• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
    علیرضا علی احمدی
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای
    پیمان  اخوان محمد ابراهیم  سنجقی
    مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعهای و پژوهشکدهها از جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار بوده و بعنوان دغدغهی محوری بسیاری از مدیران سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشد. در این پژوهش به بررسی یکی از ریشهای ترین پیشران های مدیریت دانش از یک سو و یکی از مهمترین و راهبردی ترین خروج چکیده کامل
    مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعهای و پژوهشکدهها از جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار بوده و بعنوان دغدغهی محوری بسیاری از مدیران سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشد. در این پژوهش به بررسی یکی از ریشهای ترین پیشران های مدیریت دانش از یک سو و یکی از مهمترین و راهبردی ترین خروجی های آن پرداخته شده است. رهبری از یک سو میتواند در مدیریت دانش و تکمیل چرخهی تبدیل دانش نقش بسزایی داشته و مدیریت دانش نیز میتواند موجب افزایش عملکرد سازمانی گردد. بمنظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از مدیران، پژوهشگران و کارمندان چهار پژوهشگاه مختلف خواسته شد تا به سوالات پرسشنامهای که بهمین منظور تنظیم شده بود پاسخ دهند. نتایج نشاندهندهی تفاوت معناداری در میان پژوهشکدههای مورد مطالعه بود که میبایست واکاوی دقیق شود. اما بطور کلی فرضیههای تحقیق پیرامون رهبری حمایتی تا حدودی تأیید شدند. در واقع رهبری حمایتی بر عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش میتواند تأثیری معنادار داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بهينه سازي پورتفوليو با رويکرد متغيرهاي تصادفي فازي
    فرزاد ستاری اردبیلی
    يکي از زمينه هايي که تحقيقات بسياري در حوزه آن صورت گرفته است مسايل مالي و بخصوص پورتفوليو مي باشد. هدف اين تحقيق بهينه سازي انتخاب پورتفوليو بگونه اي است که نه تنها با شرايط محيطي انطباق بيشتري داشته باشد، بلکه به نتايج بهتري نسبت به متدهاي قبل دست يابد. در اين تحقيق م چکیده کامل
    يکي از زمينه هايي که تحقيقات بسياري در حوزه آن صورت گرفته است مسايل مالي و بخصوص پورتفوليو مي باشد. هدف اين تحقيق بهينه سازي انتخاب پورتفوليو بگونه اي است که نه تنها با شرايط محيطي انطباق بيشتري داشته باشد، بلکه به نتايج بهتري نسبت به متدهاي قبل دست يابد. در اين تحقيق مساله انتخاب پورتفوليو با بازگشت سرمايه اي که بصورت متغيرهاي تصادفي فازي مي باشد بررسي مي گردد. چون حل چنين مدلهايي با روشهاي سنتي ميسر نمي باشد، لذا يک الگوريتم هيبريدي براي حل مساله ارائه شده است. براي اجراي روش هيبريدي ابتدا با استفاده از شبکه هاي عصبي فازي جواب موجه اوليه بدست آمده و سپس با رويکرد الگوريتم ژنتيک جواب بهينه محاسبه گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رویکردیکپارچه در تنظیم سیاست نگهداری و قیمت گذاری کالا از طریق برنامه ریزی چند سطحی و چند هدفه در شرایط بدون همکاری
    سيد غلامرضا  جلالي نائيني کامران  شهانقی
    در این مقاله مساله برنامه ریزی چند سطحی از منظر سه بازیکن با رویکرد استاکلبرگ جهت آنالیز یک زنجیره تامین سه سطحی با رفتار بدون همکاری بررسی می شود که این زنجیره تامین از چندین تامین کننده، یک تولید کننده و چندین خرده فروش مستقل و متجانس تشکیل می شود و همگی درگیر تدارک، چکیده کامل
    در این مقاله مساله برنامه ریزی چند سطحی از منظر سه بازیکن با رویکرد استاکلبرگ جهت آنالیز یک زنجیره تامین سه سطحی با رفتار بدون همکاری بررسی می شود که این زنجیره تامین از چندین تامین کننده، یک تولید کننده و چندین خرده فروش مستقل و متجانس تشکیل می شود و همگی درگیر تدارک، تولید و فروش یک نوع محصول در بازارهای مستقل و جدا از هم می باشند. این مساله ابتدا بصورت دو بازی استاکلبرگ دو سطحی و چند هدفه مدلسازی شده و سپس نتایج آنها بوسیله یک مدل یکپارچه سازی تلفیق می شود. از آنجائیکه این مدل های دو سطحی و چند هدفه جزو مدل های NP-Hard می باشند، یک الگوریتم ترکیبی متشکل از دو فاز برای بدست آوردن حل های استاکلبرگو متغيرهاي تصميم مرتبط با سياست يكپارچه موجودي- توليد و قيمت در هر سه سطح پیشنهاد شده است. بعلاوه قابلیت اجرایی مدل پیشنهادی بوسیله یک مساله واقعی ارزیابی گردیده است. نهایتا با آناليز حساسيت بر روی پارامترهاي مهم مدل تغييرپذيري جواب، نسبت به شرايط محيط بررسي گرديد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی مدل مفهومي نوآوري آينده نگر
    فاطمه ثقفی بهروز  زارعی کلثوم  عباسی شاهکوه
    پيشرفت روز افزون فناوري در عصر حاضر زندگي بشر را متحول نموده و تمايل انسانها به كسب دانش و تقاضا براي محصولات جديد را به شدت ارتقا داده است. در اين شرايط كشش و تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث كوتاهي چرخه عمر محصولات شده و نياز به نوآوري از يک سو و چکیده کامل
    پيشرفت روز افزون فناوري در عصر حاضر زندگي بشر را متحول نموده و تمايل انسانها به كسب دانش و تقاضا براي محصولات جديد را به شدت ارتقا داده است. در اين شرايط كشش و تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث كوتاهي چرخه عمر محصولات شده و نياز به نوآوري از يک سو و داشتن ديدگاه آينده نگر از سوي ديگر را ضروري مي نمايد. در اين مقاله ابتدا كاركردهاي آينده نگاري و تعامل آن با نوآوري بررسي شده و مولفه هاي يک مدل تلفيقي با کمک متدولوژي فراتلفيق تعيين مي شود. در این مدل از داده های جمع آوری شده با تکمیل 45 پرسشنامه و تحلیل آن آزمون فرض دو جمله ای برای اعتبار سنجی اهمیت مولفه ها استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از پنل خبرگان بررسی و تایید شده است. در آخر برای ارائه مدل طراحي شده از رويكرد توصيفي استراتژي، استفاده شده و يک مدل مفهومي براي نوآوري آينده نگر ارائه و مزاياي آن تشريح مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه مدل ارزيابي سياست ها در صنعت دارو با بهره گيري از کارت امتیازی متوازن و تطبيق بامدل اسکاپ
    سحر  کوثری
    اين مقاله ضمن معرفي مدل ارزيابي متوازن سياست ها (BSC) با رويکردي کاربردي به توصيف قابليت هاي ويژه اين مدل در اجراء و ارزيابي سياست ها مي پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردي و با بهره گيري از مدل ترکيبي قياسي( با استفاده از اسناد بالادستي) واستقرايي( با ب چکیده کامل
    اين مقاله ضمن معرفي مدل ارزيابي متوازن سياست ها (BSC) با رويکردي کاربردي به توصيف قابليت هاي ويژه اين مدل در اجراء و ارزيابي سياست ها مي پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردي و با بهره گيري از مدل ترکيبي قياسي( با استفاده از اسناد بالادستي) واستقرايي( با بررسي چالش هاي موجود) ، مراحل مختلف و نتايج بکارگيري اين مدل در صنعت داروراموردبررسي قرار مي دهدودر ادامه با معرفي اجمالي مدل اسکاپ اهداف راهبردي مدل BSC راباابعاد انسان افزار ,سخت افزار ,نرم افزار وسازمان افزار مدل اسکاپ تطبيق مي دهد و در واقع همه اينها اقداماتي هستند که سعي در تغيير روندها ورويدادها با استفاده از پيشران هاي تحول ساز در رسيدن به آينده مطلوب(چشم انداز)دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر رضایت مشتریان(CSI) به عنوان پیشنیاز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت
    فرشته  امین
    امروزه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ، از ضرورتهاي تحول در نظام بانكداري است. بانكهاي موجود در کشور، به علت ساختار دولت مدارانه ، پاسخگوي واقعي نيازهاي در حال تغيير مشتريان نيستند.تداوم سنت بانكداري دولتي ، تاحدودي زياد ، باعث ناديده انگاشتن نيازهاي مشتريان شده است، د چکیده کامل
    امروزه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ، از ضرورتهاي تحول در نظام بانكداري است. بانكهاي موجود در کشور، به علت ساختار دولت مدارانه ، پاسخگوي واقعي نيازهاي در حال تغيير مشتريان نيستند.تداوم سنت بانكداري دولتي ، تاحدودي زياد ، باعث ناديده انگاشتن نيازهاي مشتريان شده است، در حالي كه دنياي نو، طالب بانكداري مدرن،پرسرعت،پاسخگووكارگشاست. به نظرمي رسد شناسائي سطوح نيازها و عوامل موثر بررضايت مشتريان ونحوه ارتباط با آنهادر يك تحول ساختاري پيش نيازي براي ايجاد هر گونه تحول در نظام بانكداري است..هدف از انجام پژوهش حاضر شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در بانک ملت است.دراین تحقیق با مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان بانکی، 40 عامل شناسايي شد وبا استفاده از آنها پرسشنامه تحقیق طراحی گردید پس از توزيع، جمع آوري و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی همه عوامل در چهار گروه کلی شامل عوامل رقابتی،عوامل انسانی،عوامل محیطی و عوامل حرفه ای قرار گرفتند و سطح این عوامل در مقایسه با یکدیگر مشخص گردید و در نهایت از تکنیک مقایسه زوجی با نرم افزارAHP مطابق نظر خبرگان برای وزن دهی این عوامل نسبت به یکدیگر و همینطوروزن دهی شاخصهای زیر مجموعه آنها استفاده گردید.نتایج حاصله نشان داد که از بین چهارعامل کلی به ترتیب ، عوامل رقابتی و عوامل انسانی نسبت به بقیه عاملها تاثیر گذار تر بوده است ودر قسمت عوامل انسانی مهمترین شاخص های تاثیر گذار بر رضایت مشتریان به ترتیب شاخصهای برخورد مناسب کارکنان،نحوه پاسخگویی به مشتری وظاهر آراسته کارکنان و در قسمت عوامل حرفه ای شاخصهای صحت انجام امور بانکی،سرعت در انجام امور بانکی و کیفیت ارائه خدمات بانکی و در عوامل محیطی خلوت بودن شعبه،رعایت نویت مشتریان و نزدیکی شعبه و در عوامل رقابتی نرخ سود بالاتر،سقف تسهیلات بیشتر و هزینه ها و کارمزد کمتر بیشترین وزن و اهمیت را از نظر مشتریان داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسي نظام ارزشيابي كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي و نقش آن در شناسايي عملكرد
    محمد علی سرلک
    آنچه مورد توجه اين مقاله است مساله تاثير «ارزشيابي» عملكرد كاركنان به شكل كنوني بر «شناسايي و بهبود عملكرد» آنان است. در شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي نيز از ارزشيابي ها، در موارد گوناگون استفاده زيادي مي شود. سوال پژوهش حاضر اين است که آيا اين ارزشيابي ها عملا آنچه چکیده کامل
    آنچه مورد توجه اين مقاله است مساله تاثير «ارزشيابي» عملكرد كاركنان به شكل كنوني بر «شناسايي و بهبود عملكرد» آنان است. در شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي نيز از ارزشيابي ها، در موارد گوناگون استفاده زيادي مي شود. سوال پژوهش حاضر اين است که آيا اين ارزشيابي ها عملا آنچه را که مورد نظر است، يعني عملکرد کارکنان، را سنجش مي نمايند؟ براي انجام پژوهش مدل ACHIEVE، شامل عوامل «توانايي، وضوح، کمک، انگيزه، ارزيابي، اعتبار، محيط» استفاده شد. اين پژوهش کاربردي توصيفي با استفاده از نظرسنجي پرسشنامه اي، در جامعه آماري شامل کليه مديران و سرپرستان شرکت فوق انجام گرديد. جمعيت اين جامعه آماري 85 نفر بوده که 70 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. در نهايت، با استفاده از روش هاي آماري، ارزشيابي مورد بحث در شناسايي عامل «توانايي» ناکام و در شناسايي شش عامل ديگر مدل موفق ارزيابي گرديد، همچنين به اين نتيجه کلي دست يافتيم که نظام ارزشيابي موجود در شرکت فوق عملکرد کارکنان را بدرستي شناسايي مي نمايد، در نهايت طبق نتايج آماري پيشنهاداتي در جهت اصلاح مطرح گرديد. پرونده مقاله