فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت صنعتی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(
   طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خو چکیده کامل
   طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خواهد نمود. لذا در این پژوهش، تلاش شده است تا نحوه اثرگذاری مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه‌های مختلف حاکمیتی تبیین گردد. به این منظور متدولوژی برای تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حاکمیتی پیشنهاد شده است که از طریق آن اصول و ارزش‌های اسلامی به طور ساختارمند در تدوین اجزاء مختلف ارکان جهت‌ساز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین متدولوژی پیشنهادی در تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه اقتصاد کلان کشور بکار گرفته شده و نتایج آن گزارش شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(
   ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
   طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خو چکیده کامل
   طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خواهد نمود. لذا در این پژوهش، تلاش شده است تا نحوه اثرگذاری مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه‌های مختلف حاکمیتی تبیین گردد. به این منظور متدولوژی برای تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حاکمیتی پیشنهاد شده است که از طریق آن اصول و ارزش‌های اسلامی به طور ساختارمند در تدوین اجزاء مختلف ارکان جهت‌ساز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین متدولوژی پیشنهادی در تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه اقتصاد کلان کشور بکار گرفته شده و نتایج آن گزارش شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول مناسب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی
   کاظم  نصیری کاشانی محمود  مدیری غلامرضا  هاشم زاده
   متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می چکیده کامل
   متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم این روابط را در این مطالعه تعیین کمیت نماییم. در این راستا جهت بررسی ساختار‌یافته روابط میان عناصر، مدلی که نگرش جامع به فرآیند تحول‌ناب فراهم‌می‌سازد، پیشنهاد‌می‌کنیم. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی در تحول ناب سازمانی برای شناسایی وزن عوامل تحول ناب ارائه می‌کند که روابط بسیار کیفی میان عناصر تحول ناب را عملیاتی می‌سازد. در این پژوهش32 عامل موثر در تحول ناب شرکت‌ها با عنوان "زیر زیر‌معیار" شناسایی شد که در 8 دسته با عنوان زیر‌معیار طبقه‌بندی گردید. در ادامه 8 زیر معیار در سطح بالایی در قالب 3 معیار با عنوان " توسعه سرمایه سازمانی"، "تطبیق سریع با بازار و کسب مزیت رقابتی" و "بهینه سازی شبکه تامین و توزیع " دسته‌بندی شد که هر سه معیار به عنوان معیارهای اصلی "ماکزیمم سازی ارزش تحویلی"، معرفی شدند و در نهایت ماکزیمم‌سازی ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف تحول ناب در شرکت‌ها بر شمرده‌شد. جهت تعیین روابط و وزن اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از تکنیک دیمتل‌فازی و مدلسازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شد و سپس 25 راهکار شناسایی شده مرتبط با مدل مفهومی جهت اجرای تحول ناب، با توجه به اهداف سازمانی و ضرایب وزنی پارامترهای سطح اخر مدل مفهومی، از روش ویکور فازی در چارچوب پیشنهادی رتبه بندی‌گردید. مدل ارزیابی تحول‌ناب سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامعی است که قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف تولیدی را دارد. این مدل در صنایع قطعه سازی خودرو مورد بررسی قرارگرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی
   کاظم  نصیری کاشانی محمود  مدیری غلامرضا  هاشم زاده
   متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می چکیده کامل
   متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم این روابط را در این مطالعه تعیین کمیت نماییم. در این راستا جهت بررسی ساختار‌یافته روابط میان عناصر، مدلی که نگرش جامع به فرآیند تحول‌ناب فراهم‌می‌سازد، پیشنهاد‌می‌کنیم. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی در تحول ناب سازمانی برای شناسایی وزن عوامل تحول ناب ارائه می‌کند که روابط بسیار کیفی میان عناصر تحول ناب را عملیاتی می‌سازد. در این پژوهش32 عامل موثر در تحول ناب شرکت‌ها با عنوان "زیر زیر‌معیار" شناسایی شد که در 8 دسته با عنوان زیر‌معیار طبقه‌بندی گردید. در ادامه 8 زیر معیار در سطح بالایی در قالب 3 معیار با عنوان " توسعه سرمایه سازمانی"، "تطبیق سریع با بازار و کسب مزیت رقابتی" و "بهینه سازی شبکه تامین و توزیع " دسته‌بندی شد که هر سه معیار به عنوان معیارهای اصلی "ماکزیمم سازی ارزش تحویلی"، معرفی شدند و در نهایت ماکزیمم‌سازی ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف تحول ناب در شرکت‌ها بر شمرده‌شد. جهت تعیین روابط و وزن اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از تکنیک دیمتل‌فازی و مدلسازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شد و سپس 25 راهکار شناسایی شده مرتبط با مدل مفهومی جهت اجرای تحول ناب، با توجه به اهداف سازمانی و ضرایب وزنی پارامترهای سطح اخر مدل مفهومی، از روش ویکور فازی در چارچوب پیشنهادی رتبه بندی‌گردید. مدل ارزیابی تحول‌ناب سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامعی است که قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف تولیدی را دارد. این مدل در صنایع قطعه سازی خودرو مورد بررسی قرارگرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان
   محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
   محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده چکیده کامل
   محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده از ادبیات موضوع ارایه شد. به منظور بررسی فرضیه ها تعداد 257 نمونه از کارمندان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان استخراج گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به تحلیل های سه بعد شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای برای عدالت سازمانی و چهار بعد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع دوستانه و سکوت فرصت طلبانه برای سکوت سازمانی شناسایی گردید. سپس فرضیه های فرعی بر اساس فرضیه های اصلی طرح گردید. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر برخی از ابعاد سکوت سازمانی است. همچنین نتایج نشان می دهد که سه بعد از سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی تاثیرگذار است و سکوت دفاعی در بین این سه نوع سکوت بیشترین تاثیرگذاری را بر روی تعهد عاطفی دارد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی کاربرد ترکیبی QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
   حسن  فارسیجانی سمیه  کشاورز دستک
   شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها ق چکیده کامل
   شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها قابليت توليد با هزينه و كيفيت رقابتي راداشته باشند. شركت سايپا نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين خودروسازان ايراني، مي بايستي همراه با صنعت كشور در مسير رقابتي شدن توليدات به تلاش و تكاپو بپردازد و از طريق بهبود طراحي خودروهاي توليدي خود، به موقعيت رقابتي برتر دستيابد. لذا به منظور رسيدن به اهداف ذكر شده،دراين پژوهش ازادغام ابزارهاي گسترش عملكرد كيفيت(QFD)وتحليل ارزش(VA) استفاده مي شود. بنابراين هدف اصلي چگونگي استفاده توام از ابزارهاي QFD و VA به صورت نظري و موردي است كه خودرو پرايد از بين توليدات سايپا به علت مشكلات كيفيتي كه دارا مي باشد، انتخاب شده و فرايند تركيبي QFDVA براي طراحي نماي خارجي خودرو پرايد اجرا گرديده است. سرانجام در پايان تحقيق به تحليل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح شده در تحقيق پرداخته مي شود كه بدين منظور از توزيع پرسشنامه بين گروه نمونه و انجام تحليل هاي آماري با نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با بكارگيري ابزار تركيبي QFDVA، يكي از مشكلات اجرايي تكنيك QFD كه عدم شناسايي كليه نيازهاي مشتري مي باشد، با ادغام با تكنيك VA برطرف گرديده و همچنين مي توان از طريق اين ابزار، ارزش بهينه مشخصه هاي طراحي محصول را محاسبه و درباره تخصيص بهينه منابع به كاركردهاي شناسايي شده و انجام سرمايه گذاري مربوطه اقدام نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)
   رمضان   غلامی اواتی علی  میرزایی زینب  الیاسی
   بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش ها جهت و چکیده کامل
   بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش ها جهت ورود به اقتصاد جهانی برای پتانسیل رشد آینده است. این می تواند چااش های گذشته را دگرکون کرده و امکانات بی نظیری را برای توسعه ی اقتصادی پایدار ایجاد کند. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید در کلاس جهانی، با استفاده از مدل شینگو به ارزیابی موقعیت تولید در کلاس جهانی در شرکت فرآورده های گوشتی کاله پرداخته شده است و نتایج آن تحلیل گردید. ارزیابی ها از طریق پرسشنامه استاندارد مدل شینگو انجام شده است. نتیجه پژوهش انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که شرکت تنها در دو بعد، کیفیت هزینه و تحویل، و سودآوری و رضایت مشتری در سطح کلاس جهانی است ولی در سایر ابعاد و به طبع آن به طور کلی در سطح کلاس جهانی قرار ندارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارزیابی عملکرد زیر شاخه های صنایع ايران با رويكرد تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تاکسونومی
   علی  محمدی مهسا  هوشنگی
   هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي ا چکیده کامل
   هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي، بارزترين شاخص هاي مؤثر بر عملكرد، شناسايي شده است. نتايج نشان مي دهد كه در ميان شاخص هاي بهره وري، مهمترين شاخص ها سه شاخص «رقابت پذيري نيروي كار»، «بهره وري نيروي كار» و «نسبت ارزش محصولات توليد شده به تعداد كل شاغلين» مي باشد. نتايج رتبه بندي حاصله توسط دو روش تحليل مؤلفه اصلي و تاكسونومي بيانگر آن است كه زير شاخه هاي « صنايع توليد ذغال كك، پالايشگاه هاي نفت»، «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي» و « توليد فلزات اساسي» بالاترين رتبه ها را داشته اند. همچنين آزمون همبستگي كندال نشانگر وجود رابطه معني دار بين نتايج حاصل از دو روش رتبه بندي مي باشد. بنابراين نتايج حاصله از اعتبار مناسبي برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک
   مهرداد  آقا محمد علی کرمانی ایرج  توتونچیان حمیدرضا  نویدی رمضانعلی  مروی
   مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که م چکیده کامل
   مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که مدلهایی متناسب با آموزه های اسلامی جهت تعیین دستمزد نیروی کار در بنگاه ارائه نماید. بر این اساس، ابتدا تفاوت دیدگاههای غربی و اسلامی در مورد مسأله سهم بری عوامل تولید در یک بنگاه اقتصادی مطرح شده و سپس مدلهایی جدید جهت تعیین سهم عوامل که با دیدگاه اسلامی سازگارتر هستند، توسعه داده شده‌اند. به عبارت دیگر در این مدلها سعی شده است که نظر شهید صدر در مورد تعیین دستمزد نیروی انسانی در فرآیند تولید تأمین گردد. این مدلها، علیرغم مدل نئوکلاسیک، روش پرداخت مبتنی بر میانگین بهره‌وری و مشارکت در سود (به جای بهره‌وری حاشیه‌ای) برای تعیین دستمزد را مبنا قرار داده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی
   علی  شاه نظری علی  نجاتبخش اصفهانی علی اصغر پورعزت مریم  سلیمانی
   جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. چکیده کامل
   جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصین حوزه برند حلال در کشورجمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی درچهاردور درنهایت به متغیرهایی کلان و خرد تحقیق دست یافته تا با بررسی نظرات متخصصین ، در نهایت 28 متغیر در قالب 4 دسته متغیر کلان بنام متغیرهای ساختاری ، رفتاری ، محتوایی و راهبردی شناسایی و مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده تبیین ، تحلیل و تفسیر گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها
   محدثه  کلانتری زهرا  حیاتی هانی  شاهمرادی مقدم میرسامان  پیشوایی
   طرح "هدفمند کردن یارانه ها" را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاست های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست های اقتصادی جزء ضرورت های اقتصادی ایرا چکیده کامل
   طرح "هدفمند کردن یارانه ها" را می توان محور اصلی برنامه ها و سیاست های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست های اقتصادی جزء ضرورت های اقتصادی ایران می باشد. در این پروژه قصد بر این بوده است که با طراحی مدلی مناسب تأثیر توزیع یارانه ی نقدی بر سطح رضایت مندی مردم از تغییرات قیمت دارو و تأثیر توزیع این نوع از یارانه بر سود کل زنجیره تأمین دارو مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن پرداختن یارانه‌ی نقدی به مردم، مدل سازی شده است. برای این کار ابتدا نمودار حلقه‌ی علی و معلولی و سپس با کمک آن، نمودار جریان سیستم رسم شده است. سپس مدل شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد خوبی را برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان ندادند، در نتیجه دو سیاست برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی
   عبدالحسین جعفرزاده حسین  صفری محمد رضا  مهرگان
   صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. با توجه به تشدید رقابت در این صنعت، امروزه در تمام سازمان های فعال در این صنعت بحث کارایی و بهره وری به صورت یک الزام مطرح شده است و شركت های فعال در صنعت چکیده کامل
   صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. با توجه به تشدید رقابت در این صنعت، امروزه در تمام سازمان های فعال در این صنعت بحث کارایی و بهره وری به صورت یک الزام مطرح شده است و شركت های فعال در صنعت بيمه باید همواره به پایش عملکرد خود، شعب و نمایندگی هایشان بپردازند. از جمله مشکلات روش هاي موجود ارزیابی سازمان ها تاکید بریک یا چند شاخص اصلی و همچنین قضاوت های ذهنی است. بنابراین برای مقابله با مشکلات مذکور در این پژوهش ارزیابی کارایی و محاسبه شاخص مالم کوئیست به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. از سوی، در به كارگيري مدل هاي كلاسيك تحلیل پوششی داده ها معمولاً مشكلاتی رخ مي دهد که از آن جمله ضعف قدرت تمايز و توزيع غير واقعي وزن ميان ورودي ها و خروجي ها می باشد. بنابراین پژوهش حاضر مدل تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزنی را برای مقابله با مشکلات ذکر شده بکار برده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - مدل تحلیل جو سازمانی خلاق در سازمان‌های تحقیق و توسعه
   منصور  صادقی مالمیر
   با توجه به اهمیت خلاقیت در بقای موفقیت آمیز سازمان‌ها، این پژوهش معطوف به چیستی جو سازمانی خلاق، انجام شده است. بنابراین، چیستی جو سازمانی خلاق با رویکرد اکتشافی بر محور ادبیات علمی چندگانه معتبر در عرصه سازمان مورد بررسی قرار گرفت که منجر به اکتشاف ابعاد جو سازمانی خلا چکیده کامل
   با توجه به اهمیت خلاقیت در بقای موفقیت آمیز سازمان‌ها، این پژوهش معطوف به چیستی جو سازمانی خلاق، انجام شده است. بنابراین، چیستی جو سازمانی خلاق با رویکرد اکتشافی بر محور ادبیات علمی چندگانه معتبر در عرصه سازمان مورد بررسی قرار گرفت که منجر به اکتشاف ابعاد جو سازمانی خلاق شد. مبتنی بر ابعاد اکتشافی، پرسشنامه سنجش ابعاد تهیه و تنظیم و میان افراد نمونه که پژوهش‌گران سازمان‌های تحقیق و توسعه علوم پایه هستند، توزیع، تکمیل و جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌‌های حاصل از پرسشنامه‌‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، روایی هم‌گرا، روایی واگرا و سازگاری درونی، نشان می‌دهد که در محیط تحقیق و توسعه کشور، ابعاد پنج‌گانه آزادی، اعتماد، منابع، تشویق و تعامل در سنجش و اندازه گیری مفهوم جو سازمانی خلاق موثر هستند. ‌هم‌چنین بررسی وضعیت موجود جو سازمان‌های مورد مطالعه بر اساس ابعاد پنج‌گانه نشان می‌دهد که از میان سطوح سه-گانه جو سازمانی (خلاق، متوسط و غیر خلاق) از وضعیتی متوسط برخوردار هستند. ابعاد جو این سازمان‌ها از بیش‌‌ترین تا کم‌‌ترین فاصله با جو سازمانی خلاق عبارتند از تشویق، منابع، اعتماد، تعامل و آزادی. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - طراحی مدلی ریاضی برای شناسایی و کاهش تعارضات برنامه‌هادر سطح ملی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
   وحیدرضا  سلامت
   برنامه‌ریزی یکی از وظایف اصلی مدیریت است که همواره مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران بوده است. زمانی که برنامه‌ریزی در مقیاس‌های کلان مورد توجه باشد پیچیدگی‌های خاصی متوجه فرایند برنامه‌ریزی است که ممکن است منجر به بوجود آمدن تعارضات در برنامه‌ها گردد. در این پژوهش تعارضا چکیده کامل
   برنامه‌ریزی یکی از وظایف اصلی مدیریت است که همواره مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران بوده است. زمانی که برنامه‌ریزی در مقیاس‌های کلان مورد توجه باشد پیچیدگی‌های خاصی متوجه فرایند برنامه‌ریزی است که ممکن است منجر به بوجود آمدن تعارضات در برنامه‌ها گردد. در این پژوهش تعارضات بین برنامه‌ای مورد توجه قرار گرفته و تعارضات مابین برنامه‌های ملی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بررسی شده است. منظور از برنامه‌های ملی برنامه‌هایی است که توسط سازمان‌های ملی تدوین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجا که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است که تمامی برنامه‌های ملی و سایر اسناد بالادستی باید در هماهنگی و سازگاری با آن تدوین گردند توجه به مسئله تعارض بین برنامه‌های ملی و الگو می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. مهمترین مسئله در رفع تعارض نگاه جامع برنامه‌ریزان به تمامی ابعاد برنامه‌ها است تا حتی‌المقدور تعارضی واقع نگردد اما در برنامه‌های ملی به دلیل پیچیدگی و وسعت برنامه‌ها وقوع تعارض اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش مدلی براساس تکنیک‌های برنامه‌ریزی چند معیاره برای شناسایی و کاهش تعارضات در برنامه‌های ملی پیشنهاد گردیده و مزایای استفاده از آن مورد بحث واقع شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارايه ابزار اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري در راستاي سند چشم انداز
   محمد  محمودی میمند علی  ربیعی محمدمهدی  پرهیزگار سیدجواد میرامینی
   مطابق سند چشم انداز"ایران کشوري است دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" "برخوردار از دانش پیشرفته،توانا درتولید علم وفناوری”است .روش مو چکیده کامل
   مطابق سند چشم انداز"ایران کشوري است دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم" "برخوردار از دانش پیشرفته،توانا درتولید علم وفناوری”است .روش مورد استفاده درپژوهش حاضر، روش تحليل محتوا ،تحلیل متمرکز بر معنا،گروه کانونی و مصاحبه مي باشد كه در چند مرحله انجام شده است. ابتدا شاخص هاي مختلف فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي ،سياسي ،علمي ،مالي، مجموعا 2100 شاخص شناسايي شد. پس از تجزيه وتحليل آنها ، تعداد 1178 شاخص صرفا علمی ؛ در 20 گروه مختلف استخراج و طبقه بندي گردید . ازبين اين شاخص ها براساس شیوه های تحلیلی متمرکز بر معنا تعداد 313 شاخص مرتبط با موضوع تحقيق مورد توجه قرار گرفت و در نهايت با روش گروه كانوني ازبين شاخص هاي موردنظر40شاخص مربوط به دانايي محوري شناسايي و براساس فراواني هريك اولويت بندي شد.براساس يافته هاي تحقيق شاخص ها در سه سطح انسان دانا ، سازمان دانا وجامعه دانا طبقه بندي گرديدند. به نظر مي رسد نتايج اين پژوهش مي تواند به عنوان ابزاري كه قدرت برازش داشته ،جهت اندازه گيري دانايي محوري در بخش علم وفناوري كشور در راستاي سند چشم انداز استفاده گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - ارائه مدل برنامه‌ريزی چند دوره¬ای برای طراحی شبکه صادرات عسل با در نظر گرفتن الزامات کیفی محصول
   عليرضا گريواني میرسامان  پیشوایی
   عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به س چکیده کامل
   عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به سایر کشورهای جهان با مشکلات فراوانی همراه است. همچنین کیفیت عسل نقش مهمی در تعیین قیمت فروش آن دارد. در این پژوهش، سعی شده است با توجه به این موضوع، شبکه صادرات عسل طراحی گردد. برای این منظور یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه شده است که در آن الگوی تقاضا در کشورهای واردکننده عسل براساس سطح کیفیت عسل در نظر گرفته شده است. به کارگیری این مدل در واقعیت موجب ساماندهی به وضعیت صادرات عسل ایران خواهد شد، چنان که بر اساس نتایج حل مدل، صادرات عسل به هر کشور براساس تقاضای آن کشور در سطح کیفیت خاصی صورت می-پذیرد که الزامات آن در فرآوری عسل باید مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - ارزیابی تامین کنندگان توسط یک مدل ابداعی تجمعی تحلیل پوششی داده ها
   رویا سلطانی سعید  یوسفی علی اصغر  توفیق
   امروزه انتخاب تامین کننده یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت می باشد. یکی از نکات مهم در انتخاب تامین کنندگان وجود معیارهای مختلف در این انتخاب می باشد که این انتخاب را دشوار می کند. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک هایی است که می تواند بر مبنای معیارهای مختلف به ارزیابی ت چکیده کامل
   امروزه انتخاب تامین کننده یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت می باشد. یکی از نکات مهم در انتخاب تامین کنندگان وجود معیارهای مختلف در این انتخاب می باشد که این انتخاب را دشوار می کند. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک هایی است که می تواند بر مبنای معیارهای مختلف به ارزیابی تامین کنندگان بپردازد. در این مقاله بر مبنای یک مدل ابداعی تجمعی تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی تامین کنندگان پرداخته می شود. مدل جدید توسعه داده شده در این مقاله دارای پنج ویژگی پایداری در مقابل تغییر واحد اندازه گیری، یکنواختی، پایداری در مقابل انتقال، وابستگی به مجموعه مرجع و عدم حساسیت مدل نسبت به مقادیر ورودی صفر است. عملکرد مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی برگرفته از یک شرکت سازنده در و پنجره های دوجداره بررسی شده و نتایج مدل پنج ویژگی در نظر گرفته شده را نشان می دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
   مجید  فیض پور امید بهبودی امیر  غفوریان شاگردی
   لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سع چکیده کامل
   لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک صادرات می باشد که حجم آن 243 نفر می باشد. تعداد نمونه ی برآورد شده براساس فرمول کوکران 108 نفر مشخص و جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ی، رهبری تحول آفرین: مک کول-کندی و اندرسون (2002)، یادگیری سازمانی: آراگون و همکاران(2007) و گارسیا مورالس(2004)، و عملکرد سازمانی: مورای و کوتابه (1999)، جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) و لیزرل (Lisrel) و با روش های همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیر گذار است. همچنین یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان
   سهیلا  داروئیان
   باتوجه به روند سريع تغييرات وتوسعه درعرصه هاي گوناگون صنعتي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي سازمانها نیازمند منابعی هستند تا بتواند بگونه ای هوشمند ودانش محور با این تغییرات مواجه شود؛در این میان عنصرکلیدی سازمانها سرمایه انسانی آنها قلمداد می گردند.انسانها به عنوان عناصری هوشم چکیده کامل
   باتوجه به روند سريع تغييرات وتوسعه درعرصه هاي گوناگون صنعتي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي سازمانها نیازمند منابعی هستند تا بتواند بگونه ای هوشمند ودانش محور با این تغییرات مواجه شود؛در این میان عنصرکلیدی سازمانها سرمایه انسانی آنها قلمداد می گردند.انسانها به عنوان عناصری هوشمند وارزشمند برای سازمان نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایرمنابع سازمانی هستند زیرا سازمانها ازانسانها شکل می گیرند.مدیریت سرمایه انسانی (جذب،استخدام،حفظ ونگهداری وبهبود کارکنان سازمان)یکی از ارکان اصلی مدیریت درسازمانها است وحسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی نیز یکی از مهم ترین ابزارهای کاربردی جهت سنجش وارزیابی پولی وغیرپولی منابع وسرمایه های انسانی سازمان به شمارمی رود.مدیران با استفاده از گزارشات استخراج شده ازاین طریق، با تحلیل اطلاعات مربوط به شرایط موجود و تعمل در آرمان ها و اهداف سازمان و آن چه که به عنوان منابع در دسترس دارند، می توانند برای رسیدن به شرایط مطلوب برنامه ریزی کنند و گام بردارند. بدیهی است ضعف سیستم حسابداری راهبردی(استراتژیک) سازمان ها بویژه بخش حسابداری مدیریت می تواند لطمه ای جبران نا پذیر به آن ها وارد آورد. برای تقویت بخش حسابداری مدیریت سرمایه انسانی سازمان می توان آن را با مدیریت راهبردی ترکیب نموده وبا یک رویکرد راهبردی ،وبا نگاه به تغییرات محیطی و چشم اندازی بلند مدت، این شاخص هارا با یکدیگر ادغام نماید ،که از این عمل حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی حاصل می شود.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تخصصی واژه استراتژی حسابداری وارائه چندین راه حل وترکیب حسابداری مدیریت ومدیریت راهبردی با یکدیگر به تعریفی جدیدتر ازترکیب این اصول پرداخته شود. دراین مقاله حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مناسب درحوزه حفظ ونگهداری و بهبودکارکنان درنظرگرفته شده است؛به این ترتیب که متغیرعملکرد کارکنان درحوزه مدیریت سرمایه انسانی ومتغیرهای ارزشیابی پولی وغیرپولی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای تحقیق براساس نظریات بیان شده؛انتخاب گردیده اند تا رابطه آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد.دراین مقاله بحث عملکرد سرمایه انسانی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی وارزشهای پولی وغیرپولی درحوزه حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی مورد نظرقرار دارد.تا سازمانها بتوانند ازاین طریق به برنامه ریزی استراتژیک سازمان رویکرد ونتایج،حسابداری سرمایه انسانی را نیز اضافه نمایند؛بدین تربیت سازمانها می توانند در تنظیم اهداف راهبردی سازمان،از حسابداری سرمایه انسانی استفاده نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
   رضا عبدلی بیدهندی حسین دهقان
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تأیید این روابط اقدام نمودیم. یک پرسشنامه 48 سؤالی تهیه گردید و در اختیار 270 تن از کارکنان و مدیران این شرکت قرار داده شد که تعداد 240 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. بازده نرخ پاسخ به پرسشنامه 88٪ بود. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 شاخص انتخاب گردید و سؤالات زاید حذف گردید. نتایج با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط بین فاکتورها بدست آمد و اولویت بندی تأثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین بر روی میزان سود آوری مشخص گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مربوط به هر کدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین و سودآوری استخراج گردید و با استفاده از ادبیات تحقیق شاخص های چابکی زنجیره تأمین در 4 عامل سرعت، پاسخگوئی، شایستگی و انعطاف پذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامل قرار داده شد و بر اساس آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر 4 عامل با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و در بین آنها عامل انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری و عامل سرعت کمترین تأثیر را بر روی سودآوری دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
   احمد  کریم پور کلو محمد رضا آراستی محمدرضا اکبری جوکار
   علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکن چکیده کامل
   علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکنولوژی نامیده می شود. امروزه طراحی و تکوین محصول، فرآیند و تامین تکنولوژی های آنها، بصورت یکپارچه و از طریق طراحی زنجیره تامین تکنولوژی صورت می پذیرد. در این زنجیره تامین، تکنولوژی ها، بصورت یکپارچه و سلسله مراتبی از منابع متعدد عرضه تکنولوژی شناسایی و تامین می گردند. هدف مقاله توسعه مدلی برای یکپارچه سازی تکنولوژی ها با منابع تامین آنها در یک بنگاه مادر، به منظور طراحی زنجیره تامین تکنولوژی مهندسی شده می باشد. در این مقاله، معماری محصول بعنوان یک بستر و ابزاری یکپارچه کننده برای طرحریزی گروههای تکنولوژی و طراحی زنجیره تامین استفاده شده است. داده های تحقیق با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی با کارشناسان بنگاههای خودروساز ایرانی و تامین کنندگان آنها جمع آوری و از طریق روش های متن کاوی و تم کاوی مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از روش تم كاوي، مدل مورد نظر طراحی و اعتبار آن با اجرای گروههای کانونی متعدد تصدیق، و در یک مطالعه موردی توصیفی صحه گذاری شده است. این مقاله مدعی است که بینش جدیدی برای طراحی و مهندسی زنجیره تامین تکنولوژی در سطح یک بنگاه مادر ارائه می نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی
   سید محمود زنجیرچی حمیدرضا شکری زاده نگار جلیلیان
   در سال های اخیر، تمرکز بسیاری از سازمان ها، به رسیدن بر عملکرد برتر، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است و مدیران در تلاش اند، سازمان را در راستای ارتقاء عملکرد خود، یاری دهند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا با عنایت به نقش سیستم اطلاعات در اثربخشی عملکرد را چکیده کامل
   در سال های اخیر، تمرکز بسیاری از سازمان ها، به رسیدن بر عملکرد برتر، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است و مدیران در تلاش اند، سازمان را در راستای ارتقاء عملکرد خود، یاری دهند. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر ابتدا با عنایت به نقش سیستم اطلاعات در اثربخشی عملکرد راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین و نیز با توجه به نقش راهبرد‌های زنجیره‌ی تأمین در بهبود عملکرد زنجیره و به تبع آن عملکرد سازمان، مدل مفهومی طراحی شد. داده های مورد نیاز جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه ی استاندارد جمع اوری شد که روایی محتوایی آن براساس نظر خبرگان و پایایی آن نیز با محاسبه ی شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ی مذکور بین 135 تن از مدیران صنعت کاشی و سرامیک استان یزد توزیع شد و داده های حاصل از آن با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.2، تحلیل گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که سطح معنی داری بین تمام متغیر بزرگتر از مقدار (96/1) است و نشان دهندة این است که ارتباط میان آنها در سطح اطمینان (95%) معنی دار است. همچنین ضریب مسیر مابین آنها میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته را نشان می دهد. در نتیجه تمام فرضیات پژوهش تایید شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - نقش فرهنگ سازمان بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز در صنعت ریخته‌گری
   غلامرضا  هاشم زاده
   هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فرهنگ سازمانی بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده‌های کارشناسان، رؤسا و مدیران صنعت ریخته‌گری کشور ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔ چکیده کامل
   هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فرهنگ سازمانی بر تمایل مدیران به پذیرش فناوری تولید سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده‌های کارشناسان، رؤسا و مدیران صنعت ریخته‌گری کشور ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮ اﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد90 نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق معادلات ساختاری انجام که با توجه به غیر نرمال بودن داده‌ها در آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون‌های ناپارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید. در بررسی داده‌ها پایایی مرکب، سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل، همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه مورد تأیید قرار گرفت که مثبت بودن مقادیر در شاخص CV Com نشان‌دهنده کیفیت مناسب مدل بوده و درنهایت شاخص GOF در این مدل عدد 0.723 به دست آمد. با توجه به سه مقدار 0.1 ، 0.25 و 0.36 که به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص GOF معرفی‌شده است مقدار 0.723 نشان‌دهنده مطلوبیت کلی و برازش خوب مدل می باشد و در یک پیوستار ضعیف تا قوی، در سمت قوی قرارگرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش مؤلفه فرهنگ سازمانی بر پذیرش فناوری تولید سبز تأثیر مستقیم دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - تأثیر چابکی تولید بر بهبود بهره‌وری سازمانی
   غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی
   امروزه افزايش بي ثباتي و آشفتگي ها محيط هاي سازماني باعث شده که سازمان ها برای پاسخگويي به نیازهای مشتریان در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، به سطحی از چابکی در تولید دست یابند؛ زیرا آن عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌ها تلقی می شود. درصورتی‌که شرکت های تولیدی توجه چندانی به این چکیده کامل
   امروزه افزايش بي ثباتي و آشفتگي ها محيط هاي سازماني باعث شده که سازمان ها برای پاسخگويي به نیازهای مشتریان در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، به سطحی از چابکی در تولید دست یابند؛ زیرا آن عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌ها تلقی می شود. درصورتی‌که شرکت های تولیدی توجه چندانی به این مسائل ندارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تولید چابک برافزایش بهره وری سازمان می باشد. بدین منظور تعدادی از کارکنان شرکت سیم و کابل مغان به‌عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. پژوهش مذکور از نوع کاربردی با رویکرد پیمایشی می‌باشد که به‌صورت مقطعی بر روی نمونه 134 نفری از مديران ،كارشناسان و کارکنان مطلع از موضوع موردمطالعه از شرکت مذکور که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند، انجام پذیرفت. پس از شناسایی شاخص های مربوط به بهره‌وری و تولید چابک پرسشنامه طراحی گردید که روایی آن توسط اساتید و جمعی از خبرگان کارخانه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.90 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین متغیرها به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS20 و SmartPLS2 صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که بالا بودن سطح تولید چابک تأثیر بسزایی برافزایش بهره وری در شرکت مذکور دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) با استفاده از تکنیک یکپارچه‌سازی دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (F.D.ANP)
   کاظم  نصیری کاشانی فضل‌الله جمالو لیلا کیانی
   تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين ب چکیده کامل
   تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت‌ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنيايي پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، كارآفريني سازمانی قابليتي است كه به عنوان پديده‌اي نوين در اقتصاد، مي‌تواند نظام‌هاي امروزي را در اين برهه حساس، نجات داده و نقش موثرتری در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا نماید. امروزه مدل‌های تعالی سازمانی نیز از نقش موثری در اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانی برخوردارند و بهبود عملکرد را به ارمغان می‌آورند. این مدل‌ها با ارایه معیارهای ارزیابي در دو بخش توانمندسازها و نتایج، خطوط راهنمایي برای سازمان‌ها ایجاد نموده اند تا آنها بتوانند پیشرفت و عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالي سازماني اندازه‌گیری نمایند. پس با اتکا بر توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی EFQM می‌توان زیرساخت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارآفرینی سازمانی را ایجاد نمود. لذا پس از شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی کارآفرینی سازمانی، این ویژگی‌ها با توجه به ماهیت‌شان در 4 معیار اصلی "رهبری"، "خط مشی و استراتژی"، "کارکنان" و "شراکت‌ها، منابع و فرآیندها" که همگی از ارکان توانمندساز مدل EFQM است، دسته‌بندی می‌شوند. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی است که روابط بسیار کیفی میان عناصر کارآفرینی را عملیاتی می‌سازد. جهت تعیین روابط علی و معلولی و ضرایب وزنی اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از رویکرد یکپارچه‌سازی دیمتل‌فازی و مدل‌سازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح معیارهای اصلی، "رهبری" دارای بیشترین شدت اثرگذاری و معیار "کارکنان" دارای بیشترین ضریب وزنی اهمیت نسبی است. همچنین در بخش زیرمعیارها "حمایت مدیریت ارشد" از لحاظ ضریب وزنی اهمیت نسبی و شدت اثرگذاری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامع است که قابلیت بکارگیری در سازمان‌های مختلف را دارد. این مدل در سازمان توسعه برق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني
   عليرضا خجسته پور محمدرضا پورابراهيمي سيد اكبر نيلي پور طباطبائي
   يكي از دغدغه ‌‌هاي شركت هاي خودروساز براي پر كردن فاصله ميان وضعيت فعلي و جهاني شدن، نيازبه مديراني است كه داراي مهارت هاي دقيق مديريتي بوده و در جهت آن آموزش هاي علمي و عملي ببينند. امروزه خودروسازي نيز از اجزاي مهم و لاينفك صنعت جهاني است و توليد بيش از 50 ميليون خودر چکیده کامل
   يكي از دغدغه ‌‌هاي شركت هاي خودروساز براي پر كردن فاصله ميان وضعيت فعلي و جهاني شدن، نيازبه مديراني است كه داراي مهارت هاي دقيق مديريتي بوده و در جهت آن آموزش هاي علمي و عملي ببينند. امروزه خودروسازي نيز از اجزاي مهم و لاينفك صنعت جهاني است و توليد بيش از 50 ميليون خودرو در سال نشان دهنده اهميّت و جايگاه ويژه اين صنعت مي باشد. لذا در اين پژوهش مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني تدوين و علاوه بر رتبه بندي مهارت هاي مديريتي، ويژگي هاي هر مهارت نيز احصاء و رتبه بندي گرديد. در اين تحقيق براي تدوين ادبيّات موضوع با استفاده از منابع کتابخانه اي و فيش برداري به جمع آوري اطلاعات درخصوص ويژگي هاي مديرجهاني و مهارت هاي مديريتي پرداخته شده است و سپس براساس نظر خبرگان و با استفاده از تكنيك دلفي ويژگي هاي مديرجهاني و مهارت هاي مديريتي مديران براي قرارگرفتن در كلاس جهاني مشخص و دسته بندي گرديدند و با استفاده از آزمون كاپا صحت دسته بندي اين ويژگي ها مورد بررسي قرارگرفت. پس از آن با طرّاحي پرسشنامه ساختاريافته و توزيع آن ميان 470 نفر از مديران صنعت خودروسازي در ايران به بررسي و آزمون مدل پرداخته شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس و آزمون هاي آمار توصيفي، کولموگروف- اسميرنوف و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. همچنين برازندگي مدل براساس روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد پايش قرارگرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران
   اسماعیل مزروعی نصرابادی عباس شول
   یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی چکیده کامل
   یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی ارائه شده اند. در این میان نقش عملکرد زنجیره تامین و ارتباط آن با پایداری دارای ابهام می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر توانمندسازهای زنجیره تامین بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول خبرگان و در مرحله بعدی شرکتهای زنجیره تامین فرش ماشینی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که عملکرد زنجیره‌تأمین در رابطه توانمدسازها و پایداری زنجیره‌تأمین صنعت فرش ماشینی ایران، نقش میانجی‌گری دارد. با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، در توانمندسازها، از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، نحوه تعامل در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الویت ابعاد پایداری و ابعاد عملکرد زنجیره تامین یکسان می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند
   سید محمد حسن حسینی زهرا عامری
   با توجه به اهميت مشتری و رضایت مشتری در موفقیت سازمان ها و نقش شیوه های بازاریابی در افزايش رضایت مشتری، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر رضایت مشتری بپردازد و در این رابطه اثر بازاریابی رابطه مند به عنوان متغیر میانجی مور چکیده کامل
   با توجه به اهميت مشتری و رضایت مشتری در موفقیت سازمان ها و نقش شیوه های بازاریابی در افزايش رضایت مشتری، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر رضایت مشتری بپردازد و در این رابطه اثر بازاریابی رابطه مند به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، خدمات بانکداری بوده و جهت جمع آوری داده ها از نظرات خبرگان بانک ملی ایران استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد گرایش به پذیرش تغییر سازمانی، بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری استفاده شده است. روايي پرسشنامه ها براساس روايي محتوايي و پايايي آن ها براساس شاخص آلفاي كرونباخ به ترتيب با مقدار 887/0، 898/0، 833/0 محاسبه گردید. این پژوهش به دنبال تعیین روابط علی و میزان اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر اﺳﺖ. نتايج حاصل نشان مي دهد كه گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری تأثيرگذار بوده و بازاریابی رابطه مند نيز بر رضایت مشتری تأثير مثبت و معناداري دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - تصميم گیری چند معیاره تركيبي پویا با روش ویكور فازی نوع دوم برای تصمیم گیری در صنعت تولید كاغذ
   میثم جعفری اسکندری رامین صادقیان فتانه یاراحمدی مصطفی  یوسفی طزرجان
   صنعت کاغذ گردش مالی زیادی دارد و تصمیم گیری مناسب برای توسعه آن سودآوری بالایی را بوجود خواهد آورد. در این تحقیق تمرکز بر صنعت کاغذ و ارائه دهندگان این خدمت می باشد و به دنبال اولویت بندی تصمیمات بر اساس ادغام مدل فازی نوع دوم و تصمیم گیری چند شاخصه ی ترکیبی پویا به روش چکیده کامل
   صنعت کاغذ گردش مالی زیادی دارد و تصمیم گیری مناسب برای توسعه آن سودآوری بالایی را بوجود خواهد آورد. در این تحقیق تمرکز بر صنعت کاغذ و ارائه دهندگان این خدمت می باشد و به دنبال اولویت بندی تصمیمات بر اساس ادغام مدل فازی نوع دوم و تصمیم گیری چند شاخصه ی ترکیبی پویا به روش ویکور در صنعت کاغذ هستیم. در این راستا، نخست 5 تصمیم مهم توسط خبرگان صنعت کاغذ شناسایی شده است که شامل 1-تلاش برای ورود تکنولوژی و ماشین آلات جدید، 2-سرمایه گذاری روی محصولات جدید و تنوع بخشی به محصولات ،3- آموزش کارکنان و مدیران ،4- برنامه ریزی فنی تولید، انبارش و مدیریت کارکنان و 5- قیمت گذاری مناسب و تبلیغات برای جذب مشتریان داخلی و خارجی جدید می باشد. همچنین 6 معیار برای ارزیابی این تصمیمات ارائه شده است. در راستای ارزیابی تصمیمات از رویکرد ویکور فازی نوع دوم استفاده شده و پس از طی گام های تحقیق، تصمیمات 1 و 2 حائز بالاترین اولویت شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
   میرزاحسن  حسینی علی اکبر  جوکار زین العابدین  رحمانی الهام  کشاورز
   با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت ش چکیده کامل
   با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت شناسایی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر ،اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش های FuzzyTOPSIS , FAHP ، ,vikor ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت ،برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین ،بردا و کپ لند است ،استفاده شد . با توجه به ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از روش FAHP به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را داردو سپس مزیت رقابتی ، حفظ مشتری ، ارزش بازار شرکت ،ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند و همچنین با توجه به هدف ارتقاء عملکرد شرکت ،کارآفرینی سازرمانی نسبت به سرمایه فکری در بهبود عملکرد شرکت رتبه بالاتری را دارا می باشد .با توجه به اینکه تکنیک های مختلف ،رتبه های متفاوتی برای سرمایه فکری و زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری ارائه داده اند ،برای رسیدن به یک اجماع در رتبه بندی از روش ادغام استفاده شدکه براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب اهمیت عبارتند از : سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از : توانایی رهبری، شایستگی کارکنان،تجربه کارکنان ، خلاقیت کارکنان ، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی،قابلیت بازاریابی ، پایگاه اطلاعات ، سیستم های مدیریت، استفاده از دانش ، ارزش های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت،ارزش برند، بینش ورسالت ، ارتباط با تامین کنندگان ورقبا،اندازه سازمان ،فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمانهای دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت،تناسب مشتری ، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.همچنین براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد کارآفرینی سازمانی که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب عبارتند از : عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری و همچنین با توجه به زیر معیارهای عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری مهم ترین عوامل به ترتیب عبارتند از : ساختار سازمان کارآفرین ، استراتژی سازمان کارآفرین، سیستم پاداش،عوامل سیاسی / دولت ،تصمیم گیری وکنترل ،زیر ساخت ها ،فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیریت، ارتباطات ،سیستم مالی ،دسترسی به منابع ، فناوری ،سیستم ارزیابی عملکرد ، عدم اطمینان / تغییرات ،توانمند سازی کارکنان ،سیستم اطلاعاتی، پیچیدگی ،سیستم تحقیق وتوسعه، خطر پذیری ،بازار ، ویژگی های کارکنان ،روحیه گروهی ،ویژگی های مدیران ،آینده نگری ،خود کارآمدی،خلاقیت ونوآوری، تجربه های پیشین و سبک رهبری سازمان های کارآفرین پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران)
   عبدالرضا کریمی مرضيه مظفري رامبد  باران دوست
   در این مقاله که هدف آن شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وري تیم های کاری بیمارستانی می باشد، عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بيمارستاني از طریق بررسی ادبیات موضوعی و با استفاده از نظر كارشناسان شناسايي گرديد كه پس از غربالگري به تعداد 34 عامل مهم تقليل يافتند و د چکیده کامل
   در این مقاله که هدف آن شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وري تیم های کاری بیمارستانی می باشد، عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بيمارستاني از طریق بررسی ادبیات موضوعی و با استفاده از نظر كارشناسان شناسايي گرديد كه پس از غربالگري به تعداد 34 عامل مهم تقليل يافتند و در قالب 9 دسته طبقه بندي گرديدند. روابط داخلي اين عوامل بر اساس پرسشنامه ماتريس همبستگي مورد سنجش قرار گرفت و سپس شاخص ها با استفاده از رويكرد جديد تلفيقي بر پايه تجزيه و تحليل شبكه اي (ANP) و روش برداري بهترین-بدترین (BWM) رتبه بندی گردید. شایان ذکر است روش جديد پيشنهادي در این مقاله توانست تعداد مقايسات زوجي در تكنيك ANP را به طور قابل توجهي كاهش دهد. سپس در مطالعه موردی بیمارستان سجاد تهران، 12 تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) انتخاب و مدل پيشنهادي جهت کاووش و بررسی عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بیمارستانی مورد اجرا قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می دهد، در میان 34 عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد سالیانه کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران موثر ترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثر ترین عوامل در سنجش بهره وری تیم های کاری بیمارستانی می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان
   محمد علی  شریعت سلیمان  ایرانزاده علیرضا بافنده زنده
   کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، وخیم‌تر شدن آلودگی زیست‌محیطی، ناسازگاری فعالیت‌های عصر صنعتی ازلحاظ اکولوژیکی با محیط و کاهش کیفیت عمر انسان‌ها به‌واسطه افزایش صنعتی شدن جهانی، حوزه تولید را تحت‌فشار شدیدی جهت مقابله با مشکلات و حفظ رقابت‌پذیری خود قرار داده است. در چکیده کامل
   کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، وخیم‌تر شدن آلودگی زیست‌محیطی، ناسازگاری فعالیت‌های عصر صنعتی ازلحاظ اکولوژیکی با محیط و کاهش کیفیت عمر انسان‌ها به‌واسطه افزایش صنعتی شدن جهانی، حوزه تولید را تحت‌فشار شدیدی جهت مقابله با مشکلات و حفظ رقابت‌پذیری خود قرار داده است. در این راستا موضوع پایداری و بخصوص در حوزه تولید، حرکت در جهت تولید پایدار به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های پیش روی کشورهای صنعتی در مسیر توسعه پایدار از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است. پایداری، یک نیاز مهم و روزافزون برای فعالیت‌های بشری است و ایجاد پیشرفت پایدار یک هدف کلیدی در پیشرفت بشری است. پیشرفت پایدار، منظری است که موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به‌طورکلی و هم‌زمان در فرآیند پیشرفت نشانه می‌گیرد. مفهوم تولید پایدار نیز که ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم توسعه پایدار داشته، شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده محصولات یا ارائه‌دهنده خدمات را مورد هدف قرار داده است. این مقاله بر پایداری کسب‌وکارهای تولیدی تمرکز داشته و سعی دارد تا ضمن شناسایی سازه‌های تولید پایدار، به ارزیابی و طبقه‌بندی برنامه‌های مؤثرتر در این حوزه بپردازد. در این راستا، شناسایی ابعاد و سازه‌های توليد پايدار با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه‌بر فن شبكه خزانه و از ديدگاه مديران 33 شرکت‌ توليدي صنعتي موفق با حداقل فعاليت پيوسته 5 ساله و پایدار در سطح استان سمنان انجام و نسبت به ايجاد 33 شبكه خزانه شخصي منفرد و درمجموع 175 سازه شخصي اوليه توليد پايدار اقدام شد، كه درنهایت با واكاوي و تحليل اين سازه‌ها، شبكه جمعي توليد پايدار مشتمل بر 87 سازه ثانويه ترسيم و سپس در مرحله بعد، با استفاده از روش آماری تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی PCA سازه‌های اصلی که نقش مهم‌تری در تحقق تولید پایدار دارند به دو مؤلفه تقسیم و اجزای آن‌ها، مشخص گردیدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی
   عطیه یوسفی میرسامان  پیشوایی
   تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالا چکیده کامل
   تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق پیش‌رو، توسعه مدلی MILP با تمرکز همزمان بر جریان مالی و فیزیکی در زنجیره تأمینی جهانی می‌باشد. نوآوری اصلی این پژوهش، بهینه‌سازی یکپارچه جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره‌ تأمین جهانی می باشد که تا‌‌کنون در ادبیات جریان مالی بدان پرداخته نشده است. در این تحقیق به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای مالی و سود کلی زنجیره پرداخته شده است. به منظور نمایش کارایی مدل از یک مسئله نمونه و داده‌های تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز به میزان 0.1 واحد، باعث افزایش حدودا 6 درصدی سود می شود. همچنین نوسانات نرخ ارز، تغییرات قابل توجهی در فاکتورهای مالی ایجاد می کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی: مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
   مجتبی فرخی علی  نصر اصفهانی علی صفری
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 ن چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با نقش میانجی، مسئولیت اجتماعی می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شیوۀ گردآوري اطلاعات، توصیفي همبستگي و به طور مشخص مبتني بر روش شناسي الگويابي معادلات ساختاري است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کارکنان بخش ستادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت منابع انسانی سبز و دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی گالبریت (2010) و پرسشنامه مشروعیت دامین و همکاران(2013) استفاده گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(49/0)، مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی با ضریب مسیر(69/0) و همچنین مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(78/0) تاثیر دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی به عنوان میانجی در تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مشروعیت اجتماعی با ضریب مسیر(53/0) تاثیر گذار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري
   زهرا  صادقی آرانی علی محقر
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز م چکیده کامل
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز متحمل شود. بر اين اساس امروزه، روش‌هاي متعددي براي تحليل داده‌هاي اين شرکت‌ها وجود دارد. يکي از روش‌هايي که از ميان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندي اين شرکت‌ها مي‌پردازد روش خوشه‌بندي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تفکيک شرکت‌هاي موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندي K-means و حل اين مسأله با کمک الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که حل اين مسأله‌ به روش‌ فراابتکاري در مقايسه با روش‌هاي معمول، کاراتر بوده و به بهينه‌ي سراسري منجر شده است. همچنين اين نتايج با نتايج حاصل از تفکيک شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران با روش تعيين ورشکستگي آلتمن مقايسه شده و توسط اين روش نيز تأييد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد
   یونس نظری مجید رمضان محمد ابراهیم  سنجقی مسیح ابراهیمی
   سازمان های دولتی ایران، براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نیازمند توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی هستند . این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت . از طرفی برند کارفرما، یک راهبرد بلندمدت، برای جذب، نگهداشت و ت چکیده کامل
   سازمان های دولتی ایران، براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نیازمند توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی هستند . این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت . از طرفی برند کارفرما، یک راهبرد بلندمدت، برای جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی است که می تواند از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی باشد. . هم چنین تحقیقات نشان داده است که یکی از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت استعداد می باشد. بدین منظور، این پژوهش ، ضمن بررسی تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، به ارزیابی نقش میانجی مدیریت استعداد در تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، پرداخته است. اجرایی شدن دستاوردهای این پژوهش، موجبات افزایش بهره وری نیروی انسانی را در سازمان مذکور فراهم می آورد. جامعه آماری این پژوهش محققین یک سازمان دفاعی(کسانی که در دفاتر طراحی کار می کنند) می باشد . این مطالعه در نمونه ای 45 نفری از محققین صورت پذیرفته است. نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش مدل-سازی معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، برندکارفرما و مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار هستند و هم چنین، برندکارفرما بر مدیریت استعداد تاثیرگذار می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی در صنعت خودرو)
   فرناز  برزین پور ناصر غقوری هادی صاحبی
   در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویک چکیده کامل
   در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویکرد پایداری هستند. مسأله اساسی این است که اجرای این رویکرد به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده و در این راه موانع متعددی وجود دارد. بر این اساس، جهت رفع آن‌ها نیاز به شناسایی و آگاهی از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه است. هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودرو است. تحقیق حاضر، رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری را جهت ایجاد مدلی ساختاری از عوامل کلیدی موفقیت، ارائه می‌دهد. پس از مرور ادبیات موضوع، تعداد 16 عامل کلیدی موفقیت بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان تأیید نهایی گردیده‌اند. در میان این عوامل، در نتایج نهایی عامل«حمایت، تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد» به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین و عامل«آگاهی از مزیت‌های رقابتی» به عنوان وابسته‌ترین عامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار شناخته شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین
   توکل محرمی علیرضا ایرج پور
   در این تحقیق به دنبال " بررسی تاثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تامین " در شرکت خودرو سازی ایران ( ایران خودرو ) می باشیم. در مراحل اوليه، ادبيات نظري و مطالعات و تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و بخش ادبيات ت چکیده کامل
   در این تحقیق به دنبال " بررسی تاثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تامین " در شرکت خودرو سازی ایران ( ایران خودرو ) می باشیم. در مراحل اوليه، ادبيات نظري و مطالعات و تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و بخش ادبيات تحقيق با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده، نگاشته شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنایع خودرو سازی ( ایران خودرو ) می باشد. در مجموع تعداد جامعه آماری این تحقیق به طور تقریبی در حدود 1400 تا 1500 مدیران و کارکنان شرکت را در بر می گیرد. در این تحقیق، با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسای و مورگان ارائه شده است، حجم نمونه در تحقيق حاضر 300 نفر می باشد. همچنین نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی داخلی بر یکپارچه سازی خارجی تاثیر معناداری دارد و نیز یکپارچه سازی خارجی بر عملکرد رقابتی تاثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان
   محمدمهدی بیگدلی مهدی  حمزه پور
   امروزه جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی بسیار افزایش یافته است. با توجه به اهمیت بالای توانایی، تخصص و مهارت‌های انسانی در این شرکت‌ها، توجه به ویژگی‌های ذهنی، احساسی در تعامل ایجادشده با شرکت، مقدمه لازم جهت تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌ چکیده کامل
   امروزه جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی بسیار افزایش یافته است. با توجه به اهمیت بالای توانایی، تخصص و مهارت‌های انسانی در این شرکت‌ها، توجه به ویژگی‌های ذهنی، احساسی در تعامل ایجادشده با شرکت، مقدمه لازم جهت تحقق اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان است. هرچه سطح وابستگی کسب و کار شرکت به کارکنان دانشی بیشتر باشد، مفهوم مدیریت عملکرد پررنگ‌تر خواهد بود. این در حالی است که تاکنون، در حوزه عملکرد کارکنان دانشی، به ارزیابی عملکرد این دسته از کارکنان پرداخته است. از خصوصیات غالب نظام‌های ارزیابی عملکرد می‌توان نگاه مچگیرانه، پسینی، از بالا به پایین بودن و سطح پایین یکپارچگی و اثربخشی کل سیستم را برشمرد. پژوهش انجام‌شده از دو مرحله تشکیل شده است. با مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پیشینه پژوهش یک فرآیند مدل هشت مرحله‌ای مدیریت عملکرد استخراج شد. در گام اول پژوهش پس از مصاحبه با 16 نفر از کارشناسان و خبرگان، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، ابعاد (مراحل) فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. در گام دوم پژوهش، با استفاده از رویکرد مدل‌یابی ساختاری – تفسیری (ISM) و بهره گیری ازنظر خبرگان به طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی استان گیلان با رویکردBSC و به روش ANP
   مهناز  همتی نوعدوست گیلانی
   بيمارستان ها براي توسعه و رقابت ،به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا كارايي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و نيروي انساني خودرا بسنجند. اين پژوهش با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملكرد براي بيمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزيابي متوازن و روش تحلیل شبکه ای انج چکیده کامل
   بيمارستان ها براي توسعه و رقابت ،به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا كارايي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و نيروي انساني خودرا بسنجند. اين پژوهش با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملكرد براي بيمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزيابي متوازن و روش تحلیل شبکه ای انجام شد.در این تحقیق که از نوع استنباطی و از حیث هدف کاربردی است، جامعه آماری شامل هفت بیمارستان خصوصی استان گیلان و روش نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابتدا لیستی از شاخص های عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تحت تکنیک دلفی، 16 شاخص در چهار بُعد کارت امتیازی به عنوان سنجه ای مناسب در ورود به پرسشنامه مقایسات زوجی محرز گردید. سپس توسط نرم افزار سوپر دسیژن، داده هایی که توسط 4 خبره تصمیم گیری بدست آمد، در قالب سه ماتریس موزون، ناموزون و محدود شده محاسبه شد و وزن هر شاخص و منظر با نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 بدست آمد.براساس تحقیق، شاخص های افزایش درآمد l4)) و افزایش رضایت کارکنان (l7) همواره از موثرترین شاخص ها در تمام بیمارستان ها محسوب می شوند و همانطور که انتظار می رفت، افزایش درآمد زایی به جهت عدم وابستگی به بودجه دولتی و همچنین تلاش برای نگهداشت نیروی انسانی که بتواند با کیفیت کاری باعث جذب مشتریان به بیمارستان متبوع گردد، می تواند از جمله اهداف استراتژیک اکثر بیمارستان های خصوصی شود. این تحقیق یک رویکرد ترکیبی(ANP-BSC) را بمنظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان های غیردولتی پیشنهاد می کند و می تواند کیفیت تصمیم گیری برای مدیران و یافتن نقاط ضعف عملکردی و در نهایت افزايش رضايت بيماران و جامعه را به دنبال داشته باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی)
   سمیه محرابی گوروان ابراهیم محمودزاده علیرضا بوشهری مجید رمضان
   سازمان های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت ن چکیده کامل
   سازمان های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت نوآوری محصول و فرایند، قابلیت فناورانه و دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. در راستای بومی سازی متغیرهای ادبیات موضوع با سازمان های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران، از روش گروه کانونی استفاده و داده های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان دفاعی حوزه الکترونیک (به عنوان یک صنعت مبتنی بر فناوری برتر) جمع آوری شد. تحلیل داده های حاصل با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی نشان داد که قابلیت های: نوآوری محصول، نوآوری فرایند، دوسوتوانی و فناورانه، عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. یافته های تحقیق، مدیران صنعت الکترونیک دفاعی را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند و ارتقای قابلیت فناورانه و قابلیت دوسوتوانی هدایت می نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - توسعه مدلي يکپارچه براي مسئله چندمحصولي توليد-مسيريابي-موجودي در زنجيره تأمين سبز دوسطحي
   عادل اعظمی علی پاپی میرسامان  پیشوایی
   تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حا چکیده کامل
   تصميم گيري شرکت هاي توليدي پيرامون ميزان توليد و موجودي به عنوان يک مسئله برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي است. تصميم گيري براي انتقال محصولات بصورت مسئله حمل ونقل و مسيريابي بيان مي شود. از ادغام سه مسئله مذکور، مسئله يکپارچه برنامه ريزي توليد-موجودي-مسيريابي (PIRP) حاصل مي شود که جزء مسائل مهمِ زنجيره تأمين است. شرکت هايي که بتوانند PIRP خود را بهتر حل نمايند؛ مي توانند هزينه نهايي محصولات خود را کاهش داده و مزيت رقابتي بيشتري نسبت به رقيب کسب کنند. بنابر سختگيري هاي کنوني، شرکت ها موظفند علاوه بر بعد اقتصادي فعاليت هايشان، ملاحظات زيستمحيطي را نيز در تمام فرايندهاي توليد تا عرضه رعايت کنند. لذا، برنامه ريزي مناسب حمل ونقل مي تواند همزمان با جلوگيري از افزايش بيش ازحد هزينه ها، آلودگي هاي زيستمحيطي را نيز کاهش دهد. بنابراين، مي توان مسئله کاهش آلودگي هاي زيستمحيطي را با PIRP ادغام و مسئله PIRP سبز (GPIRP) را توسعه داد که بطور همزمان دوبعد اقتصادي و اجتماعي توليد و عرضه را لحاظ مي کند. در اين پژوهش، اين مسئله پيچيده بصورت يکپارچه به کمک رويکرد MILP، مدل سازي شده است. به منظور نشان دادن کاربردپذيري مدل توسعه داده شده و نيز عملي بودن لحاظ جنبه زيستمحيطي، يک مطالعه موردي روي شرکت توليدي قند و تصفيه شکر اهواز انجام شده است. در نهايت، چند نتايج مديريتي از نتايج محاسباتي گرفته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - ارزیابی اثربخشی و رتبه‌بندی تغییرات مهندسی برای بهبود شاخص زیست‌پذیری سامانه‌های پیچیده مهندسی
   مالک طهوری جعفر قیدرخلجانی محمدحسین کریمی گوارشکی
   زیست‌پذیری یکی از الزامات غیر کارکردی کلیدی در ادبیات سامانه‌های پیچیده مهندسی بوده که به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان توانمندی سیستم در مواجهه با شرایط عدم قطعیت مورداستفاده قرار می‌گیرد. در هنگام توسعه یک محصول یا سیستم پیچیده ذینفعان آن خواهان افزایش شاخص زیست‌پذیری سی چکیده کامل
   زیست‌پذیری یکی از الزامات غیر کارکردی کلیدی در ادبیات سامانه‌های پیچیده مهندسی بوده که به‌منظور ارزیابی و سنجش میزان توانمندی سیستم در مواجهه با شرایط عدم قطعیت مورداستفاده قرار می‌گیرد. در هنگام توسعه یک محصول یا سیستم پیچیده ذینفعان آن خواهان افزایش شاخص زیست‌پذیری سیستم می‌باشند. مهندسان و طراحان سیستم نیز به‌منظور پاسخ به این خواسته، تغییرات مهندسی متعددی را به‌منظور افزایش شاخص زیست‌پذیری پیشنهاد می‌نمایند. اما مسئله اصلی در فرآیند مدیریت این تغییرات مهندسی به‌ویژه تغییرات در سامانه‌های پیچیده، فقدان روشی مدون به‌منظور ارزیابی اثربخشی تغییرات مهندسی در بهبود شاخص زیست‌پذیری دستگاه‌ها می‌باشد. بنابراین وجود روشی به‌منظور ارزیابی اثربخشی و اولویت‌بندی سبدهای مختلف از تغییرات مهندسی جهت اعمال در طراحی سامانه‌های پیچیده مهندسی با هدف افزایش شاخص زیست‌پذیری، امری ضروری به نظر می‌رسد. به‌منظور رفع این شکاف مطالعاتی، در این تحقیق با به‌کارگیری شبیه‌سازی مونت‌کارلو و روش الکتر-3 یک مدل فرآیندی به‌منظور تعیین اثربخشی تغییرات مهندسی با رویکرد افزایش شاخص زیست‌پذیری از دیدگاه فنی و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از شاخص‌های مختلفی همچون هزینه، زمان و ریسک اجرا ارائه شده است. کاربردی بودن مدل ارائه شده نیز با به‌کارگیری داده‌های مربوط به یک سامانه پیچیده فضایی نشان داده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب
   مرجان اعتمادی میر علی  سید نقوی جهانیار بامداد صوفی مهدی  حمزه پور
   رهبری یکی از پیچیده ترین، ناشناخته ترین و یکی از مؤثرترین سازه های مفهومی در اداره سازمان های مدرن است. نقش رهبری در کارآمدی سازمان را در تفاوت های ریشه ای شیوه های رهبری سازمان ها باید دانست. رهبری ناب به عنوان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی در سالهای اخیر مور چکیده کامل
   رهبری یکی از پیچیده ترین، ناشناخته ترین و یکی از مؤثرترین سازه های مفهومی در اداره سازمان های مدرن است. نقش رهبری در کارآمدی سازمان را در تفاوت های ریشه ای شیوه های رهبری سازمان ها باید دانست. رهبری ناب به عنوان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف توسعه مبانی نظری، طراحی مدل مفهومی رهبری ناب و ارائه و تحلیل مدلی ساختاری -تفسیری از ارتباطات، قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای واکتساب مدل ذهنی خبرگان مرتبط با موضوع رهبری انجام شده است. به همین منظور در نهایت 8 متغیر کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت، سپس پرسشنامه ی ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این متغیرها طراحی گردید؛ نتایج حاصل از پرسشنامه مذکوربا بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری -تفسیری، تحلیل و در شش سطح در یک شبکه ی تعاملی ترسیم شد. یافته های حاصل از فرآیند پژوهش نشان می دهد؛ متغیر فلسفه، اصالت و فرهنگ ناب به عنوان پرنفوذترین متغیر و متغیرهای تولید ناب و خدمات ناب وابسته ترین متغیر با کمترین قدرت نفوذ می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - حل مساله زمانبندی پروژه در حالت پایدار با محدودیت منابع و موعد تحویل بازه ای
   میثم جعفری اسکندری روزبه عزیزمحمدی
   مسئله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تئوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدی چکیده کامل
   مسئله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تئوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ضمن اینکه به دنبال کمینه کردن زمان و هزینه های اتمام پروژه که برگرفته از هزینه های متاثر از زمان تحویل فعالیت ها و منابع مصرفی می باشد به دنبال افزایش پایداری شبکه زمانبندی پروژه نیز می باشد تا با بهینه شدن زمان و هزینه پروژه فعالیت ها نیز با بیشترین پایداری ممکن برنامه ریزی و اجرا شوند. این مدل های ریاضی از نوع مسایل NP-Hard (دمیولمستر و هرلن، 2002) به حساب می آید و برای حل آن از الگوریتم های فراابتکاری از جمله ژنتیک2 و الگوریتم فاخته استفاده شده است و با آزمایشات تاگوچی به عنوان یک روش بهینه سازی آماری برای تنظیم پارامتر های ژنتیک2 و فاخته مورد استفاده قرار گرفته و سپس الگوریتم های مورد اشاره با استفاده از آزمون t با یکدیگر مقایسه و نتایج آن مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفته است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری
   حامد ابراهیم خانی مصطفی کاظمی علیرضا  پویا امیر محمد  فکور ثقیه
   رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفری چکیده کامل
   رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفرینان و شرکت ها پرداخت می کنند، جلوگیری نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق، پیش بینی رشد شرکت های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های فراابتکاری بوده است. هدف این تحقیق کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی- مدل سازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان بوده است. حجم نمونه آماری با توجه به رشد شرکت ها، 158 شرکت تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های تحلیل عاملی تأییدی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر سه روش قادر به پیش بینی رشد شرکت بوده و در بین این سه روش بهترین روش پیش بینی رشد شرکت، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات با کمترین مقدار خطا نسبت به دو روش دیگر می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - ارزیابی کارایی ساختار داخلی واحدهای تصمیم گیرنده در گذشته ، حال و آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا و شبکه عصبی مصنوعی
   جواد نیک نفس محمد علی  کرامتی جلال حقیقت منفرد
   مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا نمی‌توانند کارایی آینده ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده را در آینده ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر همه مدل‌های شبکه‌ای و شبکه‌ای پویا عملکرد گذشته واحدها و ساختار درونی آن‌ها را ارزیابی کرده چکیده کامل
   مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا نمی‌توانند کارایی آینده ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده را در آینده ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر همه مدل‌های شبکه‌ای و شبکه‌ای پویا عملکرد گذشته واحدها و ساختار درونی آن‌ها را ارزیابی کرده و کارایی و ناکارایی آن‌ها را سنجش می‌کنند و در نهایت بر اساس آن ارزیابی، رتبه‌بندی می‌نمایند. در این مقاله برآنیم که کارایی بخش‌های جمع‌آوری سپرده و وام‌دهی در شعب بانک را در آیندهارزیابی کنیم. تا بتوانیم ناکارایی در ساختار درونی یک واحد را قبل از وقوع مطلع شده و از آن جلوگیری نماییم. این رویکرد می‌تواند نقش مدیران را از ناظر و ارزیاب به برنامه‌ریز تغییر دهد. ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان ساختار درونی شعب بانک و متغیرهای شبکه در آن مشخص شد. سپس مقادیر متغیرها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای دو دوره آتی پیش‌بینی‌شده است. و در نهایت یک مدل شبکه‌ای پویا با استفاده از مقادیر دوره‌های گذشته و مقادیر پیش‌بینی‌شده فرموله شده و با استفاده از آن کارایی شعب و ساختار داخلی آن در گذشته، حال و آینده ارزیابی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای انتخاب تأمین کننده در شرایط تخفیف
   عباس شول علی یعقوبی پور لاله عباسلو
   در پژوهش حاضر مسأله انتخاب تامین کننده از یک منظر جدید فرمول بندی و حل می شود. بدین منظور کمینه سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هز چکیده کامل
   در پژوهش حاضر مسأله انتخاب تامین کننده از یک منظر جدید فرمول بندی و حل می شود. بدین منظور کمینه سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری، اجزاء تشکیل دهنده تابع هدف هزینه می باشند. در این تحقیق از طراحی قابلیت اطمینان (پایایی) در سیستم های موازی برای انتخاب تأمین کننده الگوبرداری شده است به طوری که مجموعه تأمین‌کنندگان به عنوان یک سیستم و هر تأمین‌کننده به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده‌ است. پس از مدلسازی ریاضی مسأله، توابع هدف، به صورت آرمان های فازی توصیف شده اند و از یک رویکرد تصمیم گیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفه پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی به جای مجموعه ی جواب‌های کارای پارتو، از مزیت‌های روش پیشنهادی است که مانع سردرگمی تصمیم گیرنده است. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه روش پیشنهادی، مسأله انتخاب تامین کننده با داده های واقعی حل گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سازه مفهومی مدیریت استعداد در صنایع خلاق
   سیدمحمدصادق  داودی مهدی  حمزه پور علی سبحانی متین
   جهان امروز با دست یازیدن به فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های نرم که مبتنی بر دارایی‌های فکری؛ یعنی سرمایه‌های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت وار می‌شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن‌مایه اصلی این پیشرفت‌های خیره‌کننده است. نرم شدن ص چکیده کامل
   جهان امروز با دست یازیدن به فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های نرم که مبتنی بر دارایی‌های فکری؛ یعنی سرمایه‌های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت وار می‌شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن‌مایه اصلی این پیشرفت‌های خیره‌کننده است. نرم شدن صنعت و ظهور صنایع نرمی همچون صنایع خلاق پدیده محوری صنایع و فناوری‌های عصر ماست. در این میان پرداختن به موضوع مدیریت استعداد و عوامل اثرگذار بر این نوع صنایع که صنایعی تمام مغز به شمار می‌آیند، از اهمیت راهبردی بالایی برخورداراست. در این پژوهش ضمن شناسایی و تبیین عوامل دوازده‌گانه اثرگذار بر مدیریت استعداد، تحلیل و اولویت‌بندی این عوامل از حیث اثرگذاری از طریق راهبرد پژوهش عملیاتی نرم و به‌طور مشخص تکنیک دیمتل انجام گرفت که بر اساس آن مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:"رویکرد رهبران و مدیران سازمان"،" فرهنگ سازمانی"،" برنامه‌های توانمندسازی و آموزش کارکنان"،"یادگیری سازمانی"،"قوانین و مقررات دولتی" و"ویژگی‌های سرمایه انسانی". پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
   امیرهوشنگ کرمی سید مجتبی سجادی سید رضا حجازی عسگر خادم وطنی
   پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حد چکیده کامل
   پایداری عرضه و تامین انرژی در جهان بستگی به کیفیت بهره برداری ازآن، برنامه ریزی مطلوب و استراتژی های استفاده ازآن دارد. یکی از مهمترین منابع پاک، ارزان وقابل دسترس انرژی، گازطبیعی می باشد. درحالیکه تولید این منبع توسط کشورهای تولید کننده از جمله ایران به طور مرتب (حدود 4 درصد سالانه ) وبیش از 30 میلیون تن در سال در حال رشد است؛ اما "جامعه ی محروم از انرژی " واقعیت انکار ناپذیری است که گریبانگیر میلیاردها نفر از ساکنان کره زمین بوده که از دستیابی به انرژی سالم و پاک بی بهره اند. به عبارت دقیق تر حدود 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به انرژی پاک و پایدار دسترسی ندارند. از منظر اقتصادی، در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدل های مناسب کسب و کار، عرضه و تقاضای گاز ضمن رسیدن به نقطه تعادلی بهینه، با وجود جریانات ورودی نقدی و گردش مالی بهتر، ازوضعیت پایدارتری در بلند مدت برخوردار خواهد شد. ازطرفی بخش عظیمی از معضلات و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به محیط زیست نیز که امروزه از ناحیه سوء مصرف منابع طبیعی انرژی ، مبتلابه جوامع مختلف است؛ کشورهای صادر کننده گاز را ناگزیر از اندیشیدن ویافتن مدل های نوآورانه کسب وکار برای غلبه بر چنین مشکلاتی می نماید. بدون تردید یکی از رویکردهای کارآمد که باعث اثرگذاری کارآمد صادرکنندگان انرژی بر بازارهای هدف و توسعه بازار پایدارمیشود؛ بازاریابی کارآفرینانه وکاربست آن در قالب مدل های جدید کسب و کار است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با نگرش کارآفرینانه و نگاهی نوآورانه و نقادانه به مبانی بازاریابی کلاسیک (مانند ترکیب 4P ) برای بازار گاز، با بهره گیری از روش های کاربردی برآمده از مطالعات موردی و منابع آنلاین از جمله وب سایت شرکتها شامل تجزیه و تحلیل محتوا و انجام تجزیه و تحلیل متقاطع، به درک شباهت ها و تفاوت های مدل های کسب و کار انتخاب شده دست یافت. سپس برمبنای یافته های کلی ومقایسه آنها وبا توجه به نتایج به دست آمده ، ویژگی های کلیدی مدل های مناسب برای کسب و کارهای تامین وعرضه انرژی را ارائه نمود. تجزیه و تحلیل داده های ذکر شده منجر به معرفی مبانی ایجاد مدل کسب و کار برای پاسخگویی به نیازهای پایه ودسترسی جامعه محروم از انرژی خواهد بود که به نوبه خود رونق و گشایش دربازار بزرگ و بکر اقتصادی- اجتماعی رابه ارمغان خواهد آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساس‌گرا با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری گروهی
   غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی فاطمه سادات یزدانی
   روش‌های بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولاتی که بیشتر با نیازهای مشتریان منطبق باشد وجود دارد. یکی از چالش‌های سازمان‌ها درک نیازهای فعلی و آتی مشتریان است. مطالعات ثابت کرده که به‌جز توجه به نیازهای مشتریان، احساسات مشتری نیز در طراحی محصولات نقش بسزایی دارد. چکیده کامل
   روش‌های بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصولاتی که بیشتر با نیازهای مشتریان منطبق باشد وجود دارد. یکی از چالش‌های سازمان‌ها درک نیازهای فعلی و آتی مشتریان است. مطالعات ثابت کرده که به‌جز توجه به نیازهای مشتریان، احساسات مشتری نیز در طراحی محصولات نقش بسزایی دارد. یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی و استفاده در طراحی محصول مهندسی کانسی است. در این تحقیق تلاش شده که از روش بسط عملکرد کیفیت نیازهای مشتریان و از مهندسی کانسی احساسات مؤثر بر طراحی محصول تعیین و با ترکیب این دو بتوان محصولاتی هر چه بیشتر منطبق بر نیازهای مشتریان طراحی نمود. در این تحقیق ابتدا با کمک بررسی تحقیقات ، لغات کانسی در رابطه با محصول جمع‌آوری و از بین آن‌ها 13 لغت که بیشترین تأثیر را روی مصرف‌کنندگان داشته، انتخاب گردیدند. سپس طی یک مصاحبه با فروشندگان، خواص فنی محصول تعیین و پرسشنامه‌ای بین 50 نفر توزیع گردید که طی آن از کاربران درخواست شد تعیین کنند چه ویژگی‌هایی از محصول برای ایشان اهمیت بیشتری دارد. برای مشخص شدن وزن خواص، پرسشنامه مقایسه زوجی برای فروشندگان طراحی و استفاده شد که توسط ANP مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج طرح جدیدی برای ظرف مایع ظرف‌شویی ارائه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم
   عزت‌اله  اصغری‌زاده سید علی ترابی علی محقر محمدعلی زارع شوریجه
   امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختل چکیده کامل
   امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختلال و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های‌‌ اجتماعی)، یک مدل کلی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط اختلال تأمین مواد توسعه داده شد. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، زنجیره‌‌ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل‌ونقل چندگانه است. رخداد تحریم به عنوان عامل اختلال تأمین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تأمین مواد در مسأله در نظر گرفته شد. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل‌ونقل. در نهایت برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک موردِ مطالعه‌ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مسأله تحلیل حساسیت صورت گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات غيرنفتي از منظر ريسک در گمرک جمهوري اسلامي ايران
   مریم  طنابنده سنجر سلاجقه
   امور بازرگاني و بويژه صادرات، همواره دستخوش ريسک و خاطره بوده و هست. واضح است که مقابله با اين دسته ريسک ها، مستلزم فرآيندي نظام يافته براي شناسايي، تحليل و پاسخگويي به ريسک ها به منظور بيشينه نمودن نتايج وقايع مثبت و کمينه نمودن پيامدهاي وقايع ناگوار و منفي مي باشد که چکیده کامل
   امور بازرگاني و بويژه صادرات، همواره دستخوش ريسک و خاطره بوده و هست. واضح است که مقابله با اين دسته ريسک ها، مستلزم فرآيندي نظام يافته براي شناسايي، تحليل و پاسخگويي به ريسک ها به منظور بيشينه نمودن نتايج وقايع مثبت و کمينه نمودن پيامدهاي وقايع ناگوار و منفي مي باشد که مي تواند روي اهداف اصلي صادرات تاثيرگذار باشد. بر اين اساس، هدف مطالعه حاضر، شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه صادرات غيرنفتي از منظر ريسک در گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل مديران و خبرگان سازمان گمرک در شهر تهران مي باشد. نمونه مورد نياز براي مصاحبه کيفي تا حد اشباع نظري و از طريق نمونه گيري قضاوتي هدفمند گردآوري شد. به منظور تحليل داده هاي کيفي حاصل از 20 مصاحبه، از تئوري داده بنياد بهره گرفته شد. از 181 خرده مقوله استخراج شده از گزاره هاي کلامي، 41 مقوله محوري احصاء شد که مدل پارادايمي مديريت ريسک صادرات را شکل داد. نتايج نشان داد ريسک مبتني بر کالاهاي صادراتي، ريسک تجاري، ريسک اظهارنامه صادراتي، ريسک غيرعملکردي، ريسک اعتباري، ريسک حمل و نقل، ريسک مبتني بر شخص، و ريسک قانوني، مهمترين ريسک هاي صادراتي کشور بوده و براي مديريت آنها، استراتژي هايي پيشنهاد شد. به علاوه، عوامل زمينه اي شامل ملاحظات فرهنگي، قانوني، زيست محيطي، تکنولوژيکي، اقتصادي، و سياسي، و عوامل مداخله گر شامل کيفيت مکانيزم هاي اجرايي صادرات، کيفيت نيروي انساني، و مشارکت ذينفعان بر استراتژيهاي مديريت ريسک صادرات تاثيرگذار بودند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد
   علی نمکین سید اسماعیل نجفی محمد فلاح مهرداد جوادی
   استراتژي اصلي ترين منبع رشد بلند مدت سازمانها مي باشد و در صورت عدم اجراي موفق استراتژي ، حتي اگر استراتژيهاي مناسبي اتخاذ شده باشد اين فرآيند بيهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و چکیده کامل
   استراتژي اصلي ترين منبع رشد بلند مدت سازمانها مي باشد و در صورت عدم اجراي موفق استراتژي ، حتي اگر استراتژيهاي مناسبي اتخاذ شده باشد اين فرآيند بيهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند كارت امتيازي متوازن كه بر چهار جنبه، مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص‌هاي گذشته نكر) و سه جنبه فرآيندها؛ مشتري و رشد و یاد گیری (شاخص‌هاي آينده‌نگر) توجه دارد به عنوان یک چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح می باشد .از طرفی می دانیم بسیاری از عوامل تاثير گذار بر سازمانها بعضاٌ از حيطه كنترل مديريت خارج مي باشد از اينرو حياتي است كه ميزان اين تاثيرات مورد ارزيابي قرار گيرد. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از بهترین روشهای ریاضی برای محاسبه کارایی سازمان می باشد .یکی ازضعف های روش کارت امتیازی متوازن با وجود توانایی بالا در ارزیابی عملکرد ، عدم اندازه گیری کمی عملکرد سازمان با استفاده از روش ریاضی مي باشد برای حل این مهم از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است . در اين مقاله به تلفيق دو نظام ياد شده پرداخته و سعي شده است از BSC به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و از DEA به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملكرد با وجود شاخصهاي غير قابل كنترل استفاده شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین
   سید مجتبی حسینی بامکان عارف  طغرالجردی پوریا مالکی نژاد
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف چکیده کامل
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام‌مند کاربردهای مختلف شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش‌های مختلف زنجیره تأمین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده‌ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه‌های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته‌بندی‌های مختلفی از کاربردهای شبکه‌ عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل مسائل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرآیندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2
   دکتر رضا عباسی سمانه غیاثی سعید صفری
   امروزه تقریباً تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله‌ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالع چکیده کامل
   امروزه تقریباً تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله‌ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالعه به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی اکتشافی بوده است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از مشاهده و مصاحبه، فرآیندهای جاری جامعه موردمطالعه، بررسی و با استفاده از زبان استاندارد مدل‌ها و نمادهای فرآیند کسب‌وکار (BPMN.2 ) و نرم‌افزار ویژوآل پارادایم ترسیم گردیدند. در مرحله بعد مشکلات موجود پس از استخراج از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان شرکت موردتحقیق که قبلاً از مشتریان خود دریافت کرده بودند، در قالب نمودار علت‌ومعلول رسم شدند. سپس به استخراج راه‌حل‌ها از طریق پرسشنامه باز پرداخته شد. راه‌حل‌ها طی چند مرحله به روش دلفی تکمیل گردیدند. در ادامه به طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (AHP ) و جدول خانه کیفیت پرداخته شد که با تکمیل آن‌ها توسط خبرگان شرکت، وزن نهایی مشکلات و راه‌حل‌ها به دست آمد. در نهایت با استخراج شاخص‌های ارزیابی به تجزیه‌وتحلیل فرآیندها پرداخته شد و پیشنهادهای اصلاح و بهبود در مدل فرآیندها پیاده شد و پژوهش به پایان رسید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی
   داریوش فرید ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی داود عندلیب اردکانی حمیدرضا میرزایی
   بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه گذاري در دستر س هم براي سرمایه گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه گذاري در اوراق بهاد چکیده کامل
   بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه گذاري در دستر س هم براي سرمایه گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه گذاري در اوراق بهادار به یک شیوه همگانی و رایج سرمایه گذاري تبدیل شود. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر قیمت سهام و همچنین پیچیده بودن رابطه بین این عوامل و قیمت سهام، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است. یکی ابزارهای کاهش عدم اطمینان و از بحث های بسیار مهم سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، انتخاب سبد بهینه سهام می باشد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و نیز بررسی مدارک و اسناد موجود، 6 معیار اصلی انتخاب سبد بهینه سهام را شناسایی نموده و با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی، وزن این معیارها و در نهایت وزن شاخص های مربوط به هر معیار را مشخص نمودیم. نتایج نشان می دهد معیارهای سودآوری، کارایی و ریسک به ترتیب مهم ترین معیارها در انتخاب سبد سهام هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و میک مک فازی
   داود خسروانجم علی  رجب زاده قطری عباس  مقبل
   از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شب چکیده کامل
   از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شبکه ارتباطی و میزان اثربخشی آنها نیز تجزیه و تحلیل نشده و تمرکز بررسی ها بیشتر برروی ارتباط بین ابعاد با عملکرد شرکت بوده است. هدف از این پژوهش، استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های قابلیت های خدماتی و استفاده از تحلیل میک مک فازی جهت خوشه بندی شاخص ها می باشد. لذا براساس دیدگاه مبتنی برمنابع، ابعاد و قابلیت های خدماتی شامل قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات به صورت جامع از طریق ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان داد که براساس مدل ISM شاخص های "کیفیت شرکت"، "کیفیت تعاملی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "تفکیک فعالیتها و سطح متمرکزسازی" شاخص های مهم و حیاتی هستند که به عنوان مبنا و پایه ساختار قابیلت های خدماتی محسوب می شوند و همچنین باتوجه به تحلیل میک مک فازی شاخص های "تجزیه و تحلیل و شکل دهی استراتژی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "کیفیت فیزیکی" در زمره «مهمترین» شاخص های قابلیت های خدماتی قرار گرفتند که قدرت بالایی در تأثیرگذاری بر سایر شاخص ها دارند لذا صنایع کوچک ایران باید گام -های اساسی به منظور تقویت این شاخص ها بر دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - شناسایی و سطح بندی مهمترین عوامل موثر بر موفقیت برند محصولات کسب و کار های دانش بنیان صنعتی با استفاده ازتکنیک ISM (شاهد تجربی: واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان)
   حسنعلی آقاجانی عبدالحمید  صفایی قادیکلایی میثم شیر خدایی حسن واحدی
   چکیده باتوجه‌ به اهمیت موفقیت برند در کسب و کارهای کوچک و متوسط و بالخصوص در شرکت های دانش بنیان صنعتی ، این تحقیق با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان صنعتی در واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، با بکارگیری روش چکیده کامل
   چکیده باتوجه‌ به اهمیت موفقیت برند در کسب و کارهای کوچک و متوسط و بالخصوص در شرکت های دانش بنیان صنعتی ، این تحقیق با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان صنعتی در واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، با بکارگیری روش ISM انجام شد. بدین منظور با استفاده از نظرات چهارده نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان های مورد مطالعه، عوامل اثر گذار موفقیت برند شرکت های دانش بنیان، مورد بررسی قرار گرفتند و پس از پالایش نهایی هشت عامل انتخاب شد. در گام بعدی ، این عوامل توسط تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری، سطح بندی شدند. در نهایت از بین عوامل موثر بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان، سابقه شرکت و نوع مالکیت ، در سطح اول و به عنوان تاثیرگذارترین عامل قرار میگیرد.در سطح بعدی ویژگی های برند،قرار دارد. سطح سوم شامل سهم بازار،سطح چهارم به اندازه شرکت و سهم بازار اختصاص دارد و در نهایت تاثیر پذیرترین عوامل، ارتباطات و برنامه های بازاریابی می باشند که در سطح پنجم قرار میگیرد.این سطح بندی باعث میشود تا شرکت های دانش بنیان بتوانند بر اساس آن، برای موفقیت برند محصولات خود، استراتژی های لازم را تدوین و گام به گام با پیشرفت در هر سطح، به هدف نهایی خود نزدیک تر شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)
   حامد  رضائی علیرضا علی احمدی
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش چکیده کامل
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی است جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین و حوزه‌های آماد و پشتیبانی به تعداد 30 نفر بود. همچنین حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی به ترتیب 96/0 و 91/0 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Smart PLS و الگوی معادلات ساختاری مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر سعی شد تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک بررسی شود بدین منظور 6 مؤلفه اصلی و 30 مؤلفه فرعی در 101 آیتم سنجیده شد نتایج نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، زیرساخت و ورودی، رشد و یادگیری، نتایج و پیامدها، رضایت ذینفعان، مالی و فرآیندها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک تأیید و با توجه به برازش کلی الگو، الگوی نهایی در سطح قوی گزارش شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر)
   میرزاحسن  حسینی محمدجواد آذرشاهی
   مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد چکیده کامل
   مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد 60 واحد فعال بوده‌اند که از میان آنها 57 شرکت به صورت تصادفی ساده براساس فرمول کوکران برای جوامع محدودانتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته‌های این تحقیق مؤید تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر یکپارچگی با مشتری، یکپارچگی با عرضه‌کنندگان و تولید به هنگام می‌باشد. همچنین شواهد به دست آمده نشان داد که یکپارچگی با مشتریان و یکپارچگی با عرضه‌کنندگان بر تولید به هنگام و عملکرد شرکت و تولید به هنگام بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارند. شواهدی از تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر عملکرد شرکت مشاهده نشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - رویکردی سیستمی برای طراحی مدل بازاریابی سازمان پروژه محور مبتنی بر استراتژی فرصت های متنوع (مطالعه موردی)
   عظیم الله  زارعی رضا بهبود عادل آذر
   سازمان ها را با توجه به ماهیت و نوع کار در سطح کلان به دو دسته پروژه محور و غیر پروژه محور تقسیم بندی می-کنند. کسب و کارهای مبتنی بر پروژه دارای نقطه شروع و پایان مشخص هستند و پس از تحویل پروژه به مالکان به انتها می رسند. از این رو بازاریابی در این نوع سازمان ها با هدف چکیده کامل
   سازمان ها را با توجه به ماهیت و نوع کار در سطح کلان به دو دسته پروژه محور و غیر پروژه محور تقسیم بندی می-کنند. کسب و کارهای مبتنی بر پروژه دارای نقطه شروع و پایان مشخص هستند و پس از تحویل پروژه به مالکان به انتها می رسند. از این رو بازاریابی در این نوع سازمان ها با هدف ادامه حیات سازمان از طریق جستجوی پروژه های جدید برای تولید یک محصول یا ارائه خدمات اهمیت فراوانی دارد. اما بازاریابی در سازمان های پروژه محور با در نظر گرفتن هزینه بالای شرکت در مناقصات، فضای رقابتی شدید، دانش فنی و تکنولوژی پیچیده و متنوع از حساسیت بالایی برخوردار است. این مقاله به مطالعه فرایند بازاریابی در سازمان پروژه محور پرداخته و با توجه به پیچیدگی این مسئله و حضور ذینفعان متعدد در ارائه مدل بازاریابی برای این نوع سازمان از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم استفاده شده است. مراحل هفت گانه طراحی مدل به کمک این رویکرد به تشریح بیان شده، عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند بازاریابی و عناصر مشارکت کننده با تعیین نقش هر یک معرفی و در انتها تغییرات پیشنهادی لازم همچون بازنگری اساسنامه سازمان، اقدام برای اخذ رتبه پیمانکاری در سایر حوزه های صنعتی، تدوین و تصویب مدرک استراتژی کسب، تشکیل واحد مستقل تحقیق و توسعه و ایجاد تفاهم نامه همکاری با شرکت های صاحب تکنولوژی به ذینفعان درگیر در شرایط مسئله با هدف بهبود عملکرد سیستم و افزایش اثربخشی فرایند بازاریابی ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - بهینه سازی در مسائل طراحی چیدمان با طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط
   احمد  جعفرنژاد چقوشی ایمان عباسی محمد رضا مهرگان
   هدف از مسايل طراحي چيدمان، يافتن كارآترين ترتيب قرارگيري تجهيزات، نیروی انسانی در دپارتمان‌ها و يا واحدها به‌نحوی است که حداکثر بهره‌وری در تولید محصول بدست آید. مدل‌های ابتکاری موجود، ضرورت جانمایی واحد‌ها در درون دپارتمان‌های معین را لحاظ نمی‌کنند ولی در عمل بسیاری از چکیده کامل
   هدف از مسايل طراحي چيدمان، يافتن كارآترين ترتيب قرارگيري تجهيزات، نیروی انسانی در دپارتمان‌ها و يا واحدها به‌نحوی است که حداکثر بهره‌وری در تولید محصول بدست آید. مدل‌های ابتکاری موجود، ضرورت جانمایی واحد‌ها در درون دپارتمان‌های معین را لحاظ نمی‌کنند ولی در عمل بسیاری از سازمان‌ها نیاز به طراحی چیدمانی دارند که محدودیت جانمایی واحد‌ها در دپارتمان‌های مربوط در آنها لحاظ گردد. بخصوص برای سازمان‌هایی که دارای ساختار سازمانی اجرایی می‌باشند و غالباً هرکدام از واحدهای هر دپارتمان اجرایی، می‌بایست در اداره مربوط به خود جانمایی گردند. در حال حاضر بسیاری از مسائل طراحی چیدمان با روش‌های ابتکاری و ریاضی برای حل مشکلات چیدمان مناسب نیستند زیرا برخی از تسهیلات لازم است با هم و در کنار هم قرار گیرند. هدف این مقاله آن است که در سازمانی که از چند دپارتمان اصلی تشکیل شده است و هر دپارتمان شامل چندین واحد می‌باشد، جانمایی بهینه به نحوی صورت پذیرد که محدودیت انجام جانمایی واحدها در داخل دپارتمان‌هایی که دارای مشابهت فرایند کاری می‌باشند برآورده گردد. از این رو محدودیت‌هایی به منظور طراحی چیدمان تسهیلات در دپارتمان‌های مشخص اضافه می‌شوند و مدل ریاضی برای بهینه‌سازی پیشنهاد می‌گردد. مزایای معرفی محدودیت‌های دپارتمانی عبارتند از: در مقایسه با مدل‌های موجود منطق عملگرایانه‌تری را برای طراحی چیدمان و تسهیلات ارائه می‌نماید و همچنین با کاهش محدودیت‌های همپوشانی در میان تسهیلات، می‌توان به بهبود کارایی محاسباتی کمک کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی
   مهرداد مقصودی مهدی الیاسی شهرام خلیل نژاد
   عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، چکیده کامل
   عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد. در این تحقیق و به‌منظور پاسخ به پرسش فوق ابتدا کشورهای جهان بر اساس داده‌های گزارش رقابت‌پذیری جهانی بین سال‌های 2013 الی 2018 و با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی به چهار سطح مختلف رقابت‌پذیری تفکیک‌شده و سپس با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات (PLS) نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر عدم تأثیر نوآوری بر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین می‌باشد که البته این نتایج نقش نوآوری در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری سطوح دیگر را اثبات می‌کند. بر اساس دیگر یافته‌های این پژوهش رابطه بین محیط کسب‌وکار و نوآوری در همه سطوح رقابت‌پذیری معنادار و مثبت بوده با این تفاوت که بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین، بیش‌ترین تأثیر را در ارتقای نوآوری دارد. بر اساس نتایج تحقیق، نقش محیط کسب‌وکار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در همه سطوح چهارگانه رقابت‌پذیری اثبات گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - مدیریت انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین
   عبدالله آراسته ابوالفضل  خطی دیزآبادی محمد مهدی پایدار
   هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیر چکیده کامل
   هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیری مورد بررسی قرار می‌گیرند: تجزیه‌وتحلیل تصمیم، درخت تصمیم و اختیارات طبیعی. در این مقاله ، چگونگی تنظیم بنگاه‌ها در برابر تأثیر عدم‌قطعیت در زنجیره تأمین و مراکز مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه آن‌ها می‌توانند از اختیارات طبیعی برای مواجهه با آن و اتخاذ رویه‌های منابع دوگانه استفاده کنند. به‌عنوان یک ارائه، یک ساختار مشترک را برای کمک به مدیران در مورد وقفه‌های پیش‌آمده پیرامون نظم بنگاه و انتخاب سیستم‌های تنظیم‌شده مشخص می‌کند. در وهله اول، این یک بررسی کلی از پاسخ‌های قابل تصور برای نظارت بر وقفه‌های احتمالی را ترتیب می‌دهد. این مقاله رویکرد ویژه منابع دوگانه را تأکید می‌کند و بیان می‌کند که اختیارات طبیعی رویکردی برای مرور کلی چنین تکنیکی بوده و رویه مناسبی را در مورد رویکرد وابسته به منبع دوگانه ایجاد می‌نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد
   حسام الدین جعفری ندوشن سید حیدر  میرفخرالدینی سید محمود زنجیرچی
   دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در یک جامعه است و فعالیت‌های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف این پژوهش ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، بود. جهت دستیاب چکیده کامل
   دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در یک جامعه است و فعالیت‌های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف این پژوهش ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از دو روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه‌گیری گلوله برفی، از نظرات 15 نفر از مدیران و سیاست‌‌گذاران سازمانی شهرک‌های صنعتی استان یزد (خبرگان صنعت)، استفاده شد. فرایند انجام این پژوهش شامل سه مرحله الف) شناسایی راهبردهای توسعه پایدار صنعتی در استان یزد از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان، ب) غربالگری راهبردهای شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی ج) ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، با استفاده ازروش DEMATEL-ISM، می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل راهبرد توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، دارای چهار سطح می‌باشد. که دربالاترین سطح، راهبرد "انجام طرح مطالعاتی جهت شناسایی بازارهای هدف جهان، متناسب با کالا و خدمات یزد و تهیه کتابچه های راهنمای بازرگانی کشورها" قرار دارد که این عامل همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌نمایند. بنابراین لازم است توسعه پایدار صنعتی در استان یزد با راهبرد مذکور شروع شود تا زمینه برای اجرایی شدن راهبردهای پانزده گانه این پژوهش، درسطوح بالاتر فراهم گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد اجتماعي و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو
   سید مرتضی غیور باغبانی نیلوفر نجاتی یزدی نژاد امیر غفوریان شاگردی
   از آنجايي که اقدامات سبز در محيط‌هاي صنعتي بسيار رواج پيدا کرده و عملکرد را تحت الشعاع قرار داده است، پژوهش حاضر به بررسي تأثير اقدامات مديريت زنجيره‌ي تأمين سبز بر عملکرد و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه‌ي تح چکیده کامل
   از آنجايي که اقدامات سبز در محيط‌هاي صنعتي بسيار رواج پيدا کرده و عملکرد را تحت الشعاع قرار داده است، پژوهش حاضر به بررسي تأثير اقدامات مديريت زنجيره‌ي تأمين سبز بر عملکرد و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه‌ي تحليل، توصيفي- پيمايشي است. جامعه ي آماري اين پژوهش عبارتست از مديران و کارشناسان سازماني شرکت سنگ آهن چادرملو (به تعداد 317 نفر)که از اين ميان 180 نفر به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شد ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه ي بومي‌سازي شده مبتني بر پژوهش يانگ و همکاران (2013) و يونس و همکاران (2016) بود. اعتبار پرسشنامه با معيار روايي تاييدي و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده‌ها از روش مدلسازي معادلات ساختاري و نرم افزار PLS بهره گرفته شد. آزمون فرضيه هاي پژوهش با کمک مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد که اقدامات داخلي و همکاري هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد سبز و رقابت‎پذيري شرکت ارتباط دارد. همچنين، ارتباط هر دو بخش مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد اجتماعي شرکت تائيد شد. از سوي ديگر، ارتباط رقابت پذيري با عملکرد اجتماعي شرکت مثبت و معنادار بود. علاوه بر اين، نقش مياني رقابت پذيري در ارتباط مديريت زنجيره تامين سبز و عملکرد اجتماعي تنها در ابعاد اقدامات داخلي و مشارکت خارجي تائيد شد. در نهايت مي توان گفت، اقدامات داخلي و مشارکت هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز در شرکت چادرملو سبب تقويت عملکرد اجتماعي شرکت مي گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - بررسي شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد (EFQM) در صنعت فولاد با بهره گيري از رويکرد کيفي فراترکيب
   اميد گلشن تفتي سید حیدر  میرفخرالدینی
   با توجه به افزايش مقررات و الزامات دولت ها و آگاهي عموم مردم در مورد حفاظت محيط زيست در عصر حاضر، سازمان هايي که در پي حفظ بقاء خود هستند، نمي توانند مسائل زيست محيطي را ناديده بگيرند. با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي که در صنعت فولاد وجود دارد، بايد شيوه هاي ارزيابي و چکیده کامل
   با توجه به افزايش مقررات و الزامات دولت ها و آگاهي عموم مردم در مورد حفاظت محيط زيست در عصر حاضر، سازمان هايي که در پي حفظ بقاء خود هستند، نمي توانند مسائل زيست محيطي را ناديده بگيرند. با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي که در صنعت فولاد وجود دارد، بايد شيوه هاي ارزيابي و مواجهه با مشکلات محيط زيست و کاهش آلودگي ها، مورد بازنگري قرار گيرد. هدف اين مطالعه شناسايي شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد در صنعت فولاد با به کارگيري رويکرد کيفي فراترکيب است. با استفاده از فراترکيب 40 مقاله به عنوان نمونه پژوهش شناسايي و با تحليل محتوا مقوله ها، مفاهيم و کدهاي مربوطه استخراج و سپس به منظور شناسايي شاخص هاي تکميلي و اجرايي تر با فعالان زيست محيطي در صنعت فولاد مصاحبه شد و ميزان اهميت هر يک به کمک روش آنتروپي شانون تعيين گرديد. نتايج تحليل داده ها نشان داد که شاخص هاي زيست محيطي مدل تعالي عملکرد مربوط به رهبري سبز (3 مولفه)، استراتژي سبز (5 مولفه)، کارکنان سبز (3 مولفه)، شراکت ها و منابع سبز (5 مولفه)، فرآيندها، محصولات و خدمات سبز (8 مولفه)، نتايج سبز مشتريان (2 مولفه)، نتايج سبز کارکنان (4 مولفه)، نتايج سبز جامعه (3 مولفه) و نتايج سبز کسب و کار (3 مولفه) از مهم ترين عوامل زيست محيطي در فولاد محسوب مي شوند. شاخص هايي از قبيل تبعيت از سياست هاي زيست محيطي، برنامه ريزي فرآيند سبز، استفاده از تکنولوژي هاي بروز، آموزش کارکنان، و بازيافت در اجرا بيشترين ضريب اهميت را دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت مطالعه موردي استان اصفهان
   سيدحميد  قريشي سیدعلیرضا ابراهیمی
   چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقرار چکیده کامل
   چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود، که پيامدهاي آن کهولت و در نهايت مرگ سازمان است. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت –مطالعه موردي استان اصفهان- انجام شد. هدف اين پژوهش،کاربردي و از نوع توسعه اي و قابل تعميم به شهر هاي پرجمعيت ميباشد. روش‌شناسي: جامعه پژوهش حاضر شامل کليه خبرگان و متخصصان حوزه ي تامين اجتماعي، مديران ستادي، کارکنان و مشتريان کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گرديدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعيين گرديد. گردآوري اطلاعات به روش ميداني صورت پذيرفت و ابزارگردآوري، پرسشنامه محقق ساخته شده بود.درتجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گرديد. از مدل سازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيه ها و مدل مفهومي پژوهش استفاده گرديد. يافته‌ها: يافته ها نشان داد که ديدگاه مشتريان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد کلي در کارگزاريها، (291/2 t=، p<0.01) تاثير معني داري دارد. همچنين تاثير ديدگاه مديران ستاد بر ارزيابي موفقيت وکارايي عملکرد کلي درکارگزاريها، (988/1 t=، p<0.05)معني دار مي باشد. در حالي که تاثير ديدگاه کارکنان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد (242/0 t=) معني دار نبود.سپس نتايج به دست آمده با رعايت ملاحظات جمعيتي و جغرافيايي به ساير استانهاي پرجمعيت قابل تعميم شد. نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت در بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاريهاي سازمان تامين اجتماعي، علاوه بر کارکنان و مديريت، مشتريان هم نقش به سزايي دارند در نتيجه مي توان گفت در پيشبرد اهداف سازمان نظرات مشتريان نبايد ناديده گرفته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد)
   امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی حسین اسلامی هادی همتیان
   چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد م چکیده کامل
   چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشد. روش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها از نوع تحليلي-توصـيفي از شاخه پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان و پرسنل صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشند که در ابتدا پنل خبرگان (20-15) نفر انتخاب و با روش مصاحبه نيمه ساختارمند متغيرهاي ديناميکي و کليدي مؤثر بر مدل شناسايي و ضمن جمع آوري داده هاي آماري و اطلاعات مالي با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه اي تهيه و با استفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت. سپس با توجه جمعيت پرسنل صنايع کاشي و سراميک استان يزد (حدود 22000 نفر) و با استفاده از جدول مورگان، پرسشنامه ها ميان 373 نفر توزيع شد. در نهايت، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار ونسيم در سه مرحله شبيه سازي و اعتبارسنجي مدل انجام گرديد. يافته ها: عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني که از نتايج مدل پيشنهادي از طريق نرم افزار ونسيم بدست آمد شامل عوامل داخل و خارج از سازماني بود که بر اين اساس به تشريح سناريوهايي در راستاي ارتقاي متغيرهاي موثر بر تعالي منابع انساني پرداخته شد. نتيجه گيري: تعالي منابع انساني با اين روند براي چند سال آينده نيز به جايگاه واقعي خود نمي رسد مديران مي توانند با افزايش توانايي کارکنان، آينده پژوهي، توجه به صادرات و کاهش نفوذ سرپرست با ارائه ي سياست هايي مانند کنترل استخدامي ها، بازاريابي قوي و مدرن و سياست رفع الگوي محدوديت رشد به اين مهم دست يابند. همچنين جذب مديراني با سبک هاي رهبري اخلاقي و داراي تجربه‌هاي اجرايي و آموزشي و پژوهشي مناسب و افزايش تعالي منابع انساني در صنعت مذکور منجر به افزايش تعهد و وفاداري به سيستم، انگيزش خدمت و در نهايت بهبود عملکرد پرسنل صنايع کاشي و سراميک مي گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی
   سید محمد تقی تقوی فرد امیرمحمد خانی
   علی‌رغم علاقه مدیران آینده‌نگر و محققان، میزان اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. چالش واقعی پیش‌روی مدیران کشور، تعیین اولویت‌ها اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز برای دستیابی به بهترین مزیت ممکن در اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در چکیده کامل
   علی‌رغم علاقه مدیران آینده‌نگر و محققان، میزان اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. چالش واقعی پیش‌روی مدیران کشور، تعیین اولویت‌ها اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز برای دستیابی به بهترین مزیت ممکن در اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور است. در این مقاله به تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های تولیدی صنایع لبنی در کشور ایران است که ۸۲ نفر از مدیران به عنوان نمایندگان شرکت‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند‌. روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی و در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فشار‌های بازار و تامین‌کنندگان در پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی تاثیر‌گذار است. علاوه بر این مشخص شد پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی بر عملکرد محیطی‌، عملیاتی و اقتصادی تاثیر‌گذار است. در حالی‌که تاثیر فشارهای کنترل‌کننده در پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی تایید نشد. نتایج تحقیق تعهد مدیریتی و نقش اصلی تأمین‌کنندگان در اتخاذ موفقیت‌آمیز مدیریت زنجیره تأمین‌سبز را برجسته می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات
   سمانه اسداله نیا مرتضی هنرمند عظیمی علیرضا بافنده زنده کمال الدین  رحمانی
   در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به مفهوم مدل های کسب‌وکار معطوف گردیده است. مدل های کسب و کار بیانگر منطق خلق ارزش توسط کسب و کارها می باشند. از طرفی با رشد صنایع، طبیعت دستخوش تغییرات و آسیب های جدی شده است که در این میان صنعت لبنیات نیز تأثیرات زیست محیطی خاص چکیده کامل
   در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به مفهوم مدل های کسب‌وکار معطوف گردیده است. مدل های کسب و کار بیانگر منطق خلق ارزش توسط کسب و کارها می باشند. از طرفی با رشد صنایع، طبیعت دستخوش تغییرات و آسیب های جدی شده است که در این میان صنعت لبنیات نیز تأثیرات زیست محیطی خاص خود را دارد. این پژوهش در صدد یافتن یک مدل کسب و کار مناسب برای صنعت لبنیات است که با محیط زیست سازگار باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به انجام رسیده است. برای جمع آوری داده های پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان صنعت لبنیات انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و داده ها تحلیل شدند. در نهایت مدل کسب و کار سبز نوین در قالب مدل پارادایمی حاصل گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - مدل سازی تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان
   حسن کریمی عادل آذر مجتبی امیری محمود دهقان نیری عزت الله عباسیان
   هدف: بی توجهی به اولویت ها و شاخص های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و چکیده کامل
   هدف: بی توجهی به اولویت ها و شاخص های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و ناتوانی آن در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. این پژوهش با هدف شناسایی، اهمیت سنجی و مدل سازی شاخص های مؤثر در مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش: در این پژوهش اکتشافی، شاخص های مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران، شناسایی و دسته بندی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و نسخه 3.2.9 نرم افزار Smart PLS به صورت هم زمان تحلیل شد. یافته ها: مدل اولیه مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی دارای 5 سازه و 29 سنجه بود که در مدل نهایی تعداد 3 سازه و 13 سنجه باقی ماند. ضمن انجام تحلیل چند گروهی، مدل و تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی ارائه شد. از تابع مطلوبیت فردی می توان به منظور اندازه گیری و مقایسه نمره مطلوبیت رشته ها استفاده کرد. نتیجه گیری: مدل نهایی نشان داد مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی وابسته به سه سازه ویژگی های رشته، ویژگی های دانشگاه و ویژگی های شغل در مجموع با 13 سنجه می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود نهادهای متولی در حوزه آموزش عالی کشور بر حوزه ها و شاخص های مطلوب دانشجویان تمرکز نموده و از آن در سیاست گذاری به-منظور هم سوسازی و هدایت تقاضای آموزش عالی به سمت رشته های اولویت دار در توسعه کشور استفاده و سیاست-های تامین مالی رشته ها را به منظور تخصیص بهینه بودجه دولت، اصلاح نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   74 - طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني (بر اساس تحليل تم)
   علیرضا  میکائیلی عباسعلی رستگار داود ّفیض حسین دامغانیان
   اين پژوهش به دنبال ارائه مدلي براي مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني ايران مي‌باشد. براي دستيابي به اين مدل از روش تحليل تم استفاده شد و محقق داده‌هاي موردنياز را از بررسي اسناد و مدارک مرتبط و همچنين مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته از خبرگان دانشگاهي در رشته چکیده کامل
   اين پژوهش به دنبال ارائه مدلي براي مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني ايران مي‌باشد. براي دستيابي به اين مدل از روش تحليل تم استفاده شد و محقق داده‌هاي موردنياز را از بررسي اسناد و مدارک مرتبط و همچنين مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته از خبرگان دانشگاهي در رشته مديريت منابع انساني، انجمن مديريت سبز و انجمن صنايع لبني تا اشباع نظري (به تعداد 15 نفر) که با توجه به مفهوم خبرگي و به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند، به دست آورده و پس از کدگذاري و شناسايي مقوله‌ها، به ارائه مدل دست‌يافته است. همچنين جهت اعتبار سنجي مدل از معيارهاي حساسيت پژوهشگر، انسجام روش‌شناسي، متناسب بودن نمونه، تکرار شدن يک يافته و استفاده از بازخورد مطلعين استفاده گرديد. نتايج نشان داد با محوريت پنج مقوله عوامل محيطي، فني، سازماني، فرهنگي و بازار مي‌توان با بهبود استراتژي‌هاي جذب، نگهداري، بهسازي و توسعه منابع انساني و خروجي به مديريت منابع انساني سبز در صنايع لبني دست‌يافت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   75 - بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارگزاری¬های تامین اجتماعی استان اصفهان
   سیدعلیرضا ابراهیمی سيدحميد  قريشي
   زمینه و هدف: در دنیای رقابتی کنونی رسیدن به بالاترین بهره وری یک ایده آل نیست بلکه یک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری ناگزیرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گیری عملکرد به عنوان جزیی اساسی در زنجیره مدیریت عملکرد امروزه نقش غ چکیده کامل
   زمینه و هدف: در دنیای رقابتی کنونی رسیدن به بالاترین بهره وری یک ایده آل نیست بلکه یک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری ناگزیرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گیری عملکرد به عنوان جزیی اساسی در زنجیره مدیریت عملکرد امروزه نقش غیر قابل انکاری در بهبود و تعالی سازمان ها دارد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موفقیت و کارایی در عملکرد کارگزاری های تامین اجتماعی در استان اصفهان انجام شد. هدف این پژوهش،کاربردی و از نوع توسعه ای و قابل تعمیم به کل کشور می باشد. روش‌شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان و متخصصان حوزه ي تامین اجتماعی، مدیران ستادی، کارکنان و مشتریان کارگزاری های تامین اجتماعی استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گردیدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعیین گردید. گردآوری اطلاعات به روش میدانی صورت پذیرفت و ابزارگردآوری، پرسشنامه محقق ساخته شده بود.درتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده گردید. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که دیدگاه مشتریان بر ارزیابی موفقیت و کارایی عملکرد کلی در کارگزاریها، (291/2 t=، p<0.01) تاثیر معنی داری دارد. همچنین تاثیر دیدگاه مدیران ستاد بر ارزیابی موفقیت وکارایی عملکرد کلی درکارگزاریها، (988/1 t=، p<0.05)معنی دار می باشد. در حالی که تاثیر دیدگاه کارکنان بر ارزیابی موفقیت و کارایی عملکرد (242/0 t=) معنی دار نبود.سپس نتایج به دست آمده با رعایت ملاحظات جمعیتی و جغرافیایی به سایر استانهای پرجمعیت قابل تعمیم شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت در بررسی عوامل موفقیت و کارایی در عملکرد کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر کارکنان و مدیریت، مشتریان هم نقش به-سزایی دارند در نتیجه می توان گفت در پیشبرد اهداف سازمان نظرات مشتریان نباید نادیده گرفته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   76 - عارضه يابي مديريت زنجيره تامين پروژه ساخت پتروشيمي مبتني بر مدل سيستم مانا
   فاطمه  ثقفي
   تحقيقات کنوني مديريت زنجيره تأمين در صنايع توليدي بطور مستقيم در صنعت ساخت قابل استفاده نيستند. کاربرد مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با مشکلات جدي مانند طبيعت گذرا و منحصر به فرد بودن پروژه هاي ساخت، مشکلات هماهنگي ، تعاملات تکرار نشدني و تفاوتهاي زمينه اي در صنعت س چکیده کامل
   تحقيقات کنوني مديريت زنجيره تأمين در صنايع توليدي بطور مستقيم در صنعت ساخت قابل استفاده نيستند. کاربرد مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت با مشکلات جدي مانند طبيعت گذرا و منحصر به فرد بودن پروژه هاي ساخت، مشکلات هماهنگي ، تعاملات تکرار نشدني و تفاوتهاي زمينه اي در صنعت ساخت و صنايع توليدي همراه است. زنجيره هاي تامين ساخت، سيستم هاي بسيار پيچيده اي هستند که عملکرد نهايي آنها به ترکيب صدها تصميم اتخاذي در چندين شرکت مستقل بستگي دارد. يکي از مدل هاي با قابليت مديريت پيچيدگي ، مدل سيستم مانا (VSM) است که ريشه در سايبرنتيک سازماني دارد. اين مدل مبين ان است که هر سازماني براي دستيابي به مانايي ، بايد فعاليت هاي خاصي را انجام و روابط خاصي بين اين فعاليت ها برقرار نمايد. بر اين اساس، براي عارضه يابي زنجيره تأمين پروژه ساخت پتروشيمي يک روش پيشنهادي مشتمل بر سه مرحله ي، انتخاب مطالعه موردي ، شناسايي سيستم و عارضه يابي سيستم مبتني بر VSM به کار گرفته شده است. اين امر منجر به ايجاد يک مدل و همچنين شناسايي نقاط ضعف زنجيره تأمين ساخت (CSC) شده است. اعتبار روش تحقيق و يافته هاي آن از طريق چندين معيار کيفي موردتأييد واقع شده است. نوآوري تحقيق استفاده از VSM براي عارضه يابي CSC در ترکيب با روش مطالعه موردي به منظور طراحي يک مدل بوده و بر اين اساس شناسايي نقاط ضعف و گلوگاه هاي کل مدل از طريق يک رويکرد سيستمي صورت پذيرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   77 - طراحي مدل ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با رويکرد پوياشناسي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد
   امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی
   چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوا چکیده کامل
   چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوامل ونيز بهبودرضايت مشتريان مي باشد. روش: اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها ازنوع تحليلي – توصيفي و شاخه پيمايشي است.ابتدا مدل اوليه وپيشنهادي براساس پيشينه تحقيق وادبيات ترسيم شد.جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل سه گروه متخصصين ،اطلاعات وداده ها وپرسنل صنعت کاشي وسراميک در استان يزد است.در ابتدا، گروهي از متخصصان (15-20) نفر انتخاب شدند ومتغيرهاي پويا وكليدي موثر در مدل از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته شناسايي شدند.در حالي كه داده هاي آماري و اطلاعات مالي جمع آوري شد، پرسشنامه اي با استفاده از نظر متخصصان تهيه و بااستفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرارگرفت. يافته ها: شبيه سازي توسط ونسيم، نشان مي دهد که عوامل افزايش رضايت مشتري شامل کيفيت ، تنوع محصول و تحويل به موقع و عوامل کاهش رضايت مشتري شامل واردات کاشي و سراميک از ساير کشورها ، کيفيت پايين ، قيمت بالا و عدم تحويل به موقع است. نتيجه گيري: بنابراين توجه شرکت ها به الگوي ارائه شده در اين مطالعه مي تواند تأثير بسزايي در افزايش رضايت مشتري داشته باشد. مديران همچنين مي توانند با اتخاذ سياست هاي استراتژيک و خلاقانه ، در افزايش رضايت مشتري نقش موثري داشته باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   78 - هماهنگی تأمین و توزیع اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه بر اساس قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت و برون‌سپاری
   پروانه سموئی حمیرا کرد
   در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌ چکیده کامل
   در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌کننده داخلی هماهنگی را برای مدیریت موجودی در نظر می‌گیرد. به دلیل وجود کمبودهای فراوان، داشتن زمان محدود برای ساخت و نبود امکانات لازم برای ساخت انبوه و افزایش هزینه‌ها، استفاده از برون‌سپاری می‌تواند فروش مورد انتظار زنجیره را افزایش دهد و همچنین باعث امدادرسانی سریع‌تر در شرایط بحران شود. ازاین‌رو با ارائه یک مدل ریاضی برای حداقل کردن هزینه‌ها و زمان‌ها سعی داریم تا با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان انجام دهیم. با حل مدل دریافتیم از بین پارامترهای مختلف که تابع هدف به پارامتر تقاضا و ظرفیت تولیدکننده داخلی حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترهای در نظر گرفته‌شده دارد که این موضوع دقت لازم برنامه ریزان این حوزه به این پارامترها را در شرایط بحران نشان می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   79 - توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
   آیدا  فرشیدفر میرسامان  پیشوایی
   لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر چکیده کامل
   لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر ایجاد آگاهی از عوامل مؤثر، نقشه راهی با هدف بهبود در راستای تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای سازمان ارائه دهد. در مقاله حاضر با هدف تسهيل امر مدیریت فرآیندها در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی‌ مدل بلوغ فرایندی ترکیبی تدوین شده است. این مدل با نظر به محدودیت‌ها‌ی مدل‌های بلوغ که موجب می‌شود مدل‌ها جامعیت کافی نداشته باشند، با رویکرد ترکیبی از مدل‌های بلوغ منتخب ارائه و پیاده‌سازی شده است. توانمندی چارچوب مدل ارائه شده برخلاف سایر مدل‌ها این است که مدل فوق قابلیت ارزیابی به صورت تفضیلی و دقیق را دارد و مبتنی بر سلیقه نیست. در این راستا، ابتدا فرآیندهای کلیدی شرکت شناسایی شده است و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای فرآیند‌ها، سطوح بلوغ فرآیندهای کلیدی سازمان با توجه به مدل ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است و متناسب با سطح کنونی، سطح مطلوب بلوغ فرآیند‌های کلیدی تعیین شده است. همچنین جهت بهبود فرآیندها راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردیده است. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده تعداد 16 فرآیند‌ از 26 فرآیند‌ کلیدی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در سطح صفر یا اجرای ناقص فرآیند‌، تعداد 8 فرآیند‌ در سطح یک یا برنامه‌ریزی شده و تعداد 2 فرآیند‌ در سطح دو یا کنترل‌شده می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   80 - توسعه ابزاری جهت هوشمندسازی سازمان¬ در سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود
   فاطمه  نوری امین حبیبی راد
   نقش پروژه ها در موفقیت های سازمان و دستیابی به اهداف کلان، انکار ناپذیر است. به همین دلیل، ارائه روشی جهت ارزیابی میزان بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود آن ضرورت دارد. در این مطالعه ابتدا میزان بلوغ مدیریت پروژه در انستیتو توربین گاز مورد ارزیابی قرا چکیده کامل
   نقش پروژه ها در موفقیت های سازمان و دستیابی به اهداف کلان، انکار ناپذیر است. به همین دلیل، ارائه روشی جهت ارزیابی میزان بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود آن ضرورت دارد. در این مطالعه ابتدا میزان بلوغ مدیریت پروژه در انستیتو توربین گاز مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهای ارتقای آن به عنوان یک الگو، شناسایی و ارائه شده است. براساس توسعه و ارتقای مدل بلوغ راه حل های مدیریت پروژه کراوفورد و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته در 5 سطح (از پایین ترین سطح یعنی اجرای ناقص استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه تا بالاترین سطح یعنی بهبود مستمر) مورد ارزیابی قرار گرفت. مبتنی بر یافته های پژوهش، نتیجه بلوغ مدیریت پروژه در سطح سوم (در مرحله نهادینه سازی استانداردها و فرآیندهای مدیریت پروژه) به دست آمد. پس از شناسایی راهکارهای ارتقای سطح مدیریت پروژه از طریق مصاحبه و تحلیل داده های پرسشنامه، به دلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع سازمان، اولویت بندی راهکارها با استفاده از تابع مطلوبیتی بر اساس زمان، منابع مورد نیاز و درجه اهمیت آنها صورت پذیرفت. طبق نظرات خبرگان اولویت های اصلی عبارت اند از: برگزاري جلسات روزانه تيم هاي پروژه- شفاف سازي انتظارات ذينفعان و مستند کردن آن- برگزاری جلسات منظم ذینفعان پروژه با مدیران پروژه- تعيين شاخص ها و محدوده هاي کنترلي- بودجه بندي دقيق. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   81 - ارائه مدل نگهداری و تعمیرات Proactive با استفاده از فرایند تصمیم¬ مارکوف مبتنی بر برنامه¬ریزی پویای احتمالی
   محمد صادق بهروز محمد علی افشار کاظمی عادل  آذر عزت اله اصغری زاده
   استفاده از رویکردها و فناوری های نوین در طراحی برنامه ها و سیاست های نگهداری و تعمیرات با در نظر داشتن تغییرات و رشد تکنولوژی، از عواملی است که امروزه بیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار گرفته و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه های تعمیراتی، کاهش زمان از کارافتادگی دستگاه ها چکیده کامل
   استفاده از رویکردها و فناوری های نوین در طراحی برنامه ها و سیاست های نگهداری و تعمیرات با در نظر داشتن تغییرات و رشد تکنولوژی، از عواملی است که امروزه بیش از پیش مورد توجه متخصصان قرار گرفته و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه های تعمیراتی، کاهش زمان از کارافتادگی دستگاه ها و افزایش عمر مفید ماشین آلات و تجهیزات، سبب ایجاد مزیت رقابتی در سیستم های تولیدی می شود. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل برای تحقق رویکرد فعالانه و کنش گر در زمینه نت است. در این راستا، مسئله تصمیم گیری برای "انتخاب سیاست ها و برنامه های نگهداری و تعمیرات در زمان بهینه با کمترین هزینه"، مدلسازی شده است. برای انجام پژوهش، داده های تاریخی مربوط به اجرای برنامه های نت و ارزیابی ریسک در شبکه انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است و بر اساس استقراء بازگشتی در برنامه ریزی پویای احتمالی با فرایند تصمیم گیری مارکوف در زمان محدود، مدل ریاضی مسئله طراحی شده است. در این پژوهش برای تخصیص هر یک از سیاست ها و اقداماتِ مشخص شده ی مرتبط با برنامه نگهداری و تعمیرات به ریسک ها و نقص های شناسایی شده، شبیه سازی و بهینه سازی بر اساس زمان و هزینه، صورت گرفته و در ادامه تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی مدل انجام شده است. میزان بهبود و نرخ بهینگی در هزینه اجرای سیاست های نت و زمان پیاده سازی آن، نشان-دهنده کارایی مدل ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   82 - طراحی مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترلی مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
   مونا اسماعیل زاده مهدی زارع کمالی
   ریسک‌های مرتبط با منابع انسانی می‌توانند به بخش مهمی از ریسک‌های تجاری تبدیل شوند. اگرچه اغلب به عنوان خطرات ناشی از عدم رعایت الزامات ایمنی شغلی شناخته می‌شوند، اما میتوانند تأثیرات گسترده تری داشته باشند. بنابراین هدف از پژوهش طراحی مدل ریسک های منابع انسانی و تعیین ر چکیده کامل
   ریسک‌های مرتبط با منابع انسانی می‌توانند به بخش مهمی از ریسک‌های تجاری تبدیل شوند. اگرچه اغلب به عنوان خطرات ناشی از عدم رعایت الزامات ایمنی شغلی شناخته می‌شوند، اما میتوانند تأثیرات گسترده تری داشته باشند. بنابراین هدف از پژوهش طراحی مدل ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترل آن در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت آمیخته و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. ابتدا ریسک های منابع انسانی از طریق مصاحبه با خبرگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد شناسایی و دسته بندی گردید. سپس پنلی متشکل از خبرگان تشکیل شد و مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی از طریق روش مدلسازی ساختاری- تفسیری طراحی و در نهایت راهکارهای کنترلی ارائه گردید. از طریق مصاحبه با خبرگان 39 ریسک منابع انسانی بدست آمد که در قالب 7 دسته طبقه بندی گردید. در نهایت با استفاده از اعضا پنل، مدل ریسک های منابع انسانی طراحی گردید که ریسک ناشی از مسائل مدیریتی سازمان دارای بیشترین اثر گذاری و ریسک دانش و مهارت منابع انسانی، ریسک سلامت جسمی و روانی منابع انسانی، ریسک سرمایه های انسانی و ریسک رفتاری منابع انسانی دارای بیشترین اثرپذیری بودند. بررسی و کنترل ریسک های منابع انسانی برای سازمان-هایی که علاقه‌مند به بهبود عملکرد هستند، بسیار حائز اهمیت است. شایسته است مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به ریسک ناشی از مسائل مدیریتی سازمان اهمیت ویژه قائل شده و جهت کاهش ریسک سرمایه های انسانی و رفتاری برنامه ریزی های لازم را اتخاذ نمایند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   83 - ارائه مدل ساختاری فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری فازی
   محمدحسین  کبگانی
   مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.از اینرو این صنایع همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات خود دنبال چکیده کامل
   مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد، میتواند به سازمان ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید.از اینرو این صنایع همزمان با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت محصولات خود دنبال کاهش آلودگی زیست محیطی و تبدیل شدن به یک سازمان سبزمی باشند. این پژوهش با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش‌های پیشین حوزه مدیریت منابع انسانی سبز، و همچنین شناسایی عناصر کلیدی و ارائه مدل ساختاری جهت پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبزدر صنایع شیمیایی و پتروشیمی استان بوشهر صورت پذیرفته است.بامطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیري از رویکرد تحلیل محتواي متنی تعداد شش شاخص اساسی احصا شد که جهت بومی سازي آنها به منظور پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز در صنایع شیمیایی و پتروشیمی از تکنیک دلفی در سه دور استفاده گردید. جامعه آماري تحقیق را مدیران وکارشناسان آشنابه موضوع و شاغل درحوزه صنایع پتروشیمی تشکیل دادند . جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تایید گردید. جهت طراحی مدل ساختاري شاخصهای موثربرای پیاده سازی فرایند مدیریت منابع انسانی سبز از رهیافت مدلسازي ساختاري تفسیري در محیط فازي جهت مدیریت ابهامات زبانی درقضاوت ها بهره گرفته شد. نتایج مدلسازي و تحلیل میک مک نشان داد که شاخص های فردی, گروهی و سازمانی جزء شاخص های اساسی و نفوذي در حوزه مدیریت منابع انسانی سبزا به شمار می آید؛ از اینرو به مدیران پیشنهاد می گردد که بر این دسته از شاخص ها تاکید و توجه بیشتر داشته باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   84 - انتخاب بهينه سيستم‌هاي ساختماني صنعتي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي: مطالعه‌ي موردي مدارس استان كرمان
   امیرعباس  ابوئی مهریزی حمزه دهقانی
   هدف: هدف از انجام این پژوهش، انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. ضرورت: صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به عنوان روشی تجربه‌شده و نظام‌مند جهت نیل به ارتقا كيفيت و سرعت ساخت، مد‌نظر مديران و سياست‌گذاران ساختمان‌سا چکیده کامل
   هدف: هدف از انجام این پژوهش، انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. ضرورت: صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به عنوان روشی تجربه‌شده و نظام‌مند جهت نیل به ارتقا كيفيت و سرعت ساخت، مد‌نظر مديران و سياست‌گذاران ساختمان‌سازی بوده است. همچنین در سال‌هاي اخير، صنعتي‌سازي يكي از سياست‌هاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس است. روش شناسی: ابتدا چهار معيار اصلي و بيست زيرمعيار جهت مقايسه و ارزيابي سيستم‌هاي صنعتي مناسب مدارس، شناسايي گرديد. همچنين براساس مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم، سيستم قاب سبك فولادي، ساختمان‌هاي بتني پيش‌ساخته، سيستم ديوار سازه‌اي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار و سيستم پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي براي ارزيابي استفاده شده است. در این پژوهش از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به-منظور رتبه‌بندی عوامل موثر در انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان استفاده شده است. یافته‌ها: تحليل داده‌ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبي انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه سيستم قاب سبك فولادي با امتياز 303/0 مناسب‌ترين گزينه مي‌باشد. همچنين امتياز سيستم ساختمان‌هاي بتني پيش‌ساخته، سيستم پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي و سيستم ديوار سازه‌اي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار به ترتيب 266/0، 22/0 و21/0 بدست آمدند. نتیجه‌گیری: در اين پژوهش از چهار معيار اصلي استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه معيار قابليت اجرايي با وزن نسبي 427/0مهمترين معيار اصلي است. پس از آن به ترتيب كيفيت و قابليت فني، هزينه و زمان با وزن نسبي 401/0، 106/0 و 067/0 در اولويت‌هاي بعدي قرار گرفتند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   85 - ارزیابی کارایی سازمان با استفاده از مدل تلفیقی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای
   علیرضا خسروی محمد فلاح سید اسماعیل نجفی
   استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی چکیده کامل
   استقرار سیستم های مدیریتی نوین از مهم ترین گام ها برای تعالی سازمانها می باشد. مدل تعالی سازمانی EFQM از جمله فنونی است که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده است و امروزه بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی این مدل در عرصه مدیریتی خود می باشند. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در راستای دستیابی به عملکرد برتر و ارتقای سطح بهره وری سازمان، در این مقاله یک مدل تلفیقی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (Network DEA) برای ارزیابی عملکرد سازمان پیشنهاد شده است. برای این منظور ابتدا مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت یک سیستم چهار مرحله ای که شامل رهبری (مرحله اول)، فعالیت های مربوط به کارکنان، خط مشی و استراتژ&#x