آخرین اخبار نشریه
  مدیریت فردا ( علمی پژوهشی )
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  در جهان تفکر از بدو تمدن بشری بر روی زمین تا کنون دوگانهای فکری متعددی فکر اندیشمندان قرون مختلف را بخود مشغول نموده است. دو گانهایی نظیر:

  آرمان گرایی یا عملگرایی- آرمان گرایی واقع بینانه، توسعه عدالت- پیشرفت عدالت بنیان، توسعه درونزا- جهانی شدن پیشرفت درون زا و بیرون نگر اصول گرایی یا تحول خواهی- اصولگرای تحول خواه ، نظری یا عملی- نظریه راهنمای عمل، دولت یا بازار یا جامعه مدنی حاکمیت با مشارکت مردم و بنگاههای خصوصی، اسلام متحجر و فرشییا اسلام آمریکایی – اسلام ناب محمدی(ص) ، دنیا و آخرت – دنیا مزرعه آخرت

  یکی از این دوگانهای اساسی که پایه جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهد. مفاهیم، اسلام و مردم سااری است. در غرب دخالت دین را در امر حکومت منتفی داشته و حداکثر حیطه نوذ دین در زندگی مردم را در عرصه شخصی مفروض گرفته و مردم سالاری را مترادف با دموکراسی و حکومت مردمی اعلام نموده اند گرچه در عمل حکومت کارتلها و تراستهای یک درصدی بر مردم نه تنها یک کشور بلکه اکثریت بر جهانیان عملی نموده اند ولی در کشور ما با آرای بیش از 98% واجدین شرایط رای دادن مردم شکل حکوکت را جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند که تعبیر دیگری از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی با اصطلاح جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی رهبران جامعه اسلامی درصدد حل دوگانگی بین دو مفهوم بنیادی دین (اسلام) و مردم سالاری (ملت) برآمده اند و حکومت قانون (اسلام)را با مشارکت مردم (انتخابات) طراحی و در ساختار نظان اسلامی تعبیع نموده اند اکنون که بیش از سی و هفت سال از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران میگذرد و زمان آن رسیده است که الزامات بکارگیری این مفهوم ترکیبی را بدین شرح طرح نمائیم.

  1. قوانین در جمهوری اسلامی توسط نمایندگان منخب مردم بتصویب میرسد و توسط شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ممیزی میشود آیا وقت ان رسیده است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سازوکاری را اتخاذ نمایند تا پیش نویس قوانین من بعد با رویکرد اسلامی و در نظر گرفتن مقتضیات ایرانی توسط کار پروههایی متشکل از فقها و اسلام شناسان و حقوق دانان و وکلای سابق مجلس، وزرا و استانداران سابق، اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه های مورد نظر برای قانون گذاری طی یک برنامه های تنظیم شود و پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، مراتب رسمیت بخشی آن طی شود.بدیهی است برای استفاده از تجارب موفق دنیا که مغایرتی با مبانی و اصول ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) نداشته باشد و نیز میتوان از تجارب سفراء، رایزنان فرهنگی و ابستگان نظامی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ادوار گذشته علاوه بر اساتید حوزه دانشگاه تحصیل کرده و یا دارای سابقه زندگی در خارج از کشور میتوان بهره گرفت و در تیم تهیه کننده پیش نویس قوانین از وجود آنها بهره گرفت.

  2. سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از قانون اساسی از جمله با اهمیت ترین پیش نیاز ها برای تقیح قوانین و اعمال حکومت قانون و برنامه ها بر اساس اسلام برای پاسخگویی به نیازهای دوران (زمانه) میتوان تلقی نموده و در حال حاضر عمدتا ترسیم وضعیت آرمانی جامعه است و در مواردی واقعیات موجود جامعه از جمله مسایل متن زندگی مردم را آنگونه که شایسته مردم سالاری است. و انتظار تودهها است، ممکن است مستقیما برآورده نکرده باشد. پیشنهاد میشود که سیاستها موضوعی علاوه بر ترسیم وضعیت آرمانی مطلوب جامعه مطابق با مر اسلام ناب محمدی(ص) از رویکرد آرمانگری واقع بینانه بیشتر پیروی کرده و باید ها و نبایدهای لازم برای اعمال حاکمیت در حوزه تخصصی ذیربط را با در نظر گرفتن چالشها و مشکلات و مسایل حال و آینده جامعه بیش از پیش مد نظر قرار داده و رویکرد سیاستگذاری کنونی با صلاحدید مقام معظم رهبری ترمیم گردد.

  3. مشارکت مردم در امور ساسی از طریق رفراندوم جمهوری اسلامی ، رفراندوم قانون اساسی و بازنگری در آن انتخاب خبرگان رهبری انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورایهای شهر و روستا در حال حاضر با رویکرد مردم سالاری دینی بنحوی خوبی قانون اساسی و قوانین موضوعه طراحی و بطور متوسط سالیانه یکبار مردم در انتخابات سراسری شرکت نموده اند لیکن مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریت شهری، امور علم و فناوری و حتی امور امنیتی می تواند بصورت نظامند موردچاره اندیشی اساسی قرار گیرد و زمینه حضور هر چه فعالتر مردم در این قبیل امور فراهم شود. بعضا مسئولین دولتی بخش خضوضی و حاکمیت بنگاههای بزرگ را با حاکمیت مردم اشتباه می گیرند و از تقویت بخش تعاونی و اقتصاد مردمی، غفلت می نمایند. در اینجا باید یاد آوری نمود که در جهان سرمایه داری نیز حاکمیت دارای سه بخش دولتی، خصوصی(بنگاهها) و مردمی (جامعه مدنی) است و توازن و همکاری این سه بخش قرار است منجر به اعمال حاکمیت در کشور های پیشرفته شود و همچنین اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در امور مختلف یکی از موضوعات اساسی دانش نوین بشری و دستاوردهای عقل بشری است . موضوعی که در اسلام بیش از چهارده قرن قبل از ناحیه خالق هستی و اط طریق قرآن و نبی اکرم اسلام بارها مورد تاکید قرار گفته است. لازمه مردم سالاری دینی، توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه های مختلف اعمال حاکمیت است و تجربه آنرا در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مسئولین و میانسالان جامعه ما بخوبی بخاطر دارند مردم ما در هر جا که نظام انتظار حضور داشته اند.چه در رای دادنها چه در راهپیمائیها چه در دفع جنگ تحمیلی چه در دفع فتنه داخلی و حضور اساسی داشته اند.

  اکنون که در مقطع تدوین برنامه ششم هستیم انتظار آنست که دولتمردان و نمایندگان مردم برای مشارکت همه چانبه مردم خصوصا در شرایطی که  از هر طرف کشور در تیررس نیرنگهای نظام سلطه جهانی و همپیمانان منطقه ای آنان قرار داد بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در همه امور بیش از پیش فراهم نموده و مشکل بیکاری را نیز پاسخگویی نمائیم.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - موانع نوآوری نهادی در جوامع در حال توسعه براساس تئوری پیچیدگی
   سحر بابائی اکبر محمدی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   امروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاست‌های مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پی چکیده کامل
   امروزه با توجه به سرعت تغییرات نوآوری و فناوری در محیط کسب و کار و فضای حکمرانی، تدوین سیاست‌های مناسب نیز برای حاکمیت با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. به تناسب این رشد و سرعت تغییرات حاکم نیز نیاز به هوشمندی متداول و تغییرات نهادی متناسب بسیار کلیدی خواهد بود. براساس پیچیدگی های موجود، نهادسازی و نوآوری نهادی از مهمترین اقداماتی است که جوامع گوناگون برای نظم بخشیدن به کارکردها و دستیابی به اهداف خاص انجام می دهند. در جوامع در حال توسعه با توجه به کژکارکردی-ها و ضعف هایی که دارد، نوآوری نهادی با مقاومت ها و مشکلات زیادی روبرو است. شناخت این موانع می تواند در پیش بینی اقدامات تکمیلی نوآوری نهادی در جهت اجرایی شدن آنها کمک کننده باشد و هدف این پژوهش متوجه شناسایی این موانع می باشد. در این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و تشکیل گروه کانونی برای جمع آوری داده ها استفاده شده و با روش تحلیل محتوا، موانع نوآوری نهادی احصاء شده است. در نهایت با نگاه تئوری پیچیدگی، موانع نوآوری نهادی در سه دسته دانایی، عزم و اراده، و قابلیت شناسایی شدند که با توجه به یکسان نبودن دیدگاه سیاست گذاران و مجریان، این موانع از دیدگاه این دو ذینفع اصلی جداگانه احصاء شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی و توسعه الگوی اندازه‌گیری هوش مالی فردی: به‌کارگیری روش فرا تلفیق
   علیرضا علی احمدی محمدجواد آذرشاهی مریم السادات خاموشی سمیرا قمری
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   هوش مالی پدیده‌ای نوظهور در عرصه‌ی علم مالی رفتاری است که عمر چندانی از تولد آن نمی‌گذرد. این مفهوم که به‌تازگی پا به عرصه‌ی وجود نهاده، از منظر معدود صاحب‌نظرانی تعریف و مفهوم‌سازی شده است. این چندگانگی و انباشت علمی، مستلزم تلاش برای یکپارچه‌سازی به‌منظور بهبود شناخت چکیده کامل
   هوش مالی پدیده‌ای نوظهور در عرصه‌ی علم مالی رفتاری است که عمر چندانی از تولد آن نمی‌گذرد. این مفهوم که به‌تازگی پا به عرصه‌ی وجود نهاده، از منظر معدود صاحب‌نظرانی تعریف و مفهوم‌سازی شده است. این چندگانگی و انباشت علمی، مستلزم تلاش برای یکپارچه‌سازی به‌منظور بهبود شناخت از پدیده‌ی هوش مالی است. مطالعه‌ی در دست، باهدف طراحی و توسعه‌ی الگوی اندازه‌گیری هوش مالی در سطح فردی با استفاده از روش فرا تلفیق مبتنی بر ترجمه به مرحله‌ی اجرا درآمد. رویکرد این تحقیق کیفی، ابزارش اسناد و مدارک علمی، روش گردآوری داده‌های آن کتابخانه‌ای و اجرای آن مقطعی بوده است. اجرای روش فرا تلفیق مبتنی بر ترجمه با اتکا به تکنیک بهترین برازش معنایی اجرا و با کدگذاری مؤلفه‌ مدل‌های توسعه‌یافته پیشین، مدل با دو مؤلفه‌ی توانمندی‌های امور مالی شخصی و توانمندی‌های پایه حاصل شد. جهت ارزیابی کیفیت تئوری خلق‌شده از الگوی پنج‌وجهی E5 بهره گرفته و نهایتاً تأیید گردید. دستگاه مفهومی توسعه داده شده در مطالعه‌ی پیش‌رو، قابلیت توانمندسازی ساختارهای منابع انسانی دستگاه‌های مختلف در صنایع گوناگون و در حوزه‌های بی‌شمار اقتصادی و مالی در مطالعه‌ی رفتار مالی افراد و نیز تدقیق در رفتار بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران و هر آنچه که مربوط به رفتارهای مالی است، را دارا است. است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی تاثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری
   الهه  منیشداوی سید مهدی میرمهدی فتانه یاراحمدی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از چکیده کامل
   امروزه در سازمان‌ها، عدم احساس مسئولیت در قبال مشتریان مانع از خدمت مؤثر به ایشان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، بر غرور سازمانی و تعهد خدمت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اهواز است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش210 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان است. که برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد. نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در این پژوهش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پزوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد مسئولیت اجتماعی بر غرورسازمانی تأثیر مثبت و معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری دارد. همچنین نشان داد از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت حقوقی و مسئولیت بشردوستانه از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم‌‌‌‌‌‌چنین نتایج پژوهش نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده آن است که مسئولیت اجتماعی و تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت غرورسازمانی بر تعهد خدمت به مشتری هم تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پدیده دوستی در محل کار و شدت اخلاقی کارکنان در شرکت های داروسازی
   مجتبی فرخی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تع چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد دوستی در محل کار بر شدت اخلاقی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های داروسازی شهر اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1401، 1850 نفر بود که از این تعداد 322 نفر به روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش شامل 7 فرضیه می باشد كه براي بررسي اين فرضيات از پرسشنامه استاندارد 24 سؤالی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزارهایSPSS 22 و AMOS 22 استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دوستی در محل کار با مقدار 64/0 بر شدت اخلاقی تأثیر معناداری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر اهمیت پیامد تأثیر معنا داری دارد؛ دوستی در محل کار با مقدار 49/0 بر توافق اجتماعی تأثیرگذار است؛ دوستی در محل کار با مقدار 41/0 بر مجاورت؛ دوستی در محل کار با مقدار 37/0 بر تمرکز اثر؛ دوستی در محل کار با مقدار 46/0 بر فوریت زمانی و دوستی در محل کار با مقدار 32/0 بر احتمال اثر تأثیر معنا داری دارد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - الگوی ظرفیت سازی توسعه اخلاق حرفه‌ ای در سازمانهای دولتی فعال در بخش عمومی
   غلامرضا  معمارزاده طهران امیر مسعود نطنزی کرم اله دانش فرد نازنین پیله وری
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   يكي از دغدغه‌هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد به مسائل حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفة خود را رعايت كنند. مفهوم سنتي 3E (اقتصادي، كارايي و اثربخشي) در مد چکیده کامل
   يكي از دغدغه‌هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد به مسائل حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفة خود را رعايت كنند. مفهوم سنتي 3E (اقتصادي، كارايي و اثربخشي) در مديريت دولتي به 4E تغيير يافته و جنبه اخلاقي فعاليت‌هاي كاركنان دولتي نيز افزوده شد.اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همة جوامع بشري است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعة ما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفه‌اي توجه مي‌گردد. اين پژوهش، با هدف توسعه اخلاق حرفه‌اي در بخش عمومي در سازمان‌هاي دولتي فعال در خدمات بخش عمومی بويژه شهرداری با استفاده از متدلوژي تركيبي كيفي و كمّي (تحليل تم و مدل‌سازي معادلات ساختاري)، انجام شد. مدل مفهومي پژوهش دربرگيرنده كامپوننت‌هايي از قبيل "جذب و پذيرش اخلاق حرفه‌اي" و "تجربه حل مسئله در اخلاق حرفه‌اي" و "خط‌مشي‌‌گذاري اخلاق حرفه‌اي" جهت توسعه اخلاق حرفه‌اي در بخش عمومي، است. در نهايت پس از توزيع 312 پرسشنامه، حجم نمونه اين پژوهش برابر است با 300 نفر از خبرگان دانشگاهي؛ متخصصان سازمان‌هاي دولتي فعال در خدمات بخش عمومي بويژه شهرداری و اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي علوم تربيتي؛ مديريت دولتي و مديريت آموزشي، با تركيبي از دو روش نمونه‌گيري غيراحتمالي هدفمند (قضاوتي) و نمونه‌گيري گلوله برفي شدند. نتايج پژوهش عبارت است از اينكه، الگوي توسعه اخلاق حرفه‌اي در بخش عمومي دربرگيرنده شاخص‌‌‌‌ها و متغيرهاي ذيل است: متغير "خط‌مشي‌‌گذاري اخلاق حرفه‌اي" متغير "جذب و پذيرش اخلاق حرفه‌اي" متغير " تجربه حل مسئله در اخلاق حرفه‌اي" پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارزیابی کارایی سازمان با استفاده از مدل تلفیقی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای
   علیرضا خسروی محمد فلاح سید اسماعیل نجفی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی چکیده کامل
   استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در راستای دستیابی به عملکرد برتر و ارتقای سطح بهره وری سازمان، در این مقاله یک مدل تلفیقی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (Network DEA) برای ارزیابی عملکرد سازمان پیشنهاد شده است. برای این منظور ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت یک سیستم چهار مرحله ای که شامل رهبری (مرحله اول)، فعالیت های مربوط به کارکنان، خط مشی و استراتژی و مشارکت (مرحله دوم)، فرایندها (مرحله سوم) و نتایج (مرحله چهارم) در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به 32 زیر معیار موجود در مدل تعالی EFQM، متغیرهای ورودی و خروجی برای هر یک از این 4 مرحله تعیین شده است و بر این اساس فرم ریاضی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای این سیستم چهار مرحله ای توسعه داده شده است. مدل EFQM-Network DEA پیشنهادی قادر است که کارایی کلی سازمان و کارایی هر یک از مراحل مدل تعالی EFQM را برای سازمان محاسبه کند. در انتها، مدل پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی برای ارزیابی واحدهای سازمانی پیاده سازی شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارایه مدل درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب با استفاده ازAHP و DEA
   حمید آسایش محمد   خرسند زاک مهدی کمالی اسداالله   فصیحی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد. ضرورت: در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی چکیده کامل
   هدف: هدف این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد. ضرورت: در گام اول بایستی مدل کارایی مناطق و سرپرستی ها بررسی شود، درخصوص سنجش کارایی بانک ها مطالعات مختلفی یافت شده که گاهاً نتایج متناقضی نیز داشته اند اما با عنایت به دو رویکرد همزمان بانکداری نوین و ادغام شعب، درخصوص تبیین چارچوب بررسی کارایی در سطح سرپرستی ها و ادارات شعب تاکنون تحقیقی یافت نشده است. روش شناسی: در این تحقیق برای تعیین معیارهای درجه بندی ادارات امور شعب و سرپرستی ها از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می شود و برای درجه بندی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده می گردد. یافته‌ها: از بین ۲۷ اداره امور شعب و سرپرستی های بانک، ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی داراي کارايي نسبي ۱۰۰% هستند که عبارتند از امور شعب و سرپرستی های آذربايجان غربي، ايلام، تهران بزرگ، خراسان رضوي، زنجان، قزوين، قم، كردستان، كهگيلويه وبوير احمد، مركزي و هرمزگان . نتیجه‌گیری: کل ادارات امور شعب و سرپرستی های بانک کارا عمل نمي کند. ۱۱ اداره امور شعب و سرپرستی كشور طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۴۰۰ بطور كلي همواره كارا عمل كرده اند. مديريت اين اداره امور شعب و سرپرستی ها مي تواند مورد تشويق قرار گرفته شود و به عنوان الگويي براي ساير اداره امور شعب و سرپرستی ها قرار گيرد. هر چند، روش تحليل پوششي داده ها به خوبي براي هر اداره امور شعب و سرپرستی الگو ها را معرفي مي كند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله
   محمدرضا علی زاده مهدی حقیقی کفاش بابک حاجی کریمی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   هدف : هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله است كه به روش تركیبي (كیفي- كمي)انجام شده است. روش شناسی : در این پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از کد‌گذاری باز , محوری و گزینشی استفاده گردید كه تعدادی از چکیده کامل
   هدف : هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل استراتژیک بازاریابی سبز مبتنی بر کسب مؤلفه‌های مزیت رقابتی‌در صنایع غذایی کاله است كه به روش تركیبي (كیفي- كمي)انجام شده است. روش شناسی : در این پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از کد‌گذاری باز , محوری و گزینشی استفاده گردید كه تعدادی از خبرگان صنعت غذایی شامل مدیران و کارشناسان شرکت کاله به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمی، از نرم افزار اکسل و اس پي اس اس استفاده شده است. یافته ها : یافته‌های حاصل از پژوهش شامل 10 بعد (منابع موجود، نوآوری‌ها، استراتژی‌ها، قابلیت‌ها، الزامات، تحقیق و توسعه، امکانات و تجهیزات، ارزش‌آفرینی، کار‌آفرینی و رهبری هزینه)، 6 مولفه که شامل (منابع انسانی و حمایتی، سرمایه اجتماعی و رفتار فرهنگ سازمانی و عملکرد و فرصت‌ها )و 88 شاخص شناسایی شدند . نتیجه گیری : شرکت‌هایی که بازاریابی سبز را دنبال می کنند( به طور اخص شرکت صنایع غذایی کاله) ، تلاش کنند تا از فرآیندهای شرکت و روش های بازاریابی برای تعادل ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی جهت اطمینان از توسعه بلندمدت، برای جذب مشتری و مشارکت در جامعه استفاده نمایند . برازش مدل از طریق مدل GOF بصورت ميانگين هندسي R2 و متوسط اشتراک محاسبه گردید که داراي مقدار 830/0است، نشان داد مدل مطلوب بوده و در نتیجه مدل کلی تأیید شد. همچنین مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که نتایج حاصل از تحقیق با تحقیقات انجام پذیرفته همراستا بوده و هم‌خوانی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - سوگیری ها و تحقق مؤلفه های اینترنت همه چیز در کشورهای همسایه ایران (مطالعه موردی: امارات متحده عربی و ترکیه)
   سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این چکیده کامل
   اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این مطالعه مصداق بسیار خوبی برای تصمیم‌گیران و مدیران کشور خواهد بود تا کشور ایران را به درجه بالایی از توسعه پایدار برسانند. در این میان، کشور دبی، یکی از هفت امارت امیرنشین امارات متحده عربی، با نصب نخل‌های هوشمند، به کارگیری اپلیکیشن واحد دبی‌الان برای تمام خدمات (دولتی و شهری) و تاسیس شهر اینترنتی، تنها کشوری در بین کشورهای همسایه است که توانسته است اینترنت همه چیز را به مرحله اجرا برساند. ‌اینترنت همه چیز دبی را به یکی از قطب‌‌های اقتصادی مهم منطقه و جهان تبدیل کرده است. در مقابل، اگرچه فناوری ‌اینترنت همه چیز، هنوز در کشور ترکیه رایج نشده است. اما در حال حاضر بسترها، فناوری و مفاهیم کلیدی ‌اینترنت همه چیز به خوبی در این کشور شکل گرفتهاند. این فناوری با توانمندی‌های خاص خود در زمینه‌های مختلف از کشاورزی هوشمند و دامپروری تا مدیریت ترافیک شهری، فرودگاه هوشمند و نظارت بر دارایی‌ها، بهبود‌های مهمی را در زیرساخت‌ها و خدمات ارائه شده در ترکیه ایجاد کرده است. نتایج بررسی¬ها بیانگر این موضوع است که جهت-گیری این دو کشور در رسیدن به چشم¬اندازهای این تحول بزرگ، منجر به افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف و قرارگیری در مسیر توسعه پایدار شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - چارچوب توسعه‌یافته مدل مفهومی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان‌روستایی ایران در افق 1424
   فرهاد درویشی سه تلانی بیژن خلیل مقدم روح اله بیات صفر فضلی علی  زنگی‌آبادی
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   هدف: باتوجه به اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی و رویکرد خلاق در فرآیند توسعه روستاهای آینده ایران، و همچنین باتوجه به فقدان مطالعه‌ای در زمینه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی مبتنی بر نگاه آینده‌محوری؛ چگونگی انجام چنین پژوهشی، محل سوال است. لذا هدف اصلی این مقاله، تدوین چار چکیده کامل
   هدف: باتوجه به اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی و رویکرد خلاق در فرآیند توسعه روستاهای آینده ایران، و همچنین باتوجه به فقدان مطالعه‌ای در زمینه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی مبتنی بر نگاه آینده‌محوری؛ چگونگی انجام چنین پژوهشی، محل سوال است. لذا هدف اصلی این مقاله، تدوین چارچوب مدل پیشنهادی آینده‌نگاری راهبردی توسعه گردشگری خلاقیت‌بنیانروستایی ایران در افق 1424 می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر بر اساس هدف، از نوع توسعه‌ای و کاربردی و جزو پژوهش‌های کیفی، تفسیری، اکتشافی، استقرایی، پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری مشتمل بر ادبیات موضوع مرتبط با عنوان پژوهش منتشر شده از سال 2000 تا 2020 است. روش نمونه‌گیری از اطلاعات، روش نمونه‌گیری از درون اطلاعات و روش نمونه‌گیری بازنمودی استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر 40 پژوهش است. برای گردآوری داده و اطلاعات از روش پیمایش موضوعات و روش‌ برون‌یابی روند کیفی و برای تجزیه و تحلیل از روش فراترکیب استفاده شد. یافته‌ها: مدل پیشنهادی آینده‌نگاری راهبردی گردشگری خلاقیت‌بنیان روستایی ایران در افق 1424 مشتمل بر 3 مرحله ارائه گردید. مرحله ورودی با ماهیت فکرافزاری و نرم‌افزاری و با هدف آماده‌سازی است. مرحله خردآوری شامل دانش‌آوری و ادغام و خردآوری است و نهایتاً آفرینش بعنوان خروجی که شامل دو محصول ملموس (سناریوها و راهبردها) و غیر ملموس است. بحث و نتیجه‌گیری: در مدل پیشنهادی مذکور، بستر موردنظر برای تحقق مدل، بستری مشارکتی، شبکه‌ای، منعطف و لغزان، خلاقیت محور و مبتنی بر آموزش مستمر (کثرت‌گرایی و خبره‌گرایی) است و عامل تخیل و خلاقیت نقش برجسته‌ای در طراحی و پیاده‌سازی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه شاخگی
   مریم قلی زاده محمد علی سرلک ابراهیم مهرانفر
   شماره 77 , دوره 22 , زمستان 1402
   یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کن چکیده کامل
   یکی از مسائل امروزه ی سازمانها، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است. آنتروپي یک درجه از اختلال در هر سيستمي است که طبق قانون دوم ترمودیناميک آنتروپي در طي زمان افزایش مي¬یابد. در رفتار انسان نيز ممکن است اختلال¬هایي ایجاد شود که از ثبات خارج شده و به سمت بي¬ثباتي حرکت کند که مي¬تواند تحت عنوان آنتروپي در رفتار مطرح شود. با بروز آنتروپي در رفتار کارکنان، کنترل رفتارهای آنها برای مدیران دشوار شده و امکان بروز هرگونه مشکلات رفتاری وجود خواهد داشت. خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی¬توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظر کرد. شناخت علل بروز این رفتارها می¬تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان شود. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی می¬باشد .جامعه آماری پژوهش، شامل صاحب¬نظران و خبرگان مرتبط با موضوع دارای زمینه علمی و سابقه مرتبط در دادگستری و نمونه پژوهش به روش نمونه¬گیری نظری(هدفمند) انتخاب شد. به منظور جمع¬آوری داده¬های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده¬های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد، عوامل زمینه¬ای(اقتصادی، قانونی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی)، عوامل رفتاری(شخصیت، اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی، مدیریت برداشت، رضایت شغلی) و عوامل ساختاری(ساختاری و فرایندی، رهبری، قوانین و مقررات کاری، فرهنگی و آموزشی) به عنوان مقوله¬های سازمان دهنده و مقوله¬های پایه در طراحی الگوی کاهش آنتروپی رفتاری کارکنان اداری دادگستری با تمرکز بر مدل سه¬شاخگی می¬باشد. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
   مهدی  جنیدی جعفری محمد  اقدسی
   شماره 57 , دوره 17 , زمستان 1397
   در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده م چکیده کامل
   در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده می شود این متغیرها چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق «توصيفي-پيمايشي» با نمونه‌ای متشکل از 30 بانک مورد تأیید بانک مرکزی ایران با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری مورد بررسي قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می دهد: (1) حمایت مدیریت ارشد تأثیر مثبتی بر ایجاد مهارت های فناوری، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی دارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی، مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می گذارند. همچنین تأیید شد که نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می‌گذارد. پژوهش توصیه‌هایی نیز برای متخصصان کسب‌وکار دارد، مبنی بر اینکه ایجاد شایستگی امری پیچیده بوده و یک فرایند طولانی مدت است که باید دست در دست راهبرد بلندمدت شرکت تحقق یابد. بنابراین، دخیل ساختن مدیریت از طریق طراحی راهبرد کارآفرینانه نیز موضوعی مهم و بنیادین است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
   مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسب
   شماره 61 , دوره 18 , زمستان 1398
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌ چکیده کامل
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه‌بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
   مهدی رحیمی هادی  رزقی علی اکبر  فرهنگی نادر  محقق
   شماره 62 , دوره 19 , بهار 1399
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت د چکیده کامل
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)
   مصطفی  نجفی شرف الدین محمد عرازی علی اکبر حسنی
   شماره 51 , دوره 16 , تابستان 1396
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازم چکیده کامل
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقشه آنچه را که لازم است انجام دهند تا در محیط آینده موفق شوند، به‌خوبی ترسیم کنند. ازجمله تصمیمات کلیدی و استراتژیک سازمان‌ها، برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مناسب برای آینده سازمان است. به‌طورکلی، هدف از برنامه جانشینپروری، آماده‌سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است. پس در هر سازمانی لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مدل یکپارچه جهت جایگزینی نیروهای قدیمی اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو در مقاله حاضر سعی شده است که به ترسیم یک ره‌نگاشت جامع برای اجرای برنامه جانشین‌پروری که به‌مثابه نقشه راه برای ادامه حیات سازمان است، پرداخته شود. مطالعه موردی در این مقاله شرکت ملی انتقال گاز، منطقه سه عملیات انتقال است و با توجه به اهمیت استراتژیک این شرکت برای کشور از منظرهای مختلف تأثیرگذار بر رشد پایدار، تدوین ره‌نگاشت برای نیروهای آینده این سازمان برای نخستین‌بار در دستور کار قرارگرفته است. جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان و با استفاده از فرایند دلفی انجام‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ره‌نگاشت تدوین‌شده با توجه به اعتبارسنجی انجام‌شده توسط خبرگان، به‌خوبی توانسته است نیازهای آشکار و پنهان شرکت گاز ایران را برای جانشین‌پروری نیروها با توجه به اهداف مدنظر سازمان تأمین نماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)
   حامد  رضائی علیرضا علی احمدی
   شماره 63 , دوره 19 , تابستان 1399
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش چکیده کامل
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی است جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین و حوزه‌های آماد و پشتیبانی به تعداد 30 نفر بود. همچنین حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی به ترتیب 96/0 و 91/0 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Smart PLS و الگوی معادلات ساختاری مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر سعی شد تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک بررسی شود بدین منظور 6 مؤلفه اصلی و 30 مؤلفه فرعی در 101 آیتم سنجیده شد نتایج نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، زیرساخت و ورودی، رشد و یادگیری، نتایج و پیامدها، رضایت ذینفعان، مالی و فرآیندها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک تأیید و با توجه به برازش کلی الگو، الگوی نهایی در سطح قوی گزارش شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
   پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
   شماره 64 , دوره 19 , پاییز 1399
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان چکیده کامل
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم‌گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره‌مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای و نرم افزار Super Decision اولویت‌ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پيشنهادي جهت ارزيابي هوش تجاري ارائه شده در اين مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصميم ‌گيري و‌به‌حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، ياري مي رساند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه
   سید حاتم مهدوی نور
   شماره 56 , دوره 17 , پاییز 1397
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموک چکیده کامل
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموکراسی نظام‌های حاکمیتی غربی برای اجرای دموکراسی ‏پذیرفته شد. برای اسلامی کردن آن ولی فقیه در رأس و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شد. حال بعد از ‏حدود چهار دهه ضروری است در ساختارهای حاکمیتی بازنگری شود و در صورت وجود ایراد نظامی مبتنی بر دین و متناسب با ‏شرایط مکان و زمان برای اجرای قوانین دینی که در رأس آن ولی فقیه در زمان غیبت قرار دارد طراحی شود.‏ در این پژوهش مبتنی بر مبانی دینی، ویژگی‌های مردم ایران و خصوصیات حکومت اسلامی مدلی برای اجرای حکومت دینی ‏مبتنی بر ولایت فقیه ارائه شده است. از روش تحلیل محتوا برای به دست آوردن مبانی‌ای که در طراحی ساختارهای حاکمیتی به ‏آن توجه شود استفاده شده است. روش پژوهش برای به دست آوردن خصوصیات مردم ایران تحلیل ۱۰۰۰ ساعت فیلم از رفتار ‏مردم در حین رانندگی، از خیابان رد شدن و ... است که نگارنده از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ در موقعیت‌های مختلف ضبط کرده ‏است و برای یافتن ویژگی‌های حکومت دینی (اسلامی) پرسش‌نامه‌ای بین ۳۰ نفر از خبرگان مدیریتی و دینی که به صورت گلوله ‏برفی انتخاب شدند توزیع و با ستفاده از ای‌اچ‌پی تحلیل و رتبه‌بندی شد. برای تحقق این ویژگی‌ها با توجه به مبانی دینی و ‏ویژگی‌های مردم نظامی طراحی شد که با مصاحبه با ده از از خبرگان مدیریتی و دینی اصلاح شد.‏ پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري
   زهرا  صادقی آرانی علی محقر
   شماره 59 , دوره 18 , تابستان 1398
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز م چکیده کامل
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز متحمل شود. بر اين اساس امروزه، روش‌هاي متعددي براي تحليل داده‌هاي اين شرکت‌ها وجود دارد. يکي از روش‌هايي که از ميان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندي اين شرکت‌ها مي‌پردازد روش خوشه‌بندي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تفکيک شرکت‌هاي موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندي K-means و حل اين مسأله با کمک الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که حل اين مسأله‌ به روش‌ فراابتکاري در مقايسه با روش‌هاي معمول، کاراتر بوده و به بهينه‌ي سراسري منجر شده است. همچنين اين نتايج با نتايج حاصل از تفکيک شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران با روش تعيين ورشکستگي آلتمن مقايسه شده و توسط اين روش نيز تأييد شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
   حسين  افتخاري فاطمه  ثقفي
   شماره 50 , دوره 16 , بهار 1396
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی
   مجتبی دشتی میثم شهبازی عادل آذر محمد حسن ملکی
   شماره 64 , دوره 19 , پاییز 1399
   هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌ها چکیده کامل
   هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. پس از انجام روش دلفي، بازيگران كليدي تعيين و به وسيله ماتريس قدرت – علاقه در طول چرخه حيات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این پژوهش 12 بازيگر كليدي در بين 23 بازيگر شناسایی‌شده انتخاب گرديدند كه عبارت‌اند از: «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران»، «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، «سازمان‌های بیمه‌گر»، «وزارت نفت»، «پلیس راهنمایی و رانندگی»، «خودروسازان»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران». نتیجه‌گیری: در این پژوهش بازیگران کلیدی در هر مرحله از چرخه حیات پروژه تغییر می‌کند و این در حالی است که در عموم پژوهش‌های مشابه این تغییر اساسی در طول زمان اجرای یک پروژه نادیده گرفته شده است. همچنین با بررسی اسناد رسمی، قوانین، طرح‌ها و استراتژی‌هایی که در گذشته به منظور حل بحران آلودگی هوا تدوین گردیده است مشخص شد «سازمان‌های بیمه‌گر»، به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل این بحران نادیده گرفته شده است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • پست الکترونیک
  modiriyatfarda.mag@gmail.com
  نشانی
  تهران - تهران - خیابیان انقلاب خیابان ابوریحان پلاک 86 -------> لطفا از طریق پیام رسان بله پیامهای خود را به شماره موبایل اعلام شده زیر ارسال کنید تماس صوتی برقرار نشود
  تلفن
  09964304706
  تلفكس
  66475090
  کد پستی
  1315694414

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 15
  تعداد شماره ها 61
  مقالات چاپ شده 611
  تعداد نویسندگان 5780
  تعداد مشاهده مقاله 3944159
  تعداد دانلود مقاله 862733
  تعداد مقالات ارسال شده 3297
  تعداد مقالات رد شده 2272
  تعداد مقالات پذیرفته شده 827
  درصد پذیرش 24 %
  زمان پذیرش(روز) 186
  تعداد داوران 31
  آخرین به روزرسانی 03/05/1403