• صفحه اصلی
  • طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990522248892 بازدید : 653 صفحه: 91 - 126

20.1001.1.22286047.1401.71.71.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط