• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
    ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺣﺴﻴﻦ  رﺷﺘﺒﺮي
    ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮ چکیده کامل
    ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺰاﻳﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ورود دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ر ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﺳﻮﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﺴـﺐ و ﻛﺎرﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ داده ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻋـﺎم ﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿـﻮع وارد ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از رواﺑـﻂ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وزن دﻫـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ از ﻣـﺪل ﺗﻮاﺑـﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮ (AHP) اﺗﺒـﻲ 1 ﻓـﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
    محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
    هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازی چکیده کامل
    هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازیم. برای بررسی فرضیه های پژوهش به جمع آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 257 نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بود که از ادبیات موضوع استخراج گردید. در ادامه برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر یک از ابعاد فراموشی سازمانی بر ابعاد ظرفیت جذب دانش تاثیر گذار است. که در این بین بعد زوال از متغیر فراموشی سازمانی بیشترین تاثیر را بر بعد بهره برداری از متغیر ظرفیت جذب دانش دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
    محمد تقی  امینی محمد  خیری عیسی  جمعه زاده
    امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی چکیده کامل
    امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نمایند و در این راستا استراتژی های مدیریت دانش نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان ایفا می کنند. اين مقاله به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس پرداخته است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس در سال 1393 بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش تبیین و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جامعه آماری این پژوهش را 475 نفر از مدیران عامل ، معاونین و مدیران میانی شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون میانگین جامعه ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت ، یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
    محمد مهدی  مظفری
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخ چکیده کامل
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخاب تأمین کننده را به یک مسئله پیچیده تصمیم گیری چند معیاره تبدیل نموده است؛ از سوی دیگر انتخاب تأمین کننده بشدت وابسته به نظرات تصمیم گیرندگان می باشد، که با توجه به پویایی های محیطی و ناکامل بودن اطلاعات در دسترس تصمیم گیرندگان با نوعی عدم قطعیت در بیان نظرات تصمیم گیرندگان روبرو هستیم. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیري چند معیاره در شرایط عدم قطعیت و با استفاده از مفاهیم تئوری فازی و خاکستری براي انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این مقاله ابتدا اوزان معیارهای انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP ) تعیین و سپس با استفاده از روش ویکور خاکستری(Grey VIKOR) که یکی از رویکردهای جدید توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، می باشد به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
    محمد  تابان ولی محمد  درینی زهره  محمدیاری فاطمه  فروزش
    پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعی چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعیین شد. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 390 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel و spss تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد هوش سازمانی (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام رابطه معنا دار وجود دارد و در میان مولفه های هوش سازمانی، به کارگیری دانش دارای بالاترین همبستگی با فراموشی سازمانی هدفمند می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا
    رضا  خیرالدین امید  خزائیان
    گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارت چکیده کامل
    گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارتباطات مجازی صورت می گیرد که عملا از ویژگیهای محیط فیزیکی و مسافت بین مبدا و مقصد کاملا مستقل بوده و به علاوه، به شیوه ای کاملا نامحسوس و نامرئی عمل می نماید. پیشرفتهای چشمگیر در حوزه ارتباطات مجازی و کاهش شدید محدودیتهای مسافتی و زمانی سفر، ضمن آنکه منطق نوینی به نام «فضای جریانها» را بر جغرافیای جهانی مسلط ساخته ، شهر امروز را با دو ماهیت جدایی ناپذیر فیزیکی و مجازی تعریف نموده است. حال، پرسش اساسی آن است که در چنین شرایطی، روشهای رایج در مدیریت و برنامه ریزی امور شهری که عمدتا به ماهیت فیزیکی شهر توجه دارند، تا چه حد می توانند در توجیه و هدایت گرایشهای نوین شهر فیزیکی-مجازی امروز، کارآمد باشند؟ به همین منظور، در این پژوهش، با رویکردی ریشه ای و روشی تحلیلی-توصیفی، ابتدا با مطالعه اصول بنیادین جامعه صنعتی (که بسیاری از روشهای کنونی مدیریت و برنامه ریزی، برآمده از آن عصر هستند)، تلاش شده است تا ویژگیهای اساسی و کلی الگوهای رایج، استخراج شود. سپس، با روشی کیفی و قیاس تطبیقی میان این ویژگیها و تحولات صورت گرفته در عصر ارتباطات مجازی در هرکدام از این اصول (که در واقع، اصول جامعه عصر ارتباطات می باشند)، میزان سازگاری آنها با شرایط کلی عصر ارتباطات، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که الگوهای رایج، در بیشتر موارد، با اصول جامعه عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مجازی، همخوانی چندانی نداشته و این امر، می تواند از دلایل اساسی عدم کارایی مطلوب این روشها در برخورد با شهر امروز به شمار آید. این موارد در قالب آسیب شناسی و در چند محور کلی (مفهوم، روش شناسی، شاخص شناسی) مطرح شده است و در پایان، از جمع بندی این بخش، الزاماتی که در بازنگری روشهای رایج، با این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد، بیان شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
    مهدی  تقوی تیمور  محمدی عباس  شاکری محمد  نصر اصفهانی
    نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کن چکیده کامل
    نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کند که خود به معنای رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. هر چند این نکته حائز اهمیت است که در جهان واقعی همگنی در مکانیزم نظام مالی و رشد اقتصادی کشورها وجود ندارد و با قطعیت نمی توان قاعده تئوری را به جهان واقعی تسری بخشید. با توجه به این امر، در این پژوهش با استفاده از داده های تابلويي (پانل دیتا) در دوره 1980 الی 2011 میلادی و رهیافت هم انباشتگی پانل و تخمین از دو روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده کامل و حداقل مربعات پانلی ارتباط میان ساختار مالی (از طریق دو متغیر توسعه مالی و معماری مالی) و رشد اقتصادی 8 کشورمنتخب در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) را بررسی نموده ایم. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردید که ضریب تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی معنادار و مثبت بوده، در صورتی که ضریب تاثیر بلند مدت متغیر معماری مالی بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
    عبداله  احمدی جشوقانی غلامرضا  اسماعیلیان
    در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت چکیده کامل
    در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان هستند. شركتها و مؤسسات دانش بنيان، شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود. اين شرکت ها براي ادامه حيات و موفقيت نيازمند برنامه ريزي دقيق و انتخاب استراتژي هاي مناسب هستند. لذا در تحقيق حاضر بر اساس مطالعات و تحقيقات پيشين، به بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي مناسب، جهت تدوين استراتژي شرکت هاي دانش بنيان مي پردازد. هدف از اين تحقيق کمک به تدوين و انتخاب استراتژيهاي مناسب جهت موفقيت هاي اين شرکتها مي باشد. با بررسي و مطالعه تحقيقات مشابه خارجي و داخلي به عواملي همچون عوامل مديريتي، بازاريابي و فروش، مالي، منابع انساني، تحقيق و توسعه دست يافته شد که با استفاده از تحليل شبکه ((ANP و به کمک نرم افزار Super Decisions به الويت بندي آنها پرداخته شد. که ازميان آنها بيشتر به عامل بازاريابي و فروش پرداخته شده است پرونده مقاله