• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396110914463450534 بازدید : 9259 صفحه: 3 - 18

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط