• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
    ایمان  صادق زاده علیرضا علی احمدی
    توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است چکیده کامل
    توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران نظیر زوت و آمیت مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، اقدام به طراحی مدل کسب‌وکار سازمان مادر در شبکه‏های همکاری به‌عنوان نماد شبکه شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع، مدل ارائه‌شده توسط استروالدر (2004) به‌عنوان مدل پایه انتخاب گردید و پس از افزودن چندین فاکتور مستخرج از ادبیات در بخش الزامات طراحی و شکل‌گیری شبکه‏ها، مدل کسب و کار شبکه‏ای در سه لایه تحت عنوان‏های «لایه اول-ستون‏های اصلی مدل کسب و کار شبکه‏ای»، «لایه دوم- بخش بندی ستون‏های اصلی» و «لایه سوم- مصادیق» طراحی و طی روش دلفی و در سه دور مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت. پس از تائید مدل نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی مدل پرسشنامه‌ای جهت سنجش مدل طراحی‌شده در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن مدل تدوین‌شده صحه می‏گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان
    پيمان  اخوان محمدرضا زاهدی
    چالش های محیطی سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به نظر می رسد که دانش برای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم چکیده کامل
    چالش های محیطی سازمانها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه فکری کرده است. به نظر می رسد که دانش برای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق ساخته اند زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی آن فزونی می يابدو لذا این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند. در این تحقیق ما تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش را بر سرمایه فکری را در یک مرکز دانش بنیان سنجیدیم و پی بردیم که فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر سرمایه فکری دارند لذا جهت بارور کردن سرمایه فکری می توان از فرآیندهای دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
    عمران محمدی
    انتخاب سبدسهام يکي از مهمترين حوزه هاي تصميم گيري سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ سبدي از سهام که قادر باشد هم زمان بهترين نرخ بازده و ريسک سرمايه گذاري را در پي داشته باشد. البته از ديد سرمايه گذاران ممکن است عوامل مختلف ديگري بر تشکيل سبد سهام اثرگذار باشند که بايد بکارگرف چکیده کامل
    انتخاب سبدسهام يکي از مهمترين حوزه هاي تصميم گيري سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ سبدي از سهام که قادر باشد هم زمان بهترين نرخ بازده و ريسک سرمايه گذاري را در پي داشته باشد. البته از ديد سرمايه گذاران ممکن است عوامل مختلف ديگري بر تشکيل سبد سهام اثرگذار باشند که بايد بکارگرفته شوند. اين تعدد عوامل ضرورت استفاده از ابزارهاي نوينِ تصميم گيري را نشان مي دهد. تحليل پوششي داده ها يکي از اين ابزارهاست که امروزه با گسترش علم پژوهش عملياتي داراي رويکردهاي متنوعي مي باشد. هـدف اصـلي از پـژوهش جاري، مقايسه ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها در انتخاب سبد سهام مي باشد که نتايج با يک الگوريتم پيشنهادي مقايسه شده است. در مدل هاي سنتي به طور متعارف نوع بازده به مقياس با يک فرض ساده کننده به صورت ثابت يا متغير در نظر گرفته مي شود. اين امر ممکن است نتايج را با خطاهاي مهمي همراه کند. در الگوريتم پيشنهادي ابتدا نوع رفتار بازده به مقياس با تحليل هاي لازمه تعيين شده و سپس مدل مناسب جهت تشخيص کارايي، مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله از داده هـاي واقعـي متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قالب يک مطالعه موردي استفاده شده و نتايج آن تجزيه و تحليل شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها
    مجتبی  صالحی
    پروژه‏ها بر اساس مقادير تخمين‏هايي كه ناشي از در دست داشتن اطلاعات اندكي در مورد وضعيت آتي است، برنامه‏ريزي مي‏شوند كه با توجه به غيرقطعي بودن برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده، ايجاد تاخيرات زماني و تحميل هزينه‏هاي ناشي از عدم قطعيت‏ها امري اجتناب ناپذير مي‏باشد. هدف اصلی پژوه چکیده کامل
    پروژه‏ها بر اساس مقادير تخمين‏هايي كه ناشي از در دست داشتن اطلاعات اندكي در مورد وضعيت آتي است، برنامه‏ريزي مي‏شوند كه با توجه به غيرقطعي بودن برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده، ايجاد تاخيرات زماني و تحميل هزينه‏هاي ناشي از عدم قطعيت‏ها امري اجتناب ناپذير مي‏باشد. هدف اصلی پژوهش ارائه یک رویکرد نوین مبتنی بر تجزیه تحلیل آنالیز خطا و منطق فازی به منظور شناسایی ریسک‏های موثر بر مدت زمان انجام پروژه‏ها و رتبه‏بندی آنها با استفاده از روش تکنیک کپ لند می باشد. علاوه بر آن در این تحقیق از آنتروپی شانون به منظور محاسبه وزن شاخص ها استفاده شده است. بنابراین پس از مطالعه پژوهش‏هاي مرتبط و همچنين از طریق مصاحبه و بکارگیری تکنیک دلفی، تعدادی ریسک شناسایی شد. سپس بر اساس شاخص‏های سه گانه رسیک در FMEA (شدت اثر، احتمال وقوع، احتمال تشخیص)، سه پرسشنامه تهیه گردید که روایی آن‏ها از طریق مشورت با خبرگان تائید گردید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش 22 نفر از سرپرستان و كارشناسان شاغل در معاونت طرح و برنامه شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی بود. با استفاده از اعداد فازی مثلثی، واژه‏های کلامی پرسشنامه‏ها به اعداد فازی تبدیل شد. سپس به روش آنتروپی شانن وزن هر کدام از شاخص‏ها محاسبه شده و با استفاده از روش های تصمیم گیری SAW، TOPSIS، ELECTRE و TAXONOMY نسبت به رتبه‏بندی ریسک‏ها اقدام گردید و در نهایت به دلیل تفاوت نسبی رتبه ها در رو ش های مختلف از تکنیک کپ لند برای ترکیب نتایج استفاده شد. در انتها برای کمک به تدوین استراتژی‏های پاسخ به ریسک‏ها، پیشنهاداتی ارائه شده است. نوآوری این تحقیق استفاده همزمان از FMEA و تکنیک آنتروپی شانون به منظور تحلیل ریسکها اهمیت ریسک ها و اعمال رتبه بندی آنها با استفاده تکنیک کپ لند می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS
    محمد  احسانی فر کیومرث عباسی
    اين پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد تلفیقی فازی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن انجام گرفت است. بدین منظور ابتدابا توجه به اطلاعات حاصل شده از تجزيه و تحليل اجزای مدیریت استراتژیک،اهداف کلان، عوامل کلیدی موفقیت و شاخص های ارزیابی عملکرد، شناسایی ش چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد تلفیقی فازی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن انجام گرفت است. بدین منظور ابتدابا توجه به اطلاعات حاصل شده از تجزيه و تحليل اجزای مدیریت استراتژیک،اهداف کلان، عوامل کلیدی موفقیت و شاخص های ارزیابی عملکرد، شناسایی شدند، سپس این شاخص ها از طريق روش تاپسيس فازي اولويت بندي گردیده تا تاثیرگذارترین شاخص ها در ارزیابی عملکرداستخراج و در قالب کارت امتیازی متوازن دسته بندی شوند.جهت دستیابی به هدف پژوهش پرسشنامه در بین 29 نفر از خبرگان، روئسا و کارشناسان کلیدی تکمیل گشت. روایی پرسشنامه از طریق نظر اساتید و خبرگان و پایایی آنتوسط ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 89/0 بدست آمد.در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شعب بانک ملی تهران پیاده‌سازی شد.تقريباً در تمامي شاخص هاي تعريف شده با توجه به ابتکاراتی که اعمال شد، بهبود ایجاد شده است، به طوریکه شاخص كارآيي كل سازمان براي دوره برنامه ريزي شده در اول سال 94، برگرفته از نتایج سه ماه پایانی سال 93، برابر با 72.38 % بود، كه پس از گذشتن سه ماه از پياده سازي و اجراي اين مدل اين رقم در انتهای سه ماهه اول 94، به 79.16 % افزايش يافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
    احمد  کریم پور کلو محمد رضا آراستی محمدرضا اکبری جوکار
    علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکن چکیده کامل
    علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکنولوژی نامیده می شود. امروزه طراحی و تکوین محصول، فرآیند و تامین تکنولوژی های آنها، بصورت یکپارچه و از طریق طراحی زنجیره تامین تکنولوژی صورت می پذیرد. در این زنجیره تامین، تکنولوژی ها، بصورت یکپارچه و سلسله مراتبی از منابع متعدد عرضه تکنولوژی شناسایی و تامین می گردند. هدف مقاله توسعه مدلی برای یکپارچه سازی تکنولوژی ها با منابع تامین آنها در یک بنگاه مادر، به منظور طراحی زنجیره تامین تکنولوژی مهندسی شده می باشد. در این مقاله، معماری محصول بعنوان یک بستر و ابزاری یکپارچه کننده برای طرحریزی گروههای تکنولوژی و طراحی زنجیره تامین استفاده شده است. داده های تحقیق با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی با کارشناسان بنگاههای خودروساز ایرانی و تامین کنندگان آنها جمع آوری و از طریق روش های متن کاوی و تم کاوی مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از روش تم كاوي، مدل مورد نظر طراحی و اعتبار آن با اجرای گروههای کانونی متعدد تصدیق، و در یک مطالعه موردی توصیفی صحه گذاری شده است. این مقاله مدعی است که بینش جدیدی برای طراحی و مهندسی زنجیره تامین تکنولوژی در سطح یک بنگاه مادر ارائه می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
    سید محمد آقا میری
    هدف از این پژوهش بررسی نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به بررسی نااطمینانی در متغیرهای عرضه‌ي پول و مخارج دولت بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده‌های ماهانه پرداخته است. بر ا چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسی نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به بررسی نااطمینانی در متغیرهای عرضه‌ي پول و مخارج دولت بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده‌های ماهانه پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیر عرضه پول با مشکل نااطمینانی روبرو بوده؛ اما متغیر مخارج دولت با چنین وضعیتی مواجه نیست. بر اساس نتایج مدل MSEGARCH نااطمینانی در متغیر عرضه‌ي پول هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین تأثیر منفی بر بازدهی بورس دارد. همچنین بر اساس نتایج مدل VAR- MSمخارج دولت در دو رژیم رونق و رکود شاخص بورس تأثیر معناداری بر این شاخص دارد. بر این اساس مشاهده می‌شود نااطمینانی در سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی سهام اثرگذار بوده و این تأثیرات با یکدیگر متضاد هستند، در نتیجه پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران دولتی (مخارج دولت) و بانک مرکزی (عرضه پول) هماهنگی بیش‌تری در اجرای سیاست‌ها داشته باشند؛ تا میزان این تأثیرات متضاد کاهش یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
    سید مرتضی غیور امیر  غفوریان شاگردی یحیی کاتب
    نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، ب چکیده کامل
    نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، به سرعت از گردونه خارج می‌شوند. کلید نوآوری نیز در رفتار نوآورانه کارکنان سازمان است. عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه و نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می‌باشند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه مقیاس سبک حل مساله جبری، رفتار تسهیم دانش مورا و رفتار نوآورانه جانسن ، با طیف 5 گزینه ای لیکرت (جمعا شامل 26 سوال)، استفاده گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای صورت پذیرفت و شامل 290 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. این تحقیق نشان داد سبک حل مساله شهودی بر تولید ایده، ترویج ایده و پیاده سازی ایده (ابعاد رفتار نوآورانه)، دارای تاثیر مثبت و معنادار می‌باشد و نیز رفتار اشتراک دانش رابطه میان سبک حل مساله شهودی و رفتار نوآورانه را در سه بعد تولید ایده، ترویج ایده، پیاده سازی ایده تعدیل می‌کند پرونده مقاله