها باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   78 - مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک
   محمدمهدی حاجیان عاطقه  تکلیف حامد سلطانی نژاد
   موضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی چکیده کامل
   موضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی دارند. نگرانی از فعالیت این موسسات، موجب شکل گیری نهادهای ناظر بر این موسسات شده است. با این حال، همچنان این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای تعامل موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر به نحوی که نتیجه آن کارایی بیشتر مکانیزم قیمت گذاری نفت باشد چیست؟ هدف پژوهش حاضر، آن است که ضمن مرور مبانی نظری فعالیت موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر، با استفاده از تئوری داده-بنیاد و با بهره گیری از نظرات خبرگان بازارهای جهانی نفت، مدلی را برای ارتباط این بازیگران ارائه دهد. پس از پیاده سازی استراتژی داده بنیاد، 60 مفهوم برساخت سازی شد که این تعداد در 7 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شد. در مرحله کدگذاری نظری، مدل مفهومی برای ارتباط میان نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   79 - تأثیر فرهنگ بر پارانویا از طریق عدالت سازمانی
   مجتبي رفيعي لطیفه  ابراهیمی
   یکی از معضلاتی که در سازمان های امروزی به طور واضح دیده می شود، در خصوص ارتباطات بین فردی سازمانی است. ارتباطاتی که نقش مهمی را در موفقیت و شکست سازمانی، ایفا می کند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی پرداخته شده است. جامعة آماری ا چکیده کامل
   یکی از معضلاتی که در سازمان های امروزی به طور واضح دیده می شود، در خصوص ارتباطات بین فردی سازمانی است. ارتباطاتی که نقش مهمی را در موفقیت و شکست سازمانی، ایفا می کند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی پرداخته شده است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شرکت مخابرات استان مرکزی بوده اند که نعدادی از آنها به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند.. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، علّي بوده و در این راستا، ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. روایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و میزان آلفای کرونباخ نیز نشان دهندة پایایی مناسب آن بود. طبق نمونه، پرسشنامه ها بين 320 نفر از کارکنان، توزیع شده و به 300 پرسشنامه پاسخ داده شد. فرضیات این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحقیق، حاکی از آن بود که فرهنگ بر پارانویای سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی فرهنگ از طریق عدالت بر پارانویای سازمانی تأثیر معناداری نداشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   80 - علم سنجی و تحلیل محتوی پژوهش ها در حوزه كارآفريني سازماني از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان
   حسین صاحبی حمیده  رشادت جو محمد  ابویی اردکان
   توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این چکیده کامل
   توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این تحقیق که با روش علم سنجی ، و با استفاده از روش تحلیل استنادی ، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با نظام دهی به تحقیقات گذشته به ارائه مدل مفهومي با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات بپردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس به تعداد 1325 مدرک شامل مقاله، کتاب و... تا سال 2019 میلادی می باشد. که با استفاده از نرم افزار Bibexcle و VOSviewer ارزیابی و مصور سازی انجام شده است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات؛ تحقیقات در زمینه ی «کارآفرینی سازمانی از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان »به چهار بخش کلی تقسیم بندی شده است. بخش اول تحقیقات مرتبط با ارکان کارآفرینی سازمانی مشتمل بر نوآوری،نوسازی استراتژیک،و کسب و کار درون سازمانی می باشد.بخش دوم مربوط به کارآفرینی فردی در سازمان است که عواملی مانند گرایش کارآفرینانه،انگیزه،ایده پردازی و خلاقیت،تجربه کاری،کسب دانش و مهارت افزایی مشخص شدند.بخش سوم مربوط به کارآفرینی گروهی در سازمان است ،عواملی مانند ظرفیت جذب سازمانی،استقلال،سیستم پاداش و رفتار اثر ساز در این فرایند موثر شناسایی شدند.و نهایتا در بخش چهارم به پیشران های موثر درکارآفرینی سازمانی پرداخته شده است که مشتمل بر عوامل نهادی،عوامل ساختاری،عوامل مدیریتی و عوامل محیطی می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   81 - بررسی تاثیر صلاحیت های کارکنان صف بر رضایت مشتریان از فروشگاه با نقش تعدیلگر شرایط موقعیتی ( مورد مطالعه : فروشگاه هایپرمی مشهد)
   وجیهه  هوشیار سیده فرناز احمدی سعید
   امروزه رقابت در بازار سرعت بیشتری به خود گرفته است، سازمان ها برای موفقیت و بهره برداری از مزیت رقابتی خود باید دارای قابلیت هایی باشند، که بتوانند با منابعی که دارند، عملکرد ارزشمند و تقلید ناپذیری به کار برند. از طرفی منابع انسانی، مهم ترین دارایی سازمان ها است که با چکیده کامل
   امروزه رقابت در بازار سرعت بیشتری به خود گرفته است، سازمان ها برای موفقیت و بهره برداری از مزیت رقابتی خود باید دارای قابلیت هایی باشند، که بتوانند با منابعی که دارند، عملکرد ارزشمند و تقلید ناپذیری به کار برند. از طرفی منابع انسانی، مهم ترین دارایی سازمان ها است که با فراگیری دانش به بهره وری سازمان کمک می کنند و در ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت سازمان در رقابت تاثیر گذار هستند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر صلاحیت های کارکنان صف1 بر رضایت مشتریان با نقش تعدیلگر شرایط موقعیتی2 است. جامعه این پژوهش مشتریان فروشگاه هایپرمی در شهر مشهد می باشد. نمونه گیری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد 385 نفر از مشتریان است، که داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد پالاسیوس و همکاران (2020) جمع آوری شد. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و رواﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ و .ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در این پژوهش برای بررسی فرضیات از نرم افزارsmart pls استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان میدارد که صلاحیت تعامل3و صلاحیت وظیفه4 کارکنان صف بر رضایت مشتریان فروشگاه تاثیر دارد. درخواست مشاوره و کمک از کارکنان5، ثاتیر صلاحیت وظیفه بر رضایت مشتریان را تعدیل می کند اما درخواست مشاوره و کمک از کارکنان صف، تاثیر صلاحیت تعامل بر رضایت مشتریان را تعدیل نمی کند. علاوه بر این، ازدحام فروشگاه6، تاثیر صلاحیت وظیفه کارکنان صف بر رضایت مشتریان را تعدیل می کند اما ازدحام فروشگاه، در رابطه تاثیر صلاحیت تعامل کارکنان صف بر رضایت مشتریان نقش تعدیلگر نداشت. لذا، مدیران فروشگاه می بایست با آموزش کارکنان توانمند در ارائه اطلاعات و رفتار مشتری مدار در فروشگاه، رضایت مشتریان از فروشگاه هایپرمی را فراهم کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   82 - ارائه مدل تبیین تاثیر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی: موردکاوی دانشگاه‌ پیام نور
   محدثه نیکوکار رکسانا  فکری مرضیه  باباییان پور پیمان اخوان
   رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات چکیده کامل
   رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات به یک منبع اصلی در اقتصاد کشورها تبدیل شده است لکن تحقیقات در زمینه پیاده‌سازی رویکرد ناب در این بخش اندک است. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات می‌باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه داده بنیاد ابعاد خدمت ناب استخراج گردید. در ادامه پرسشنامه‌ای برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان‌ها طراحی گردید. سپس، مدلسازی معادلات ساختاری برای نشان دادن تاثیر مدیریت دانش بر ناب‌ سازی خدمات در دانشگاه‌های پیام نور با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2 اجرا شد. جامعه آماری در این مطالعه تمامی کارمندان، اساتید، مدیران و معاونین دانشگاه‌های پیام نور می‌باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که 157 تای آنها تکمیل شده، تجزیه و تحلیل شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش، در بهبود ناب سازی خدمات در دانشگاه‌ پیام نور، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در زمینه مدیریت دانش عواملی چون رهبری مدیریت دانش، فرآیندهای سازمان، افراد و نتایج مدیریت دانش بیشترین تاثیر گذاری را بر روی ناب سازی خدمات در دانشگاه پیام نور دارند. لذا مدیران دانشگاه‌ پیام نور می‌توانند با تمرکز بر روی عوامل مذکور منجر به بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان و به دنبال آن منجر به بهبود وضعیت ناب در سازمانشان شوند. با به کارگیری این الگو، مدیران سازمان‌های خدماتی علی الخصوص مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق پیوند مدیریت دانش و ناب بستر مناسبی را جهت کاربرد آنها در مدیریت این سازمان‌ها فراهم سازند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   83 - تحلیل پدیدارشناسانه قلمرو مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی
   وجه الله  قربانی زاده حبیب  رودساز میر علی  سید نقوی حسین محمدی
   هدف از نگارش این مقاله تحلیل قلمرو مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی است. در این مطالعه از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. جهت تبیین قلمرو مفهومی این پدیده، ساختاری از معنا و مفهوم، مشخصات، ع چکیده کامل
   هدف از نگارش این مقاله تحلیل قلمرو مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی است. در این مطالعه از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. جهت تبیین قلمرو مفهومی این پدیده، ساختاری از معنا و مفهوم، مشخصات، عوامل فراگیرنده، و آثار و پیامدهای آن ترسیم گردید تا بتوان مرزهای تمییز دهنده ایجاد نمود. معنا و مفهوم این پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد، مشخصات پدیده شامل آسیب شناسی، برنامه ریزی و سازماندهی مشترک؛ و بهره گیری از خرد جمعی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی؛ و بهره گیری از تجارب برون سازمانی؛ پیامدها شامل ایجاد هم گرایی و هم افزایی؛ و ایجاد فرهنگ و فضای یادگیری و یاددهی؛ و آسیب ها نیز شامل کمبود بودجه و امکانات برای انجام وظایف محوله؛ و نیاز به تقویت زیر ساخت های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی، می باشد. با تبیین قلمرو یادگیری بین سازمانی و ایجاد مرزهای منحصر به فرد، این مطالعه ارزش افزوده ای را به این حوزه مفهومی افزوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   84 - تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر ارتقاء کارایی آنها
   آمنه ربیعی عصمت مسعودی امينه احمدي
   چکیده هدف: پژوهش حاضر تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر کارایی آن ها بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی (پیمایشی) بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل متخصصین، خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مسؤولین سازمان چکیده کامل
   چکیده هدف: پژوهش حاضر تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر کارایی آن ها بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی (پیمایشی) بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل متخصصین، خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مسؤولین سازمان مرکزی، روسای و معاونین واحدها، روسای دانشکده ها و مدیران گروه و صاحبنظران و مدیران آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بوده اند که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 300 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی و پرسشنامه کارایی، استفاده شد. یافته ها: براي آزمون تحقیق و بمنظور مشخص کردن قدرت تاثیر دو متغیر از ضرایب مسیر که تحت عنوان "ضرایب بتای استاندارد شده رگرسیون" تفسیرمی شود و همچنین براي بررسی معنادار بودن تأثیر نیز از اندازة تی (t-value) استفاده شد. مقدار ضریب معناداري (آماره t) برای دو متغیر پژوهش بیشتر از 96/1 می باشد و آزمون t محاسبه شده از آزمون t بحرانی در سطح خطا پذیری 1% بزرگتر است، بنابراین اخلاق حرفه ای مدیران بر کارایی سازمانی آنان موثر و میزان اثر آن 913/0 و جهت آن مثبت است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش نشان داد. الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی برارتقاءکارایی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین ارتقاء سطح کارایی کارکنان منوط به داشتن مدیری آگاه، لایق و هنرمند و با اخلاق حرفه ای است. مدیر کارآمد و اثربخش قادر خواهد بود که زمینه بهبود سطح کارایی کارکنان را از طریق رفع موانع و ایجاد شرایط لازم فراهم آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   85 - طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
   علی  علی محمدی عبدالرضا  سبحانی اسمعیل کاوسی بهرام علیشیری علیرضا ابراهیم پور
   در عصر اقتصاددانشی، سازمان‌های امروزی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دانش نیاز دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه، بلوغ مدیریت دانش در بسیاری از سازمان‌ها الزامی است و بر عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار است. سازمان چکیده کامل
   در عصر اقتصاددانشی، سازمان‌های امروزی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دانش نیاز دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه، بلوغ مدیریت دانش در بسیاری از سازمان‌ها الزامی است و بر عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار است. سازمان فرهنگی شهرداری تهران یکی از سازمان‌های مستعد بلوغ مدیریت دانش است. این پژوهش به روش کیفی در سازمان فرهنگی شهرداری تهران انجام شد. جامعه آماری را خبرگان تشکیل می‌دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند، با 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده شده است. محقق با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری سه‌گانه به مدل بلوغ مدیریت دانش دست‌یافته است. نتایج تحقیق نشان داد شرایط علی (شامل فرهنگ‌سازمانی به اشتراک‌گذاری دانش، دارا بودن زیرساخت فناوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت، داشتن یک نقشه راه مدیریت دانش)، شرایط زمینه‌ای (شامل حمایت مدیران عالی، چرخه عمر سازمان، پراکندگی و تعدد مراکز سازمان و نیروی انسانی خبره)، شرایط مداخله‌گر (شامل نقش حاکمیت، حقوق مالکیت مادی و معنوی و رقبا) بر راهبردها (شامل توانمندسازی منابع انسانی، دانش‌محور شدن سازمان، اجرای استراتژی مدیریت دانش، طراحی مجدد سیستم پاداش و طراحی مجدد ساختار) اثرگذار است و راهبردها بر پیامدها (شامل بهبود تصمیم‌گیری، توسعه و خلق دانش جدید، افزایش خلاقیت و نوآوری و هویت بخشی به سازمان) اثرگذار است. همچنین شرایط زمینه‌ای بر مقوله محوری بلوغ مدیریت دانش اثرگذار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   86 - طراحی مجدد شبکه و برنامه¬ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان¬های مالی
   محمد امین شالچی طوسی میرسامان  پیشوایی
   رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد چکیده کامل
   رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد، ابعاد مختلف آن هنوز به مدل های تحقیق در عملیات وارد نشده اند. پژوهش حاضر برای نخستین بار به ارائه‌ی مدلی برای طراحی مجدد شبکه و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن ابعاد امنیت غذایی به صورت مستقیم می‌پردازد. زنجیره‌ی تأمین مورد نظر شامل سه سطح تأمین کنندگان، مراکز توزیع و نواحی جمعیتی است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی است که علاوه بر تصمیم گیری در مورد توسعه ی ظرفیتی مراکز توزیع، انتخاب تأمین کننده، تخصیص مراکز توزیع به تأمین‌کننده‌ها و مشتریان به مراکز توزیع و جریان فیزیکی مواد غذایی در شبکه، قیمت نهایی مواد غذایی را نیز کنترل می‌کند. همچنین علاوه بر جریان فیزیکی، جریان مالی شبکه نیز در نظر گرفته شده است. مدل پس از خطی سازی با استفاده از نرم‌افزار گمز و سالور سیپلکس حل شده و در پایان یک مثال عددی برای نمایش کاربرد مدل ارائه شده است. نتایج نشان می دهند با کنترل سطوح قیمت در انتهای زنجیره تأمین، بحث دستیابی و قابل خریداری بودن مواد غذایی مورد نیاز برای مشتریان به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی برآورده می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   87 - بررسی جایگاه داده¬کاوی در فرآیند مدیریت دانش و ارائه مدل مفهومی جهت استخراج دانش (پیاده¬سازی عملیاتی وگام به گام مدل پیشنهادی بر پایگاه داده یک اپراتور تلفن همراه)
   سید علیرضا  میر محمد صادقی مهدی مغان سیاوش  علیخانی محمد حسین  نوری
   با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه چکیده کامل
   با توجه به افزایش رقابت در بین سازمان ها اتخاذ تصمیمات بهینه در فرآیند کسب و کار اهمیت بسیاری یافته است. گسترش تکنولوژی های ارتباطی و کاهش هزینه نگهداری اطلاعات منجر به سهولت دستیابی سازمان ها به اطلاعات متنوع در مورد بازار و ذخیره سازی منابع اطلاعاتی شده است. در نتیجه سازمان ها قادرند تا بابهره گیری از این اطلاعات به شکل مستمر بر پایه دانشی خود بیفزایند. ارزیابی این منابع داده ای و تبدیل آنها به دانش قابل اتکا و قابل استفاده نیازمند ابزارها و فرآیندهای خاصی است. اینکه سازمان ها چگونه از ان منابع اطلاعاتی استفاده کنند و نقش این منابع در فرآیند مدیریت دانش سازمانی چیست به عنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار در فرآیند یادگیری سازمانی مطرح است. برای ارزیابی و استخراج دانش از میان داده های موجود الگوریتم ها و نرم افزارهای متفاوتی ارائه شده است. مساله اساسی ارائه فرآیندی سیستماتیک برای استفاده اصولی از این منابع و ابزارها در جهت تقویت سیستم تصمیم سازی سازمان است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن معرفی فرآیند داده کاوی، نقش آن درفرآیند استخراج داd