• صفحه اصلی
  • ارزیابی کارایی سازمان با استفاده از مدل تلفیقی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله