• صفحه اصلی
  • کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941212175791373 بازدید : 5112 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط