• صفحه اصلی
  • بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله