• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات میرسامان  پیشوایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم
    علیرضا  لاری جابر  مهرکار میرسامان  پیشوایی
    دریاچه ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه ی ایران و دومین دریاچه ی شور جهان به شمار می رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده ی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و جانوری می باشد. دریاچه ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخ چکیده کامل
    دریاچه ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه ی ایران و دومین دریاچه ی شور جهان به شمار می رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده ی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و جانوری می باشد. دریاچه ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخوردار است. متأسفانه در سال های اخیر به علت مشکلات مختلف و پیچیده، تراز آب دریاچه به‌شدت کاهش‌یافته و ادامه ی حیات دریاچه به مخاطره افتاده است چنانچه طیِ 10 سال اخیر حدود نیمی از مساحت دریاچه به دشت های نمک تبدیل‌شده است. پژوهش های بسیاری در حوضه ی آبریز ارومیه انجام‌شده ولی اکثر آن ها از مدل سازی پویایی حوضه ی آبریز به‌عنوان یک سیستم، در افق درازمدت عاجز می باشند. در این مقاله در راستای تبيين بحران درياچه اروميه به تبیین عوامل مؤثر در کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه پرداخته شده است. علاوه بر این، مدل شبیه سازی حوضه ی آبریز دریاچه با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ها توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده از طريق مقايسه با داده‌های تاريخي اعتبارسنجي شده و نتايج شبيه‌سازی نشان‌دهنده ی دقت بالای مدل (حدود 97%) مي‌باشد. سه سياست برای افزایش دبی ورودی و تراز آبی دریاچه پیشنهاد و مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان‌دهنده ی آن است که سياست ترکیبی اثربخشي بيشتری نسبت به دو سياست ديگر دارد. همچنین پس از اعمال سیاست های پیشنهادی، پیش بینی برای حجم دریاچه تا سال 1405 براساس مدل پیشنهادی صورت گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها
    محدثه  کلانتری زهرا  حیاتی هانی  شاهمرادی مقدم میرسامان  پیشوایی
    طرح "هدفمند کردن یارانه ها" را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاست های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست های اقتصادی جزء ضرورت های اقتصادی ایرا چکیده کامل
    طرح "هدفمند کردن یارانه ها" را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاست های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست های اقتصادی جزء ضرورت های اقتصادی ایران می باشد. در این پروژه قصد بر این بوده است که با طراحی مدلی مناسب تأثیر توزیع یارانه ی نقدی بر سطح رضایت مندی مردم از تغییرات قیمت دارو و تأثیر توزیع این نوع از یارانه بر سود کل زنجیره تأمین دارو مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن پرداختن یارانه‌ی نقدی به مردم، مدل سازی شده است. برای این کار ابتدا نمودار حلقه‌ی علی و معلولی و سپس با کمک آن، نمودار جریان سیستم رسم شده است. سپس مدل شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد خوبی را برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان ندادند، در نتیجه دو سیاست برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
    صمد کاظمی پوریا سوری مهدي  غضنفري میرسامان  پیشوایی
    در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه چکیده کامل
    در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدل برنامه‌ريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول
    عليرضا گريواني میرسامان  پیشوایی
    عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به س چکیده کامل
    عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به سایر کشورهای جهان با مشکلات فراوانی همراه است. همچنین کیفیت عسل نقش مهمی در تعیین قیمت فروش آن دارد. در این پژوهش، سعی شده است با توجه به این موضوع، شبکه صادرات عسل طراحی گردد. برای این منظور یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه شده است که در آن الگوی تقاضا در کشورهای واردکننده عسل براساس سطح کیفیت عسل در نظر گرفته شده است. به کارگیری این مدل در واقعیت موجب ساماندهی به وضعیت صادرات عسل ایران خواهد شد، چنان که بر اساس نتایج حل مدل، صادرات عسل به هر کشور براساس تقاضای آن کشور در سطح کیفیت خاصی صورت می-پذیرد که الزامات آن در فرآوری عسل باید مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران
    سحر  احمدوند میرسامان  پیشوایی
    با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأم چکیده کامل
    با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو از ضرورت های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این پژوهش سعی دارد با ارائه ی یک مدل دو مرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی قلب،کبد و کلیه، که از اهداکننده ی مرگ مغزی فراهم می شوند به برنامه ریزی کوتاه مدت شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور یاری رساند. در این مدل برخلاف مدل هایی که تا کنون ارائه شده اند، تصمیم برای تخصیص عضو به بیمار مناسب، نه تنها بر اساس معیارهای پزشکی، بلکه با توجه به محدودیت های بودجه و زمان های حمل و نقل در شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور اتخاذ می شود. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک معیار کارایی پزشکی برای بیماران در صورت دریافت یک عضو خاص محاسبه شده و در مرحله ی دوم مدلی دوهدفه برای افزایش کارایی کل و کاهش هزینه های کل تحمیل شده به سیستم ارائه می شود. برای حل مدل دوهدفه از روش تبدیل به قید افزوده استفاه شده است. در نهایت، نتایج مدل حاضر با استفاده از اطلاعات ارائه شده در گزارش سالانه ی مرکز بیماران خاص و پیوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی
    میرسامان  پیشوایی سامان  احسنی زاده
    یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهاد چکیده کامل
    یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهادی در کشور تجربه ای موفق در حوزه مدیریتی می باشد. مسئله مورد بررسی این مقاله مربوط به این نکته است که مدیر جهادی مبتنی بر اصول و چهارچوب های مدیریت جهادی کدام یک از روش های تأمین مالی حوزه نوآوری را انتخاب می کند. ابتدا اصول و ارزش ها و ویژگی های مدیریت جهادی تشریح شده است و پس از آن سه روش نوین تأمین مالی فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی یا توده ای که در ادبیات مدیریت تکنولوژی جهت حل چالش مالی شرکت های نوپا و نوآور پیشنهاد شده، تشریح شده اند. رتبه بندی روش های تأمین مالی بر مبنای نظرات سه نفر از خبرگان مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی 2 صورت گرفته است. نتایح نشان می دهد که روش تأمین مالی جمعی یا توده ای به واسطه ارجحیت در معیارهای شایسته سالاری، مردمی بودن و غیر بروکراتیک بودن آن، تناسب بیشتری با رویکرد مدیریت جهادی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
    حامد امینی علی  بنیادی نایینی میرسامان  پیشوایی
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه چکیده کامل
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه‌گذاری تا فروش با محدودیت‌هایی روبروست که وجود یا عدم وجود آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری بخش انرژی را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند. علاوه بر این ضرورت توجه به عدم قطعیت‌های ذاتی حوزه انرژی سبب می‌گردد تا برای ارائه راهبرد، استفاده از آینده‌های بدیل بجای یک آینده قطعی ضرورت داشته باشد. مسئله‌ای که کمتر در پژوهش‌های گذشته موردتوجه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است، با استفاده از روش برنامه‌ریزی سناریویی و مبتنی بر عدم قطعیت‌های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران به خلق و توسعه سناریوهای بدیل برای این بخش بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی
    عطیه یوسفی میرسامان  پیشوایی
    تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالا چکیده کامل
    تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق پیش‌رو، توسعه مدلی MILP با تمرکز همزمان بر جریان مالی و فیزیکی در زنجیره تأمینی جهانی می‌باشد. نوآوری اصلی این پژوهش، بهینه‌سازی یکپارچه جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره‌ تأمین جهانی می باشد که تا‌‌کنون در ادبیات جریان مالی بدان پرداخته نشده است. در این تحقیق به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای مالی و سود کلی زنجیره پرداخته شده است. به منظور نمایش کارایی مدل از یک مسئله نمونه و داده‌های تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز به میزان 0.1 واحد، باعث افزایش حدودا 6 درصدی سود می شود. همچنین نوسانات نرخ ارز، تغییرات قابل توجهی در فاکتورهای مالی ایجاد می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي
    عادل اعظمی علی پاپی میرسامان  پیشوایی
    تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حا چکیده کامل
    تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حاصل مي شود که جزء مسائل مهمِ زنجيره تأمين است. شرکت هايي که بتوانند PIRP خود را بهتر حل نمايند؛ مي توانند هزينه نهايي محصولات خود را کاهش داده و مزيت رقابتي بيشتري نسبت به رقيب کسب کنند. بنابر سختگيري هاي کنوني، شرکت ها موظفند علاوه بر بعد اقتصادي فعاليت هايشان، ملاحظات زيستمحيطي را نيز در تمام فرايندهاي توليد تا عرضه رعايت کنند. لذا، برنامه ريزي مناسب حمل ونقل مي تواند همزمان با جلوگيري از افزايش بيش ازحد هزينه ها، آلودگي هاي زيستمحيطي را نيز کاهش دهد. بنابراين، مي توان مسئله کاهش آلودگي هاي زيستمحيطي را با PIRP ادغام و مسئله PIRP سبز (GPIRP) را توسعه داد که بطور همزمان دوبعد اقتصادي و اجتماعي توليد و عرضه را لحاظ مي کند. در اين پژوهش، اين مسئله پيچيده بصورت يکپارچه به کمک رويکرد MILP، مدل سازي شده است. به منظور نشان دادن کاربردپذيري مدل توسعه داده شده و نيز عملي بودن لحاظ جنبه زيستمحيطي، يک مطالعه موردي روي شرکت توليدي قند و تصفيه شکر اهواز انجام شده است. در نهايت، چند نتايج مديريتي از نتايج محاسباتي گرفته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی
    علی اصغر عمادآبادی ابراهیم تیموری میرسامان  پیشوایی
    تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شوند که تأثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تأمین هماهنگی اعضای آن است که می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های م چکیده کامل
    تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شوند که تأثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تأمین هماهنگی اعضای آن است که می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های متعدد در سطوح تاکتیکال و عملیاتی شود. یکی از راهکارهای افزایش هماهنگی در زنجیره تأمین استفاده از تبلیغات مشارکتی است.در این مقاله تأثیر استفاده از تبلیغات مشارکتی در طراحی شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی، چند دوره‌ای، چند محصولی جهت ایجاد هماهنگی موردبررسی قرارگرفته است. زنجیره جهت برآورد نیاز به دنبال تأسیس تسهیلات جدید نیز است. تبلیغات در دو بخش تبلیغات تأمین‌کننده و تبلیغات زنجیره ارائه‌شده است. تبلیغات زنجیره و منبع اطلاعاتی زنجیره که ثبت سفارش و خرید مشتریان در آن ثبت می‌شود، یک سایت اینترنتی است که به ازای هر فروش درصدی را به‌عنوان هزینه سایت از اعضای زنجیره دریافت می‌نماید. تقاضای هر مشتری وابسته به قیمت و تابع تبلیغات در نظر گرفته‌شده است در مطالعه موردی طرح اشتراک نشریات مشخص گردید که به ازای تمامی تغییرات ضریب تأثیر تبلیغات تأمین‌کننده، مجموع سود تأمین‌کننده‌ها در مدل پیشنهادی از شرایط کنونی بهتر است اما این موضوع برای تمامی تأمین‌کننده‌ها مصداق نداشته و بعضی از تأمین‌کننده‌ها سود کمتری خواهند داشت اما با توجه به اشتراک‌گذاری سود حاصل از هماهنگی این مشکل رفع می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی مجدد شبکه و برنامه¬ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان¬های مالی
    محمد امین شالچی طوسی میرسامان  پیشوایی
    رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد چکیده کامل
    رشد جمعیت و مصرف در قرن اخیر، نیاز جهانی به غذا را به شدت افزایش داده است، لذا مسئله‌ی امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک هر کشور از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند علی رغم اینکه بیش از چهل سال از طرح مفهوم امنیت غذایی می گذرد، ابعاد مختلف آن هنوز به مدل های تحقیق در عملیات وارد نشده اند. پژوهش حاضر برای نخستین بار به ارائه‌ی مدلی برای طراحی مجدد شبکه و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن ابعاد امنیت غذایی به صورت مستقیم می‌پردازد. زنجیره‌ی تأمین مورد نظر شامل سه سطح تأمین کنندگان، مراکز توزیع و نواحی جمعیتی است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی است که علاوه بر تصمیم گیری در مورد توسعه ی ظرفیتی مراکز توزیع، انتخاب تأمین کننده، تخصیص مراکز توزیع به تأمین‌کننده‌ها و مشتریان به مراکز توزیع و جریان فیزیکی مواد غذایی در شبکه، قیمت نهایی مواد غذایی را نیز کنترل می‌کند. همچنین علاوه بر جریان فیزیکی، جریان مالی شبکه نیز در نظر گرفته شده است. مدل پس از خطی سازی با استفاده از نرم‌افزار گمز و سالور سیپلکس حل شده و در پایان یک مثال عددی برای نمایش کاربرد مدل ارائه شده است. نتایج نشان می دهند با کنترل سطوح قیمت در انتهای زنجیره تأمین، بحث دستیابی و قابل خریداری بودن مواد غذایی مورد نیاز برای مشتریان به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی برآورده می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
    آیدا  فرشیدفر میرسامان  پیشوایی
    لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر چکیده کامل
    لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر ایجاد آگاهی از عوامل مؤثر، نقشه راهی با هدف بهبود در راستای تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای سازمان ارائه دهد. در مقاله حاضر با هدف تسهيل امر مدیریت فرآیندها در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی‌ مدل بلوغ فرایندی ترکیبی تدوین شده است. این مدل با نظر به محدودیت‌ها‌ی مدل‌های بلوغ که موجب می‌شود مدل‌ها جامعیت کافی نداشته باشند، با رویکرد ترکیبی از مدل‌های بلوغ منتخب ارائه و پیاده‌سازی شده است. توانمندی چارچوب مدل ارائه شده برخلاف سایر مدل‌ها این است که مدل فوق قابلیت ارزیابی به صورت تفضیلی و دقیق را دارد و مبتنی بر سلیقه نیست. در این راستا، ابتدا فرآیندهای کلیدی شرکت شناسایی شده است و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای فرآیند‌ها، سطوح بلوغ فرآیندهای کلیدی سازمان با توجه به مدل ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است و متناسب با سطح کنونی، سطح مطلوب بلوغ فرآیند‌های کلیدی تعیین شده است. همچنین جهت بهبود فرآیندها راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردیده است. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده تعداد 16 فرآیند‌ از 26 فرآیند‌ کلیدی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در سطح صفر یا اجرای ناقص فرآیند‌، تعداد 8 فرآیند‌ در سطح یک یا برنامه‌ریزی شده و تعداد 2 فرآیند‌ در سطح دو یا کنترل‌شده می‌باشند. پرونده مقاله