• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک، منطبق با پالت راهبرد
    امین صحرائی علیرضا معینی
    درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... موجب می‌گردد که ضم چکیده کامل
    درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... موجب می‌گردد که ضمن تأثیر بر مدیران و بروز خطا و گمراهی در تصمیمات، اثرات عمده در موفقیت و یا شکست سازمان‌ها داشته باشد. پالت راهبرد ارائه شده توسط مارتین ریوز در مؤسسه استراتژی گروه مشاوره بوستون بر این نظریه استوار است که رویکرد استراتژی عام برای همه‌ی موقعیت‌ها وجود ندارد. انتخاب رویکرد صحیح نیز بدلیل وجود ابزارهای متنوع هیچ‌گاه تا به این اندازه دشوار نبوده است. در برابر این آشفتگی، پالت راهبرد با وجوهی که مطرح می‌نماید سعی برآن دارد تا به تفکیک ابزارها، متناسب با محیط‌های گوناگون بپردازد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش می‌باشد که راهبرد مناسب برای کسب وکار پرداخت الکترونیک بالاخص در حوزه پایانه‌های فروشگاهی منطبق با دسته بندی ارائه شده توسط پالت راهبرد چیست؟ و همچنین رویکرد مناسب جهت نیل به موفقیت در این حوزه از صنعت پرداخت الکترونیک کدام است؟ بر این اساس شاخص‌های ارائه شده برای تمامی محیط‌های پالت مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی هدف تحقیق گردآوری اطلاعات از دو بخش صورت پذیرفت. در بخش کیفی تحقیق از شیوه‌ی مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و در بخش کمی از اطلاعات سری‌های زمانی تراکنش‌ها و تحلیل‌های آماری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل جایگاه کسب و کار پایانه‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت الکترونیک، محیط انطباقی پالت راهبرد را تجویز می‌نماید و رویکرد اصلی را در کاهش زمان برنامه‌ریزی تا اجرا و تمرکز برمطالعه رفتار رقبا و نوآوری بیان می‌دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای سازمان های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: شرکت های بازی سازی دیجیتال
    امین عالی پور هفشجانی علیرضا علی احمدی
    در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور چکیده کامل
    در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور پس از مرور مدل‌های مختلف، شاخص‌ها و مولفه‌های کلیدی شناسایی گردید و سپس این شاخص‌ها به تایید خبرگان درآمد. در ادامه شاخص‌ها و مولفه های پیشنهادی خبرگان به مدل اولیه اضافه شد و برمبنای مدل سلسه مراتبی نهایی به دست آمده که دارای 4 شاخص اصلی و 31 مولفه است، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. براساس نتایج پرسشنامه و با روش میانگین گیری از شاخص‌ها و مولفه‌ها، سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و متخصصان صنعت بازی سازی دیجیتال در ایران می باشند. در این پژوهش تعداد 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند، و نرخ بازگشت پرسشنامه به 45 عدد رسید. همچنین در این پژوهش از مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای سطح بندی بلوغ استفاده شده است. براساس سیستم سنجش بلوغ سازمانی شرکت های بازی سازی دیجیتال بر اساس سطوح مدل بلوغ قابلیت (CMM)، شاخص زیرساخت های مدیریت و فناوری در سطح مدیریت شده و شاخص های توسعه بازی، توانمندی ها و قابلیت استفاده بازی و عملکرد کسب و کار در سطح تعریف شده قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل اثرتولیدوانواع سرمایه گذاری درمنتخبی ازکشورهای سازمان همکاری اسلامی
    الهام نیک نژاد همایون رنجبر حسین شریفی رنانی
    سرمایه گذاری به عنوان یکی ازاجزاء مهم تابع تولیددراقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری چکیده کامل
    سرمایه گذاری به عنوان یکی ازاجزاء مهم تابع تولیددراقتصادهرکشوری مطرح می باشدوازهمین رو است که یکی ازضروریات اساسی درپیشرفت اقتصادی هرکشورمحسوب می شود.درحالت کلی سرمایه گذاری به دودسته داخلی وخارجی تقسیم می گرددکه سرمایه گذاری داخلی شامل سرمایه گذاری دولتی وسرمایه گذاری خصوصی می باشد.باتوجه به نقش وجایگاه تجارت،رشداقتصادی و سرمایه گذاری،در این تحقیق رابطه غیرخطی بین سرمایه گذاری دولتی ورشداقتصادی بسط داده می شود،سپس تعامل میان سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت در45کشورعضو سازمان همکاری اسلامی(OIC)تحلیل می گردد.بنابراین عوامل موثربرسرمایه گذاری ورشداقتصادی کشورهاازجمله سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت طی دوره زمانی(2014-1997)موردبررسی قرارگرفته است.روش مورداستفاده دراین تحقیق،روش داده های تابلویی بااثرات ثابت به صورت پویاونیزروش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) می باشد.نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی،سرمایه گذاری خصوصی،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،درجه بازبودن تجاری ورشدجمعیت اثرمثیت ومعنی داری بررشداقتصادی کشورهاداشته است وحداکثرسطح رشدسرمایه گذاری دولتی0.507%برآوردگردیده است که ازسطح میانگین آن بسیارپایین ترمی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
    امیرمهدی میثمی قنبر  محمّدی الیاسی سید رضا حجازی علي  مبيني دهكردي
    اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم ب چکیده کامل
    اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند. علیرغم اهمیت فرد کارآفرین (فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه)، تاکنون متون و تحقیقات مرتبط به طور جامع و دقیقی به بررسی و تبیین نقش‎های آن‎ها در اکوسیستم نپرداخته است. پژوهش کیفی جاری در تلاش است تا با اتخاذ رویکرد ساخت‎گرایی داده بنیاد، بهره‏گیری از مصاحبه‏های عمیق و همچنین داده‏های معتبر ثانویه نسبت به شناسایی و تبیین نقش‏های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه اقدام نماید. در این مطالعه 27 مسیر شکل‎گیری و توسعه کسب و کار فناورانه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفته که منجر به 14 نقش در قالب سه گروه گردیده است. اول، گروه نقش‎های اصلی شامل مطالعه و تحقیق و توسعه، شناخت و تحلیل بازار و تجهیز منابع. دوم، گروه‎ نقش‎های پشتیبان نظیر شبکه‎سازی و تعاملات، رصد رخدادها و همکاری با افراد تخصصی دیگر. سوم، گروه نقش‎های زمینه‎ای (عام) مانند اعتمادسازی و تعامل با دیگر اجزاء اکوسیستم. این مجموعه نقش‎ها که حسب ماهیت خود در تعامل و ارتباط با دیگر اجزاء اکوسیستم هستند به تعمیق ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) کمک نموده و همچنین می‎تواند مبنایی اثربخش در جهت هدایت اقدامات کارآفرینان فناور به حساب آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II
    پژمان پیکانی عمران محمدی فرناز  برزین پور علیرضا جندقیان
    سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق ه چکیده کامل
    سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی و افزایش کارآمدی آن می گردد، در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در بازار های مالی است. لذا هدف از این پژوهش، ارایه یک مدل دو هدفه انتخاب سبد سرمایه با قابلیت پیاده سازی در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد که بدین منظور از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. لازم به ذکر است که بازده و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان اهداف مدل در نظر گرفته شده اند و محدودیت های معاملاتی تعداد سهام مجاز و حدود خرید هر سهم نیز به مدل اضافه گردیده اند. هم چنین با توجه به پیچیدگی مدل ارائه شده، از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II به منظور حل مدل پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. در نهایت نیز مدل با استفاده از داده های واقعی مربوط به 100 و 200 سهم از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی سال 1396، اجرا و حل گردید که نتایج حاکی از کارآمدی رویکرد پیشنهادی به منظور تشکیل سبد سهام با توجه به مطلوبیت ها و محدودیت های سرمایه گذار در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
    امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سید رضا حجازی عسگر خادم وطنی
    پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حد چکیده کامل
    پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه ) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد. ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P ) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارائه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساس‌گرا با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری گروهی
    غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی فاطمه سادات یزدانی
    روش‌های بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولاتی که بیشتر با نیازهای مشتریان منطبق باشد وجود دارد. یکی از چالش‌های سازمان‌ها درک نیازهای فعلی و آتی مشتریان است. مطالعات ثابت کرده که به‌جز توجه به نیازهای مشتریان، احساسات مشتری نیز در طراحی محصولات نقش بسزایی دارد. چکیده کامل
    روش‌های بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولاتی که بیشتر با نیازهای مشتریان منطبق باشد وجود دارد. یکی از چالش‌های سازمان‌ها درک نیازهای فعلی و آتی مشتریان است. مطالعات ثابت کرده که به‌جز توجه به نیازهای مشتریان، احساسات مشتری نیز در طراحی محصولات نقش بسزایی دارد. یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی و استفاده در طراحی محصول مهندسی کانسی است. در این تحقیق تلاش شده که از روش بسط عملکرد کیفیت نیازهای مشتریان و از مهندسی کانسی احساسات مؤثر بر طراحی محصول تعیین و با ترکیب این دو بتوان محصولاتی هر چه بیشتر منطبق بر نیازهای مشتریان طراحی نمود. در این تحقیق ابتدا با کمک بررسی تحقیقات ، لغات کانسی در رابطه با محصول جمع‌آوری و از بین آن‌ها 13 لغت که بیشترین تأثیر را روی مصرف‌کنندگان داشته، انتخاب گردیدند. سپس طی یک مصاحبه با فروشندگان، خواص فنی محصول تعیین و پرسشنامه‌ای بین 50 نفر توزیع گردید که طی آن از کاربران درخواست شد تعیین کنند چه ویژگی‌هایی از محصول برای ایشان اهمیت بیشتری دارد. برای مشخص شدن وزن خواص، پرسشنامه مقایسه زوجی برای فروشندگان طراحی و استفاده شد که توسط ANP مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج طرح جدیدی برای ظرف مایع ظرف‌شویی ارائه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد)
    حمید بابایی میبدی غلامرضا گودرزی عادل آذر فیروزه  عزیزی
    امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه ریزی های کنونی دیگر جوابگوی آن ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمناً یکی از دغدغه های اصلی مدیرا چکیده کامل
    امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه ریزی های کنونی دیگر جوابگوی آن ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمناً یکی از دغدغه های اصلی مدیران این است که تصمیماتی که برای آینده خواهند داشت، چه تأثیراتی را بر متغیرهای کلیدی مدنظر آن ها خواهد گذاشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل پویای توسعه پایدار، به دنبال پاسخی برای حل این مسئله مهم مدیریتی می باشد. در این پژوهش ابتدا چارچوبی برای توسعه پایدار ارائه و سپس با استفاده از روش میک مک (Mic Mac) به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه پایدار پرداخته است. در مرحله بعد با طراحی سبد سناریو، سناریوهای ممکن و محتمل آتی توسعه پایدار تعیین گردیدند و در نهایت با طراحی مدل توسعه پایدار منطقه ای، ضمن امکان شبیه سازی سناریوها و تصمیمات مدیران، تعیین سناریوهای مطلوب را از سناریوهای ممکن چندبعدی و به ویژه متضاد را امکان پذیر می سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین
    سید مجتبی حسینی بامکان عارف  طغرالجردی پوریا مالکی نژاد
    معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف چکیده کامل
    معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام‌مند کاربردهای مختلف شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش‌های مختلف زنجیره تأمین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده‌ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه‌های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته‌بندی‌های مختلفی از کاربردهای شبکه‌ عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل مسائل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحلیل نقش سبک زندگی و قوم‌گرایی بر قضاوت مصرف‌کنندگان درباره محصولات لوازم خانگی داخلی
    رضا شافعی امیر  غفوریان شاگردی سارا ساعدی
    ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت چکیده کامل
    ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت عوامل روان‌شناختی سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی از جانب مصرف‌کنندگان است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده که در مرحله نخست پژوهش، به‌منظور شناسایی ابعاد قضاوت محصول از ۸ خبره دانشگاهی مصاحبه ساختاریافته صورت گرفته و در مرحله دوم به‌منظور بررسی تأثیر میزان دو متغیر سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی و باهدف جمع آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده‌شده است که توزیع آن به روش تصادفی ساده در میان مشتریان لوازم‌خانگی بوده است. داده ها ﺑﺎ ﻛﻤﻚ نرم‌افزار SPSS و AMOOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به شناسایی ۶ بعد (تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، خدمات پس از فروش، کیفیت ادراک‌شده، قیمت محصول و کارکنان فروش) انجامید و پس از تحلیل داده های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی تأثیر دارد. نتایج پژوهش انجام‌شده نشان داد که سبک زندگی و قوم گرایی به‌عنوان ساختارهای ذهنی و روان‌شناختی می-توانند بر قضاوت مصرف‌کننده مؤثر باشند. از میان ابعاد سبک زندگی علایق و بعد وطن پرستی از میان ابعاد قوم گرایی بیشترین تأثیر را بر قضاوت محصولات داخلی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
    مهدی رحیمی هادی  رزقی علی اکبر  فرهنگی نادر  محقق
    امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت د چکیده کامل
    امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای
    روح اله شریفی حسن الوداری رضا رسولی محمد منتظری
    توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور، شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکن چکیده کامل
    توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور، شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکنیک ديمتل فازی کاوش نماید. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي است. برای گردآوری داده‎ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردید و حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 12 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی حداقل دانشیار و 10 سال سابقه علمی از مناطق ده گانه دانشگاه پیام نور تعیین شد. پس از شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور از دل پیشینه موضوع، برای تعیین وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی طی 6 گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 10 پیشایند استخراج شده از ادبیات، توانمندسازی بنیادی ترین عامل در سامانة پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور محسوب می شود. همچنین دو عامل توانمندسازی و پویایی رهبری، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور بوده، و در نقطة مقابل آن، اثرپذیرترین شاخص‎ها، فرهنگ و روحیه مشارکت هستند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه پیام نور در راستای پیاده‎سازی و اعمال بهینه رهبری شبکه‎ای بایستی به توانمندسازی و پویایی رهبری به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار توجه ویژه‎ای داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند
    فرهاد توده روستا علی  حیدری علی اصغر پورعزت امیر البدوی
    صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را د چکیده کامل
    صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاری‌ها و مشارکت‌ها پایه‌ریزی نمایند. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو می‌باشد. روش به کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند است که بر اين اساس 49 مقاله مربوط به پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی صنعت خودرو در پایگاههای اطلاعات علمی بین المللی مانند Web of Science، Scopus و Google Scholar و همچنین پایگاههای علمی داخلی که در بین سال های 2006 تا 2019 انتشار يافته‌اند، استخراج و پس از انجام فرآيند غربالگری با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرم‌افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه پیشرانهای کلیدی تحولات ‌فناوری صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعتی در حیطه خودرو، عوامل قانونی و نهادی، روند جهانی صنعت خودرو و تعاملات بین‌المللی کشور، بیشترین سهم اثرگذاری در جهت‌دهی همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو را داشته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی
    آزاده فاطمی فر ناصر ازاد عبداله نعامی عادل فاطمی
    در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه ها بناچار باید استراتژی هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان چکیده کامل
    در بازار رقابتی و پیچیده آموزش عالی، دانشگاه ها بناچار باید استراتژی هایی را به منظور حفظ و بهبود رقابت بکار گیرند. آن ها نیازمند این هستند که مزیت رقابتی را از طریق مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها ایجاد کنند و داشتن هویت منحصر به فرد به منظور تمایز و جذب دانشجویان و کارکنان امری حیاتی است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه-های موثر و طراحی مدل هویت برند مبتنی بر مفهوم DNA برند در دانشگاه های غیردولتی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از لحاط شیوه گردآوری داده ها اکتشافی که بطور خاص از تئوری داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاه صاحبنظر در حوزه بازاریابی و برندسازی بودند. روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه بر اساس نمونه گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد . جهت تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مولفه های در 11 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی در 6 مولفه کلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها ، پیامدها دسته بندی گردید. یافته ها حاکی از آن است که توسعه هویت برند قدرتمند و یکپارچه رویکردی استراتژیک در دانشگاه می باشد که باید بصورت جامع و با جزئی نگر خاص همراه باشد و نیازمند توجه به زیرساخت های ژنتیکی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسی عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی(مطالعه موردی:صنعت نفت)
    عصمت مسعودی
    در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقيق برمبناي هدف كاربردي است و از روش توصيفي زمينه يابي استفاده شده است كه ديدگاه كارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثير بكارگيري امضا ی چکیده کامل
    در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقيق برمبناي هدف كاربردي است و از روش توصيفي زمينه يابي استفاده شده است كه ديدگاه كارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثير بكارگيري امضا ی دیجیتالی در رونق فضاي كسب و كار بين بنگاهي تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار spss استفاده گردیده است. برای انتخاب آزمون فرضیه ها با توجه به غير نرمال بودن داده ها از آزمونهای نا پارامتریک استفاده شد و برای انجام آزمون تفاوت میانگین بین تحصیلات و بکارگیری امضا الکترونیک با توجه به اینکه سطح تحصیلات به صورت طبقه بندی بود و بالاتر از دو طبقه بود از ازمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها با یکدیگر و مشخص کردن سطح معناداری تفاوتها از آزمون توکی استفاده شد و برای بررسی سابقه شغلی افراد با توجه به اینکه افراد از نظر سوابق کاری در دو طبقه قرارگرفته اند از آزمون T گروههای مستقل استفاده شده است.در نهایت نتیجه نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد تاثير بکارگیری امضاء الکترونیک در رونق کسب و کار دو بنگاه با توجه بر تمام متغیر ها ( به جزء تصديق هويت و انكار ناپذيري در فرایند واحدهای کسب و کار) تاثیر زیادی داشته است. پرونده مقاله