• صفحه اصلی
  • کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله