• صفحه اصلی
  • توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090632442 بازدید : 1267 صفحه: 35 - 54

20.1001.1.22286047.1401.71.71.4.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط