• صفحه اصلی
  • آزمون الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربایجان¬شرقی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090232355 بازدید : 936 صفحه: 55 - 72

20.1001.1.22286047.1401.71.71.1.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط