• صفحه اصلی
  • کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971223178211 بازدید : 2789 صفحه: 33 - 58

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط