• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر محيط خدمات بر رفتار مخرب مشتري با توجه به سطح آسيب‌پذيري مشتري در رستوران‌هاي شهر يزد
    علیرضا رجبی پور میبدی رقیه قوچانی مریم  احمدی زهرانی
    هدف پژوهش حاضر شناسايي اثر محيط خدماتي بر رفتارهاي مخرب مشتري با توجه نقش تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در رستوران هاي شهر يزد در سال 1399‏ بود. روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است که با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس حجم نمونه 250 مشارکت‌کننده در نظر گ چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسايي اثر محيط خدماتي بر رفتارهاي مخرب مشتري با توجه نقش تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در رستوران هاي شهر يزد در سال 1399‏ بود. روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است که با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس حجم نمونه 250 مشارکت‌کننده در نظر گرفته شد. ابزار ‏جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه‌هاي استاندارد بودند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش معادلات ساختاري در بررسي روابط ساختاري بين متغيرهاي محيط خدماتي مشتري، آسيب‌پذيري مشتري و رفتار مخرب مشتري استفاده شد. به‌طور خلاصه نتايج مربوط به اثرات مستقيم مؤلفه‌هاي محيط خدماتي (چيدمان و طراحي، فضاي داخلي، نماي بيروني و همراهي مشتري) با رفتارهاي مخرب مشتري نشان داد که مؤلفه چيدمان و طراحي‏ و فضاي داخلي رستوران با آسيب‌پذيري مشتري معني‌دار است. مؤلفه نماي بيروني رستوران و همراهي مشتري با آسيب‌پذيري نيز معني‌دار نيست. مؤلفه آسيب‌پذيري‏ ‏با رفتارهاي مخرب مشتري معني‌دار است. نتايج مربوط به اثرات غيرمستقيم نشان داد که مؤلفه چيدمان و طراحي و همراهي مشتري با رفتارهاي مخرب مشتري با توجه به نقش واسطه‌اي‎ آسيب‌پذيري مشتري معني‌دار است و درنتيجه فرضيه ‏مورد تائيد نيست.‏ اما مؤلفه نماي بيروني با رفتارهاي مخرب مشتري با توجه به نقش واسطه‌اي‎ آسيب‌پذيري‏ مشتري معني‌دار نيست. نتايج مربوط به اثرات تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در پيش‌بيني رفتارهاي مخرب مشتري با توجه مؤلفه‌هاي محيط (چيدمان و طراحي، فضاي داخلي، نماي بيروني و همراهي مشتري) با رفتارهاي مخرب مشتري ‏معني‌دار نيست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی تاثیر تعامل شخصی فروشندگان بر تمایل به بازاریابی دهان به دهان مشتری با میانجی گری تجربه موثر مشتری و تعدیل گری قوم گرایی مشتری و تمایل به محصول خارجی (مورد مطالعه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر تبریز)
    رامین  بشیر خداپرستی نسرین نعمتی
    در دنیای کنونی موفقیت هر کسب و کاری به عوامل گوناگونی بستگی دارد برای بقا در چنین عرصه رقابتی رشد وسودآوری در بازار، باید از اهداف اصلی بنگاه های اقتصـادی باشد، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاري تعامل شخصی فروشندگان بر تمایل به بازاریابی دهان به چکیده کامل
    در دنیای کنونی موفقیت هر کسب و کاری به عوامل گوناگونی بستگی دارد برای بقا در چنین عرصه رقابتی رشد وسودآوری در بازار، باید از اهداف اصلی بنگاه های اقتصـادی باشد، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاري تعامل شخصی فروشندگان بر تمایل به بازاریابی دهان به دهان مشتری بپردازد و در این رابطه اثر تجربه موثرمشتری بـه عنـوان متغیـر میانجی و متغیرهای قوم گرایی مشتری و تمایل به محصول خارجی به عنوان دو متغیر تعدیلگر مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش پژوهش، توصیفی وهمبستگی است. حوزه پـژوهش حاضـر، فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر تبریز بوده و جهت جمع آوري داده ها از نظرات مشتریان فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر تبریز استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد تعامل شخصی فروشندگان، تمایل به بازاریابی دهان به دهان و تجربه موثرمشتری و متغیرهای قوم گرایی مشتری و تمایل به محصول خارجی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی و پایـایی آنها براساس شاخص آلفاي کرونبـاخ استفاده کردیم که مقدار آن برای کل پرسشنامه 874/0محاسبه گردیده است.این پژوهش بـه دنبـال تعیـین روابـط و میـزان اثرگذاري متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر است. نتایج حاصل نشان می دهد کـه تعامل شخصی فروشندگان برتمایل به بازارایابی دهان به دهان مشتریان تاثیرمثبت و معناداردارد و این رابطه توسط متغیرتجربه موثر مشتری میانجی گری می شود، همچنین تاثیر تعدیل کنندگی قوم گرایی مشتری و تمایل به محصول خارجی بر تجربه موثر مشتری مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استخراج سامانه های زیست بوم مدیریت دانش با استفاده از داده کاوی
    مریم حورعلی امیر  محترمی
    مدیریت دانش فرآیند ایجاد، به اشتراک گذاری، استفاده و مدیریت اطلاعات یک سازمان است. سامانه مدیریت دانش به عنوان یک پایگاه دانش شناخته می‌شود و سامانه جامعی است که می‌تواند روش‌های زیادی برای ارائه مستندات ارائه دهد و یک مخزن متمرکز برای ذخیره و دسترسی به نحوه اجرای فعال چکیده کامل
    مدیریت دانش فرآیند ایجاد، به اشتراک گذاری، استفاده و مدیریت اطلاعات یک سازمان است. سامانه مدیریت دانش به عنوان یک پایگاه دانش شناخته می‌شود و سامانه جامعی است که می‌تواند روش‌های زیادی برای ارائه مستندات ارائه دهد و یک مخزن متمرکز برای ذخیره و دسترسی به نحوه اجرای فعالیت‌های سازمان، ایجاد می‌کند. سازمان‌ها این کار را از طریق یک نرم‌افزاری که به‌طور خاص برای مدیریت دانش طراحی ‌شده است، انجام می‌دهند. سامانه هاي مدیریت دانش، به طبقه اي از سامانه هاي اطلاعاتي اعمال شده براي مدیریت دانش سازماني اشاره مي كنند و براي حمایت و ارتقاء فرآیندهاي سازماني ایجاد، ذخيره، بازیابي، انتقال و كاربرد دانش، عمدتاً در محل كار سازماني شركت توسعه یافته اند. در مقالات گوناگون دسته بندیهای مختلفی از سامانه های مدیریت دانش ارائه شده است. در این مقاله با رویکردی نوین سامانه های اصلی مدیریت دانش استخراج شده اند. بدین منظور ابتدا فعالیتهای اصلی چرخه حیات شناسایی شده اند. سپس با مرور سامانه های مرسوم مدیریت دانش و جلسات هم اندیشی، سرویسهای اصلی شناسایی شده اند و در نهایت با اعمال خوشه بندی روی سرویسهای استخراج شده بر مبنای الگوریتم K-means، سرویسها خوشه بندی شده اند و سامانه های اصلی استخراج شده اند. به منظور ارزیابی کیفیت سامانه های استخراجی از خبرگان بهره بردیم و خبرگان حوزه مدیریت دانش ، کیفیت سامانه های استخراجی را در در حد مطلوبی ارزیابی کردند. انتظار می رود با اجرا و پیاده سازی این سامانه ها در صنایع مختلف، بتوان به تسری هر چه بیشتر مدیریت دانش در آنها کمک کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری (مورد مطالعه برند کوکاکولا)
    داود  ارین نژاد علیرضا   پویا هادی  بستام علی  حسین زاده
    هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری می باشد. روش شناسی: رویکرد پژوهشی مورد استفاده آمیخته هست و دوره زمانی شبیه‌سازی در این تحقیق (از سال 2020- 2025) بوده است. جمع‌آوری اطلاعات در مراحل شناخت متغیرها، بیان فرضیه پوی چکیده کامل
    هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل داینامیکی ارزش ویژه برند با تمرکز بر اخبار جعلی و دانش مشتری می باشد. روش شناسی: رویکرد پژوهشی مورد استفاده آمیخته هست و دوره زمانی شبیه‌سازی در این تحقیق (از سال 2020- 2025) بوده است. جمع‌آوری اطلاعات در مراحل شناخت متغیرها، بیان فرضیه پویا، مفهوم‌سازی سیستم و تشکیل نمودارهای علّی و معلولی اولیه از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است؛ برای شفاف‌ سازی چگونگی تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر، فرموله نویسی روابط و تأیید اعتبار مدل نهایی پویایی سیستمی از مصاحبه با خبرگان در صنعت مواد غذایی و شرکت خوشگوار مشهد ‌ ‌‌‌(تولیدکننده محصولات کوکاکولا) و آزمونهای حالت حدی، آزمون کفایت مرز و باز‌ تولید ‌‌‌رفتار بهره گرفته شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق ارزش ویژه برند ماهیت پویا داشته و همه ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن در طول زمان بر اساس سیاست‌های مختلف قابلیت تغییر دارند و همچنین تکرار و گسترش اخبار جعلی در خصوص یک سازمان و محصولاتش می‌تواند ارزش ویژه برند را کاهش دهد و میزان باور مشتریان و اعتبار سازمان با تکرار اخبار جعلی کاهش می‌‌یابد. نتیجه گیری: سرمایه‌گذاری سازمان در راستای بالا بردن دانش مشتری در خصوص محصولات و رفع سوء ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت‌های ناشی از اخبار جعلی می‌توا‌ند اعتماد به برند را افزایش داده و منجر به خنثی‌سازی اثر اخبار جعلی بر ارزش ویژه برند شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترلی مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
    مونا اسماعیل زاده مهدی زارع کمالی
    ریسک‌های مرتبط با منابع انسانی می‌توانند به بخش مهمی از ریسک‌های تجاری تبدیل شوند. اگرچه اغلب به عنوان خطرات ناشی از عدم رعایت الزامات ایمنی شغلی شناخته می‌شوند، اما میتوانند تأثیرات گسترده تری داشته باشند. بنابراین هدف از پژوهش طراحی مدل ریسک های منابع انسانی و تعیین ر چکیده کامل
    ریسک‌های مرتبط با منابع انسانی می‌توانند به بخش مهمی از ریسک‌های تجاری تبدیل شوند. اگرچه اغلب به عنوان خطرات ناشی از عدم رعایت الزامات ایمنی شغلی شناخته می‌شوند، اما میتوانند تأثیرات گسترده تری داشته باشند. بنابراین هدف از پژوهش طراحی مدل ریسک های منابع انسانی و تعیین راهکارهای کنترل آن در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت آمیخته و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. ابتدا ریسک های منابع انسانی از طریق مصاحبه با خبرگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد شناسایی و دسته بندی گردید. سپس پنلی متشکل از خبرگان تشکیل شد و مدل مفهومی ریسک های منابع انسانی از طریق روش مدلسازی ساختاری- تفسیری طراحی و در نهایت راهکارهای کنترلی ارائه گردید. از طریق مصاحبه با خبرگان 39 ریسک منابع انسانی بدست آمد که در قالب 7 دسته طبقه بندی گردید. در نهایت با استفاده از اعضا پنل، مدل ریسک های منابع انسانی طراحی گردید که ریسک ناشی از مسائل مدیریتی سازمان دارای بیشترین اثر گذاری و ریسک دانش و مهارت منابع انسانی، ریسک سلامت جسمی و روانی منابع انسانی، ریسک سرمایه های انسانی و ریسک رفتاری منابع انسانی دارای بیشترین اثرپذیری بودند. بررسی و کنترل ریسک های منابع انسانی برای سازمان-هایی که علاقه‌مند به بهبود عملکرد هستند، بسیار حائز اهمیت است. شایسته است مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به ریسک ناشی از مسائل مدیریتی سازمان اهمیت ویژه قائل شده و جهت کاهش ریسک سرمایه های انسانی و رفتاری برنامه ریزی های لازم را اتخاذ نمایند پرونده مقاله