• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - موانع نوآوری نهادی در جوامع در حال توسعه براساس تئوری پیچیدگی
    سحر بابائی اکبر محمدی
    امروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاست‌های مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پی چکیده کامل
    امروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاست‌های مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پیچیدگی های موجود، نهادسازی و نوآوری نهادی از مهمترین اقداماتی است که جوامع گوناگون برای نظم بخشیدن به کارکردها و دستیابی به اهداف خاص انجام می دهند. در جوامع در حال توسعه با توجه به کژکارکردی-ها و ضعف هایی که دارد، نوآوری نهادی با مقاومت ها و مشکلات زیادی روبرو است. شناخت این موانع می تواند در پیش بینی اقدامات تکمیلی نوآوری نهادی در جهت اجرایی شدن آنها کمک کننده باشد و هدف این پژوهش متوجه شناسایی این موانع می باشد. در این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و تشکیل گروه کانونی برای جمع آوری داده ها استفاده شده و با روش تحلیل محتوا، موانع نوآوری نهادی احصاء شده است. در نهایت با نگاه تئوری پیچیدگی، موانع نوآوری نهادی در سه دسته دانایی، عزم و اراده، و قابلیت شناسایی شدند که با توجه به یکسان نبودن دیدگاه سیاست گذاران و مجریان، این موانع از دیدگاه این دو ذینفع اصلی جداگانه احصاء شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تاثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری
    الهه  منیشداوی سید مهدی میرمهدی فتانه یاراحمدی
    امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از چکیده کامل
    امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش210 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان است. که برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد. نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در این پژوهش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پزوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد مسئولیت اجتماعی بر غرورسازمانی تأثیر مثبت و معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری دارد. همچنین نشان داد از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت حقوقی و مسئولیت بشردوستانه از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم‌‌‌‌‌‌چنین نتایج پژوهش نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که مسئولیت اجتماعی و تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت غرورسازمانی بر تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پدیده دوستی در محل کار و شدت اخلاقی کارکنان در شرکت های داروسازی
    مجتبی فرخی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تع چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تعداد 322 نفر به روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش شامل 7 فرضیه می باشد كه براي بررسي اين فرضيات از پرسشنامه استاندارد 24 سؤالی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزارهایSPSS 22 و AMOS 22 استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دوستی در محل کار با مقدار 64/0 بر شدت اخلاقی تأثیر معناداری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر اهمیت پیامد تأثیر معنا داری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 49/0 بر توافق اجتماعی تأثیرگذار است؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر مجاورت؛ دوستی در محل کار با مقدار 37/0 بر تمرکز اثر؛ دوستی در محل کار با مقدار 46/0 بر فوریت زمانی و دوستی در محل کار با مقدار 32/0 بر احتمال اثر تأثیر معنا داری دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی کارایی سازمان با استفاده از مدل تلفیقی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای
    علیرضا خسروی محمد فلاح سید اسماعیل نجفی
    استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی چکیده کامل
    استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در راستای دستیابی به عملکرد برتر و ارتقای سطح بهره وری سازمان، در این مقاله یک مدل تلفیقی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (Network DEA) برای ارزیابی عملکرد سازمان پیشنهاد شده است. برای این منظور ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت یک سیستم چهار مرحله ای که شامل رهبری (مرحله اول)، فعالیت های مربوط به کارکنان، خط مشی و استراتژی و مشارکت (مرحله دوم)، فرایندها (مرحله سوم) و نتایج (مرحله چهارم) در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به 32 زیر معیار موجود در مدل تعالی EFQM، متغیرهای ورودی و خروجی برای هر یک از این 4 مرحله تعیین شده است و بر این اساس فرم ریاضی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای این سیستم چهار مرحله ای توسعه داده شده است. مدل EFQM-Network DEA پیشنهادی قادر است که کارایی کلی سازمان و کارایی هر یک از مراحل مدل تعالی EFQM را برای سازمان محاسبه کند. در انتها، مدل پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی برای ارزیابی واحدهای سازمانی پیاده سازی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA
    حمید آسایش محمد   خرسند زاک مهدی کمالی اسداالله   فصیحی
    هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد. ضرورت: در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی چکیده کامل
    هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد. ضرورت: در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی نیز داشته اند اما با عنایت به دو رویکرد همزمان بانکداری نوین و ادغام شعب، درخصوص تبیین چارچوب بررسی کارایی در سطح سرپرستی ها و ادارات شعب تاکنون تحقیقی یافت نشده است. روش شناسی: در این تحقیق برای تعیین معیارهای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می شود و برای درجه بندی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده می گردد. یافته‌ها: از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی های بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از امور شعب و سرپرستی های آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي و هرمزگان . نتیجه‌گیری: کل ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک کارا عمل نمي کند. ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی كشور طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۴۰۰ بطور كلي همواره كارا عمل كرده اند. مديريت اين اداره امور شعب و سرپرستی ها مي تواند مورد تشويق قرار گرفته شود و به عنوان الگويي براي ساير اداره امور شعب و سرپرستی ها قرار گيرد. هر چند، روش تحليل پوششي داده ها به خوبي براي هر اداره امور شعب و سرپرستی الگو ها را معرفي مي كند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله
    محمدرضا علی زاده مهدی حقیقی کفاش بابک حاجی کریمی
    هدف : هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله است كه به روش تركیبي (كیفي- كمي)انجام شده است. روش شناسی : در این پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از کد‌گذاری باز , محوری و گزینشی استفاده گردید كه تعدادی از چکیده کامل
    هدف : هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله است كه به روش تركیبي (كیفي- كمي)انجام شده است. روش شناسی : در این پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از کد‌گذاری باز , محوری و گزینشی استفاده گردید كه تعدادی از خبرگان صنعت غذایی شامل مدیران و کارشناسان شرکت کاله به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمی، از نرم افزار اکسل و اس پي اس اس استفاده شده است. یافته ها : یافته‌های حاصل از پژوهش شامل 10 بعد (منابع موجود، نوآوری‌ها، استراتژی‌ها، قابلیت‌ها، الزامات، تحقیق و توسعه، امکانات و تجهیزات، ارزش‌آفرینی، کار‌آفرینی و رهبری هزینه)، 6 مولفه که شامل (منابع انسانی و حمایتی، سرمایه اجتماعی و رفتار فرهنگ سازمانی و عملکرد و فرصت‌ها )و 88 شاخص شناسایی شدند . نتیجه گیری : شرکت‌هایی که بازاریابی سبز را دنبال می کنند( به طور اخص شرکت صنایع غذایی کاله) ، تلاش کنند تا از فرآیندهای شرکت و روش های بازاریابی برای تعادل ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی جهت اطمینان از توسعه بلندمدت، برای جذب مشتری و مشارکت در جامعه استفاده نمایند . برازش مدل از طریق مدل GOF بصورت ميانگين هندسي R2 و متوسط اشتراک محاسبه گردید که داراي مقدار 830/0است، نشان داد مدل مطلوب بوده و در نتیجه مدل کلی تأیید شد. همچنین مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که نتایج حاصل از تحقیق با تحقیقات انجام پذیرفته همراستا بوده و هم‌خوانی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - سوگیری ها و تحقق مؤلفه های اینترنت همه چیز در کشورهای همسایه ایران (مطالعه موردی: امارات متحده عربی و ترکیه)
    سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
    اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این چکیده کامل
    اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این مطالعه مصداق بسیار خوبی برای تصمیم‌گیران و مدیران کشور خواهد بود تا کشور ایران را به درجه بالایی از توسعه پایدار برسانند. در این میان، کشور دبی، یکی از هفت امارت امیرنشین امارات متحده عربی، با نصب نخل‌های هوشمند، به کارگیری اپلیکیشن واحد دبی‌الان برای تمام خدمات (دولتی و شهری) و تاسیس شهر اینترنتی، تنها کشوری در بین کشورهای همسایه است که توانسته است اینترنت همه چیز را به مرحله اجرا برساند. ‌اینترنت همه چیز دبی را به یکی از قطب‌‌های اقتصادی مهم منطقه و جهان تبدیل کرده است. در مقابل، اگرچه فناوری ‌اینترنت همه چیز، هنوز در کشور ترکیه رایج نشده است. اما در حال حاضر بسترها، فناوری و مفاهیم کلیدی ‌اینترنت همه چیز به خوبی در این کشور شکل گرفتهاند. این فناوری با توانمندی‌های خاص خود در زمینه‌های مختلف از کشاورزی هوشمند و دامپروری تا مدیریت ترافیک شهری، فرودگاه هوشمند و نظارت بر دارایی‌ها، بهبود‌های مهمی را در زیرساخت‌ها و خدمات ارائه شده در ترکیه ایجاد کرده است. نتایج بررسی¬ها بیانگر این موضوع است که جهت-گیری این دو کشور در رسیدن به چشم¬اندازهای این تحول بزرگ، منجر به افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف و قرارگیری در مسیر توسعه پایدار شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - چارچوب توسعه‌یافته مدل مفهومی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان‌روستایی ایران در افق 1424
    فرهاد درویشی سه تلانی بیژن خلیل مقدم روح اله بیات صفر فضلی علی  زنگی‌آبادی
    هدف: باتوجه به اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی و رویکرد خلاق در فرآیند توسعه روستاهای آینده ایران، و همچنین باتوجه به فقدان مطالعه‌ای در زمینه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی مبتنی بر نگاه آینده‌محوری؛ چگونگی انجام چنین پژوهشی، محل سوال است. لذا هدف اصلی این مقاله، تدوین چار چکیده کامل
    هدف: باتوجه به اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی و رویکرد خلاق در فرآیند توسعه روستاهای آینده ایران، و همچنین باتوجه به فقدان مطالعه‌ای در زمینه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی مبتنی بر نگاه آینده‌محوری؛ چگونگی انجام چنین پژوهشی، محل سوال است. لذا هدف اصلی این مقاله، تدوین چارچوب مدل پیشنهادی آینده‌نگاری راهبردی توسعه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی ایران در افق 1424 می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر بر اساس هدف، از نوع توسعه‌ای و کاربردی و جزو پژوهش‌های کیفی، تفسیری، اکتشافی، استقرایی، پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری مشتمل بر ادبیات موضوع مرتبط با عنوان پژوهش منتشر شده از سال 2000 تا 2020 است. روش نمونه‌گیری از اطلاعات، روش نمونه‌گیری از درون اطلاعات و روش نمونه‌گیری بازنمودی استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر 40 پژوهش است. برای گردآوری داده و اطلاعات از روش پیمایش موضوعات و روش‌ برون‌یابی روند کیفی و برای تجزیه و تحلیل از روش فراترکیب استفاده شد. یافته‌ها: مدل پیشنهادی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان روستایی ایران در افق 1424 مشتمل بر 3 مرحله ارائه گردید. مرحله ورودی با ماهیت فکرافزاری و نرم‌افزاری و با هدف آماده‌سازی است. مرحله خردآوری شامل دانش‌آوری و ادغام و خردآوری است و نهایتاً آفرینش بعنوان خروجی که شامل دو محصول ملموس (سناریوها و راهبردها) و غیر ملموس است. بحث و نتیجه‌گیری: در مدل پیشنهادی مذکور، بستر موردنظر برای تحقق مدل، بستری مشارکتی، شبکه‌ای، منعطف و لغزان، خلاقیت محور و مبتنی بر آموزش مستمر (کثرت‌گرایی و خبره‌گرایی) است و عامل تخیل و خلاقیت نقش برجسته‌ای در طراحی و پیاده‌سازی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه شاخگی
    مریم قلی زاده محمد علی سرلک ابراهیم مهرانفر
    یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کن چکیده کامل
    یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کند که مي¬تواند تحت عنوان آنتروپي در رفتار مطرح شود. با بروز آنتروپي در رفتار کارکنان، کنترل رفتارهای آنها برای مدیران دشوار شده و امکان بروز هرگونه مشکلات رفتاری وجود خواهد داشت. خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی¬توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظر کرد. شناخت علل بروز این رفتارها می¬تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان شود. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی می¬باشد .جامعه آماری پژوهش، شامل صاحب¬نظران و خبرگان مرتبط با موضوع دارای زمینه علمی و سابقه مرتبط در دادگستری و نمونه پژوهش به روش نمونه¬گیری نظری(هدفمند) انتخاب شد. به منظور جمع¬آوری داده¬های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده¬های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد، عوامل زمینه¬ای(اقتصادی، قانونی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی)، عوامل رفتاری(شخصیت، اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی، مدیریت برداشت، رضایت شغلی) و عوامل ساختاری(ساختاری و فرایندی، رهبری، قوانین و مقررات کاری، فرهنگی و آموزشی) به عنوان مقوله¬های سازمان دهنده و مقوله¬های پایه در طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه¬شاخگی می¬باشد. پرونده مقاله