• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران
    اسماعیل مزروعی نصرابادی عباس شول
    یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی چکیده کامل
    یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی ارائه شده اند. در این میان نقش عملکرد زنجیره تامین و ارتباط آن با پایداری دارای ابهام می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر توانمندسازهای زنجیره تامین بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول خبرگان و در مرحله بعدی شرکتهای زنجیره تامین فرش ماشینی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که عملکرد زنجیره‌تأمین در رابطه توانمدسازها و پایداری زنجیره‌تأمین صنعت فرش ماشینی ایران، نقش میانجی‌گری دارد. با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، در توانمندسازها، از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، نحوه تعامل در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الویت ابعاد پایداری و ابعاد عملکرد زنجیره تامین یکسان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه
    سید حاتم مهدوی نور
    مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموک چکیده کامل
    مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموکراسی نظام‌های حاکمیتی غربی برای اجرای دموکراسی ‏پذیرفته شد. برای اسلامی کردن آن ولی فقیه در رأس و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شد. حال بعد از ‏حدود چهار دهه ضروری است در ساختارهای حاکمیتی بازنگری شود و در صورت وجود ایراد نظامی مبتنی بر دین و متناسب با ‏شرایط مکان و زمان برای اجرای قوانین دینی که در رأس آن ولی فقیه در زمان غیبت قرار دارد طراحی شود.‏ در این پژوهش مبتنی بر مبانی دینی، ویژگی‌های مردم ایران و خصوصیات حکومت اسلامی مدلی برای اجرای حکومت دینی ‏مبتنی بر ولایت فقیه ارائه شده است. از روش تحلیل محتوا برای به دست آوردن مبانی‌ای که در طراحی ساختارهای حاکمیتی به ‏آن توجه شود استفاده شده است. روش پژوهش برای به دست آوردن خصوصیات مردم ایران تحلیل ۱۰۰۰ ساعت فیلم از رفتار ‏مردم در حین رانندگی، از خیابان رد شدن و ... است که نگارنده از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ در موقعیت‌های مختلف ضبط کرده ‏است و برای یافتن ویژگی‌های حکومت دینی (اسلامی) پرسش‌نامه‌ای بین ۳۰ نفر از خبرگان مدیریتی و دینی که به صورت گلوله ‏برفی انتخاب شدند توزیع و با ستفاده از ای‌اچ‌پی تحلیل و رتبه‌بندی شد. برای تحقق این ویژگی‌ها با توجه به مبانی دینی و ‏ویژگی‌های مردم نظامی طراحی شد که با مصاحبه با ده از از خبرگان مدیریتی و دینی اصلاح شد.‏ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران
    سمیرا متقی اصغر ابوالحسنی
    توریسم یکی از رهیافت های مدیریتی کارامد در افزایش بهره وری اقتصادی در دنیای امروز است. دولت ها برای افزایش درآمدهای خود، رغبت فزاینده ای به مدیریت کارامد توریسم و افزایش مزیت های اقتصادی آن نشان داده اند. در ایران نیز بررسی راهکارها و شیوه های بهره وری مناسب از ظرفیت ها چکیده کامل
    توریسم یکی از رهیافت های مدیریتی کارامد در افزایش بهره وری اقتصادی در دنیای امروز است. دولت ها برای افزایش درآمدهای خود، رغبت فزاینده ای به مدیریت کارامد توریسم و افزایش مزیت های اقتصادی آن نشان داده اند. در ایران نیز بررسی راهکارها و شیوه های بهره وری مناسب از ظرفیت های توریستی و مزیت های اقتصادی آن، از جمله ضروریات کشور به شمار می آید. با توجه به اهمیت شناخت رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت توریسم یا ظرفیت های اقتصادی آن، پژوهش حاضر به بررسی این مسأله پرداخته است که مدیران و مسئولان ذیربط نسبت به ابعاد مختلف توریسم شامل توریسم مذهبی-تاریخی، محلی و مدرن چه اولویت هایی در نظر دارند و ترجیحات بهره ورانه (اقتصادی) آنها بیشتر متمایل به کدام نوع از توریسم است. بدین منظور این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی توریسم در ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطۀ تمام متغیرهای مستقل پژوهش با ابعاد اقتصاد توریسم (مذهبی-تاریخی، اکوتوریسم و مدرن) معنا‌دار بوده است. متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با ضریب 130/0 و دین‌داری با ضریب 215/0 مؤثرترین متغیرها بر توریسم مذهبی-تاریخی هستند. متغیرهای فرهنگ و طبیعت با میزان تأثیر 183/0، مؤثرترین متغیرها بر اکوتوریسم هستند. در خصوص توریسم مدرن نیز متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با میزان تأثیر 136/0، و حقوق و آزادی گردشگران با ضریب 176/0- مؤثرترین متغیرها محسوب می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
    حسن ترابی حسین  دهقانی پوده محسن  چشم براه محمدحسین کریمی گوارشکی رضا  حسنوی
    با توجه به اهمیت محصولات با سامانه های پیچیده در ارائه ی قابلیت فناورانه سازمان و تفاوتهای موجود بین این دسته از محصولات و محصولات عادی، تعیین مدلی برای همکاری در تحقیق و توسعه ی آنها ضروری است. پیچیدگی این محصولات، نیاز به استفاده از توانمندی های بیرونی و عدم توانایی چکیده کامل
    با توجه به اهمیت محصولات با سامانه های پیچیده در ارائه ی قابلیت فناورانه سازمان و تفاوتهای موجود بین این دسته از محصولات و محصولات عادی، تعیین مدلی برای همکاری در تحقیق و توسعه ی آنها ضروری است. پیچیدگی این محصولات، نیاز به استفاده از توانمندی های بیرونی و عدم توانایی سازمان در تأمین منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و تخصص لازم، استفاده از قابلیتهای شبکه همکاران را به گزینه ای مطلوب بدل میسازد. در این مقاله با مروری بر ادبیات این محصولات و همکاری فناورانه شامل نوع و انگیزه همکاران، مدلی توسعه داده شد که از مصاحبه عمیق با 18 نفر از خبرگان سازمان بهره برده است. مدل مذکور با استفاده از نگاشت شناختی فازی و با رویکرد مبتنی بر سطح آمادگی فناوری (TRL ) ارائه شده است. با توجه به این مدل، مراحل انجام پروژه به سه دسته سبز (قابل واگذاری به شبکه همکاران)، زرد (قابل واگذاری با رعایت ملاحظات) و قرمز (غیر قابل واگذاری) تقسیم میشود. نقش هر یک از اعضای شبکه همکاران و راهبرد همکاری با آنها به این ترتیب تبیین شده است: شرکتهای مشاوره ای و دانشگاهها در قالب قرارداد تحقیق و توسعه، اعضای هیئت علمی در قالب اکتساب آموزشی، پروژه های تعریف شده برای کسر خدمت سربازی در قالب برونسپاری و شرکتهای دانش بنیان در قالب کمک هزینه تحقیقاتی و قرارداد تحقیق وتوسعه. از سویی هم جایگاه مراکز توسعه فناوری و مراکز طراحی با توجه به نظام نوآوری ملی به عنوان سندی بالادستی، مشخص شده است. قابل توجه است که روایی مدل ارائه شده، توسط فهرست ویژگی های نظریه خوب، مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا
    محمد هاشمی علي  مبيني دهكردي محمدرضا  ميگون پوری کمال سخدری
    در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و ف چکیده کامل
    در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و فرصت‌هاي بدیع ناشي از آن، لازم است ابعاد مختلف این پدیده، خصوصاً فرایند شناسایی فرصت، به عنوان اولین و بنیادی ترین گام از فرایند کارآفرینی فناورانه شناخته شود. اين پژوهش بر مبنای معرفت شناسی "تفسیر گرایی" و از نوع اکتشافی بوده و بر روی ادبیات فرصت کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی فناورانه، مطالعات میان رشته ای و فناوریهای همگرا، استوار می باشد. در اين پژوهش، واحد تحليل، " فرایند شناسایی فرصت" و سطح تحليل، "سازمان" بوده و مفهوم " همگرایی" به عنوان رویکرد حاكم بر پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، روش تحقیق مورد استفاده، کیفی و استراتژی تحقیق، مطالعه چندموردی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستندات آرشیوی انجام گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت فوق العاده عواملی همچون، فهم میان رشته ای، ظرفیت جذب میان رشته ای و نوع سرمایه انسانی، در فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان
    محمدمهدی بیگدلی مهدی  حمزه پور
    امروزه جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی بسیار افزایش یافته است. با توجه به اهمیت بالای توانایی، تخصص و مهارت‌های انسانی در این شرکت‌ها، توجه به ویژگی‌های ذهنی، احساسی در تعامل ایجادشده با شرکت، مقدمه لازم جهت تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌ چکیده کامل
    امروزه جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی بسیار افزایش یافته است. با توجه به اهمیت بالای توانایی، تخصص و مهارت‌های انسانی در این شرکت‌ها، توجه به ویژگی‌های ذهنی، احساسی در تعامل ایجادشده با شرکت، مقدمه لازم جهت تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان است. هرچه سطح وابستگی کسب و کار شرکت به کارکنان دانشی بیشتر باشد، مفهوم مدیریت عملکرد پررنگ‌تر خواهد بود. این در حالی است که تاکنون، در حوزه عملکرد کارکنان دانشی، به ارزیابی عملکرد این دسته از کارکنان پرداخته است. از خصوصیات غالب نظام‌های ارزیابی عملکرد می‌توان نگاه مچگیرانه، پسینی، از بالا به پایین بودن و سطح پایین یکپارچگی و اثربخشی کل سیستم را برشمرد. پژوهش انجام‌شده از دو مرحله تشکیل شده است. با مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پیشینه پژوهش یک فرآیند مدل هشت مرحله‌ای مدیریت عملکرد استخراج شد. در گام اول پژوهش پس از مصاحبه با 16 نفر از کارشناسان و خبرگان، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، ابعاد (مراحل) فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. در گام دوم پژوهش، با استفاده از رویکرد مدل‌یابی ساختاری – تفسیری (ISM) و بهره گیری ازنظر خبرگان به طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار)
    شادان وهاب زاده محمدرضا اردهالی
    چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادر چکیده کامل
    چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادرات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌ها صادراتی خشکبار ایران می‌باشد. پس از تایید اولیه روایی و پایایی، پرسش‌نامه بین 94 نفر از کارشناسان توزیع گردید. در ابتدا به تحلیل توصیفی پاسخ‌دهندگان و سوالات پرسش‌نامه با کمک نرم افزار Spss پرداخته شد و سپس به منظور بررسی فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart Pls با استفاده از آزمون T-Value، ضریب مسیر و همبستگی به بررسی فرضیه‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قابلیت بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صاردات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر فرضیات تحقیق با احتمال 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: بازاریابی اینترنتی، رشد بازار صادرات، در دسترس بودن اطلاعات صادرات، روابط شبکه کسب و کار، صادرکنندگان خشکبار. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - آینده پژوهی جوامع بشری با استعاره ای از منطق¬الطیر عطار
    سيد سپهر قاضي نوري مسعود افشاری
    در این مقاله تلاش شده که با استفاده از استعاره سیمرغ عطار و تطبیق وادی های هفت گانه موجود در منطق الطیر با دوره های گذشته حیات بشری، به پیش بینی دوره های پیش روی بشر پرداخته شود. به عبارت دیگر، با بررسی ویژگی های عمده چهار دوره طی شده در زندگی بشر –ایلیاتی، کشاورزی، صنع چکیده کامل
    در این مقاله تلاش شده که با استفاده از استعاره سیمرغ عطار و تطبیق وادی های هفت گانه موجود در منطق الطیر با دوره های گذشته حیات بشری، به پیش بینی دوره های پیش روی بشر پرداخته شود. به عبارت دیگر، با بررسی ویژگی های عمده چهار دوره طی شده در زندگی بشر –ایلیاتی، کشاورزی، صنعتی و اطلاعات- با ویژگی های چهار وادی اولیه در منطق الطیر –طلب، عشق، معرفت و استغنا- به این نتیجه رسیدیم که وجوه تشابه معنی داری میان آنها وجود دارد. از بين روشهاي تحقيق، با توجه به ماهيت موضوع و اینکه بیان عطار در منطق الطیر یک بیان نمادین به شمار می رود؛ تلفیقی از روش تحقيق هرمنوتيك و عقلانیت نقاد برگزيده شد که در آن تلاش می شود مراد مولف از نوشتن یک متن درک و انتقادات خبرگان پاسخ داده شود. لذا با استفاده از روش های فوق، بر پایه شباهت های یافت شده در مراحل پیشین و با استفاده از ویژگی-های سه وادی بعد – شامل توحید، حیرت و فنا- به پیش بینی سه عصر احتمالی پیش روی جامعه بشری – شامل همگرایی فناورانه، هوش مصنوعی و ابر انسان - پرداختیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک
    محسن پارساجم محمد رضا  حمیدی زاده بهمن حاجی پور اسماعیل  فدایی نژاد
    طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء چکیده کامل
    طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء موقت در بازار ناشی از عدم ثبات می‌تواند کارآفرینان را به ایجاد بنگاه تحریک کند. اما اینکه بنگاههای نورسته بتواند رشد کرده و با رسیدن به مقیاس در گروه‌های استراتژیک صنعتی که در ان فعال هستند، قرار بگیرند و در ساختار رقابتی حضور یابند به الزامات بیشتری نیاز دارد. استراتژی رشد بنگاه یکی از این شرایط است. هدف از این پژوهش مطالعه استراتژیهای رشد بنگاه در صنایع دارای فناوری بالا می باشد. در این پژوهش فرض شده است که اول داشتن استراتژی رشد، در رشد بنگاه موثر است به این معنی که فرآیند رشد تصادفی نیست. دوم، منابع در انتخاب استراتژی رشد موثر هستند و سوم، بنگاه براساس ریسک استراتژی رشد بر می گزیند. و چهارم آنکه حاصل رشد بنگاه در صنعت هایتک افزایش سود و جذابیت است که در تداوم چرخه رشد موثرند. جامعه اماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌ها در صنایع پیشرفته می‌باشد. با مصاحبه حضوری و پرسشنامه اطلاعات جامعه آماری اخذ و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت. حاصل این تحقیق می تواند در اتخاذ راهبردهای حمایت از بنگاهها مورد استفاده قرار بگیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی
    سحر مشهدی طهمورث  حسنقلی پور سهیلا  بورقانی فراهانی عبدالحسین کرمپور
    یکی از روش های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری چکیده کامل
    یکی از روش های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری است تا عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی شناسایی گردد. به همین منظور در این تحقیق سعی می شود تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بّعد از عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شده است و با انجام گام های این روش، عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی در دنیای کسب و کار، در شش بُعد، بیست زیر بُعد طبقه بندی شده است. در نهایت بر اساس فراوانی تعداد کدهای مربوط به زیر ابعاد، چارچوب مفهومی تحقیق، ارایه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني"
    عزیز صادقی عصمت مسعودی
    ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي چکیده کامل
    ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل کشور است. در اين پژوهش، جايگاه استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر سطح پيشرفت و توسعه يافتگي براساس روش K-meansبه عنوان يكي از روشهاي «تحليل خوشه‌اي»مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. با تعيين سطوح ا پيشرفت استانها در سطوح پنجگانه، ضمن مشخص شدن وضعيت برخورداري استان‌ها از منابع، امكانات و تسهيلات در هر بخش، اولویت‌های استانها برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بطور مثال درحاليكه استان اصفهان از نظر زيرساختها بسيار توسعه يافته تلقي مي‌گردد، از نظر شاخصهاي اقتصادي يا حتي شاخصهاي اجتماعي در حال توسعه تلقي مي‌شود. يا استان تهران با اينكه از نظر شاخصهاي زيربنايي و شاخصهاي اقتصادي، استاني توسعه يافته است در عين حال از نظر شاخصهاي اجتماعي بسيار توسعه نيافته تلقي شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته
    مهدی جعفریان عزیزاله جعفری رامین ُصادقیان
    مدل سازي و ارائه رويکردهاي حل جهت بهينه سازي اقتصادي و زماني مسائل مختلف موجود در حوزه حمل و نقل شهري از مهمترين و پرچالش ترين مباحث موجود در فضاي برنامه ريزي و مديريت شهري است. طيف وسيعي از پژوهش هاي داخلي و خارجي، مسائلي از جمله حمل و نقل هاي عمومي و مديريت ترافيک شهر چکیده کامل
    مدل سازي و ارائه رويکردهاي حل جهت بهينه سازي اقتصادي و زماني مسائل مختلف موجود در حوزه حمل و نقل شهري از مهمترين و پرچالش ترين مباحث موجود در فضاي برنامه ريزي و مديريت شهري است. طيف وسيعي از پژوهش هاي داخلي و خارجي، مسائلي از جمله حمل و نقل هاي عمومي و مديريت ترافيک شهري، جمع آوري و مديريت پسماند، امداد و نجات و حتي گردشگري شهري را در اين حوزه مد نظر قرار مي دهند و معتقدند ماحصل چنين پژوهش هايي کاهش چشمگير هزينه ها، افزايش سرعت و تسهيل جابجايي ها در شهر، کاهش آلودگي ها و مضرات زيست محيطي و حرکت به سمت پايدارسازي شهرها مي باشد. از اين رو مقاله حاضر حالت خاصي از مسئله کلاسيک و مشهور جهت يابي را که از قابليت تطبيق بالايي با مسائل حمل و نقل شهري برخوردار بوده و در آن افق زماني متاثر از وقايع، اتفاقات و شرايط بوجود آمده حين بازديد هر يک از رئوس مي باشد، مدل سازي نموده و با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري مبتني بر مفاهيم حريصانه به حل آن پرداخته است. به منظور بررسي نحوه عملکرد الگوريتم، تعداد 85 مسئله تصادفي در 7 دسته توليد شده و الگوريتم پيشنهادي جهت حل اين مسائل بکار گرفته شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی تأثیر نوآوری باز بر پایداری زنجیرهی تأمین به منظور کسب مزیت رقابتی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: واحدهای صنایع غذایی مشهد)
    لیلا  هلالیان علی مروتی شریف‌آبادی حبیب زارع احمد آبادی
    در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر نوآوری باز بر پایداری زنجیره تأمین در واحدهای صنایع غذایی مشهد، پرداخته شده است. پس از شناسایی مهم ترین عوامل، که با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه و توسط خبرگان تأیید گردید، تمامی متغیرها در قالب یک مدل منسجم، که در آن رابطه میان هر چکیده کامل
    در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر نوآوری باز بر پایداری زنجیره تأمین در واحدهای صنایع غذایی مشهد، پرداخته شده است. پس از شناسایی مهم ترین عوامل، که با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه و توسط خبرگان تأیید گردید، تمامی متغیرها در قالب یک مدل منسجم، که در آن رابطه میان هر دو متغیر، بیانگر یک فرضیه بود، در نرم افزارSMART PLS ترسیم شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان واحدهای صنایع غذایی مشهد بود. از روش «قاعده10» و کاملاً تصادفی، تعداد 128 نفر از خبرگان، که شامل مسئولین کنترل کیفیت واحدهای صنایع غذایی مشهد بودند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه پژوهش در اختیار این خبرگان قرار داده شد و تکمیل گردید. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری مبین این مطلب بود که، به کارگیری نوآوری باز در واحدهای صنایع غذایی مشهد، می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی گردد. اما این تأثیر از طریق به کارگیری زنجیره تأمین پایدار، چشمگیرتر و قابل ملاحظه تر خواهد بود. چرا که نوآوری باز بر تمامی ابعاد پایداری زنجیره تأمین تأثیر بالایی داشته و این ابعاد، به جز بعد زیست محیطی، در کسب مزیت رقابتی تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به این که امروزه دارا بودن مزیت رقابتی، لازمه بقای سازمانها است، به کارگیری فرآیند نوآوری باز، از طریق تأثیر بر پایداری زنجیره تأمین، در واحدهای صنایع غذایی مشهد، می تواند منجر به موفقیت بیشتر در کسب مزیت رقابتی گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه ی مدلی جامع جهت بررسی تاثیر علی رهبری متعالی بر تاب آوری سازمانی شرکت های دانش بنیان با رویکرد تلفیقی مدل سازی ساختاری– تفسیری(ISM) و مدلیابی معادلات ساختاری(SEM)
    رضا  اسماعیل پور هانی نیکوکار گوهری
    در دنیای پرمخاطره ی امروزی که تغییرات محیطی به سرعت اتفاق می افتند و این تغییرات سبب می شوند که بسیاری از سازمان ها از صحنه ی رقابت حذف شوند؛ توجه به تاب آوری سازمانی بسیار حائز اهمیت است. یکی از عواملی که امروزه می تواند قدرت تاب آوری سازمان را افزایش دهد، خلاقیت و نوآ چکیده کامل
    در دنیای پرمخاطره ی امروزی که تغییرات محیطی به سرعت اتفاق می افتند و این تغییرات سبب می شوند که بسیاری از سازمان ها از صحنه ی رقابت حذف شوند؛ توجه به تاب آوری سازمانی بسیار حائز اهمیت است. یکی از عواملی که امروزه می تواند قدرت تاب آوری سازمان را افزایش دهد، خلاقیت و نوآوری سازمان های دانش بنیان است. رهبری متعالی پارادیم جدیدی در حوزه ی مدیریت سازمان ها است که به شرکت های دانش بنیان کمک می کند تا با افزایش خلاقیت و نوآوری توان تاب آوری را در خود افزایش دهند. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر رهبری متعالی بر تاب آوری سازمانی شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- علی است. برای تعیین نمونه ی پژوهش برای ارائه ی مدل ساختاری- تفسیری(SIM1) 7 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران انتخاب شدند. همچنین نمونه آماری پژوهش برای آزمون فرضیات مدل ارائه شده به وسیله ی خبرگان، 347 نفر از کارمندان شرکت های دانش بنیان بود. برای آزمون فرضیات مدل ساختاری – تفسیری(SIM) ارائه شده توسط خبرگان، از مدلیابی معادلات ساختاری(SEM2) استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمامی فرضیات ارائه شده از طریق مدل ساختاری - تفسیری (SIM) توسط خبرگان، که به وسیله ی مدلیابی معادلات ساختاری(SEM) آزمون شد، بر تأثیر مثبت و معنی دار ابعاد رهبری متعالی بر ابعاد تاب آوری سازمانی شرکتهای دانش بنیان صحه گذاشتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - رویکرد قابلیت‌های پویا به طراحی مدل‌های حکمرانی در شبکه‌های ارائه خدمات سلامت
    علیرضا علی احمدی محمدرصا رسولي
    بهره‌گیری از الگوهای کسب‌وکار شبکه‌ای برای فراهم کردن خدمات سلامت روندی رو به افزایش در نظام‌های سلامت موفق دنیا محسوب می‌شود. شکل‌دهی و استقرار موفق شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت مستلزم بهره‌گیری از ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به الزامات و اقتضائات حاکم بر نظام چکیده کامل
    بهره‌گیری از الگوهای کسب‌وکار شبکه‌ای برای فراهم کردن خدمات سلامت روندی رو به افزایش در نظام‌های سلامت موفق دنیا محسوب می‌شود. شکل‌دهی و استقرار موفق شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت مستلزم بهره‌گیری از ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به الزامات و اقتضائات حاکم بر نظام سلامت مانند نامتقارن بودن بازار سلامت و نیز لزوم تضمین کیفیت خدمات توجه داشته باشد و درعین‌حال با بهره‌گیری از رویکردهای همکاری و هماهنگی امکان خلق مزیت در فضای رقابتی را فراهم آورد. در این مقاله، در ساختارها و مکانیسم‌هایی که بتواند مبتنی بر تئوری قابلیت محوری امکان حکمرانی مؤثر شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت را فراهم آورد شناسایی شده‌اند. اثربخشی ساختارها و مکانیسم‌های شناسایی‌شده با استفاده از مطالعه موردی د یک شبکه خدمات آزمایشگاهی در استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی رفتار مشتریان بانک پس از ادغام شعب با توسعه‌ی یک مدل تحلیل خوشه‌ای؛ مطالعه موردی: بانک ملت
    رضا قسمتی
    ظهور و گسترش کانال‌های خدمت‌دهی جدید در بانک‌ها ، تعداد زیاد شعب در شبکه‌ی خدمت‌رسانی بانک‌ها و هزینه‌های بالای شعبه از یک سو بانک‌ها را به سمت کاهش تعداد شعب خود و ادغام شعبه‌های کوچک‌تر در سایر شعب سوق داده است؛ اما عواملی از قبیل از دست دادن مشتریان، پوشش برند، محروم چکیده کامل
    ظهور و گسترش کانال‌های خدمت‌دهی جدید در بانک‌ها ، تعداد زیاد شعب در شبکه‌ی خدمت‌رسانی بانک‌ها و هزینه‌های بالای شعبه از یک سو بانک‌ها را به سمت کاهش تعداد شعب خود و ادغام شعبه‌های کوچک‌تر در سایر شعب سوق داده است؛ اما عواملی از قبیل از دست دادن مشتریان، پوشش برند، محرومیت‌های مالی اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بانک‌ها در ادغام شعب ایجاد کرده است. در این مقاله ابتدا به مرور جامعی از ادبیات ادغام شعب بانک‌ها و مسائل مشابه آن پرداخته شده و متغیرهای تأثیرگذار در مسئله شناسایی شده است. سپس به بررسی رفتار مشتریان متأثر از ادغام شعب به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای مؤثر در مسئله پرداخته شده است. بدین منظور یک مدل پنج مرحله‌ای در این مقاله توسعه یافته است که هسته‌ی اصلی آن را استفاده از تکنیک‌های تحلیل خوشه‌ای تشکیل داده است. در انتها به منظور نمایش اثربخشی و کاربردی بودن مدل توسعه یافته، از مطالعه‌ی موردی شعب بانک ملت در سطح کشور استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسی تطبیقی تفکر سیستمی/ ‌تحقیق در عملیات نرم و معماری/معماری‌سازی سیستم
    محمد رضا مهرگان محمد  ابویی اردکان میترا فهیمی
    تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مدیریت پیچیدگی هستند که به شدت مورد توجه پژوهشگران گروه های علمی گوناگون قرار گرفته اند. هرچند معماری/معماری سازی نسبت به تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می چکیده کامل
    تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مدیریت پیچیدگی هستند که به شدت مورد توجه پژوهشگران گروه های علمی گوناگون قرار گرفته اند. هرچند معماری/معماری سازی نسبت به تفکر سیستمی/ تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می شود اما تئوری و فرآیندی برای ایجاد معماری وجود ندارد. معماری سازی علم و هنر برنامه ریزی و ساخت ساختارها است. از طرف دیگر تفکر سیستمی نرم/تحقیق در عملیات نرم و روش های ساختاردهی به مسئله، با هدف یادگیری و تعریف مسئله به کمک ذینفعان، به دنبال دستیابی به جوابی رضایت بخش است. در این مطالعه می خواهیم با مقایسۀ بنیان های فلسفی هر دو حوزه در سطح روش شناختی، مفید بودن رویکرد تفکر سیستمی/تحقیق در عملیات نرم را به منظور ایجاد تئوری برای معماری/معماری سازی سیستم نشان دهیم. بنابراین در اولین گام، گزاره های حملی معماری/معماری سازی سیستم و تفکر سیستمی/تحقیق در عملیات نرم استخراج شد و سپس براساس منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های هوایی و ارائه راهکارهای بهبود (مورد مطالعاتی:یکی از سازمان‌های هوایی)
    سید حسین حسینی
    در دنیای امروز که بسیاری از سازمان‌ها با سود کم، سرمایه محدود وتحت رقابت فشرده فعالیت می‌کنند و در عین حال باید انتطارات سهامداران را نیز برآورده نمایند، سازمان‌هایی موفق هستند که بتوانند موقعیت بهتر و فرصت‌های جدید ایجاد کنند. با توجه به اهمیت دانش و نقش محوری آن در عص چکیده کامل
    در دنیای امروز که بسیاری از سازمان‌ها با سود کم، سرمایه محدود وتحت رقابت فشرده فعالیت می‌کنند و در عین حال باید انتطارات سهامداران را نیز برآورده نمایند، سازمان‌هایی موفق هستند که بتوانند موقعیت بهتر و فرصت‌های جدید ایجاد کنند. با توجه به اهمیت دانش و نقش محوری آن در عصر دانشی، ضرورت دارد سازمان‌ها بویژه سازمان‌های دانش محور که دانش در آنها به‌عنوان منبع استراتژیک و عامل کلیدی در کسب و ارائه و حفظ شایستگی اصلی سازمان محسوب میشود، تمهیداتی جهت استقرار مدیریت دانش و شناسایی موانع پیش روی پیاده‌سازی با یک رویکرد سیستمی اندیشیده و سنجیده شود تا قابلیت‌هایی را که منجر به تکامل دانش به‌عنوان یک منبع سازمانی کلیدی می‌گردد، توسعه دهد. به منظور دستیابی به این هدف در این تحقیق، یک سازمان هوایی دانش محور که استقرار مدیریت دانش در آن با شکست همراه بود مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل سیستمی برای آن ترسیم گردید. در ابتدا عوامل مختلفی که می‌توانند اثرگذار باشند از طریق پرسشنامه و مصاحبه و مرور ادبیات شناسایی شدند. سپس نمودار علی و معلولی که یکی از ابزارهای مورد استفاده در متدولوژی سیستم دینامیک می‌باشد ترسیم شد و در انتها با استفاده از روش دیماتل فازی این عوامل اولویت‌بندی شده و عوامل اثر گذار و اثر پذیر شناسایی شدند. نرخ به اشتراک‌گذاری دانش، تعداد نیروی انسانی با سطح بالای دانش و تجربه، کیفیت کار فردی کارکنان، فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش و میزان توجه مدیران ارشد به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 5 عاملی بودند که بیشترین وزن و اهمیت را کسب کردند. این عوامل به عنوان مبنای تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان مورد استفاده قرار گرفتند تا بتوان به راهکارهای استراتژیک اثربخش دست یافت. پرونده مقاله