فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت فناوری اطلاعات


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
   ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺣﺴﻴﻦ  رﺷﺘﺒﺮي
   ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮ چکیده کامل
   ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺰاﻳﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ورود دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ر ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﺳﻮﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﺴـﺐ و ﻛﺎرﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ داده ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻋـﺎم ﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿـﻮع وارد ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از رواﺑـﻂ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وزن دﻫـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ از ﻣـﺪل ﺗﻮاﺑـﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮ (AHP) اﺗﺒـﻲ 1 ﻓـﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
   مهدی  تقوی تیمور  محمدی عباس  شاکری محمد  نصر اصفهانی
   نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کن چکیده کامل
   نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کند که خود به معنای رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. هر چند این نکته حائز اهمیت است که در جهان واقعی همگنی در مکانیزم نظام مالی و رشد اقتصادی کشورها وجود ندارد و با قطعیت نمی توان قاعده تئوری را به جهان واقعی تسری بخشید. با توجه به این امر، در این پژوهش با استفاده از داده های تابلويي (پانل دیتا) در دوره 1980 الی 2011 میلادی و رهیافت هم انباشتگی پانل و تخمین از دو روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده کامل و حداقل مربعات پانلی ارتباط میان ساختار مالی (از طریق دو متغیر توسعه مالی و معماری مالی) و رشد اقتصادی 8 کشورمنتخب در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) را بررسی نموده ایم. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردید که ضریب تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی معنادار و مثبت بوده، در صورتی که ضریب تاثیر بلند مدت متغیر معماری مالی بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی عوامل و راهکارهای مناسب جهت ترغیب کارکنان با استفاده از فناوری های نوین در سازمان
   محسن  مردانی جابر  کریمی جشنی مجید  مردانی حسین  مردانی
   پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین چکیده کامل
   پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ استاندارد تهیه شده و نظرسنجی از سه گروه کارشناس، رئیس اداره و مدیر واحد صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون دومتغیری و برای مقایسه عوامل در بین رده های تحصیلی و پست سازمانی از روش تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده این است که تمامی فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است و در نتیجه برخی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش پرورش استان تهران، مواردی چون: سهولت و سودمندی ادراک شده استفاده از فناوری، هنجارهای ذهنی کاربران، آموزش و تشویق کاربران، خودباوری رایانه ای در استفاده از فناوری و ... جهت ترغیب کارکنان به استفاده از فناوری می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک
   حسین  صفری محمد هادی  خلوصی سمیه  خلوصی
   یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بک چکیده کامل
   یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بکارگیری روش هایی که بتواند ابهام موجود در قضاوت های انسانی را به شکلی دقیق و مناسب لحاظ کند بسیار مطلوب خواهد بود لذا در این پژوهش از تئوری سیستم های خاکستری در کنار تئوری مجموعه های مبهم استفاده شده است تا کیفیت نتایج افزایش یابد. روش کار به این صورت می باشد که ابتدا شاخص های مناسب برای ارزیابی پروژه های توسعه ای فولاد استخراج و با استفاده از تئوری خاکستری به تعیین وزن برای آن ها پرداخته می شود سپس فرایند ارزیابی پروژه ها بر اساس شاخص های کیفی و با بکارگیری رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر مجموعه های مبهم اجرا می شود. نتایج به دست آمده از فرایند در قالب یک محدودیت به مدل آرمانی صفر و یک اضافه شده و در نهایت مدل آرمانی با در نظر گرفتن این محدویت و محدودیت های مربوط به شاخص های کمی به انتخاب پروژه های ارجح می پردازد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)
   مهرداد  بذرپاش علیرضا  باباخان مجید  پورمسگری
   کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متع چکیده کامل
   کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متعدد در زمینه انتقال فناوری، ضروری است روش های مناسب انتقال فناوری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه های آتی و پیشگیری از وقوع تجربه های ناموفق، اولویت بندی شوند. در این پژوهش، برای انتخاب روشهای مناسب انتقال فناوری، از یک مدل سه مرحله ای شامل خوشه بندی روش ها، اولویت بندی خوشه ها و رتبه بندی عناصر داخل هر خوشه به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نظرات 30 نفر از خبرگان، استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار نتایج، مجددا روش های انتقال فناوری با روش تاپسیس فازی ، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده در این مرحله، نیز مشابه نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده و آن ها را تایید کردند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه
   فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه نسرین  دسترنج
   موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم م چکیده کامل
   موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم مي باشد، ايجاد و توسعه پايدار دولتي الکترونيک تنها با توسعه متوازن در همه ابعاد ميسر است. مرمرو ادبیات این حوزه حاکی از آن است که مدلهاي بلوغ دولت الکترونیکی، مدلهای توسعه و مدلهای راهبردي موجود، همه بر تکامل دولت الکترونیکی از یک بعد نگریسته اند و در حوزه ذینفعان دولت الکترونیکی تنها بر بعد ذینفعان طرف عرضه خدمات تمرکز داشته‌اند. در این مقاله با مرور مدلهای موجود و نظریه ذینفعان، با یک رویکرد سیستمی که از دیدگاه مدل معماری زکمن اقتباس می شود، چارچوبی سیتمی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی یکپارچه ارائه خواهد شد. این مدل سیستمی، پنج بعد اصلی را به همراه مولفه های آنها در 5 مرحله تکاملی، برای پیاده سازی دولت الکترونيک ارائه کرده است. اين ابعاد عبارتند از: 1)استراتژيها، ارزشها و برنامه ها،(چرا و چه وقت)، 2)مشارکت و توسعه ذينفعان(چه کسي)، 3) داده ها و اطلاعات لازم(چه چيزي) و 4)زيرساختها(چه مکاني، چه بخشي يا کجا) 5)فرآيند(چگونه). در انتها ابعاد مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و آزمونهای آماری مناسب تحلیل شده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولات پائين دستي پتروشيمي
   ميرزا حسن  حسيني محسن  رضايي
   فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مخت چکیده کامل
   فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مختلف براي بازاريابي الكترونيكي مطرح شده و با استفاده از روش تصميم گيري با معيارهاي چندگانه كيفي (ياگر) و نظرات خبرگان مدل بازاريابي شبكه‌اي (4Ss) براي استفاده در صنايع پائين دستي پتروشيمي مناسب تشخيص داده شد و بر اين اساس ايجاد يك پورتال جامع بمنظور افزايش سهم بازار و سهم مشتري صنايع پائين دستي داخلي و جذب آمار و اطلاعات بازار پيشنهاد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه
   فرناز  برزین پور سمیه  علیزاده بنت الهدی  علی احمدی
   تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گ چکیده کامل
   تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گره، گره ای است که از سایر گره ها به بقیه نزدیکتر باشد. در این کار تحقیقاتی به ارائه یک چارچوب مفهومی برای تعریف شاخص های مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین محدودیتهای تعیین شاخصهای مرکزیت آنست که این شاخصها صرفا براساس موقعیت افراد در شبکه و ساختار رابطه شان با سایر اعضای شبکه معین می شوند و تاثیر ویژگی های فردی در آنها نادیده انگاشته می شود، چارچوب پیشنهادی این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو رویکرد است: رویکرد سنتی علوم اجتماعی و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ یعنی به طور همزمان به ویژگی‌های فردی وساختار روابط توجه شود. از سوی دیگر کشف اجتماعات و ساختار خوشه ای در شبکه‌های پیچیده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به دلیل آنکه به فهم ساختار و عملکرد شبکه‌ها کمک می‌کند و برای تفسیر برخی انواع شاخص‌های مرکزیت نیز الزامی است. لذا ما خوشه‌بندی طیفی )با تعیین قبلی تعداد خوشه‌های بهینه( را به‌عنوان مرحله پیش‌نیاز یافتن این نوع شاخص‌های مرکزیت پیشنهاد می‌کنیم. بر اساس چارچوب مذکور الگوریتمی برای محاسبه مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده ارائه خواهیم داد .سپس این الگوریتم برروی شبکه باشگاه کاراته زاخاری اعمال شد که تاکنون بطور وسیعی بعنوان ترازیابی برای کشف اجتماعات در ادبیات موضوع بکاررفته است. نتایج نشانگر این امر است که الگوریتم جدید ما هم در تعیین تعداد مناسب (بهینه) خوشه‌ها کاراست و هم در تعیین مرکزیت نزدیکی درون‌خوشه‌ای. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
   وجه الله  قربانی زاده راحله  منتظر میرعلی  سید نقوی داوود  حسین پور
   یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای کارایی و ارتقا ء عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط در دنیای رقابتی امروز ، ایده پردازی ، نوآوری و ایجاد روحیه و انگیزه یادگیری و توسعه ارتباطات دانشی است . در این مقاله با بررسی نظری چهار سبک نوآوری ، آنها را برمبنای دو ویژگی منحصربفرد بودن و چکیده کامل
   یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای کارایی و ارتقا ء عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط در دنیای رقابتی امروز ، ایده پردازی ، نوآوری و ایجاد روحیه و انگیزه یادگیری و توسعه ارتباطات دانشی است . در این مقاله با بررسی نظری چهار سبک نوآوری ، آنها را برمبنای دو ویژگی منحصربفرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی در قالب مدلی معرفی نموده ایم. برای هر چهار سبک معماری منابع انسانی که بر مبنای دو ویژگی مذکور سرمایه انسانی معرفی شده اند ، کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با نوع نیروی انسانی و مشاغل کلیدی آن سبک طراحی شده است . بر مبنای ادبیات نظری و پژوهش های انجام گرفته ، میان سبک های نوآوری شرکت ها و معماری منابع انسانی متناسب با آن ، هماهنگی برقرار نموده ایم . هدف ما در این پژوهش آن بوده است که شرکت ها با اجرای کارکردهای منابع انسانی هماهنگ با سبک نوآوری خود ، نیروی انسانی شرکت را به درستی در مسیر تحقق سبک نوآوری منتخب خود سوق دهند . بر همین اساس سبک نوآوری IT محور ومعماری منابع انسانی تعهدی ، سبک نوآوری بازار محور با معماری منابع انسانی بهره وری ، سبک نوآوری هزینه محور با معماری منابع انسانی فرمانبرداری و سبک نوآوری علم محور با معماری منابع انسانی همکاری هماهنگ شده و در قالب مدلی جامع ارائه و نمایش داده شده است . لذا می توان گفت که برای شرکت های نوآور ITمحورمعماری منابع انسانی تعهدی ، برای شرکتهای نوآور بازار محور سبک معماری منابع انسانی بهره وری ، برای شرکت های نوآور هزینه محور سبک معماری منابع انسانی فرمانبرداری و برای شرکت های نوآور علم محور سبک معماری منابع انسانی همکاری مناسب تر است . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)
   فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه احسان  کشتگاری
   مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذ چکیده کامل
   مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذف ريسک خود بوده و دائم در رقابتند. اتخاذ سياستهاي مناسب براي جلب نظر دينفعان نيازمند شناسايي ارزشهای مورد انتظار آنها است. مدلهاي متنوعي براي شناسايي ذينفعان ارائه شده که هر يک از جنبه اي به اين امر توجه کرده اند. در اين مقاله، تلاش شده با مطالعه مدلهاي مختلف، کليه معيارهاي مهم ارزشی در مطالعه ذينفعان استخراج شود و در ادامه با توجه به نظر خبرگان مهمترين عوامل شناسايي شده و چارچوبي براي شناسايي ارزش افرینی مبتنی بر ذينفعان استخراج شود. در ادامه با مطالعه منابع اولویت دار در صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار پرسشنامه ذينفعان سيستم عامل بومي بر مبناي چارچوب فوق شناسايي و دسته بندي شده اند. ضمنا استراتژيهايي براي مديريت آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
   شهره  نصری نصرابادی علیرضا  حسن زاده علی  رجب زاده
   با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از چکیده کامل
   با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی کیفیت اینگونه خدمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد.بنابراين، در اين پژوهش مدلي جامع برای اندازه گیری دقیق تر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طريق يك بررسي گسترده ادبيات موضوع و همچنین پرسش از خبرگان این حوزه برای بررسی متغیرهای موثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با به کارگیری تکنیک دلفی فازی ارائه شده است.در این راستا پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های مربوطه،از آنجایی که مقیاس‌های سنتی نمی‌تواند ارزیابی دقیق و درستی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط عدم قطعیت ارائه کند اقدام به فازی سازی این شاخص‌ها می‌گردد و در نهایت یک سیستم خبره فازی که در برگیرنده 5 سیستم فازی همراه با طراحی یک واسط گرافیکی در نرم افزار MATLAB ارائه می‌گردد. این سیستم خبره فازی وضعیت نهایی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و هم چنین وضعیت هر یک از ابعاد اصلی اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان می‌دهد.در این مقاله کاربرد این سیستم طراحی شده در بانک سینا بررسی شده است. در نهایت با محاسبات خطاهای سیستم خبره، عملکرد مطلوب سیستم فازی طراحی شده با اطلاعات مربوط به بانک سینا تست و ارزیابی شده است و مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - چگونگی مواجهه با"مدیریت تغییر ذهنیت" تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی
   محمد رضا  مشایخ
   زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) چکیده کامل
   زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) نشأت می گیرد.تغییرات پارادایمی در زمره مهمترین روشها برای ایجاد تغییر و تحول اساسی در جامعه محسوب می شود.جایگاه این تغییرات در" زمینه"،" محتوا" و" ساختار" ذهن می باشد، بنابراین با نرم سازی، دستکاری و "مدیریت برای تغییر اذهان " می توان به انسان سازی، جامعه سازی، تمدن سازی، نظام سازی وجهانی سازی توسط فناوری ها و ابزارهای نرم پرداخت و انسانها و جوامع را به سمت اهداف مورد نظر سوق داد. به سخن دیگر جهان دائماً در حال زایش ذهنیت جدید وتعامل، تقابل وجنگ مدلهای ذهنی، برای تغییر در عرصه های عینی است. روش تحقیق و یافته ها:در این تحقیق ضمن معرفی جهانی سازی در فضای مدرنیته و مطالعه تطبیقی جهانی انگاری پسامدرنیسم و جهان مداری الهی، تصویر انسان فرامدرن با انسان الهی در پارادایمهای اومانیستی و الهی استخراج و در مدل تطبیقی در معرض نظر و قضاوت اندیشمندان قرار گرفته است.نوع تحقیق کیفی، متکی برروش پژوهش تحلیلی- توصیفی به کمک متن کاوی تطبیقی و فرا تحلیل اطلاعات جمع آوری شده کتابخانه ای است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق اینکه امپریالیسم ذهنی در پی ایجاد تغییردر اجزاء پارادایم حاکم بر اذهان جامعه هدف، طی فرایند تغییرات سه مرحله ای "خروج از انجماد"، "تغییر"و"انجماد مجدد"، کرت لوین و مقایسه آن با مدل داستراندوبیل (1997) می باشد که آغاز زنجیره این فرایند، راه اندازی جریان سیال ذهنی در اذهان اندیشمندان، راهبردپردازان، اساتیدو فضلاء در جامعه سوژه است. نتیجه گیری:عطف به فرمایش امام علی (ع) در خطبه 27 کتاب شریف نهج البلاغه مبنی براینکه "خوار و ذلیل نشد مگر کسی که با دشمن در خانه خود جنگید" و همچنین نظر به دستور امام راحل (ره ) در خصوص صدور"معنویت و انقلاب" بجای دفاع محض در سرزمینهای خودی؛ ضرورت هجوم نرم،وفق دکترین جامع جنگ نرم درمختصات ذهنی درخانه دشمن برای آمادگی فضای جهانی جهت ظهور منجی عالم (عج) نمایان گردیده تا از نفوذ ورسوخ "ضد ارزشهای اومانیستی" در اذهان مردم جوامع الهی جلوگیری بعمل آورده و مانع تغییرات تدریجی مدلهای ذهنی، فرهنگی، ارزشی، اندیشه ای، رفتاری وساختاری جوامع اسلامی گردیم تا در نهایت خدشه ای در اثر تهاجم فرهنگی نظام سلطه، متوجه انسانهای آزاده جهان واز جمله مسلمان و جامعه اسلامی نگردد. انشا.... پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسی حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی از دیدگاه اسلام
   سعید  صحت مسعود  عسگری مهر سمیرا  قندچی
   شبکه های اجتماعی انقلابی در به اشتراک گذاری اطلاعات و تعاملات اجتماعی مجازی به وجود آورده اند. این مفهوم با پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و اتصال پایدار به شبکه اینترنت، به شکلی گسترده مورد استفاده عموم قرار گرفته و ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است چکیده کامل
   شبکه های اجتماعی انقلابی در به اشتراک گذاری اطلاعات و تعاملات اجتماعی مجازی به وجود آورده اند. این مفهوم با پیشرفت های روزافزون فناوری اطلاعات و اتصال پایدار به شبکه اینترنت، به شکلی گسترده مورد استفاده عموم قرار گرفته و ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است. در این میان در کنار فواید این شبکه ها، چالش های فراوانی نیز همراه با آنها مطرح شده است. یکی از مهمترین این چالشها، بحث حریم خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی است. امروزه این موضوع یکی از موارد انتقاد به شبکه های اجتماعی است. امکان دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و پخش آنها به اشکال گوناگون، و یا استفاده نادرست از این اطلاعات، در کنار ظهور فناوری های پیشرفته گوناگون در بستر اینترنت و تسهیل نقض حریم خصوصی در این فضا، کارشناسان امر را به تکاپو انداخته است. در این میان، دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین ادیان الهی، توجه ویژه ای به موضوعات مرتبط با حریم خصوصی دارد. دین اسلام از همان ابتدای ظهور با توجه خاص خود به حریم خصوصی انسانها، دستوراتی را برای جلوگیری از نقض آن ارائه کرده است. در کتاب و سنت به وفور به این موضوعات اشاره شده است. هدف اصلی این مقاله پژوهشی، بررسی موضوعات مرتبط با حریم خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی، و تطبیق ملاحظات حریم خصوصی در اسلام با این موضوعات می باشد. آنچه مسلم است، شکل فعلی شبکه های اجتماعی برخط، با ملاحظات دین مبین اسلام، فاصله داشته و از منظر اسلام مورد پذیرش واقع نیست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای مدل عملیاتی بازاریابی با رویکرد تحلیل مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه
   علی  شاه نظری محمد  موزیری قیری آزاده  نادري
   عناصر تشکیل دهندة اجزای مدل ارتباطات بازاريابي در قالب آميختة ترفيع عمدتاً داراي ماهيتي تصادفي، پويا، مبهم، نادقيق، کيفي و يا نامشهود بوده و فهم آنها نيازمند بهره گيري از رويکردهايي است که با ماهيت ذاتي اين نوع متغيرها همخواني داشته باشد. هدف مقاله حاضر تبیین مدل عملیات چکیده کامل
   عناصر تشکیل دهندة اجزای مدل ارتباطات بازاريابي در قالب آميختة ترفيع عمدتاً داراي ماهيتي تصادفي، پويا، مبهم، نادقيق، کيفي و يا نامشهود بوده و فهم آنها نيازمند بهره گيري از رويکردهايي است که با ماهيت ذاتي اين نوع متغيرها همخواني داشته باشد. هدف مقاله حاضر تبیین مدل عملیاتی بازاریابی بر اساس مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه می باشد. به این منظور بازدیدکنندگان نمايشگاه مرواريد سفيد اصفهان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و نمونه آماری، مراجعه کنندگان به این نمایشگاه در سه روز متوالی بودند. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحليل این مدل نشان مي دهد كه در بين گزینه هاي عملياتي و پشتيباني استراتژيك در عمليات بازاريابي، بيشترين تاثير مربوط به مولفه پيشبرد فروش با ميانگين 7/ 3 و بعد از آن مربوط به فروش حضوري با ميانگين 63/3 است. به عبارت ديگر مي توان نتيجه گرفت كه در بين مولفه هاي ذكر شده هر چند تاثیر تمام مولفه ها مورد تایید قرار گرفت اما تاثير دو مولفه پيشبرد فروش و فروش حضوري بالاتر و بيشتر از بقیه است. در پایان نیز، پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت
   مریم  اخوان مجید باقری
   امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می‌کند. ازاین‌رو بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری برای آن‌ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل‌های مختلف ارائه‌شده در خصوص ک چکیده کامل
   امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می‌کند. ازاین‌رو بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری برای آن‌ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل‌های مختلف ارائه‌شده در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی، عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی موردبررسی قرارگرفته و مدل بهینه جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت طراحی گردیده است. جامعه آماري پژوهش شامل مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت می باشد. جمع‌آوري‌ داده‌ها‌ در این پژوهش با ابزار ‌پرسشنامه انجام گردیده که روايي آن با استفاده از نظرات خبرگان تایید شده و روش آلفاي کرونباخ در نمونه اوليه و در کل جامعه آماری نشان از پايايي بالای آن داشته است. در پژوهش حاضر، از تحلیل عاملی مرتبه دو براي آزمون فرضيه هاي تحقيق و اولویت بندی عوامل موثر در کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده شده است. که در نهایت یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که طراحی وبسایت، پاسخگویی، همدلی، تضمین، کارایی، امنیت/اعتماد، جبران خسارت به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین ابعاد موثر در کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در بانک ملت می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران
   سحر  احمدوند میرسامان  پیشوایی
   با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأم چکیده کامل
   با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو از ضرورت های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این پژوهش سعی دارد با ارائه ی یک مدل دو مرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی قلب،کبد و کلیه، که از اهداکننده ی مرگ مغزی فراهم می شوند به برنامه ریزی کوتاه مدت شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور یاری رساند. در این مدل برخلاف مدل هایی که تا کنون ارائه شده اند، تصمیم برای تخصیص عضو به بیمار مناسب، نه تنها بر اساس معیارهای پزشکی، بلکه با توجه به محدودیت های بودجه و زمان های حمل و نقل در شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور اتخاذ می شود. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک معیار کارایی پزشکی برای بیماران در صورت دریافت یک عضو خاص محاسبه شده و در مرحله ی دوم مدلی دوهدفه برای افزایش کارایی کل و کاهش هزینه های کل تحمیل شده به سیستم ارائه می شود. برای حل مدل دوهدفه از روش تبدیل به قید افزوده استفاه شده است. در نهایت، نتایج مدل حاضر با استفاده از اطلاعات ارائه شده در گزارش سالانه ی مرکز بیماران خاص و پیوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - ارائه مدل پذیرش سیستم عامل متن باز کارساز در کشور
   فاطمه  ثقفي
   امنیت اطلاعات در عصر جدید یکی از ارکان فناوری و قدرت نرم محسوب می شود و سیستم عامل زیرساختی ترین نرم افزار ایجاد امنیت است. پروژه تولید سیستم عامل کارساز متن باز با هدف ایجاد فناوری در این حوزه و توسعه آن در سال 1390 در ایران آغاز شد. این پروژه زمانی می تواند در امنیت و چکیده کامل
   امنیت اطلاعات در عصر جدید یکی از ارکان فناوری و قدرت نرم محسوب می شود و سیستم عامل زیرساختی ترین نرم افزار ایجاد امنیت است. پروژه تولید سیستم عامل کارساز متن باز با هدف ایجاد فناوری در این حوزه و توسعه آن در سال 1390 در ایران آغاز شد. این پروژه زمانی می تواند در امنیت و اقتصاد کشور نقش موثری ایفا کند که مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا با توجه به نوع فناوری مدل پذیرش آن هم به شرایط آن کشور بستگی خواهد داشت. از آنجا که در این زمینه تحقیقی انجام نشده است، در این مقاله با مرور مقالات مختلف، و با توجه به توانمندیهای مدل TAM از آن به عنوان مدل پایه استفاده شد. سپس با نظر خبرگان ایرانی مولفه های موثر بر پذیرش سیستم عامل شناسایی و با آزمون فریدمن اولویت بندی شده و 4 اولویت اول آن به عنوان متغیرهای ورودی مدل TAM در نظر گرفته شدند. در ادامه پرسشنامه اختصاصی برای این مدل مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری طراحی و توسط 200 نفر از کاربران این حوزه تکمیل شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مولفه ظرفیت جذب و درك از خطر (امنيت) به ترتیب دو مولفه تاثیر گذار بر پذیرش فناوری هستند. در انتها توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری جهت تقویت این مولفه ها در جهت پذیرش این فناوری با توجه به وضعیت خاص ایران ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان
   رضا اسماعیل پور عادل آذر افسانه معتمد
   امروزه پيشرفت فناوري اطلاعات و جهاني‌شدن بازارهاي كسب و كار، منجر به پيچيدگي روز‌افزون محيط تصميم‌گيري و در عين حال اثربخش‌تر شدن تصميمات شده است. از اين‌رو مديران سازمان‌هاي كنوني براي بقا و توسعه فعاليت‌هاي خود نيازمند فناوري‌ها و ابزارهاي نويني هستند تا بتوانند تصميم چکیده کامل
   امروزه پيشرفت فناوري اطلاعات و جهاني‌شدن بازارهاي كسب و كار، منجر به پيچيدگي روز‌افزون محيط تصميم‌گيري و در عين حال اثربخش‌تر شدن تصميمات شده است. از اين‌رو مديران سازمان‌هاي كنوني براي بقا و توسعه فعاليت‌هاي خود نيازمند فناوري‌ها و ابزارهاي نويني هستند تا بتوانند تصميمات مؤثرتري را اتخاذ كنند. كسب و كار هوشمند، مي‌تواند در اين راه به عنوان ابزاري هوشمند مديران سطوح مختلف را ياري دهد. هدف اصلي پژوهش بررسي تأثير كسب و كار هوشمند بر اثربخشي سازماني است. از طرف ديگر توجه به شناسایی عوامل سازمانی که برای موفقیت سازمان ضروري هستند و همچنين بررسي روابط آن‌ها با اثربخشي سازماني و سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در سازمان مثل كسب و كار هوشمند از مباحث بسیار مهم تلقی می‌شود. جامعه آماري اين پژوهش مديران و كارشناسان بانك ملت استان گيلان است كه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي 256 نفر انتخاب شد. داده‌هاي جمع‌آوري‌شده با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS 24 و Smart-PLS 2.0 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. پس از سنجش روايي و پايايي مدل اندازه‌گيري،‌ مدل ساختاري تعيين شده از طريق بررسي روابط بين متغيرهاي مكنون ارزيابي شد. مقدار شاخصGOF نشان از برازش قوي مدل ساختاري دارد. سپس جهت آزمون فرضيات مستقيم ضرايب مسير و T آماري به‌كار گرفته شد. همچنين براي بررسي فرضيه‌هاي ميانجي‌گري از آزمون سوبل استفاده گرديد. نتايج نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل سازماني با اثربخشي كسب و كار هوشمند و همچنين اثربخشي سازماني مي‌باشد. ضمناً نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت و معنادار كسب و كار هوشمند با اثربخشي سازماني است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی
   علیرضا علی احمدی فاطمه  ثقفي مهدي  غضنفري
   دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی چکیده کامل
   دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی شدن با پیشرفت فناوری و گذشت زمان دچار تحول خواهد شد. بدون تردید شناخت آینده دولت الکترونیک به منظور ترسیم چشم انداز دولت الکترونیک آینده نگر و دخیل کردن آن در نقشه راه پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور می تواند باعث اثر بخشی بیشتر عملکرد و کاهش هزینه ها باشد. دراین راستا از جمله مهمترین اقدامات تدوین اهداف دولت الکترونیکی از دیدگاه ذینفعان و از جمله از منظر شهروندان است. در این مقاله هدف آن است که برای تعیین اهداف دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان روش مناسبی تعیین و پیشنهاد شود تا اهداف مورد انتظار شهروندان از دولت الکترونیکی آینده استخراج شود. برای این کار ابتدا معیارهای مورد نیاز برای داشتن دیدگاه آینده نگر تعیین می شود. سپس روشهای تبیین اهداف آینده نگر به اختصار معرفی و ارزیابی شده و با استفاده از نظرسنجي از خبرگان و بکار گیری رویکرد رتبه‌بندي فازي، با اولویت ترین روش‌ هدفگذاری معرفی می شود. نتایج حاکی از آن است که دو روش تفکر ارزشی و رویش نظریه ها با لاترین امتیازها را کسب کرده اند. نتایج این مقاله می تواند به عنوان نقشه راهی برای تعیین اهداف آینده نگر در سایر حوزه های فناوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی
   محمد رضا  تقوا کامران  فیضی سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی سمیرا  قندچی
   با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک چکیده کامل
   با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک زندگی و تاثیر آن بر تغییر سبک زندگی اختصاص دارد. هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن تاثیرگذاری طراحی مدل پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی می‌باشد. بدین منظور ابتدا از مرور ادبیات به استخراج ابعاد تاثیرگذار بر سبک زندگی پرداخته سپس توسط خبرگان جامعه شناسی این ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. با مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه عمیق و روش دلفی توسط خبرگان فناوری اطلاعات عوامل تاثیرگذار بر طراحی پرتال سبک زندگی استخراج شده است. روش پژوهش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق: دانشجویان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشجویان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و خبرگان فناوری اطلاعات در برخی از شرکت‌های انفورماتیک واقع در شهر تهران می‌باشند.از بین جامعه اماری 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه گیری شده و اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش تاثیر طراحی پرتال را برتغییر سبک زندگی و عوامل موثر بر طراحی پرتال را با اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار داد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
   حمزه  خواستار علی اصغر صارم
   مقاله حاضر به ارائه مفهوم هوش خط مشی گذاری و طراحی آن در راستای دستیابی به هدف پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. هوش خط مشی گذاری به نوعي سیستم اطلاعاتی گفته می شود که اطلاعات و داده ها را از عرصه های مختلف اجتماعی گردآوری کرده و پس از پردازش، آنها را به صورت بسته ها چکیده کامل
   مقاله حاضر به ارائه مفهوم هوش خط مشی گذاری و طراحی آن در راستای دستیابی به هدف پیاده سازی دولت الکترونیک می پردازد. هوش خط مشی گذاری به نوعي سیستم اطلاعاتی گفته می شود که اطلاعات و داده ها را از عرصه های مختلف اجتماعی گردآوری کرده و پس از پردازش، آنها را به صورت بسته های مناسب تصمیم گیری در اختیار خط مشی گذاران می گذارد. در ابتدای مقاله حاضر به بررسی دولت الکترونیک و جایگاه آن در دوره معاصر پرداخته می شود. سپس با اشاره به اینکه پیاده سازی پارادایم دولت الکترونیک نیازمند بهره گیری از مدلها و ابزارهای نوین است، مدل هوش خط مشی گذاری با در نظر گرفتن عرصه های اصلی در مدیریت دولتی ايران ارائه می شود. در انتهای مقاله نيز، کاربردهای اصلی هوش خط مشی گذاری که شامل پایش و اداره الکترونیک جامعه است، بررسی می شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی)
   مسعود عسگری مهر کامران  فیضی سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی سید حبیب الله  طباطبائیان
   معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار به شمار می‌آید. در راستای برخورداری از مزایای معماری سازمانی بایستی روند روبه‌ رشد پیاده‌سازی آن در سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضرورت دارد از ابزارهای کنترلی و ارزیابی استفاده چکیده کامل
   معماری سازمانی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر همسوسازی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار به شمار می‌آید. در راستای برخورداری از مزایای معماری سازمانی بایستی روند روبه‌ رشد پیاده‌سازی آن در سازمان، مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضرورت دارد از ابزارهای کنترلی و ارزیابی استفاده گردد. ارزیابی بلوغ معماری سازمانی، به عنوان یکی از روش‌های مدیریت مؤثر فرآیند معماری سازمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از ارزیابی بلوغ، تعیین وضع فعلی سازمان و ترسیم تصویر روشنی از مسیر رشد آینده سازمان است. امروزه اهمیت ارزیابی بلوغ در حوزه‌های گوناگون سازمانی بیش از پیش احساس می‌گردد. با این حال در این فضا، در حوزه مؤسسات مالی و بانکی، باتوجه به پیچیدگی معماری فناوری اطلاعات و معماری سازمانی در این مؤسسات، فعالیت‌های قابل توجهی صورت نگرفته‌است. از این رو پژوهش حاضر به ارائه مدل جدید و سفارشی، در راستای سنجش سطح بلوغ معماری سازمانی، در یکی از بزرگترین بانک‌های ایران پرداخته‌است. برای این منظور پس از استخراج ادبیات موضوعی به مطالعه و مشاهده بانک مورد نظر پرداخته و با رویکرد توصیفی و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل مفهومی مورد نظر استخراج گردیده‌است. مدل مذکور شامل 3 بعد، 23 متغیر و 75 شاخص است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران)
   میلاد کلاگر درونکلا سید محمد حسن حسینی
   چکیده امروزه سازمان‌های توليدي و خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به‌عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد می‌کنند. لذا در محيط کسب‌وکاری كه پيوسته پيچيده و رقابتي می‌شود كسب رضايت مشتري در حال تبدیل‌شدن به هدف اصلي شرکت‌ها است. هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش چکیده کامل
   چکیده امروزه سازمان‌های توليدي و خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به‌عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد می‌کنند. لذا در محيط کسب‌وکاری كه پيوسته پيچيده و رقابتي می‌شود كسب رضايت مشتري در حال تبدیل‌شدن به هدف اصلي شرکت‌ها است. هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش شاخص رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات می‌باشد. ابتدا ادبيات و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عوامل بالقوه و طراحی مدل مفهومی تحقیق، این عوامل در جامعه آماری هدف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از نظرات خبرگان شامل 75 نفر از مدیران و کارشناسان حائز شرایط استفاده شده است. تجزیه و حلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS 2 و SPSS انجام و بر اساس نتایج، معنادار بودن همه‌ی مسیرها و فرضیات مورد تائید قرار گرفت. بعلاوه اینکه معنادار بودن مسیر خدمات پشتیبانی در ارتباط با متغیرهای مدل آمریکایی شاخص رضایت مشتریان (ACSI) نیز با ضریب مسیر و ضریب رگرسیونی بالایی مورد تائید قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
   فاطمه  ثقفي مهدی  حمیدی بهروز  محمودی
   صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند چکیده کامل
   صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. این پژوهش، با مروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است . سپس آنها را در چهار بعد مختلف شامل1) توانمندی و سیاست های دارنده فناوری، 2)توانمندی و سیاست های گیرنده فناوری، 3)ویژگی های خود فناوری و 4)سیاست های مشترک دارنده و گیرنده فناوری دسته بندي كرده است. در ادامه محصول فناورانه STM16 توليد شده در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مورد مطالعاتی بررسي شده است برای رتبه بندی مدل های انتقال فناوری مناسب برای این محصول از ابزار پرسشنامه و تحليل آن از روش ترکیبی AHP و TOPSIS استفاده شده است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای، تحقیق میدانی و همبستگی می باشد. نتایج نشان داد بهترين روش براي انتقال فناوری مذكور در این سازمان به ترتيب "اعطای حق لیسانس" و "فرانشیز" است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی
   طاهر روشندل اربطانی حجت اله نیکی ملکی حمید عبداللهیان محمد سلطانی فر حسام الدین آشنا
   امروزه همگام با توسعه اینترنت استفاده از شبکه های اجتماعی هم به سرعت در حال افزایش است. مسئولان و متخصصین زیادی در رابطه با اثرگذاری این شبکه ها بر فرهنگ جامعه اظهار نگرانی کرده اند. گروهی فیلترینگ را پیشنهاد می دهند و گروهی توسعه شبکه های اجتماعی داخلی را. اما علیرغم پ چکیده کامل
   امروزه همگام با توسعه اینترنت استفاده از شبکه های اجتماعی هم به سرعت در حال افزایش است. مسئولان و متخصصین زیادی در رابطه با اثرگذاری این شبکه ها بر فرهنگ جامعه اظهار نگرانی کرده اند. گروهی فیلترینگ را پیشنهاد می دهند و گروهی توسعه شبکه های اجتماعی داخلی را. اما علیرغم پیشنهاد شبکه های اجتماعی داخلی مدلی برای مدیریت این شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی است. از آنجایی که در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی بصورت کلی و با رویکرد فرهنگی بصورت خاص مدلی وجود ندارد لذا در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده گردید. در این پژوهش با 23 نفر از بازیگران اصلی در حوزه شبکه های اجتماعی داخلی از جمله مسئولین تصمیم گیر در این حوزه، مدیران شبکه های اجتماعی، مدیران شرکت های تولید محتوا، مدیران شرکت های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی، اساتید دانشگاه در حوزه فرهنگ و ارتباطات و روحانیون کارشناس فرهنگی مصاحبه صورت گرفت و پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و نهایتا کدگذاری انتخابی مدل نهایی استخراج گردید. در این مدل فرهنگ حاکم بر شبکه های اجتماعی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شد و شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای واستراتژی ها و پیامدهای حاصل از اجرای استراتژی ها بیان گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی
   علیرضا علی احمدی محسنعلی شایانفر مصطفی فرمانی
   اخیرا تصمیم گیري و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است . مدل پیشنهادي برای تخصیص بودجه، ابزاري براي تسریع در تصمیم گیري مدیران محسوب م چکیده کامل
   اخیرا تصمیم گیري و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است . مدل پیشنهادي برای تخصیص بودجه، ابزاري براي تسریع در تصمیم گیري مدیران محسوب می گردد . این تحقیق که برای اولویت بندی طرح های عمرانی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گرفته است، سعی شده که با استفاده از مدل هاي چند شاخصه علاوه بر سرعت در تصمیم گیري مدیریت به این سوال پاسخ داده شود که مناسب ترین انتخاب از بین گزینه هاي موجود (پروژه ها) کدام است . این روش بر اساس شاخص هاي تصمیم گیري و برپایه ي ماتریس تصمیم بنا گردیده است . بدین منظور در این تحقیق براي پاسخ به اینکه به چه عوامل، چه امتیازي باید تخصیص داد، از مدل چند شاخصه استفاده شده است. این پژوهش به چگونگی طراحی یک مدل کار آمد جهت تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی در اداره طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از تکنیکهاي چند معیاره پرداخته و هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر تخصیص اعتبار و درجه بندي آنها ( ضریب اهمیت ) و انتخاب گزینه بهینه و تهیه مدل تخصیص اعتبار است که پس از پالایش اولیه در بین شاخصها و معیارها با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی که از روشهاي تصمیم گیری چند معیاره می باشند و به کمک نرم افزار تصمیم گیري متلب وسایر نرم افزارهاي مرتبط که از مهم ترین ابزارهاي کمک درتسریع فنون تصمیم گیري چند معیاره هستند ، معیارها و شاخصهای رتبه بندي شده و وزن دهی می شوند و در نهایت پروژه ها رتبه بندی شوند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - مدلسازی ساختاری تقویت قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام
   یاسر سبحانی فرد
   اثر شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان در فضای مجازی رو به فزونی است .در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل دهی قصد خرید کاربران می باشد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی چگونگی تبلیغات در شبکه اجتماعی اینست چکیده کامل
   اثر شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان در فضای مجازی رو به فزونی است .در این میان شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های پرمخاطب در حال پررنگ کردن نقش خود در شکل دهی قصد خرید کاربران می باشد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی چگونگی تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام و نقش آن بر قصد خرید مصرف کنندگان می باشد.جهت انجام این مهم اثر عوامل شش گانه تبلیغات در فضای اینستاگرام بر روی قصد خرید مورد آزمون قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کاربران اینستاگرام در شهر آبیک قزوین بوده که برای تعمیم نتایج به این جامعه نامحدود، 384 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند.برای پاسخ به فرضیات تحقیق و آزمون مدل از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان از تایید مدل تحقیق و اکثر فرضیات داشت .نتایج آزمون های حاصل از الگوی پژوهش ، نشان دادند که اطلاع رسان بودن و خلاقیت تبلیغاتی ، اثر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به اجماع گروهی داشته و این موضوع نیز از طریق اثر گذاری بر قصد همراهی افراد با اجماع موجب بهبود قصد خرید مصرف کنندگان می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار)
   شادان وهاب زاده محمدرضا اردهالی
   چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادر چکیده کامل
   چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادرات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌ها صادراتی خشکبار ایران می‌باشد. پس از تایید اولیه روایی و پایایی، پرسش‌نامه بین 94 نفر از کارشناسان توزیع گردید. در ابتدا به تحلیل توصیفی پاسخ‌دهندگان و سوالات پرسش‌نامه با کمک نرم افزار Spss پرداخته شد و سپس به منظور بررسی فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart Pls با استفاده از آزمون T-Value، ضریب مسیر و همبستگی به بررسی فرضیه‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قابلیت بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صاردات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر فرضیات تحقیق با احتمال 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: بازاریابی اینترنتی، رشد بازار صادرات، در دسترس بودن اطلاعات صادرات، روابط شبکه کسب و کار، صادرکنندگان خشکبار. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی
   سحر مشهدی طهمورث  حسنقلی پور سهیلا  بورقانی فراهانی عبدالحسین کرمپور
   یکی از روش های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری چکیده کامل
   یکی از روش های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری است تا عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی شناسایی گردد. به همین منظور در این تحقیق سعی می شود تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بّعد از عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شده است و با انجام گام های این روش، عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی در دنیای کسب و کار، در شش بُعد، بیست زیر بُعد طبقه بندی شده است. در نهایت بر اساس فراوانی تعداد کدهای مربوط به زیر ابعاد، چارچوب مفهومی تحقیق، ارایه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
   کامران  فیضی محمد تقی تقوی فرد جهانیار بامداد صوفی حسین وحیدی
   در دنیای رقابتی امروز، توانایی پذیرش و بکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده چکیده کامل
   در دنیای رقابتی امروز، توانایی پذیرش و بکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در 3 مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا از روش 7 مرحله‌ای فراترکیب بارو سو و سندلوسکی استفاده گردیده و مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان مدل تکمیلی تحقیق حاصل گردیده و در مرحله سوم به منظور اعتبار سنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون‌های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برده‌ایم. پس از تأیید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن ضرایب(t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص‌های مختلف پرداخته ایم که نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان دهنده برازندگی الگوی پیشنهادی بود. پس از انجام مراحل فوق کفایت علمی الگوی پژوهش تایید گردید. بدین ترتیب الگوی تحقیق با 3 مؤلفه اصلی : زیر ساختهای فاوا در تولید ، ظرفیت‌های بکارگیری فاوا در تولید ، فرصت‌های ارزش افزای فاوا در تولید و با 28 شاخص(زیر مؤلفه) مورد تأیید نهایی قرار گرفت . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - مطالعه سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان
   اکبر بهمنی رمضان غلامی اواتی
   هدف از پژوهش حاضر تحلیل سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر تحلیل سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت زمزم به تعداد 1300 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از قانون 10 معادلات ساختاری بدست آمد که تعداد 350 نفر به صورت طبقه ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین رابطه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تایید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید: عوامل شخصیت، الزامات شغلی، تضاد شغل، سیاست های سازمانی، و عدالت سازمانی بر سایبرلوفینگ تاثیر معنادار دارند. همچنین نتایج بیان می‌کند که سایبرلوفینگ سبب کاهش میزان بهره وری افراد در شرکت می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - طراحی الگوی بهبود خرید آنلاین با استفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسيري
   آمنه کیارزم لطف الله  فروزنده دهکردی محمد محمودی میمند میرزاحسن  حسینی
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک مدل سازي ساختاري تفسيري ISM، روابط بين شاخص هاي موثر بر بهبود خرید آنلاین تعریف شده است. برای تعریف این روابط، از نظرات 16 نفر خبره در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات کمک گرفته شد. این افراد بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که مدل بدست آمده شامل 7 متغیر کیفیت کانال، کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول، تبلیغات، کیفیت معامله، رضایت مشتریان الکترونیکی و بهبود خرید آنلاین می باشد، که در این میان متغیرهای کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول و کیفیت معامله به دلیل توان نفوذ بالا و وابستگی کم در کسب وکار آنلاین نقش بنیادین دارند و بعد از آن، متغیرهای کیفیت کانال، تبلیغات و رضایت مشتریان الکترونیکی در مرکز توجه قرار می‌ گیرند. در نهایت متغیر هدف مطالعه یعنی بهبود خرید آنلاین در سطح سوم با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
   مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسب
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌ چکیده کامل
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه‌بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - توسعه مدلی جهت ارزیابی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت (مطالعه موردی: استقرار سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان)
   سید محمد حسن حسینی ابراهیم خالقیان محمد میرباقری جم
   امروزه حرکت به‌سوی فن‌آوری‌های نوین برای سازمان‌ها امری انکارناپذیر است. اما سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال فن‌آوری، همه جوانب ورود فن‌آوری به سازمان خود را مورد بررسی قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت پرداخته و در این میان استقرا چکیده کامل
   امروزه حرکت به‌سوی فن‌آوری‌های نوین برای سازمان‌ها امری انکارناپذیر است. اما سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال فن‌آوری، همه جوانب ورود فن‌آوری به سازمان خود را مورد بررسی قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت پرداخته و در این میان استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی (HRP) در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان به عنوان مطالعه موردی بررسی می‌شود. لذا جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان سمنان بوده که طی یک سال گذشته از سیستم اطلاعات منابع بیمارستانی استفاده کرده‌اند. تعداد کل افراد جامعه آماری مورد مطالعه حدود 600 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ خطای 7% اندازه نمونه 147 برای انجام تحقیق حاضر بدست آمد. لذا تعداد 200 پرسش‌نامه بین افراد حائز شرایط توزیع و در نهایت تعداد 150 پرسش‌نامه کامل و سالم دریافت شد. توصیف داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و برای آزمون معادلات ساختاری از نرم‌افزار Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر، یک مدل بومی شده پذیرش فن‌آوری را در حوزه سلامت ارائه می‌کند. ضمن آنکه تحلیل عاملی در فاصله اطمینان 95% نشان داد که روان‌سازی فرآیندهای بیمارستانی بر سودمندی درک شده و تمایل به استفاده از فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی موثر است. همچنین تسهیل‌کننده‌های سازمانی می‌توانند موجب افزایش سهولت استفاده درک ‌شده از این سیستم‌ها می‌شوند. در نهایت امنیت این سیستم‌ها نیز منجر به افزایش تمایل کارکنان به استفاده از آن خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - بررسی تاثیر شاخص های آمادگی الکترونیکی کشورهای در حال توسعه بر میزان فساد
   محمد فتحیان یاسر  سبحانی فرد حمید کاظم لو
   امروزه فساد در بخش دولتی و خصوصی معضل و چالش قابل توجه ای است، که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه حلی برای کاهش فساد باشند. همچنین پژوهشگران و محققان نیز در راستای پیدا نمودن راه حلهای علمی و پژوهشی جهت از بین بردن و کاستن فساد می باشند. از سویی چکیده کامل
   امروزه فساد در بخش دولتی و خصوصی معضل و چالش قابل توجه ای است، که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه حلی برای کاهش فساد باشند. همچنین پژوهشگران و محققان نیز در راستای پیدا نمودن راه حلهای علمی و پژوهشی جهت از بین بردن و کاستن فساد می باشند. از سویی دیگر، قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌های بدیع و کم هزینه ای که این مفهوم باعث به وجود آمدن آن شده است منجر به بکارگیری این فناوری در غالب حوزه ها و حل مسائل مختلف شده است. بكارگيري موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مستلزم دستیابی به آمادگی مطلوب کشورها در زمينه هاي زيرساخت؛ استفاده و دسترسی به فناوري مذكور براي بخش عمده اي از جمعيت كشور و چارچوب مناسبی از قوانين و مقررات براي اين فناوری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل آمادگی الکترونیکی بر کاهش فساد در کشورهای در حال توسعه است. یافته های پژوهش در طی 5 سال متوالی نشان می‌دهد که بین آمادگی الکترونیکی و فساد در کشورهای در حال توسعه یک ارتباط نسبتا قوی وجود دارد که این ارتباط مستقیم می‌باشد و نشانگر این است که کشورهای که دارای آمادگی الکترونیکی بهتری می‌باشند و به اصطلاح آماده تر هستند؛ فساد کمتری دارند. همچنین بررسی این ارتباط در سطح زیر شاخص های چهارگانه آمادگی الکترونیکی نیز نشان می‌دهد که ارتباط تمام زیرشاخص ها نیز با میزان فساد مستقیم می‌باشد و اثر زیرشاخص محیطی آمادگی الکترونیکی بر روی فساد بیشتر از بقیه شاخص ها می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی راهکارهای مقابله با کمبود نیروی متخصص امنیت فضای سایبر در کشور
   محمد فتحیان مهدی عبدالحمید محمدرضا رفیعی
   نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مخت چکیده کامل
   نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف و خطرناکی شود. پژوهش حاضر در تلاش است که برای رویارویی با این مشکل در کشور راهکارهایی ارائه دهد. برای یافتن راهکارها بعد از مطالعه منابع مرتبط با کارشناسان حوزه امنیت سایبر مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت پذیرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شد. بدین ترتیب 21 راهکار و 5 راهبرد شناسایی شدند سپس راهبردهای به دست آمده به وسیله روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارها به وسیله تحلیل اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی شدند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، راهبردهای حفظ و نگهداری نیرو، ارتقای دوره‌های آموزشی از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها برخوردار هستند. همچنین با توجه به وضعیت فعلی کشور، توجه به طرح‌های ترکیبی آموزشی-استخدامی، اجرای طرح‌های ارزیابی و استعدادیابی، برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه امنیت سایبر، اجرای طرح‌های با مخاطب دانش‌آموزی، قانون‌گذاری مناسب و ارتقای سطح الزامات امنیتی از موارد دارای اهمیت بیشتر ارزیابی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - مدل‌ پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی
   محمدتقی تقوی فرد ملیکا مهرکام اسفندیار جهانگرد آمنه خدیور
   فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی به ویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و ارتباطات مخابراتی موبایل است ایفا می کند. با توجه به سیر صعودی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا، این بخش از اقتصاد توجه زیادی می طلبد. سیاست‌های بهبود‌یافته چکیده کامل
   فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی به ویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و ارتباطات مخابراتی موبایل است ایفا می کند. با توجه به سیر صعودی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دنیا، این بخش از اقتصاد توجه زیادی می طلبد. سیاست‌های بهبود‌یافته به واسطه تاثیر بخش فناوری ‌اطلاعات‌ و ‌ارتباطات در اقتصاد یکی از برنامه‌های برتر دولت‌ها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. بررسی ادبیات نشان می‌دهد پژوهش‌های اندکی با رویکرد سیستمی به بررسی نقش فناوری ‌اطلاعات ‌و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته‌اند و نحوه تاثیر متغیرهای مختلف بر نقش فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم روابط متقابل متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی به فاوا، توسعه فاوا، کاربری فاوا و غیره با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه فاوا، سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی و غیره را مورد بررسی قرار داده و مدل مفهومی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی را ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش بهبود درک سیاستگذاران از ایفای نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه ریزی‌های کلان کشور است. مدل کیفی طراحی شده در این پژوهش می تواند مبنای پژوهش کمی آتی و شبیه سازی ریاضی با رویکرد سیستمی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی قرار ‌گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
   پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان چکیده کامل
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم‌گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره‌مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای و نرم افزار Super Decision اولویت‌ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پيشنهادي جهت ارزيابي هوش تجاري ارائه شده در اين مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصميم ‌گيري و‌به‌حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، ياري مي رساند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - بررسی عوامل موثر بر اثربخشی امضا الکترونیک در رونق فضای کسب و کار بین بنگاهی(مطالعه موردی:صنعت نفت)
   عصمت مسعودی
   در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقيق برمبناي هدف كاربردي است و از روش توصيفي زمينه يابي استفاده شده است كه ديدگاه كارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثير بكارگيري امضا ی چکیده کامل
   در پژوهشحاضر درپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی امضای دیجیتالی در رونق فضای کسب وکار بین بنگاهی در صنعت نفت پرداخته شد. نوع تحقيق برمبناي هدف كاربردي است و از روش توصيفي زمينه يابي استفاده شده است كه ديدگاه كارشناسان صنعت نفت را نسبت به تاثير بكارگيري امضا ی دیجیتالی در رونق فضاي كسب و كار بين بنگاهي تجزیه وتحلیل شد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار spss استفاده گردیده است. برای انتخاب آزمون فرضیه ها با توجه به غير نرمال بودن داده ها از آزمونهای نا پارامتریک استفاده شد و برای انجام آزمون تفاوت میانگین بین تحصیلات و بکارگیری امضا الکترونیک با توجه به اینکه سطح تحصیلات به صورت طبقه بندی بود و بالاتر از دو طبقه بود از ازمون تحلیل واریانس یک راه استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها با یکدیگر و مشخص کردن سطح معناداری تفاوتها از آزمون توکی استفاده شد و برای بررسی سابقه شغلی افراد با توجه به اینکه افراد از نظر سوابق کاری در دو طبقه قرارگرفته اند از آزمون T گروههای مستقل استفاده شده است.در نهایت نتیجه نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد تاثير بکارگیری امضاء الکترونیک در رونق کسب و کار دو بنگاه با توجه بر تمام متغیر ها ( به جزء تصديق هويت و انكار ناپذيري در فرایند واحدهای کسب و کار) تاثیر زیادی داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398)
   سحر كوثري فاطمه  ثقفي
   برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست چکیده کامل
   برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست هایی برای تدوین برنامه هفتم بخش فناوری اطلاعات است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، 67 سند فرادستی هستند که به-صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق سیاست های محوری با چارچوبي دو بعدي مورد بررسي قرار گرفت. بعد اول، موضوعات فناورانه است كه از دسته بندي OECD استفاده شد و بعد دوم كاركردهاي نوآورانه است كه از دسته بندي 7 تايي هكرت استفاده شد. در ادامه کد گذاری محوری هر یک از مقولات در سه لایه حکومتی، تقنینی و اجرایی انجام شده و بر اساس تحليل SWOT اسناد موجود و تطبيق آن با عملكرد ادعا شده، اصولي برای تدوین برنامه هفتم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شد. بر این اساس، در صورتی که سیاست های محوری و اصول پیشنهاد شده در برنامه هفتم توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گیرد، برنامه از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی موردمطالعه: حقوق ایران
   آرش  شوق نیان
   حریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یک‌سو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آن‌ها و امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل می‌نماید و از چکیده کامل
   حریم زندگی خصوص، امروزه به دلیل ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. اینترنت از یک‌سو، دسترسی آزاد به اطلاعات شخصی و همچنین تحریف و تخریب آن‌ها و امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری و انتشار هویت افراد را برای اهدافی غیرمجاز تسهیل می‌نماید و از سوی دیگر ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت افراد و محتوای پیام‌های ارسالی آن‌ها را میسر می‌سازد. ازاین‌رو در سطوح ملی و بین‌المللی، قوانینی وضع‌شده است تا استفاده‌کنندگان اطلاعات حریم خصوصی اطلاعات افراد را رعایت نمایند. پژوهش باهدف بررسی مفاهیم مرتبط با حریم داده‌پیام‌های شخصی، به سیر تحول قانون‌گذاری و نقد و بررسی مقررات ایران در خصوص حمایت از داده‌های شخصی می‌پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - شناسایی شاخص های موثر بر کیفیت تصمیم‌گیری در سیستم های هوش تجاری با رویکرد دلفی و تکنیک دیمتل
   پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
   دراین مقاله سعی می شود تا در گام نخست در انطباق با مدل تصمیم گیری سایمون، شاخص‌های کلیدی سیستم های هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که موجب بهبود کیفیت نظام تصمیم گیری در سازمان می‌شود شناسایی شوند و درگام دوم روابط بین مراحل تصمیم گیری و شاخص های کل چکیده کامل
   دراین مقاله سعی می شود تا در گام نخست در انطباق با مدل تصمیم گیری سایمون، شاخص‌های کلیدی سیستم های هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که موجب بهبود کیفیت نظام تصمیم گیری در سازمان می‌شود شناسایی شوند و درگام دوم روابط بین مراحل تصمیم گیری و شاخص های کلیدی شناسایی شده در ارتباط با یکدیگر به لحاظ علّی و معلولی مورد ارزیابی قرار گیرند. روش‌شناسی مورد‌استفاده‌در‌این‌مقاله جهت شناسایی شاخص‌های کلیدی در سیستم های هوش تجاری، متناظر با مراحل تصمیم گیری مدل سایمون، روش دلفی است که طی سه مرحله و با طرح سوالات باز و مصاحبه عمیق به روش گلوله برفی با 18 فرد خبره در زمینه توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان های مالی، شاخص های نهایی استخراج شده است. پس از شناسایی شاخص های کلیدی با هدف شناسایی روابط علّی و معلولی بین این شاخص ها و همچنین هریک از مراحل تصمیم‌گیری در مدل سایمون، با استفاده از روش دیمتل روابط تاثیرگذاری و تاثیر پذیری شناسایی شده و با اولویت بندی شاخص ها به لحاظ میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، نتایج مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و پیشنهادهای اجرایی برای متولیان توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان های مالی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تعامل را در بین شاخص های کلیدی استخراج شده، وجود واحد تحلیل کسب و کار در سازمان دارد. همچنین طراحی، پیاده سازی و پایش شاخص های کلیدی عملکرد(KPI ) در سامانه های هوش تجاری نقشی کلیدی در بهبود کیفیت تصمیم گیری برمبنای مدل تصمیم‌گیری سایمون دارد. نتایج این تحقیق در سازمان های مالی که کیفیت تصمیمات نقشی اساسی در موفقیت این سازمان ها در بازار رقابتی دارد می تواند مورد استفاده متولیان توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - مدلسازی بازاریابی توصیه ای الکترونیکی بر مبنای متن کاوی نظرات کاربران، رویکردی نوین بر تجارت‌اجتماعی
   الهام رمضانی علی  رجب زاده قطری وحید برادران مریم شعار
   هدف از این مقاله ارائه مدل توصیهای الکترونیکی در تجارت اجتماعی مبتنی بر رویکرد متن‌کاوی نظرات کاربران در سایت‌های فروش‌اینترنتی است. به دلیل جدید بودن پژوهش‌ها در این حوزه و بهره‌گیری از روش متن‌کاوی نظرات کابران برای بیان متغیرهای این نوع از مدل بازاریابی، این پژوهش از چکیده کامل
   هدف از این مقاله ارائه مدل توصیهای الکترونیکی در تجارت اجتماعی مبتنی بر رویکرد متن‌کاوی نظرات کاربران در سایت‌های فروش‌اینترنتی است. به دلیل جدید بودن پژوهش‌ها در این حوزه و بهره‌گیری از روش متن‌کاوی نظرات کابران برای بیان متغیرهای این نوع از مدل بازاریابی، این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی، توسعه‌ای است. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از کیفی و کمی است. در این راستا با مطالعۀ پژوهش‌های پیشین و همچنین دریافت، پیش پردازش و تحلیل 11‌هزار نظر آنلاین مشتریان در مورد محصولات دیجیتالی، انتخاب کلمات پرتکرار با برچسب مثبت صورت گرفت سپس با استفاده از الگوریتم Word2vec متغیرهای مدل بازاریابی توصیهای ‌الکترونیکی با تکنیک متن‌کاوی استخراج شد و بدین‌شکل مدل بازاریابی توصیه‌ای الکترونیکی ارائه شد. برازش مدل استخراج ‌شده نیز بر اساس نظرات متخصصین و کاربران سایت‌های فروش اینترنتی در ایران به کمک پرسشنامه و با ابزار آماری حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری نیز به دلیل نامحدود بودن جامعۀ آماری طبق فرمول کوکران 384 برآورد شد که به منظور بررسی و ارائه مدل نهایی از رویکرد معادلات ‌ساختاری با نرم افزار PLS Smart استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعامل مشتری، کیفیت پیام و تصویر ذهنی مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر پلت‌فرم و جذابیت کانال توصیهای الکترونیکی خواهند داشت و در نهایت این دو متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مشتری و برند کسب‌و‌کار، خواهند داشت. این مدل، ابعاد تازه‌ای از متغیرهای توصیهای الکترونیکی را مورد تاکید قرار می‌دهد که برای فعالان و صاحبان کسب‌و‌کارها و بازاریابان راهگشا خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - شناسایی بازیگران مؤثر شبکه معاملات ارز در سامانه نیما به کمک تحلیل شبکه‌های اجتماعی
   مهرداد آقا محمد علی کرمانی محمد جواد رخصت طلب سعید میرزا محمدی
   نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صا چکیده کامل
   نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند و در سمت تقاضا، واردکنندگان درخواست خرید ارز نمایند. شناسایی بازیگران مؤثر در هریک از این بازارها می‌تواند تأثیر مثبتی در سیاست‌گذاری‌های بازار ساز اصلی این سامانه یعنی بانک مرکزی داشته باشد. در این میان استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق این امر باشد. از آن جا که در این شبکه‌ها هریک از بازیگران تنها می‌تواند یکی از نقش‌های "خریدار" یا "فروشنده" ارز را داشته باشد و تنها امکان معامله و ایجاد ارتباط با نقش مقابل وجود دارد، می‌توان این شبکه‌ها را شبکه‌های دو وجهی نامید که به‌منظور تحلیل آن‌ها ما از یک الگوریتم تصویرسازی وزنی استفاده کردیم. بعد از تصویرکردن هریک از دو شبکه عرضه و تقاضای ارز، چهار شبکه جدید شامل شبکه صادرکننده‌های فروشنده ارز، صرافی‌های خریدار ارز، واردکننده‌های خریدار ارز و صرافی‌های فروشنده ارز ایجاد گردید. در ادامه هم یک الگوریتم رتبه‌بندی برای گره‌ها ارائه شد که بر اساس آن گره‌ای که بالاترین رتبه را کسب کرده است مهم‌ترین گره در شبکه مدنظر ما خواهد بود. در نهایت نیز جهت ارائه پیشنهاداتی به سیاست‌گذار، با تحلیل و بررسی نتایج رتبه‌بندی، به پرسش‌هایی در مورد بازیگران مؤثر بازار پاسخ داده شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری بر اساس رویکرد تحلیل محتوا
   امین مسعود  بخشی موحد محمدتقی رضوان هادی مختاری
   با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور عملیاتی‌سازی اینترنت اشیاء سبب توسعه‌ی عملکرد زنجیره تأمین می‌شود. به همین علت شناسایی مولف چکیده کامل
   با توجه به افزایش شدت رقابت، توجه به فناوری‌های نوین در زنجیره تأمین ضروری ‌است. در عصر حاضر اینترنت اشیا از مهم‌ترین ابزارهای نوآورانه به‌حساب می‌آید. ایجاد عوامل مناسب به‌منظور عملیاتی‌سازی اینترنت اشیاء سبب توسعه‌ی عملکرد زنجیره تأمین می‌شود. به همین علت شناسایی مولفه‌های اثرگذار در جهت استفاده از این فناوری و همچنین آگاهی از نتایج اثربخش آن، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تحلیل پیشران‌ها و پیامدهای اینترنت اشیا در زنجیره تأمین است. این تحقیق از دو فاز کیفی و کمّی و با رویکرد آمیخته انجام می‌شود. جامعه آماری فاز کیفی، مقالات داخلی و خارجی و جامعه آماری فاز کمّی اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعتی است. شیوه‌ی نمونه‌گیری قضاوتی و حجم نمونه آماری در فاز کیفی، 22 مقاله و در فاز کمی 10 نفر است. روش گردآوری داده‌های کیفی روش کتابخانه‌ای و در داده‌های کمّی استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته است. از روش تحلیل محتوای عرفی قراردادی برای بخش کیفی و از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل بخش کمّی استفاده خواهد شد. نتایج تحلیل محتوا بیانگر هشت دسته پیشران شامل سرمایه فرهنگی، سرمایه مالی، سرمایه‌ انسانی، سرمایه ذهنی، سرمایه ارتباطی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تسهیلات قانونی و قابلیت‌های محیطی و همچنین هفت پیامد اصلی شامل عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد تجاری، عملکرد تولید و عملیات، عملکرد سیستم اداری و رشد و توسعه‌ی عملکرد است. در بخش پیشران‌ها زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و در بخش پیامدها عملکرد اقتصادی با بیشترین تأثیر بر سایر متغیرها به‌عنوان متغیرهای کلیدی مدل‌های ساختاری تفسیری شناسایی شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - سوگیری ها و تحقق مؤلفه های اینترنت همه چیز در کشورهای همسایه ایران (مطالعه موردی: امارات متحده عربی و ترکیه)
   سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته
   اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این چکیده کامل
   اینترنت همه چیز یک بستر کامل از اتصالات، فرآیندها و اصول است که در یک اکوسیستم جامع به هم پیوسته‌اند. در این بستر، در سطحی بالاتر، ارتباطات گسترده‌تر شده و مهم‌تر اینکه این ارتباطات درک می¬شوند. مقاله حاضر به بررسی وضعیت این فناوری نوین در دو کشور همسایه می¬پردازد. این مطالعه مصداق بسیار خوبی برای تصمیم‌گیران و مدیران کشور خواهد بود تا کشور ایران را به درجه بالایی از توسعه پایدار برسانند. در این میان، کشور دبی، یکی از هفت امارت امیرنشین امارات متحده عربی، با نصب نخل‌های هوشمند، به کارگیری اپلیکیشن واحد دبی‌الان برای تمام خدمات (دولتی و شهری) و تاسیس شهر اینترنتی، تنها کشوری در بین کشورهای همسایه است که توانسته است اینترنت همه چیز را به مرحله اجرا برساند. ‌اینترنت همه چیز دبی را به یکی از قطب‌‌های اقتصادی مهم منطقه و جهان تبدیل کرده است. در مقابل، اگرچه فناوری ‌اینترنت همه چیز، هنوز در کشور ترکیه رایج نشده است. اما در حال حاضر بسترها، فناوری و مفاهیم کلیدی ‌اینترنت همه چیز به خوبی در این کشور شکل گرفتهاند. این فناوری با توانمندی‌های خاص خود در زمینه‌های مختلف از کشاورزی هوشمند و دامپروری تا مدیریت ترافیک شهری، فرودگاه هوشمند و نظارت بر دارایی‌ها، بهبود‌های مهمی را در زیرساخت‌ها و خدمات ارائه شده در ترکیه ایجاد کرده است. نتایج بررسی¬ها بیانگر این موضوع است که جهت-گیری این دو کشور در رسیدن به چشم¬اندازهای این تحول بزرگ، منجر به افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف و قرارگیری در مسیر توسعه پایدار شده است. پرونده مقاله