ا

 • ابراهیم پور. علیرضا طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • ابراهیم خانی.حامد پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • ابراهیمی صدرآبادی.مهناز ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • ابراهیمی صدرآبادی.مهناز توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • ابراهیمی. ملیحه ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از BSC و رتبه‌بندی شاخص‌ها با روش TOPSIS ( مطالعه موردی: شرکت صنعت چوب شمال) [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • ابراهیمی.ابوالقاسم طراحی مدل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در بستر خوشه های صنعتی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • ابراهیمی.سیدعلیرضا بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت مطالعه موردي استان اصفهان [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • ابراهیمی.سیدعلیرضا بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارگزاری¬های تامین اجتماعی استان اصفهان [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • ابراهیمی.لطیفه تأثیر فرهنگ بر پارانویا از طریق عدالت سازمانی [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • ابراهیمی.مسیح بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • ابوالحسنی.اصغر بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • ابوالحسنی.حسین مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • ابوالحسنی.حسین مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • ابوالحسنی.حسین نقش دانش بازار و دانش فن آوری در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در صنایع غذایی ایران [ دوره10, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • ابویی.محمد حسین الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد) [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • ابویی.محمد حسین طراحی مدل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در بستر خوشه های صنعتی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • ابوئی مهریزی. امیرعباس انتخاب بهينه سيستم‌هاي ساختماني صنعتي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي: مطالعه‌ي موردي مدارس استان كرمان [ دوره22, شماره 74 , 74 - بهار سال 1402]
 • احسانی فر.محمد ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS [ دوره15, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • احسنی زاده.سامان انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • احمدوند.سحر ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • احمدوند.علی محمد ارزیابی سیاست¬های اجرای به هنگام پروژه¬های عمرانی زیرساختی دولتی ایران با استفاده از پویایی¬شناسی سیستم (SD) [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • احمدی جشوقانی.عبداله ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • احمدی زاد.آرمان تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • احمدی زهرانی.مریم اثر محيط خدمات بر رفتار مخرب مشتري با توجه به سطح آسيب‌پذيري مشتري در رستوران‌هاي شهر يزد [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • احمدی سعید.سیده فرناز بررسی تاثیر صلاحیت های کارکنان صف بر رضایت مشتریان از فروشگاه با نقش تعدیلگر شرایط موقعیتی ( مورد مطالعه : فروشگاه هایپرمی مشهد) [ دوره22, شماره 74 , 74 - بهار سال 1402]
 • احمدی کافشانی.عبدالله واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران) [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • احمدی.امینه تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر ارتقاء کارایی آنها [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • احمدی.سید علی اکبر بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • احمدی.سید علی اکبر بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • احمدی.سید علی اکبر ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • احمدی.سیدعلی اکبر تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • احمدی.مهدی مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • احمدي.افسانه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • اخلاقی. جواد طراحی سیستم خبره برای ارزیابی ریسک اکتشاف و ‏توسعه میادین نفت و گاز [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • اخوان علوی.سید حسین توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان¬های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • اخوان نیاکی.سید تقی توسعه متدولوژی ایجاد مدل‌های شبیه‌سازی چندمقیاسی مختلط "عامل‌مبنا-پویاشناسی سیستم" در سازمان‌های یادگیرنده [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • اخوان.پیمان بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران) [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • اخوان.پیمان بررسی تاثیر فرهنگ ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش بروی دانش کیفیت محصولات مطالعه موردی در یک سازمان تولیدی [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • اخوان.پیمان بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای [ دوره10, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • اخوان.پیمان بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اخوان.پیمان مدل عملکرد تجاری مبتنی بر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) مطالعه موردی : شرکت های واقع درشهرک صنعتی زنجان [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • اخوان.پیمان ارائه مدل تبیین تاثیر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی: موردکاوی دانشگاه‌ پیام نور [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اخوان.پيمان ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان [ دوره11, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • اخوان.پيمان طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش [ دوره11, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • اخوان.پيمان بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • اخوان.پيمان واکاوی نقش مولفه های مدیریت دانش بر فراموشی سازمانی [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • اخوان.پيمان ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های فکری در یک مرکز دانش بنیان [ دوره15, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • اخوان.مریم شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • اخوان.مریم تحلیل رابطه بین استراتژی سازمان و شایستگی بر ارزش و یکتایی سرمایه انسانی [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • اخوان.مریم تحلیل رابطه بین استراتژی سازمان و شایستگی بر ارزش و یکتایی سرمایه انسانی [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • ارجلو.مهدی تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه) [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • اردهالی.محمدرضا بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار) [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • ارسنجانی.حسین بررسی تاثیر فرهنگ ، زیرساخت های فناوری و یادگیری سازمانی با نقش میانجی گری مدیریت دانش بروی دانش کیفیت محصولات مطالعه موردی در یک سازمان تولیدی [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • ارین نژاد.داود طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا) [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • ازاد.ناصر طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • اسحاقیه فیروزآبادی.امیراحسان طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اسحاقیه فیروزآبادی.امیراحسان طراحي مدل ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با رويکرد پوياشناسي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • اسداله نیا.سمانه ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • اسدنژاد.علی مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی هابرماس در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • اسلامی.حسین طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اسماعیل پور.رضا بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • اسماعیل پور.رضا بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر ) [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • اسماعیل پور.مجید بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اسماعیل پور.مجید بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • اسماعیل پور.مجید بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • اسماعیل پور.مجید تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر) [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • اسماعیل پور.مجید بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • اسماعیل پور.مجید بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوان [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • اسماعیل زاده.محمد تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • اسماعیل زاده.محمد تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • اسماعیل زاده.مونا طراحی مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترلی مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • اسماعیلی کیاسج.وحید ارائه رویکرد جامعی بر مدیریت بحران شهری بر اساس نقشه آسیب‌پذیری و پهنه‌بندی خطر مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران [ دوره12, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • اسماعیلی.محمودرضا شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • اسماعیلی.محمودرضا بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • اسماعیلیان.غلامرضا واکاوی شاخص های نوآوری بخشی صنعت خودرو در راستای کاهش شکاف و توسعه نظام نوآوری (مطالعه موردی : گروه صنعتی ایران خودرو ) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • اسماعیلیان.غلامرضا ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • اشتهاردیان.احسان اله شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • اشرفی.بزرگمهر مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • اشرفی.مجید مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • اصغری صارم.علی طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • اصغری.فیروزه تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • اصلانی افراشته.امیر کاوشی بر تبیین نقش تعدیل¬گری صفات اخلاقی روی مدل تاثیر برند خدمات بانکداری [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • اصلانی.حسام الدین توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • اصلانی.فرشید نقش مدیریت کوانتومی در خستگی هیجانی با تاکید بر میانجیگری ترومای سازمانی [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • اصلاني.اميرحسين توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • اصلاني.اميرحسين توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • اصلی پور.حسین به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران) [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • اعتمادی.مرجان طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • اعظمی.عادل توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • اعظمی.محسن بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون) [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • افتخاري.حسين تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات) [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • افراسیابی.عبدالرسول عنوان مقاله :بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان بوشهر) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • افشارفر.فیروز تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • افشارنژاد.علیرضا تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • افشاری.بهرام بررسی رابطه¬ی عوامل برون سازمانی(اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) موثر بر اهمال-کاری در مدیریت آموزش و پرورش با توجه به نقش واسطه گری رضایت شغلی و فرسودگی شغلی [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • افشاری.مسعود آینده پژوهی جوامع بشری با استعاره ای از منطق¬الطیر عطار [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • اقبالی.سید محسن نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران [ دوره15, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • اقبالی.سید محسن آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران) [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • اقدسی.محمد بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • اکبری پشم.فاطمه ارائه الگوی زنجیره ارزش شایستگی¬های مدیران منابع انسانی سازمان¬های دولتی مبتنی بر صلاحیت¬های حرفه¬ای [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • اکبری جوکار.محمدرضا طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران) [ دوره15, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • اکبری.جابر بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر رابطه درآمد- مخارج دولت ایران و چالش‌های مدیریت و کنترل آن [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • اکبری.مهدی طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • البدوی.امیر پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • الفت.لعیا مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • المئی.علیرضا آسیب شناسی دوره های آموزشی موسسات جامع علمی کاربردی مهارت استان گیلان با رویکرد سه شاخگی و به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP)) [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • المئی.علیرضا ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی [ دوره13, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • الوداری.حسن الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • الهی.رامین رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • الیاسی.زینب ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله) [ دوره11, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • الیاسی.مهدی نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • امیرقدسی.سیروس بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • امیرقدسی.سیروس تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • امیرکبیری.علیرضا آسیب‌شناسی خدمات عمومی نوین در کنار خط‌مشی‌های رفاه با روش فراترکیب (مورد مطالعه حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • امیری.زینب مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیست محیطی کارکنان نقش میانجی جو روانی سبز [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • امیری.مجتبی مدل سازی تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • امیری.مجتبی بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • امین اسماعیلی.حمید تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • امین.فرشته شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر رضایت مشتریان(CSI) به عنوان پیشنیاز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت [ دوره10, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • امین.فرشته طراحي مدل سیستم خدمات انعطاف پذیر FSS در نظام بانکی [ دوره10, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • امین.فرشته تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • امینی کلیبر. نیلوفر تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • امینی.بهاء طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • امینی.بهروز آزمون الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربایجان¬شرقی) [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • امینی.حامد سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • امینی.محمد تقی بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • امینی.محمد تقی طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران [ دوره11, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • امینی.محمد تقی طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • امینی.محمدتقی طراحي مدل همسويي سيستم هاي كنترل مديريت و استراتژي بر مبناي ديدگاه قابليت پويا ( مورد مطالعه: شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس ) [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • اميني.محمدتقي تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • انتظاری.یعقوب ارائه الگوی ارتقاء مزیت رقابتی کسب‏ وکارها از طریق آموزش‏ عالی [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • انصاری.آذرنوش تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان) [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • انصاری.رضا تحلیل کارکردی نظام نوآوری ایران مبتنی بر مطالعات منتخب [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • انوری.نعمت‌اله ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • اورعی.سید حسین ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • اولادیان.معصومه طراحی الگوی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • اولیا.محمد صالح الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد) [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • اوليائي مطلق.سيد يوسف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • ایرانزاده.سلیمان انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • ایرانزاده.سلیمان شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ایرانزاده.سلیمان ارایه یک رویکرد فازی جهت مدیریت عملکرد پروژه ها در شرایط عدم اطمینان [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • ایرانزاده.سلیمان آزمون الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربایجان¬شرقی) [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • ایرج پور.علیرضا بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • ایزدخواه.محمد مهدی هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • ایمانی.حسین شناسایی مؤلفه های سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]

آ

 • آخوند.محمد رضا بررسی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • آذر.عادل طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM) [ دوره12, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • آذر.عادل بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • آذر.عادل پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • آذر.عادل طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد) [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • آذر.عادل طراحی چارچوب جامع پایداری در بانکداری: رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • آذر.عادل شناسایی مؤلفه های سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • آذر.عادل چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • آذر.عادل رویکردی سیستمی برای طراحی مدل بازاریابی سازمان پروژه محور مبتنی بر استراتژی فرصت های متنوع (مطالعه موردی) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • آذر.عادل مدل سازی تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • آذر.عادل ارائه مدل نگهداری و تعمیرات Proactive با استفاده از فرایند تصمیم¬ مارکوف مبتنی بر برنامه¬ریزی پویای احتمالی [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • آذرشاهی.محمدجواد طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • آذرشاهی.محمدجواد بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • آذرشاهی.محمدجواد طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر) [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • آذرکسب. سیدامید سوگیری ها و تحقق مؤلفه های اینترنت همه چیز در کشورهای همسایه ایران (مطالعه موردی: امارات متحده عربی و ترکیه) [ دوره22, شماره 77 , 77 - زمستان سال 1402]
 • آراسته.عبدالله مدیریت انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • آراسته.عبدالله بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • آراستی.محمدرضا طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران) [ دوره15, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • آرمان.حسین تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • آروند.حمید مدلسازی معادلات ساختاری عوامل ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • آزما.فریدون مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • آسایش.حمید ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA [ دوره22, شماره 77 , 77 - زمستان سال 1402]
 • آشنا.حسام الدین طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • آقا محمد علی کرمانی.مهرداد شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • آقا محمد علی کرمانی.مهرداد شناسایی بازیگران مؤثر شبکه معاملات ارز در سامانه نیما به کمک تحلیل شبکه‌های اجتماعی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • آقا محمد علی کرمانی.مهرداد مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک [ دوره11, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • آقا میری.سید محمد تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره15, شماره 46 - بهار سال 1395]
 • آقاجانی.حسنعلی شناسایی و سطح بندی مهمترین عوامل موثر بر موفقیت برند محصولات کسب و کار های دانش بنیان صنعتی با استفاده ازتکنیک ISM (شاهد تجربی: واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • آیباغی اصفهانی.سعید رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]

ب

 • باباخان.علیرضا کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور) [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • باباخاني.مسعود اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران) [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • باباشاهی.جبار شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • بابایی لشکامی.مجید تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • بابایی میبدی.حمید طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد) [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • باباییان پور.مرضیه مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • باباییان پور.مرضیه ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • باباییان پور.مرضیه شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • باباییان پور.مرضیه ارائه مدل تبیین تاثیر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی: موردکاوی دانشگاه‌ پیام نور [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • بابائی.سحر موانع نوآوری نهادی در جوامع در حال توسعه براساس تئوری پیچیدگی [ دوره22, شماره 77 , 77 - زمستان سال 1402]
 • باران دوست.رامبد شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران) [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • باریده.طاهره شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • باطبی.نرگس بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران) [ دوره12, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • بافنده زنده.علیرضا شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • بافنده زنده.علیرضا ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • باقرپور.مرتضی ارائه مدل ساختاری تفسیری جهت مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • باقری پبدنی.مهرداد تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • باقری.مجید شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • باقری.مرضیه بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران) [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • بامدادصوفی.جهانیار شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • بامدادصوفی.جهانیار طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • بحرینی زارج.محمد علی تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بحريني.حسين ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • بحیرائی.مجتبی طراحی مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • بختیاری.صادق بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر رابطه درآمد- مخارج دولت ایران و چالش‌های مدیریت و کنترل آن [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بخشی موحد.امین مسعود تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری بر اساس رویکرد تحلیل محتوا [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • بذرافشان.آمنه بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • بذرپاش.مهرداد کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور) [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • بذرکار.اردشیر انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • بذرگری.مهسا شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • براتی.هاجر بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی [ دوره15, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • برادران.وحید مدلسازی بازاریابی توصیه ای الکترونیکی بر مبنای متن کاوی نظرات کاربران، رویکردی نوین بر تجارت‌اجتماعی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • بردبار.غلامرضا بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان) [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • بردبار.غلامرضا واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • برزگری خانقاه.جمال طراحی و تدوین مدل تصمیم گیری رفتاری سرمایه گذاران با توجه نقش آمیخته بازاریابی مالی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • برزین پور.فرناز توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه [ دوره11, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • بزرگ‌خو.حامد مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو) [ دوره12, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • بزرگی امیری.علی استراتژی مسیریابی و زمان بندی بهینه وسایل امدادی برای تخلیه افراد سالم در شرایط بحران [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • بزرگی پور.عطیه شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بزرگی پور.عطیه تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • بستام.هادی طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا) [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • بشیر خداپرستی. رامین واکاوی تاثیر تعامل شخصی فروشندگان بر تمایل به بازاریابی دهان به دهان مشتری با میانجی گری تجربه موثر مشتری و تعدیل گری قوم گرایی مشتری و تمایل به محصول خارجی (مورد مطالعه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر تبریز) [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • بشیری.مهدی مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • بلاغت نیا.نفیسه فراترکیب پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال [ دوره22, شماره 74 , 74 - بهار سال 1402]
 • بنی هاشمی.سید علی استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • بنیادی نائینی.علی تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • بنیادی نائینی.علی مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • بنیادی نائینی.علی ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • بنیادی نائینی.علی بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • بنیادی نائینی.علی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • بنيادی نائينی.علی بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • بنيادی نائينی.علی ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره [ دوره12, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • بنيادی نائينی.علی تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه) [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • بنيادی نائينی.علی آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران) [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • بنيادی نائينی.علی بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • بنيادی نائينی.علی سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • بنيادی نائينی.علی بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • بنيادی نائينی.علی شناسایی عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک ـ بیمه؛ مطالعه موردی: بانک ملت و بیمه ما [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بنيادی نائينی.علی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • بورقانی فراهانی.سهیلا اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمانهای تولیدی ( مورد مطالعه : شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه و ماهشهر) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • بورقانی فراهانی.سهیلا بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • بورقانی فراهانی.سهیلا ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • بوشهری.علیرضا تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی) [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • بهبود.رضا رویکردی سیستمی برای طراحی مدل بازاریابی سازمان پروژه محور مبتنی بر استراتژی فرصت های متنوع (مطالعه موردی) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • بهبودی.امید رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • بهبودی.امید رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • بهبودی.امید جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • بهبودی.امید رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • بهبودی.امید بررسي تاثير درگيري شغلي کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل-‏گري هويت سازماني [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بهرامی.فاطمه بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • بهرامی.محمدرضا تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی [ دوره15, شماره 47 - تابستان سال 1395]
 • بهرامی.محمدرضا تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • بهرامی.محمدرضا الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساس‌گرا با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری گروهی [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • بهروز.محمد صادق ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • بهروز.محمد صادق تحلیل ارتباط معیارهای سرمایه¬گذاری در توسعه فناوری مبتنی بر طرح، پروژه و پرتفوی با استفاده از ISM و DEMATEL [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • بهروز.محمد صادق ارائه مدل نگهداری و تعمیرات Proactive با استفاده از فرایند تصمیم¬ مارکوف مبتنی بر برنامه¬ریزی پویای احتمالی [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • بهزادی.بهاره مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • بهشت خو.نسیم تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر) [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • بهمنی.اکبر مطالعه سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • بهمنی.اکبر بررسي تاثير اجحاف در محيط کار بر سايش اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي نقض قرارداد روان¬شناختي [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • بیات.روح اله چارچوب توسعه‌یافته مدل مفهومی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان‌روستایی ایران در افق 1424 [ دوره22, شماره 77 , 77 - زمستان سال 1402]
 • بیرانوند.حیدر شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • بیگ زاده. یوسف ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • بیگدلی.محمدمهدی کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • بیگیان.حسین طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور ) [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • بیگیان.حسین تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور ) [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • بيدگلي.دانيال بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • بيک‏ويردي.مجيد سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]

پ

 • پاپی.علی توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • پارساجم.محسن تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • پارسانژاد.محمدرضا ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • پارسایی منش.شادی مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • پایدار.محمد مهدی مدیریت انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • پرهیزگار.محمد مهدی تبیین عوامل موفقیت استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری ایران [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • پرهیزگار.محمد مهدی تحلیل و ارزیابی راهبردهای نظارت سازمانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • پرهیزگار.محمدمهدی طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران [ دوره11, شماره 31 - تابستان سال 1391]
 • پرهیزگار.محمدمهدی ارايه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري در راستاي سند چشم انداز [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • پرهیزگار.محمدمهدی تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • پودینه.علی رضا بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان) [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • پور پاشا.محمد مهدی ارائه مدل کاربردی تقویت فرهنگ پرداخت مالیات در بنگاه های اقتصادی ایران : رویکرد مدلسازی تفسیری [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • پور عزت.علی اصغر طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی [ دوره12, شماره 34 - بهار سال 1392]
 • پور عزت.علی اصغر شناسایی مؤلفه های سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • پور عزت.علی اصغر پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • پورابراهیمی.محمدرضا تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • پورآقا جان.عباس ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • پوربافرانی.محمود واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • پوررضا.محمد سعید طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • پوررضا.محمد سعید بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • پورصادق.ناصر شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک‌آزمایش وتحلیل‌تصمیم‌گیری(DEMATEL)- دلفی فازی [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • پورکریم.کبری تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • پورمسگری.مجید کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور) [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • پورنگ.علی بررسي تاثير درگيري شغلي کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل-‏گري هويت سازماني [ دوره17, شماره 55 - تابستان سال 1397]
 • پورنگ.علی جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • پویا. علیرضا طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا) [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • پویا.علیرضا پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • پیرزادی.محمود تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • پیری.وحید برنامه‌ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • پیشوایی.میرسامان تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • پیشوایی.میرسامان ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • پیشوایی.میرسامان بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • پیشوایی.میرسامان تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • پیشوایی.میرسامان ارائه مدل برنامه‌ريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • پیشوایی.میرسامان ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران [ دوره14, شماره 44 - پاییز سال 1394]
 • پیشوایی.میرسامان انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • پیشوایی.میرسامان سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • پیشوایی.میرسامان بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • پیشوایی.میرسامان توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • پیشوایی.میرسامان طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • پیشوایی.میرسامان طراحی مجدد شبکه و برنامه¬ریزی زنجیره تأمین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان¬های مالی [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • پیشوایی.میرسامان توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • پیکانی.پژمان انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]

ت

 • تابان.محمد بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • تاج پور.مهدی بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • تدبیری. سیروس تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ترابی.تقی شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • ترابی.تقی شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • ترابی.حسن تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • ترابی.حسن ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • ترابی.سید علی طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • ترابي.تقي مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ترک زاده.جعفر تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • ترکستانی.محمد صالح راهبردهای حفظ و نگهداشت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • ترهنده.فرید تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی [ دوره11, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • تقوا.محمد رضا بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • تقوائی.مهدی شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • تقوی فرد.محمد تقی شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • تقوی فرد.محمدتقی تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه) [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • تقوی فرد.محمدتقی مخارج عمومی و بهره وری نیروی انسانی در ایران [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • تقوی فرد.محمدتقی مدل‌ پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • تقوی فرد.محمدتقی تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • تقوی.مهدی معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • تقوی.میر حمید ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • تقوی.میر حمید بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • تقوی.میر حمید شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • تقی پوراختری.آرش به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران) [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • تقی زاده.هوشنگ ارایه یک رویکرد فازی جهت مدیریت عملکرد پروژه ها در شرایط عدم اطمینان [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • تکلیف.عاطقه مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • تمسكي بيدگلي.مسعود اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران) [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • توتونچیان.ایرج مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک [ دوره11, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • توده روستا.فرهاد پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • توفیق.علی اصغر برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن [ دوره11, شماره 30 - بهار سال 1391]
 • توفیق.علی اصغر ارزیابی تامین کنندگان توسط یک مدل ابداعی تجمعی تحلیل پوششی داده ها [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • توکلی مقدم.رضا مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • توکلی مقدم.رضا شناسایی روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف تولید در سطح جهانی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • توکلی مقدم.رضا مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • تیموری.ابراهیم طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن هماهنگی سطوح با استفاده از تبلیغات مشارکتی در بستر فروش اینترنتی [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • تیموری.ابراهیم عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]

ث

 • ثابت سروستانی.مهین تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • ثقفی.فاطمه چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه [ دوره11, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • ثقفی.فاطمه طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران) [ دوره13, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • ثقفی.فاطمه ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • ثقفی.فاطمه تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات) [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • ثقفی.فاطمه رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • ثقفی.فاطمه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • ثقفی.فاطمه بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • ثقفی.فاطمه ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16 [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • ثقفی.فاطمه شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • ثقفی.فاطمه ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • ثقفی.فاطمه تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398) [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • ثقفی.فاطمه طراحی سیستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • ثقفی.فاطمه عارضه يابي مديريت زنجيره تامين پروژه ساخت پتروشيمي مبتني بر مدل سيستم مانا [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • ثقفی.فاطمه تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی [ دوره20, شماره 68 , 68 - پاییز سال 1400]
 • ثقفی.مهدی برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • ثقفي.فاطمه طراحی مدل مفهومي نوآوري آينده نگر [ دوره10, شماره 27 - تابستان سال 1390]

ج

 • جبارزاده کرباسی.بهرام عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • جبارزاده.آرمین مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • جبارزاده.عیسی عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • جبل عاملی.محمد سعید شبکه مسائل عام تولید علم در مقیاس ملی [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • جبل عاملی.محمد سعید شناخت منابع کسب معرفت ؛ در تولید دانش اسلامی [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • جبل عاملی.محمد سعید پیش در آمدی بر تولید دانش اسلامی [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • جعفرپیشه فرد.مصطفی شناخت منابع کسب معرفت ؛ در تولید دانش اسلامی [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • جعفرپیشه فرد.مصطفی پیش در آمدی بر تولید دانش اسلامی [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • جعفرزاده.عبدالحسین ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • جعفرنژاد چقوشی.احمد بهینه سازی در مسائل طراحی چیدمان با طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • جعفری اسکندری .میثم انتخاب بهترین تامین کننده با یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر شبکه عصبی خودسازمانده در پروژه های نفتی [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • جعفری اسکندری .میثم تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • جعفری اسکندری .میثم توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • جعفری اسکندری .میثم حل مساله زمانبندی پروژه در حالت پایدار با محدودیت منابع و موعد تحویل بازه ای [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • جعفری اسکندری.میثم بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • جعفری اسکندری.ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • جعفری ندوشن.حسام الدین ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • جعفری نیا.سعید طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • جعفری.پریوش رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • جعفری.عزیزاله بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • جعفری.علی مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی هابرماس در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • جعفری.علی بررسي تاثیر مولفه‌های استراتژی بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند با میانجي‌گری رضايت مخاطبین و اعتبار برند (مورد مطالعه: برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران) [ دوره22, شماره 74 , 74 - بهار سال 1402]
 • جعفری.محمد بررسی تاثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر(مورد مطالعه: مشاغل پروژه ای نفت و گاز جنوب) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جعفری.مهرنوش رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • جعفری.میثم ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • جعفری.میثم شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها [ دوره11, شماره 33 - زمستان سال 1391]
 • جعفری.میثم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • جعفری.میثم بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی [ دوره10, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • جعفری.میثم تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری [ دوره10, شماره 29 - زمستان سال 1390]
 • جعفریان.مهدی بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • جعفريان.مهدي سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • جلالی.سیدمجتبی شاخصه¬های مدیریت مطلوب در نظام حوزه با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • جلالي نائيني.سيد غلامرضا تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه) [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • جلالي نائيني.سيد غلامرضا رویکردیکپارچه در تنظیم سیاست نگهداری و قیمت گذاری کالا از طریق برنامه ریزی چند سطحی و چند هدفه در شرایط بدون همکاری [ دوره10, شماره 27 - تابستان سال 1390]
 • جلیلیان.کامران مدل‌سازی ریاضی رضایت مشتری با رویکرد برنامه‌ریزی پویا (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های خودروساز سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو) [ دوره18, شماره 61 - زمستان سال 1398]
 • جلیلیان.نگار مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • جمالو.فضل‌الله ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) با استفاده از تکنیک یکپارچه‌سازی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (F.D.ANP) [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • جمالی.احسان طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • جمالی.حسین مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم [ دوره14, شماره 42 - بهار سال 1394]
 • جمالی.حمیده بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جمشیدی.علی طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • جمشیدی.علی بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • جمعه زاده.عیسی بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • جنتی فر.حسین فراترکیب پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال [ دوره22, شماره 74 , 74 - بهار سال 1402]
 • جندقی.غلامرضا رسانه اجتماعی و ایجاد ارزش: نقش رضایت تعامل [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • جندقیان.علیرضا انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • جنیدی جعفری.مهدی بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [ دوره17, شماره 57 - زمستان سال 1397]
 • جوادی.مهرداد ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • جوانمرد.حبیب اله ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA)) [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • جوکار.علی اکبر عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران) [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • جوکار.علی اکبر طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • جوکار.علی اکبر بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل هریسون و والکر [ دوره11, شماره 32 - پاییز سال 1391]
 • جوکار.علی اکبر طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران) [ دوره9, شماره 28 - پاییز سال 1390]
 • جوکار.علی اکبر ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • جوکار.علی اکبر طراحی مدل تجاری سازی ایده های نوآورانه در شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • جهاندار لاشکی.کریم ارائه مدل کاربردی تقویت فرهنگ پرداخت مالیات در بنگاه های اقتصادی ایران : رویکرد مدلسازی تفسیری [ دوره21, شماره 71 , 71 - تابستان سال 1401]
 • جهانگرد.اسفندیار مدل‌ پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]

چ

 • چشم براه.محسن تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • چشم براه.محسن ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • چکشیان.محمد شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • چهارسوقی.سیدکمال بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • چیذری.عماد طراحی سامانه تصمیم یار با استفاده از ابزار داده کاوی(مطالعه موردی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]

ح

 • حاج اسمعیلیان.فاطمه تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حاجی اسماعیلی.مهرداد ارزیابی سیاست¬های اجرای به هنگام پروژه¬های عمرانی زیرساختی دولتی ایران با استفاده از پویایی¬شناسی سیستم (SD) [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • حاجی پور.بهمن رویکرد کارآفرینی، رویکرد غالب خلق استراتژی در شرکت های موفق ایران [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • حاجی پور.بهمن تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حاجی زاده.مینا تدریس بر اساس تفاوتهای فردی وبررسی تأثیر آن در افزایش سطح یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • حاجی شفیعی.جمال تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور) [ دوره12, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • حاجی کریمی.بابک مدلسازی بانکداری جامع با تاکیدبر توانمندسازی کارکنان [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • حاجی کریمی.بابک ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله [ دوره22, شماره 77 , 77 - زمستان سال 1402]
 • حاجیان.محمدمهدی مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • حاجی‌بابایی.حمیدرضا مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • حبیبی راد.امین توسعه ابزاری جهت هوشمندسازی سازمان¬ در سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • حجازی.سید رضا نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • حجازی.سید رضا کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • حجازی.سیدرضا شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران) [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حسن بیگی.علی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • حسن پور.اکبر طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • حسن زاده گراوند.لیلا ارائه الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • حسن زاده.علیرضا ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی [ دوره13, شماره 39 - تابستان سال 1393]
 • حسن نژاد.مریم سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي) [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • حسنقلی پور.طهمورث بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حسنقلی پور.طهمورث تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حسنوی.رضا بررسی ارتباط بین فراِیند های مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • حسنوی.رضا تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 54 - بهار سال 1397]
 • حسنوی.رضا ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حسنوی.رضا طراحی الگوی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • حسنوی.رضا طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی(غیر حضوری)بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • حسنی. علی اکبر تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز) [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • حسنی. علی اکبر ارائه مدل آینده‌پژوهانۀ مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی سناریو محور (مورد کاوی: استان گلستان) [ دوره20, شماره 67 , 67 - تابستان سال 1400]
 • حسنی.علی اکبر بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • حسنی.مجید بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS [ دوره13, شماره 38 - بهار سال 1393]
 • حسنی.مجید پویاشناسی تأثیر رهیافت¬های مدیریتی بر شکل¬گیری و تبین مدل-های مدیریت عملکرد [ دوره15, شماره 48 - پاییز سال 1395]
 • حسین بیگی.علیرضا تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو [ دوره19, شماره 64 - پاییز سال 1399]
 • حسین پور.داوود الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی [ دوره16, شماره 52 - پاییز سال 1396]
 • حسین پور.داوود چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور [ دوره13, شماره 41 - زمستان سال 1393]
 • حسین پور.زهرا واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • حسین زاده.علی طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا) [ دوره21, شماره 73 , 73 - زمستان سال 1401]
 • حسینعلیخانی.مصطفی تحلیل و ارزیابی راهبردهای نظارت سازمانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • حسینی بامکان.سید مجتبی مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین [ دوره19, شماره 62 - بهار سال 1399]
 • حسینی رباط.سیده منصوره کشف محتواي ابعاد نيروي کار احساسي پرستاران و بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر آن در بيمارستان‌هاي دولتي مشهد [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • حسینی سرخوش.سیدمهدی تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور) [ دوره12, شماره 36 - پاییز سال 1392]
 • حسینی شکیب.مهرداد شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی [ دوره19, شماره 65 - زمستان سال 1399]
 • حسینی نژاد.سید جواد سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • حسینی نسب.سید شرف الدین ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.الهه بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.روح‌اله طراحی سیستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.روح‌اله تحلیل و ارزیابی راهبردهای نظارت سازمانی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی [ دوره21, شماره 72 , 72 - پاییز سال 1401]
 • حسینی.سید حسین ایجاد مدلی سیستمی برای شناسایی عوامل موفقیت استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های هوایی و ارائه راهکارهای بهبود (مورد مطالعاتی:یکی از سازمان‌های هوایی) [ دوره17, شماره 56 - پاییز سال 1397]
 • حسینی.سید سعید الگوي توسعه¬منابع انساني در سازمان¬هاي دولتي ايران با رويكرد خدمات¬عمومي نوين (مورد مطالعه: وزارت نيرو) [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • حسینی.سید محمد حسن شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم [ دوره16, شماره 51 - تابستان سال 1396]
 • حسینی.سید محمد حسن ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند [ دوره16, شماره 50 - بهار سال 1396]
 • حسینی.سید محمد حسن ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران) [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.سید محمد حسن توسعه مدلی جهت ارزیابی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت (مطالعه موردی: استقرار سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان) [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • حسینی.سید محمد حسن بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی [ دوره14, شماره 45 - زمستان سال 1394]
 • حسینی.سید محمود رویکرد کارآفرینی، رویکرد غالب خلق استراتژی در شرکت های موفق ایران [ دوره15, شماره 49 - زمستان سال 1395]
 • حسینی.سیدفرهنگ بهینه سازی سرمایه گذاری در بیمه های عمر مبتنی بر برنامه ریزی آرمانی [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.فرزانه سادات ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • حسینی.محمد علی تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • حسینی.میرزا حسن تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی [ دوره16, شماره 53 - زمستان سال 1396]
 • حسینی.میرزا حسن ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران) [ دوره18, شماره 59 - تابستان سال 1398]
 • حسینی.میرزا حسن عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران) [ دوره18, شماره 60 - پاییز سال 1398]
 • حسینی.میرزا حسن طراحی الگوی بهبود خرید آنلاین با استفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسيري [ دوره19, شماره 63 - تابستان سال 1399]
 • حسینی.میرزا حسن بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر) [ دوره20, شماره 66 - بهار سال 1400]
 • حسینی.میرزا حسن طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد متدولوژی سیستم نرم [ دوره20, شماره 69 , 69 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.میرزا حسن طراحي مدل همسويي سيستم هاي كنترل مديريت و استراتژي بر مبناي ديدگاه قابليت پويا ( مورد مطالعه: شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس ) [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • حسینی.میرزا حسن تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني [ دوره21, شماره 70 , 70 - بهار سال 1401]
 • حسینی.میرزا حسن تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب [ دوره22, شماره 76 , 76 - پاییز سال 1402]
 • حسینی.میرزا حسن طراحی مدل اثربخشی تبلیغات تاییدکنندگان مشهور با توجه به اثر تعاملی داخلی سازی و شناسایی منابع بر رفتار ونگرش مصرف کننده [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • حسینی.میرزا حسن مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور [ دوره12, شماره 37 - زمستان سال 1392]
 • حسینی.میرزا حسن بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد ارزش ويژه برند در آموزش عالي (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور) [ دوره12, شماره 35 - تابستان سال 1392]
 • حسینی.میرزاحسن تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران) [ دوره18, شماره 58 - بهار سال 1398]
 • حسینی.میرزاحسن طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر) [ دوره22, شماره 75 , 75 - تابستان سال 1402]
 • حسینی.هانیه تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی [ دوره14, شماره 43 - تابستان سال 1394]
 • حسینی.هانیه تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان [ دوره13, شماره 40 - پاییز سال 1393]
 • حسيني.ميرزا حسن انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولb