• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي
    مسعود  لطيفيان رضا  توکلی مقدم تقي  ترابي
    در اين مقاله، بحث مديريت دانش و تحقيق و توسعه در شركت‌هاي صنعتي و توليدي بسيار كم و محدود بيان می شود، بنابراين ضرورت مطالعه بيشتر در اين حوزه وجود دارد. در ايران اولين بار است كه تحقيقي بدين شكل صورت می گيرد. هدف از اين مقاله، ارائه مدلي است كه سبب بهبود واحد تحقيق و ت چکیده کامل
    در اين مقاله، بحث مديريت دانش و تحقيق و توسعه در شركت‌هاي صنعتي و توليدي بسيار كم و محدود بيان می شود، بنابراين ضرورت مطالعه بيشتر در اين حوزه وجود دارد. در ايران اولين بار است كه تحقيقي بدين شكل صورت می گيرد. هدف از اين مقاله، ارائه مدلي است كه سبب بهبود واحد تحقيق و توسعه به وسيله مديريت دانش شود. در ابتدا به بررسي ادبيات موضوع پرداخته و پس از مشورت با كارشناسان، اساتيد دانشگاهي و بررسي ويژگي‌هاي شركت از ميان مدل‌هاي موجود دو مدل مناسب انتخاب می-شود. در ادامه دو پرسشنامه (عمومي و تخصصي) با نظر خبرگان و اساتيد دانشگاه طراحي می شود. در ابتدا فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس برای اولويت‌بندي عوامل و تكنولوژي‌هاي واحد تحقيق و توسعه از روش فرآيند تحليلی سلسله مراتبی استفاده می شود. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه بيشترين تاثيرگذاري بر تكنولوژي آموزشي مي‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي نقش اثربخشي کسب و کار هوشمند در اثربخشی سازمان
    رضا اسماعیل پور عادل آذر افسانه معتمد
    امروزه پيشرفت فناوري اطلاعات و جهاني‌شدن بازارهاي كسب و كار، منجر به پيچيدگي روز‌افزون محيط تصميم‌گيري و در عين حال اثربخش‌تر شدن تصميمات شده است. از اين‌رو مديران سازمان‌هاي كنوني براي بقا و توسعه فعاليت‌هاي خود نيازمند فناوري‌ها و ابزارهاي نويني هستند تا بتوانند تصميم چکیده کامل
    امروزه پيشرفت فناوري اطلاعات و جهاني‌شدن بازارهاي كسب و كار، منجر به پيچيدگي روز‌افزون محيط تصميم‌گيري و در عين حال اثربخش‌تر شدن تصميمات شده است. از اين‌رو مديران سازمان‌هاي كنوني براي بقا و توسعه فعاليت‌هاي خود نيازمند فناوري‌ها و ابزارهاي نويني هستند تا بتوانند تصميمات مؤثرتري را اتخاذ كنند. كسب و كار هوشمند، مي‌تواند در اين راه به عنوان ابزاري هوشمند مديران سطوح مختلف را ياري دهد. هدف اصلي پژوهش بررسي تأثير كسب و كار هوشمند بر اثربخشي سازماني است. از طرف ديگر توجه به شناسایی عوامل سازمانی که برای موفقیت سازمان ضروري هستند و همچنين بررسي روابط آن‌ها با اثربخشي سازماني و سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود در سازمان مثل كسب و كار هوشمند از مباحث بسیار مهم تلقی می‌شود. جامعه آماري اين پژوهش مديران و كارشناسان بانك ملت استان گيلان است كه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي 256 نفر انتخاب شد. داده‌هاي جمع‌آوري‌شده با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS 24 و Smart-PLS 2.0 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. پس از سنجش روايي و پايايي مدل اندازه‌گيري،‌ مدل ساختاري تعيين شده از طريق بررسي روابط بين متغيرهاي مكنون ارزيابي شد. مقدار شاخصGOF نشان از برازش قوي مدل ساختاري دارد. سپس جهت آزمون فرضيات مستقيم ضرايب مسير و T آماري به‌كار گرفته شد. همچنين براي بررسي فرضيه‌هاي ميانجي‌گري از آزمون سوبل استفاده گرديد. نتايج نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل سازماني با اثربخشي كسب و كار هوشمند و همچنين اثربخشي سازماني مي‌باشد. ضمناً نتايج حاكي از وجود رابطه مثبت و معنادار كسب و كار هوشمند با اثربخشي سازماني است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده¬ها جهت ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها (مورد مطالعه: در شهرداری اصفهان )
    روزبه قوسی علي نداف پور
    میزان پاسخگویی اثربخش و بهبود کارآمد فعالیت های متنوع شهرداری، نیازمند ارزیابی است. از طرفی با توجه به کمبود منابع و امکانات در سازمان‌ها و بالاخص در شهرداری‌ها، استفاده مناسب و بهره‌ور از این منابع اهمیت بالایی پیدا می‌کند و بدین منظور مدیران جهت بررسی وضعیت واحدهاي سا چکیده کامل
    میزان پاسخگویی اثربخش و بهبود کارآمد فعالیت های متنوع شهرداری، نیازمند ارزیابی است. از طرفی با توجه به کمبود منابع و امکانات در سازمان‌ها و بالاخص در شهرداری‌ها، استفاده مناسب و بهره‌ور از این منابع اهمیت بالایی پیدا می‌کند و بدین منظور مدیران جهت بررسی وضعیت واحدهاي سازماني بایستی بتوانند به ارزیابی دوره‌ای آن بپردازند. لذا محقق در این پژوهش به ارایه روش تلفیقی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی سریع پرداخته است. بدين منظور در ابتدا با استفاده از نظرخواهي از خبرگان، به تعيين شاخص هاي ارزيابي سریع در شهرداري ها پرداخته و در ادامه با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها به ارزيابي عملکرد آن-ها پرداخته شد، سپس با تحلیل حساسیت بر روی ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها ، به اولویت بندی شاخص های ارزیابی سریع و در انتها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل اولویت‌بندی مناطق شهرداری انجام گردید. در پایان براي بررسي قابليت اجرايي روش پيشنهادي در اين پژوهش، شهرداري اصفهان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد. پس از انجام مراحل فوق، در ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری اصفهان با تحلیل پوششی داده ها به روش بی سی سی ورودی محور، تعداد مناطق کارا، شش منطقه‌ي 4، 5، 8، 13، 14 و 15 و در روش حل مسأله به روش ترکیبی با بازده به مقیاس متغیر تعداد مناطق کارا، چهار منطقه شامل 4، 5، 8، 13، 14 و 15 تعیین گردید و پس از تحلیل حساسیت در متغیرهای ورودی در روش بی سی سی، تاثیر متغیر مدیریت پیچیدگی و تنوع روشها و بهبود مستمر و در روش اس بی ام نیز متغیر مدیریت اثر بخش بیشتر از سایر موارد بوده است. نتایج حاصل از اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد ارزیابی سریع به روش شباهت به گزینه ایده‌آل نیز نشان داد که منطقه 11 رتبه اول را بدست آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
    یزدان مرادی سیامک نوری
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس ب چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات خبرگان از طريق انجام مصاحبه‌هاي عميق با متخصصان هر دو نهاد دانشگاه و صنعت ادامه يافته است. انجام مصاحبه‌ها براساس کفايت نظري داده‌ها در 18 مصاحبه متوقف شد. از اين تعداد 8 نفر از اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظر در موضوع، 3 نفر مدير عامل شرکت‌هاي صنعتي، 4 نفر از مسئولان دولتي و 3 نفر از کارشناسان و مديرعاملان شرکت‌هاي واسطه‌اي حوزه کارآفريني و تجاري‌سازي در مصاحبه ها شرکت داشتند. نتايج نشان مي دهد که اگرچه همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري مطرح مي باشد ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديک‌تر مي‌شويم سهم آموزش و در ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاري‌هايي از نوع کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري بيشتر شده است. بررسي رويکردهاي فعلي در همکاري بين صنعت و دانشگاه،گرايش زياد به بهره‌برداري از توان بخش خصوصي وشرکت‌هاي واسطه‌اي(هاب) را خصوصاً در فعاليتعاي کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري نشان مي دهد. همچنين نقش موثر الگوهاي بومي و نيز نيروي انساني کارآفرين که داراي تعهد و حس مسئوليت نسبت به کشور، صنعت و دانشگاه مي‌باشد در مدلهاي موفق همکاري صنعت و دانشگاه مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني
    عليرضا خجسته پور محمدرضا پورابراهيمي سيد اكبر نيلي پور طباطبائي
    يكي از دغدغه ‌‌هاي شركت هاي خودروساز براي پر كردن فاصله ميان وضعيت فعلي و جهاني شدن، نيازبه مديراني است كه داراي مهارت هاي دقيق مديريتي بوده و در جهت آن آموزش هاي علمي و عملي ببينند. امروزه خودروسازي نيز از اجزاي مهم و لاينفك صنعت جهاني است و توليد بيش از 50 ميليون خودر چکیده کامل
    يكي از دغدغه ‌‌هاي شركت هاي خودروساز براي پر كردن فاصله ميان وضعيت فعلي و جهاني شدن، نيازبه مديراني است كه داراي مهارت هاي دقيق مديريتي بوده و در جهت آن آموزش هاي علمي و عملي ببينند. امروزه خودروسازي نيز از اجزاي مهم و لاينفك صنعت جهاني است و توليد بيش از 50 ميليون خودرو در سال نشان دهنده اهميّت و جايگاه ويژه اين صنعت مي باشد. لذا در اين پژوهش مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني تدوين و علاوه بر رتبه بندي مهارت هاي مديريتي، ويژگي هاي هر مهارت نيز احصاء و رتبه بندي گرديد. در اين تحقيق براي تدوين ادبيّات موضوع با استفاده از منابع کتابخانه اي و فيش برداري به جمع آوري اطلاعات درخصوص ويژگي هاي مديرجهاني و مهارت هاي مديريتي پرداخته شده است و سپس براساس نظر خبرگان و با استفاده از تكنيك دلفي ويژگي هاي مديرجهاني و مهارت هاي مديريتي مديران براي قرارگرفتن در كلاس جهاني مشخص و دسته بندي گرديدند و با استفاده از آزمون كاپا صحت دسته بندي اين ويژگي ها مورد بررسي قرارگرفت. پس از آن با طرّاحي پرسشنامه ساختاريافته و توزيع آن ميان 470 نفر از مديران صنعت خودروسازي در ايران به بررسي و آزمون مدل پرداخته شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس و آزمون هاي آمار توصيفي، کولموگروف- اسميرنوف و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. همچنين برازندگي مدل براساس روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد پايش قرارگرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان
    مجید اسماعیل پور علیرضا  کامیاب سید جواد دوکوهکی
    از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می کند و نهایتأ موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می گردد که هدف غایی هر سازم چکیده کامل
    از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می کند و نهایتأ موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می گردد که هدف غایی هر سازمانی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و رضایت کارکنان بر مبنای بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی در شرکت های صادرات واردات بندر بوشهر می باشد. در این راستا تعداد 99 پرسشنامه جمع آوری از مدیران و کارکنان شرکت‌های صادراتی و وارداتی بندر بوشهر جمع آوری گردید و با نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تأثیر گذار نبود. همچنین تمامی ابعاد بازاریابی درونی که شامل توسعه و آموزش کارکنان، نظام پاداش و ارتباطات درونی می باشد بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. درنهایت رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و مزیت رقابتی یافت شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
    سید رضا فاطمی امین ابراهیم محمود زاده
    چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نش چکیده کامل
    چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نشدن دستاوردها، بی اعتمادی به پژوهش و … چه بسیار مطالعاتی که با ارائه گزارش‌های مکتوب خاتمه یافتند و راهی قفسه‌ها شدند! از طرف دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ ویژه وب دو، فرصت‌هایی برای جمع سپاری، همکاری انبوه، رایانش اجتماع، نوآوری باز و ... فراهم می‌کند که می‌تواند بخشی از چالش‌های فعالیت‌های پژوهشی را رفع کند. در این پژوهش، چالش‌های پروژه‌های پژوهشی و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت‌های فاوا برای حل برخی از چالش‌های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رفع چالش‌های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت‌های فاوا برای فعالیت‌های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت‌ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است. فعالیت‌های پژوهشی در ایران نیازمند تحول و استفاده از نوآوری‌های مبتنی بر فاوا است. در کشور ما بازارهای عرضه و تقاضای فرصت‌های پژوهشی و همچنین پایگاه‌های اطلاعات منابع انسانی در مراحل مقدماتی هستند. شکل‌گیری بازارهایی مانند اینوسنتیو و پایگاه‌های منابع انسانی مانند لینکدین، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود وضعیت پژوهش در کشور خواهد داشت. ارائه چنین خدماتی در قالب بخش خصوصی امکان‌پذیر و مطلوب بوده و دولت تنها باید استاندارد لازم را تدوین و اعمال نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان
    اکبر کشاورزی
    هدف ازپژوهش حاضر بررسي الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان بود.روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارمندان ستادی32 دانشگاه در سال 1395و به تعداد 2553 نفر بود. حجم نم چکیده کامل
    هدف ازپژوهش حاضر بررسي الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان بود.روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارمندان ستادی32 دانشگاه در سال 1395و به تعداد 2553 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول كرجسي و مورگان 335 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌هاي مدیریت کیفیت فراگیر موسسه کیفیت فدرال آمریکا، عملکرد شغلي پاترسون (2000)، فرهنگ سازماني دنيسون و اسپريترز( 1991) و حمايت سازماني اينرنبرگر و همكاران ( 1986) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتيب 97/0 -92/0 – 95 /0 و 74/0 برآورد گردید. داده‌ها با نرم افزار PLS وspss23 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مؤلفه‌هاي تمرکز بر مشتری، توانمندسازی کارکنان و کار تیمی، تجزیه و تحلیل کیفیت؛ تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد (01/0 > P ). هم چنین بین مؤلفه‌هاي حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری؛ تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیل گرحمایت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد ( 01/0P>). پیشنهاد می شود در دانشگاه فرهنگیان از مدیریت کیفیت جامع برای بهبود عملکرد شغلی کارکنان استفاده شود و در این میان متغیرهای فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی نقش اساسی دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده خدمات (موردمطالعه: بانک و شرکت‌های خدماتی تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان)
    علی کاظمی هاجر رفیعی آذرنوش انصاری
    توسعه برند ازجمله استراتژی‌های جذاب برای سازمان‌ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار است که باوجود استقبال زیاد سازمان‌ها ازلحاظ پژوهشی چندان‌که باید موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق سا چکیده کامل
    توسعه برند ازجمله استراتژی‌های جذاب برای سازمان‌ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار است که باوجود استقبال زیاد سازمان‌ها ازلحاظ پژوهشی چندان‌که باید موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 965/0 تأییدشده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانک و شرکت‌های خدماتی با برند دی در سطح اصفهان تشکیل می‌دهد. که از میان آن‌ها تعداد 171 نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده‌های حاصل از پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری تحلیل شد و نتایج نشان‌دهنده آن بود که عوامل موفقیت برند بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند و کیفیت ادراک‌شده از خدمات توسعه‌یافته تأثیرگذار هستند و کیفیت ادراک‌شده خدمات توسعه‌یافته بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند تأثیر مثبت و مستقیم دارد. از میان عوامل مؤثر موفقیت توسعه برند، به‌جز دسترسی ادراک‌شده، تأثیر مثبت و مستقیم سایر عوامل بر کیفیت ادراک‌شده و نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به توسعه برند تأیید شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد
    علی رئیس پور سیروس تدبیری احسان ساده علیرضا افشارنژاد
    مديريت جانشين پروري يك تلاش منظم و پيش بيني شده بوسيله سازمان است كه تداوم رهبري را در منصب هاي كليدي حفظ نموده و توسعه سرمايه هاي دانش را براي آينده اطمينان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشور های توسعه یافته جانشین پروری در سطح دانشگاهی مشاهده می شود. این پ چکیده کامل
    مديريت جانشين پروري يك تلاش منظم و پيش بيني شده بوسيله سازمان است كه تداوم رهبري را در منصب هاي كليدي حفظ نموده و توسعه سرمايه هاي دانش را براي آينده اطمينان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشور های توسعه یافته جانشین پروری در سطح دانشگاهی مشاهده می شود. این پژوهش به منظور تبیین و ارائه الگوی نظام جانشین پروري مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریۀ داده بنیاد صورت گرفته است . برای انجام این پژوهش از 22 نفر از صاحبنظران دانشگاهی، مدیران دانشگاه در حوزة منابع انسانی و کمیته انتصابات در زمینۀ پژوهش مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی با رویکرد توسعه ای و از حیث گردآوری داده ها و ماهیت تحلیل داده ها از نوع تحقیق کیفی و از نظر مطالعات محیطی از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر نیز به منظور گردآوری داده ها ازمصاحبه عمیق استفاده شد.نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاری محوري و کدگذاری انتخابی حاکی از ن9 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی، مقوله محوری شایسته گرایی، راهبردهاي استقرار ، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر و شرایط تسهیل گر و پیامدهای فرایند نظام جانشین پروري مدیران در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور
    عباس  عباسپور محمد رضا نیلی احمد آبادی عصمت  مومنی فرهاد کیانفر
    تحقیق حاضر با هدف ساخت و تعیین اعتبار و روایی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور انجام شده است. در این تحقیق به دلیل گستردگی جامعه آماری این دانشگاه و نیز یکسان بودن ساختار سازمانی و آموزشی این دانشگاه در سطح کشور به صورت موردی کلیه اعضای چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف ساخت و تعیین اعتبار و روایی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور انجام شده است. در این تحقیق به دلیل گستردگی جامعه آماری این دانشگاه و نیز یکسان بودن ساختار سازمانی و آموزشی این دانشگاه در سطح کشور به صورت موردی کلیه اعضای هیأت علمی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان در سال تحصيلي 9613-1395 به عنوان جامعه آماري این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفت. در این تحقیق بر مبناي مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکه اوچی، مقیاسی آماده گردید، که وضعیت سطوح دانش و فرایندهای تبدیل آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقیاس با روش سرشماری بصورت الکترونیک و حضوری در بین 171 نفراز اعضای هیات علمی 31 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان خوزستان توزیع شد. براي سنجش پایایی مقیاس از روش ضرایب فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل مقیاس 84/0 بدست آمد. روايي صوري و محتوایی مقیاس توسط 5 نفر ازاساتيد مجرب تاييد گردید و برای سنجش روایی سازه نیز از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد. میزان تبیین واریانس مشترک بین متغیرها برای8 عامل استخراج شده بر روی هم برابر با 66/77 درصد کل واریانس متغیر می باشد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه و ساخت پرسشنامه حاضر اين است که پرسشــنامه به گونه اى تهيه شده كه قادر است مراكز توليد دانش را شناسايى و نحوه توزيع اطلاعات و دانش را در جامعه هدف بررسي نمايد. درواقع سوالات پرسشنامه مى تواند آرمان، غايت و ايده آل يك سازمان رامشــخص كند به نحوى كه سازمان با توجه به اجراي آنها، ميتواند به مقصود خود برسد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
    میرزاحسن  حسینی علی اکبر  جوکار زین العابدین  رحمانی الهام  کشاورز
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت ش چکیده کامل
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت شناسایی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر ،اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش های FuzzyTOPSIS , FAHP ، ,vikor ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت ،برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین ،بردا و کپ لند است ،استفاده شد . با توجه به ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از روش FAHP به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را داردو سپس مزیت رقابتی ، حفظ مشتری ، ارزش بازار شرکت ،ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند و همچنین با توجه به هدف ارتقاء عملکرد شرکت ،کارآفرینی سازرمانی نسبت به سرمایه فکری در بهبود عملکرد شرکت رتبه بالاتری را دارا می باشد .با توجه به اینکه تکنیک های مختلف ،رتبه های متفاوتی برای سرمایه فکری و زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری ارائه داده اند ،برای رسیدن به یک اجماع در رتبه بندی از روش ادغام استفاده شدکه براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب اهمیت عبارتند از : سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از : توانایی رهبری، شایستگی کارکنان،تجربه کارکنان ، خلاقیت کارکنان ، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی،قابلیت بازاریابی ، پایگاه اطلاعات ، سیستم های مدیریت، استفاده از دانش ، ارزش های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت،ارزش برند، بینش ورسالت ، ارتباط با تامین کنندگان ورقبا،اندازه سازمان ،فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمانهای دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت،تناسب مشتری ، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.همچنین براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد کارآفرینی سازمانی که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب عبارتند از : عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری و همچنین با توجه به زیر معیارهای عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری مهم ترین عوامل به ترتیب عبارتند از : ساختار سازمان کارآفرین ، استراتژی سازمان کارآفرین، سیستم پاداش،عوامل سیاسی / دولت ،تصمیم گیری وکنترل ،زیر ساخت ها ،فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیریت، ارتباطات ،سیستم مالی ،دسترسی به منابع ، فناوری ،سیستم ارزیابی عملکرد ، عدم اطمینان / تغییرات ،توانمند سازی کارکنان ،سیستم اطلاعاتی، پیچیدگی ،سیستم تحقیق وتوسعه، خطر پذیری ،بازار ، ویژگی های کارکنان ،روحیه گروهی ،ویژگی های مدیران ،آینده نگری ،خود کارآمدی،خلاقیت ونوآوری، تجربه های پیشین و سبک رهبری سازمان های کارآفرین پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران)
    عبدالرضا کریمی مرضيه مظفري رامبد  باران دوست
    در این مقاله که هدف آن شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وري تیم های کاری بیمارستانی می باشد، عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بيمارستاني از طریق بررسی ادبیات موضوعی و با استفاده از نظر كارشناسان شناسايي گرديد كه پس از غربالگري به تعداد 34 عامل مهم تقليل يافتند و د چکیده کامل
    در این مقاله که هدف آن شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وري تیم های کاری بیمارستانی می باشد، عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بيمارستاني از طریق بررسی ادبیات موضوعی و با استفاده از نظر كارشناسان شناسايي گرديد كه پس از غربالگري به تعداد 34 عامل مهم تقليل يافتند و در قالب 9 دسته طبقه بندي گرديدند. روابط داخلي اين عوامل بر اساس پرسشنامه ماتريس همبستگي مورد سنجش قرار گرفت و سپس شاخص ها با استفاده از رويكرد جديد تلفيقي بر پايه تجزيه و تحليل شبكه اي (ANP) و روش برداري بهترین-بدترین (BWM) رتبه بندی گردید. شایان ذکر است روش جديد پيشنهادي در این مقاله توانست تعداد مقايسات زوجي در تكنيك ANP را به طور قابل توجهي كاهش دهد. سپس در مطالعه موردی بیمارستان سجاد تهران، 12 تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) انتخاب و مدل پيشنهادي جهت کاووش و بررسی عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بیمارستانی مورد اجرا قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می دهد، در میان 34 عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد سالیانه کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران موثر ترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثر ترین عوامل در سنجش بهره وری تیم های کاری بیمارستانی می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری های استان اصفهان)
    محسن  صانعی
    پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکنان در سازمان های محلی (نوعی مطالعه موردی در شهرداری های استان اصفهان) و بررسی تأثیر پذیری تعدیل کارکنان و ابعاد آن از عوامل ساختاری، رفتاری و فردی صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است روش گر چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکنان در سازمان های محلی (نوعی مطالعه موردی در شهرداری های استان اصفهان) و بررسی تأثیر پذیری تعدیل کارکنان و ابعاد آن از عوامل ساختاری، رفتاری و فردی صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است روش گردآوری اطلاعات، به صورت آمیخته (کمی و کیفی) می باشد جامعه آماری پژوهش در مرحله اول (رویکرد کیفی) 22 نفر از صاحب نظران و خبرگان که دارای اطلاعات مناسبی پیرامون موضوع تعدیل کارکنان هستند، می باشد که با بکارگیری چند دور روش دلفی و استفاده از منطق فازی برای ایجاد همگرایی بالاتر میان نظرات کارشناسان، الگویی پیرامون تعدیل کارکنان و عوامل اثر گذار بر تعدیل، طراحی گردید. سپس در بخش کمی، جهت آزمون الگوی مذکور، پرسشنامه ای طراحی و پس از بررسی اعتبار پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در اختیار تعدادی از مدیران که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالیِ قضاوتی از میان مدیران دوایر و واحدهای شهرداری های استان اصفهان انتخاب گردیده بودند، قرار گرفت. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین عناصر مدل بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته و تأثیر عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر تعدیل، تأثیر متقابل عوامل رفتاری و ساختاری بر یکدیگر و همچنین تأثیر عوامل فردی بر عوامل ساختاری و رفتاری، مستقیم و معنادار می باشد. در این راستا شهرداری ها می توانند با در نظر گرفتن شاخص های ذکر شده برای ابعادِ سه عاملِ مطرح در این پژوهش، تصمیماتی منطقی و کارشناسی شده پیرامون زمان تعدیل، واحد و یا افراد تعدیل شونده و منابع مؤثر در تعدیل، اتخاذ نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های عملیاتی مؤثر در تحقق تولید پایدار با استفاده از روش پژوهشی شبکه خزانه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی صنعتی استان سمنان
    محمد علی  شریعت سلیمان  ایرانزاده علیرضا بافنده زنده
    کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، وخیم‌تر شدن آلودگی زیست‌محیطی، ناسازگاری فعالیت‌های عصر صنعتی ازلحاظ اکولوژیکی با محیط و کاهش کیفیت عمر انسان‌ها به‌واسطه افزایش صنعتی شدن جهانی، حوزه تولید را تحت‌فشار شدیدی جهت مقابله با مشکلات و حفظ رقابت‌پذیری خود قرار داده است. در چکیده کامل
    کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، وخیم‌تر شدن آلودگی زیست‌محیطی، ناسازگاری فعالیت‌های عصر صنعتی ازلحاظ اکولوژیکی با محیط و کاهش کیفیت عمر انسان‌ها به‌واسطه افزایش صنعتی شدن جهانی، حوزه تولید را تحت‌فشار شدیدی جهت مقابله با مشکلات و حفظ رقابت‌پذیری خود قرار داده است. در این راستا موضوع پایداری و بخصوص در حوزه تولید، حرکت در جهت تولید پایدار به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های پیش روی کشورهای صنعتی در مسیر توسعه پایدار از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است. پایداری، یک نیاز مهم و روزافزون برای فعالیت‌های بشری است و ایجاد پیشرفت پایدار یک هدف کلیدی در پیشرفت بشری است. پیشرفت پایدار، منظری است که موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را به‌طورکلی و هم‌زمان در فرآیند پیشرفت نشانه می‌گیرد. مفهوم تولید پایدار نیز که ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم توسعه پایدار داشته، شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدکننده محصولات یا ارائه‌دهنده خدمات را مورد هدف قرار داده است. این مقاله بر پایداری کسب‌وکارهای تولیدی تمرکز داشته و سعی دارد تا ضمن شناسایی سازه‌های تولید پایدار، به ارزیابی و طبقه‌بندی برنامه‌های مؤثرتر در این حوزه بپردازد. در این راستا، شناسایی ابعاد و سازه‌های توليد پايدار با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه‌بر فن شبكه خزانه و از ديدگاه مديران 33 شرکت‌ توليدي صنعتي موفق با حداقل فعاليت پيوسته 5 ساله و پایدار در سطح استان سمنان انجام و نسبت به ايجاد 33 شبكه خزانه شخصي منفرد و درمجموع 175 سازه شخصي اوليه توليد پايدار اقدام شد، كه درنهایت با واكاوي و تحليل اين سازه‌ها، شبكه جمعي توليد پايدار مشتمل بر 87 سازه ثانويه ترسيم و سپس در مرحله بعد، با استفاده از روش آماری تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی PCA سازه‌های اصلی که نقش مهم‌تری در تحقق تولید پایدار دارند به دو مؤلفه تقسیم و اجزای آن‌ها، مشخص گردیدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی
    طاهر روشندل اربطانی حجت اله نیکی ملکی حمید عبداللهیان محمد سلطانی فر حسام الدین آشنا
    امروزه همگام با توسعه اینترنت استفاده از شبکه های اجتماعی هم به سرعت در حال افزایش است. مسئولان و متخصصین زیادی در رابطه با اثرگذاری این شبکه ها بر فرهنگ جامعه اظهار نگرانی کرده اند. گروهی فیلترینگ را پیشنهاد می دهند و گروهی توسعه شبکه های اجتماعی داخلی را. اما علیرغم پ چکیده کامل
    امروزه همگام با توسعه اینترنت استفاده از شبکه های اجتماعی هم به سرعت در حال افزایش است. مسئولان و متخصصین زیادی در رابطه با اثرگذاری این شبکه ها بر فرهنگ جامعه اظهار نگرانی کرده اند. گروهی فیلترینگ را پیشنهاد می دهند و گروهی توسعه شبکه های اجتماعی داخلی را. اما علیرغم پیشنهاد شبکه های اجتماعی داخلی مدلی برای مدیریت این شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی است. از آنجایی که در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی بصورت کلی و با رویکرد فرهنگی بصورت خاص مدلی وجود ندارد لذا در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده گردید. در این پژوهش با 23 نفر از بازیگران اصلی در حوزه شبکه های اجتماعی داخلی از جمله مسئولین تصمیم گیر در این حوزه، مدیران شبکه های اجتماعی، مدیران شرکت های تولید محتوا، مدیران شرکت های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی، اساتید دانشگاه در حوزه فرهنگ و ارتباطات و روحانیون کارشناس فرهنگی مصاحبه صورت گرفت و پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و نهایتا کدگذاری انتخابی مدل نهایی استخراج گردید. در این مدل فرهنگ حاکم بر شبکه های اجتماعی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شد و شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای واستراتژی ها و پیامدهای حاصل از اجرای استراتژی ها بیان گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی
    عطیه یوسفی میرسامان  پیشوایی
    تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالا چکیده کامل
    تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق پیش‌رو، توسعه مدلی MILP با تمرکز همزمان بر جریان مالی و فیزیکی در زنجیره تأمینی جهانی می‌باشد. نوآوری اصلی این پژوهش، بهینه‌سازی یکپارچه جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره‌ تأمین جهانی می باشد که تا‌‌کنون در ادبیات جریان مالی بدان پرداخته نشده است. در این تحقیق به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای مالی و سود کلی زنجیره پرداخته شده است. به منظور نمایش کارایی مدل از یک مسئله نمونه و داده‌های تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز به میزان 0.1 واحد، باعث افزایش حدودا 6 درصدی سود می شود. همچنین نوسانات نرخ ارز، تغییرات قابل توجهی در فاکتورهای مالی ایجاد می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع))
    علی  نجاتبخش اصفهانی عزت الله  مولایی نیا
    بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ،عقیدتی از سویی و لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی از سوی دیگر ضرورت استفاده از یک تفکر اصیل را در حاکمیت الهی ایجاب می نماید . از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی براي جامعه ای خاص و در زمانی معین نمی باشد، می توان سالم ترین راه هدایت چکیده کامل
    بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ،عقیدتی از سویی و لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی از سوی دیگر ضرورت استفاده از یک تفکر اصیل را در حاکمیت الهی ایجاب می نماید . از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی براي جامعه ای خاص و در زمانی معین نمی باشد، می توان سالم ترین راه هدایت جامعه را از آموزه هاي قرآنی استخراج و در راستاي عملیاتی سازی آن در عصر کنونی زمینه سازی کرد. در این پژوهش محقق با بهره گیري از آیات قرآن زندگی حضرت موسی(ع) و سیره ی آن بزرگوار را در قالب شاخصهاي قبل، حین و پس از بحران همراه با با ارائه مدل مفهومی محقق ساخته و با اعتبارسنجی آن توسط اساتید حوزه و دانشگاه،مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش "روش اجتهادی معهود حوزوی" است. بدین معنا که اطلاعات مورد نیاز با تحلیل محتواي آیات قرآن جمع آوري شده است. نتیجه: مدیریت بحران در سیره حضرت موسی(ع) از دیدگاه قرآن از ویژگیهای خاص برخوردار بوده که به آن جامعیتی معنادار بخشیده است. در واقع سود مندترین راه برای هدایت و رهایی انسانها از یوغ اسارت،فساد، و ... تمسک به آموزه های الهی است. از طرفی نهضت پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) ضرورت واکاوی مسائل مربوط به مدیریت و رهبری را از منظر اسلام اجتناب ناپذیر کرده است. از این رو با شناخت سیره و اصول مدیریت بحران حضرت موسی(ع) در مسائل مبتلابه امروز جامعه و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق می توان استفاده لازم در مشکلات و رویارویی با بحران ها را به عمل اورد. و به جاست از این آموزه ها استفاده نمائیم تا نسبت به برطرف کردن دغدغه های مدیریتی به ویژه مطالبات ولی امر مسلمین در این زمینه با هوشیاری یار و مددکار معظم له باشیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و کپراس فازی
    علی مروتی شریف‌آبادی محمدمحسن خدائی میدانشاه پوریا مالکی نژاد میلاد حمزه نژادی
    با توجه به رشد روز افزون سازمان ها در رقابت براي افزایش سهم بازار، ضرورت وجود برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان‌ها دو چندان مي شود كه بر این اساس توجه بسياري از محققين را جلب کرده است. هيچ‌گاه تمامي گزينه‌هاي استراتژيك به طور يكسان مورد توجه استراتژيست هاي سازمان قرار نخو چکیده کامل
    با توجه به رشد روز افزون سازمان ها در رقابت براي افزایش سهم بازار، ضرورت وجود برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان‌ها دو چندان مي شود كه بر این اساس توجه بسياري از محققين را جلب کرده است. هيچ‌گاه تمامي گزينه‌هاي استراتژيك به طور يكسان مورد توجه استراتژيست هاي سازمان قرار نخواهند گرفت. لذا می‌بایست بهترين گزينه ها را شناسايي و انتخاب نمود. در این پژوهش از ترکیب روش های کارت امتیازی متوازن پایدار، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و کپراس فازی به عنوان یک فرآیند یکپارچه برای انتخاب بهترین استراتژی استفاده شده است. در ابتدا 33 شاخص پس از مطالعه ادبیات و مصاحبه با خبرگان یکی از شرکت‌های کابینت سازی فهرست و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند و در گام بعدی با استفاده از نمودار پارتو غربال گردیدند. سپس 9 استراتژی موجود که حاصل تدوین تیم متخصص برنامه ریزی استراتژیک بود، توسط تکنیک کپراس فازی اولویت بندی گردید. در نهایت «استفاده از اقیانوس آبی برای شکل دهی یک سیستم بازاریابی اصولی و برندسازی» به عنوان مهم‌ترین استراتژی شناخته شد و تصمیم گیرندگان بیشترین معیار بهینگی را به آن اختصاص دادند. با توجه به قرار داشتن شرکت در ابتدای مسیر و نیاز به شناخته شدن، استراتژی برندسازی مناسب خواهد بود، چرا که از دغدغه های اصلی شرکت های نوپا می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران
    بهاره نبوي فاطمه  ثقفي منوچهر منطقي مهدي محمدي
    وجود و تحقق نظام نوآوري يك عامل كليدي در توسعه نظام نواوري ملي است. از آنجا كه بخش هوافضا جزو اولويت‌هاي الف در نقشه جامع علمي كشور محسوب شده است. این مقاله در نظر دارد موانع و مشكلات شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری بخشي را در حوزه هوانوردی عمومی ایران با رویکرد "تحلیل تو چکیده کامل
    وجود و تحقق نظام نوآوري يك عامل كليدي در توسعه نظام نواوري ملي است. از آنجا كه بخش هوافضا جزو اولويت‌هاي الف در نقشه جامع علمي كشور محسوب شده است. این مقاله در نظر دارد موانع و مشكلات شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری بخشي را در حوزه هوانوردی عمومی ایران با رویکرد "تحلیل توامان کارکردی- ساختاری" شناسایی نماید. ابتدا ادبيات حوزه معرفي شده و روش تحلیل همزمان کارکردی- ساختاری ارائه مي شود. در ادامه كاركردهاي بخش از ادبيات موضوع استخراج و با كمك خبرگان در قالب پرسشنامه تكميل شده و در صنعت هوانوردي عمومي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در ادامه يافته هاي آن در پنل خبرگان ارائه و با نظر آنها، مشکلات و ضعف کارکردها و تاثير آنها در عوامل ساختاری (بازیگران، شبکه‌ها و نهادها) تحليل مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن
    حمیدرضا مسعودی میثم جعفری اسکندری علیرضا علی احمدی
    هر سازمان و بطور عام هر دولتی صرف نظر از نحوه فعالیت، اندازه و ساختار خود در تلاش است تا عملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چند چکیده کامل
    هر سازمان و بطور عام هر دولتی صرف نظر از نحوه فعالیت، اندازه و ساختار خود در تلاش است تا عملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چند گانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد از شاخص‌های است که فاقد کارایی لازم می‌باشند. در این مقاله، توجه به مولفه های موثر در ترسیم نقشه راه بهبود عملکرد سازمانی با نگاه ویژه به رویکرد کارت امتیازی متوازن بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس یک مطالعه برای شناسایی شاخص های که بر عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشند انجام گرفت و یکصد وسیزده شاخص شناسایی و در ساختار کارت امتیازی متوازن توسعه یافته در ابعاد : 1- مشتری گرایی و توجه به نیاز مشتریان 2- توانمندی مالی و کسب درآمد 3- فرآیندهای اصلی و پشتیبانی 4- رشد و یادگیری 5- اثربخشی و اثرگذاری بر جامعه 6- رهبری و تعامل با کسب و کار جایگذاری گردید. سپس با استفاده از روش فاکتور آنالیز به کاهش شاخصها پرداختیم که خروجی شاخصها با اعتبار 91% به 43 شاخص کاهش یافت. در گام بعدی بعد از شناسایی عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر شرایط آتی سازمانهای صنعتی به تدوین سناریو های پیش رو با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد پرداختیم. در مرحله آخر با استفاده از روش های تصمیم گیری به بررسی میزان تاثیر شاخصها در سناریوهای مختلف خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان
    سعید مازندرانی ترانه  عنایتی کیومرث نیازآذری
    تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان صورت گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی و از حیطه روش شناسی از پژوهش های میکس متد یا روش آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتر چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان صورت گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی و از حیطه روش شناسی از پژوهش های میکس متد یا روش آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریانی که از خدمات سازمان تامین اجتماعی در سطح استان گلستان استفاده میکنندکه مشتریان بیرونی سازمان را تشکیل می دهند .و همچنین پرسنل شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان گلستان که مشتریان درونی سازمان را تشکیل می دهند که تعداد کل افراد شاغل در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان 398 نفر می باشد که بر اساس جول آماری مورگان برای این جامعه آماری باید حدود 185 نمونه باید انتخاب شود. در این تحقیق از مصاحبه و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که هويت سازماني بر رضايت مشتريانتأثير معناداری دارد.و همچنین نتایج نشان می دهد که نمادها و علائم ملموس بر رضايت مشتريان تأثير معناداری دارد. پرونده مقاله