• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدلی برای تعامل نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت به منظور ارتقای کارایی نظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت با استفاده از تئوری داده-بنیاد کلاسیک
    محمدمهدی حاجیان عاطقه  تکلیف حامد سلطانی نژاد
    موضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی چکیده کامل
    موضوع قیمت گذاری در بازار نفت به تبع تحولات این بازار در گذر زمان، دستخوش تغییراتی شده است. امروزه، موسسات گزارش دهنده قیمت (PRA) به نهادهای خصوصی که اقدام به انتشار اطلاعات و به ویژه قیمت در بازار جهانی نفت می کنند، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت در بازارهای فیزیکی و کاغذی دارند. نگرانی از فعالیت این موسسات، موجب شکل گیری نهادهای ناظر بر این موسسات شده است. با این حال، همچنان این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای تعامل موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر به نحوی که نتیجه آن کارایی بیشتر مکانیزم قیمت گذاری نفت باشد چیست؟ هدف پژوهش حاضر، آن است که ضمن مرور مبانی نظری فعالیت موسسات گزارش دهنده قیمت و نهادهای ناظر، با استفاده از تئوری داده-بنیاد و با بهره گیری از نظرات خبرگان بازارهای جهانی نفت، مدلی را برای ارتباط این بازیگران ارائه دهد. پس از پیاده سازی استراتژی داده بنیاد، 60 مفهوم برساخت سازی شد که این تعداد در 7 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شد. در مرحله کدگذاری نظری، مدل مفهومی برای ارتباط میان نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت ارائه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحليل پيشران¬هاي راهبردي موثر بر اعتماد عمومي به دولت با رويكرد آينده¬نگاري
    محمد منتظری حاکم قاسمی عین اله کشاورز ترک محمدرضا صلح جو
    اعتماد عمومي به دولت ها امروزه با چالش هاي جدي و فزاينده اي روبه رو شده است كه لزوم تلاش براي تاثيرگذاري مثبت در روند آينده آن را دوچندان نموده است. اين پژوهش با رويكرد آينده نگاري و با هدف شناسايي عوامل راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت جمهوري اسلامي ايران در چکیده کامل
    اعتماد عمومي به دولت ها امروزه با چالش هاي جدي و فزاينده اي روبه رو شده است كه لزوم تلاش براي تاثيرگذاري مثبت در روند آينده آن را دوچندان نموده است. اين پژوهش با رويكرد آينده نگاري و با هدف شناسايي عوامل راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت جمهوري اسلامي ايران در افق 1424 انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهيت، توصيفي-تحليلي و از لحاظ روش شناسي، مبتني بر رويكرد آميخته طرح اكتشافي (كيفي-كمي) است. بنابراين پس از انجام مطالعات كتابخانه اي و ادبيات موضوع و نيز مصاحبه با خبرگان، فهرستي از عوامل موثر آينده اعتماد عمومي به دولت ج.ا.ايران به دست آمد و با استفاده از روش دلفي، اين عوامل از 58 مورد به 15مورد تقليل يافتند. سپس با بهره-گيري از روش تحليل ساختاري، ماتريس تاثير متقاطع طراحي شد و با تشكيل پانلي شامل 11 نفر از خبرگان و جمع-آوري نظرات آنان درباره تاثيرگذاري عوامل بر يكديگر، داده ها وارد ماتريس شدند. با تحليل داده هاي برآمده از ماتريس با نرم افزار ميك مك، ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري هر كدام از عوامل ارزيابي شد. براساس نتايج اين پژوهش، پنج عامل شامل مبارزه با فساد، شفافيت، عدم ترجيح منافع فردي بر منافع عمومي، تحقق عدالت اجتماعي و صداقت و راست گويي مسئولين به عنوان پيشران هاي راهبردي موثر بر آينده اعتماد عمومي به دولت ج.ا.ايران شناسايي شدند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی
    سید محمد تقی تقوی فرد امیرمحمد خانی
    علی‌رغم علاقه مدیران آینده‌نگر و محققان، میزان اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. چالش واقعی پیش‌روی مدیران کشور، تعیین اولویت‌ها اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز برای دستیابی به بهترین مزیت ممکن در اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در چکیده کامل
    علی‌رغم علاقه مدیران آینده‌نگر و محققان، میزان اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. چالش واقعی پیش‌روی مدیران کشور، تعیین اولویت‌ها اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز برای دستیابی به بهترین مزیت ممکن در اجرای مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی کشور است. در این مقاله به تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های تولیدی صنایع لبنی در کشور ایران است که ۸۲ نفر از مدیران به عنوان نمایندگان شرکت‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند‌. روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی و در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فشار‌های بازار و تامین‌کنندگان در پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی تاثیر‌گذار است. علاوه بر این مشخص شد پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی بر عملکرد محیطی‌، عملیاتی و اقتصادی تاثیر‌گذار است. در حالی‌که تاثیر فشارهای کنترل‌کننده در پذیرش مدیریت زنجیره تأمین‌سبز در صنایع لبنی تایید نشد. نتایج تحقیق تعهد مدیریتی و نقش اصلی تأمین‌کنندگان در اتخاذ موفقیت‌آمیز مدیریت زنجیره تأمین‌سبز را برجسته می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني (بر اساس تحليل تم)
    علیرضا  میکائیلی عباسعلی رستگار داود ّفیض حسین دامغانیان
    اين پژوهش به دنبال ارائه مدلي براي مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني ايران مي‌باشد. براي دستيابي به اين مدل از روش تحليل تم استفاده شد و محقق داده‌هاي موردنياز را از بررسي اسناد و مدارک مرتبط و همچنين مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته از خبرگان دانشگاهي در رشته چکیده کامل
    اين پژوهش به دنبال ارائه مدلي براي مديريت استراتژيک منابع انساني سبز در صنايع لبني ايران مي‌باشد. براي دستيابي به اين مدل از روش تحليل تم استفاده شد و محقق داده‌هاي موردنياز را از بررسي اسناد و مدارک مرتبط و همچنين مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته از خبرگان دانشگاهي در رشته مديريت منابع انساني، انجمن مديريت سبز و انجمن صنايع لبني تا اشباع نظري (به تعداد 15 نفر) که با توجه به مفهوم خبرگي و به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند، به دست آورده و پس از کدگذاري و شناسايي مقوله‌ها، به ارائه مدل دست‌يافته است. همچنين جهت اعتبار سنجي مدل از معيارهاي حساسيت پژوهشگر، انسجام روش‌شناسي، متناسب بودن نمونه، تکرار شدن يک يافته و استفاده از بازخورد مطلعين استفاده گرديد. نتايج نشان داد با محوريت پنج مقوله عوامل محيطي، فني، سازماني، فرهنگي و بازار مي‌توان با بهبود استراتژي‌هاي جذب، نگهداري، بهسازي و توسعه منابع انساني و خروجي به مديريت منابع انساني سبز در صنايع لبني دست‌يافت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی ابعاد معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور: یک مطالعه کیفی
    جابر کریمی جشنی امیرحسین  محمدداودی لطف اله عباسی سروک
    چکیده این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. روش پژوهش کیفی بود و شرکت کنندگان آن را صاحبنظران و افراد خبره در حوزه حوزه اقتصادی و دانشگاهی تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. حجم نمونه از طریق چکیده کامل
    چکیده این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. روش پژوهش کیفی بود و شرکت کنندگان آن را صاحبنظران و افراد خبره در حوزه حوزه اقتصادی و دانشگاهی تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. حجم نمونه از طریق اشباع نظری 17 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه بود که روایی و پایایی آن با روش مثلث سازی و پایایی از طریق کاپای کوهن تایید شد (561/0=k). تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز و محوری و انتخابی) صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ابعاد معماری سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور عبارتند از: 1- بُعد جنبه‌های سازمانی. 2- بُعد بلوغ منابع انسانی. 3- بُعد حاکمیت فناوری اطلاعات. 4- بُعد حمايت هيت مديره‌ای متعهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحي مدل همسويي سيستم هاي كنترل مديريت و استراتژي بر مبناي ديدگاه قابليت پويا ( مورد مطالعه: شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس )
    خدیجه مقدر میرزا حسن حسینی محمدتقی  امینی محمد محمودی میمند
    هدف: هدف کلی تحقیق حاضر پیشبرد دانش در شاخه دانشی رابطه میان سیستم های کنترل مدیریت و استراتژی سازمان به منظور طراحی اثربخش تر سیستم های کنترلی می باشد. اما از آنجا که در این تحقیق مفهوم سازی استراتژی در سطح قابلیت های سازمانی- و نه در سطح انتخاب های استراتژیک- انجام م چکیده کامل
    هدف: هدف کلی تحقیق حاضر پیشبرد دانش در شاخه دانشی رابطه میان سیستم های کنترل مدیریت و استراتژی سازمان به منظور طراحی اثربخش تر سیستم های کنترلی می باشد. اما از آنجا که در این تحقیق مفهوم سازی استراتژی در سطح قابلیت های سازمانی- و نه در سطح انتخاب های استراتژیک- انجام می‌گیرد؛ لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی سیستم های کنترلی مناسب برای توسعه قابلیت های پویا است. روش: با توجه به هدف در نظر گرفته شده در این تحقیق از پاردایم پوزیتویستی به طور عام و رویکرد اقتضایی به طور خاص و بر مبنای استراتژی تحقیق پیمایش مقطعی برای بررسی رابطه میان استراتژی و سیستم کنترل استفاده می شود. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که در محیط های پویا استفاده تعاملی از سیستم های کنترلی رابطه‌ای مثبت با قابلیت های پویای سازمانی، قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی دارد و تنش پویای شکل گرفته در نتیجه استفاده همزمان و متعادل تشخیصی و تعاملی از سیستم کنترل در محیط های پویا، رابطه ای مثبت با قابلیت های پویای سازمانی، قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی دارد. همچنین، سیستم کنترل از طریق فرایندهای قابلیت های پویا در شکل گیری و توسعه قابلیت های سازمانی تاثیر گذار بوده و این سیستم کنترل می تواند توسط فرایندهای قابلیت های پویا و توسعه قابلیت های سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني
    محسن  رضايي علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدتقي اميني
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شد چکیده کامل
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شده است كه اين نوع همسويي را تقويت مي كند. جامعه آماري اين تحقيق شامل شركتهاي ايراني فعال در زمينه بازاريابي ديجيتال است كه نماد اطمينان دريافت كرده اند. تعداد نمونه ها به روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان 384 نمونه تعيين شد. داده هاي مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه هايي جمع آوري شد كه بوسيله پست الكترونيكي و گوگل فرم در اختيار مديران و كارشناسان بازاريابي الکترونيکي و برنامه ريزي در اين شركت ها قرارگرفت. پرسشنامه در دو بخش طراحي شد. بخش اول به بررسي عوامل همسويي در شرکت پرداخت و بخش دوم نتايج عملکرد آن را از روش کارت امتيازي متوازن بررسي کرد. تحليل پاسخنامه ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS , Lisrel انجام شد. روش تحقيق در اين مطالعه بصورت کمي و پيمايشي است و با استفاده از روش معادلات ساختاري مدل مفهومي جهت هم راستايي بازاريابي الکترونيکي و استراتژ هاي سطح کلان سازمان هاي بازرگاني ارايه گرديد. ارزيابي عملکرد سازمان-هايي که از عوامل هم راستايي استفاده نموده بودند بوسيله روش کارت امتيازي متوازن در 73 درصد موارد نسبت به ساير شرکت ها نتايج بهتري رانشان مي دهد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی سیستم خبره برای ارزیابی ریسک اکتشاف و ‏توسعه میادین نفت و گاز
    حمیدرضا وزیری گهر جواد  اخلاقی
    در این پژوهش به منظور ارزیابی ریسک اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز که از آن به عنوان یکی از مهم‎ ‎ترین ‏پارامترهای تعیین کننده در توسعه‎ ‎ی اقتصادی کشورهای نفت‎ ‎خیز یاد می‎ ‎شود، یک سیستم خبره با استفاده از رویکرد ‏سیستم استنتاج فازی طراحی گردید. در ابتدا ورودی‎ ‎های س چکیده کامل
    در این پژوهش به منظور ارزیابی ریسک اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز که از آن به عنوان یکی از مهم‎ ‎ترین ‏پارامترهای تعیین کننده در توسعه‎ ‎ی اقتصادی کشورهای نفت‎ ‎خیز یاد می‎ ‎شود، یک سیستم خبره با استفاده از رویکرد ‏سیستم استنتاج فازی طراحی گردید. در ابتدا ورودی‎ ‎های سیستم کـه در واقع شاخص‎ ‎های ارزیابی ریسک اکتشاف و ‏توسعه میادین نفت و گاز هستند، استخراج شدند. در ادامه پایگاه دانش سیستم که مهم‎ ‎ترین بخش آن تلقی می‎ ‎شود به ‏صورت قواعد اگر- آنگاه و مبتنی بر نظرات خبرگان بخش بالادستی صنعت نفت تشکیل شده است. برای این کار، در دو ‏مرحله مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان، درجه صحت سیستم سنجیده شده است. بر اساس طیف لیکرت و ارائه پرسشنامه ‏به خبرگان، آزمون آماری تی استیودنت انجام و از میان 48 شاخص تعریف شده، تعداد 42 شاخص بعنوان شاخص ‏نهایی برگزیده شدند. در مرحله بعدی، اعتبارسنجی داده‎ ‎های مربوط به یک میدان نفتی در جنوب کشور در اختیار ‏خبرگان صنعت نفت قرار گرفت و از ایشان خواسته شد بر اساس این ورودی‎ ‎ها، خروجی سیستم یعنی ریسک اکتشاف و ‏توسعه میادین نفت و گاز را ارزیابی و پیش‎ ‎بینی نمایند. در نهایت نظرات خبرگان با خروجی حاصل از سیستم خبره ‏مقایسه شده و بر اساس معیار میانگین مجذورات خطا‎ (MSE) ‎و اختلاف ناچیز بین میانگین نظر خبرگان و خروجی ‏سیستم، مشخص گردید سیستم خبره طراحی شده از دقت و اعتبار کافی برای مطالعات آتی برخوردار است.‏ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - توسعه ابزاری جهت هوشمندسازی سازمان¬ در سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود
    فاطمه  نوری امین حبیبی راد
    نقش پروژه ها در موفقیت های سازمان و دستیابی به اهداف کلان، انکار ناپذیر است. به همین دلیل، ارائه روشی جهت ارزیابی میزان بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود آن ضرورت دارد. در این مطالعه ابتدا میزان بلوغ مدیریت پروژه در انستیتو توربین گاز مورد ارزیابی قرا چکیده کامل
    نقش پروژه ها در موفقیت های سازمان و دستیابی به اهداف کلان، انکار ناپذیر است. به همین دلیل، ارائه روشی جهت ارزیابی میزان بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه و ارائه راهکارهای بهبود آن ضرورت دارد. در این مطالعه ابتدا میزان بلوغ مدیریت پروژه در انستیتو توربین گاز مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهای ارتقای آن به عنوان یک الگو، شناسایی و ارائه شده است. براساس توسعه و ارتقای مدل بلوغ راه حل های مدیریت پروژه کراوفورد و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته در 5 سطح (از پایین ترین سطح یعنی اجرای ناقص استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه تا بالاترین سطح یعنی بهبود مستمر) مورد ارزیابی قرار گرفت. مبتنی بر یافته های پژوهش، نتیجه بلوغ مدیریت پروژه در سطح سوم (در مرحله نهادینه سازی استانداردها و فرآیندهای مدیریت پروژه) به دست آمد. پس از شناسایی راهکارهای ارتقای سطح مدیریت پروژه از طریق مصاحبه و تحلیل داده های پرسشنامه، به دلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع سازمان، اولویت بندی راهکارها با استفاده از تابع مطلوبیتی بر اساس زمان، منابع مورد نیاز و درجه اهمیت آنها صورت پذیرفت. طبق نظرات خبرگان اولویت های اصلی عبارت اند از: برگزاري جلسات روزانه تيم هاي پروژه- شفاف سازي انتظارات ذينفعان و مستند کردن آن- برگزاری جلسات منظم ذینفعان پروژه با مدیران پروژه- تعيين شاخص ها و محدوده هاي کنترلي- بودجه بندي دقيق. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازمانی و کسب مزیت رقابتی
    ناهید  ساروی مقدم علیرضا علی احمدی
    هدف: سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیات همواره ناچار بدنبال کردن کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری و اشاعه فرهنگ نوآوری از مهمترین روش های اصلی کسب آن است. در تحقيق حاضر تلاش شده است اثر مستقيم و آثار غيرمستقيم عوامل موثر بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازما چکیده کامل
    هدف: سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیات همواره ناچار بدنبال کردن کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری و اشاعه فرهنگ نوآوری از مهمترین روش های اصلی کسب آن است. در تحقيق حاضر تلاش شده است اثر مستقيم و آثار غيرمستقيم عوامل موثر بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازمانی و کسب مزیت رقابتی مدل سازي و تبیین شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کمی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی واستراتژی با فرهنگ نوآوری وجود دارد. ضرورت: یکی از دلایل و ضرورت پژوهش حاضر فشار بر صنایع خلاق به عنوان منبع تولید ثروت در بازار ملی و جهانی در سال هاي اخیر است. همه سازمان ها براي بقا نیازمند اندیشه هاي نو و نظرات بدیع و تازه اند تا به عملکردهای نوآورانه منتهی شود و این امر نیازمند ایجاد و ترویج فرهنگ نوآورانه در سازمان است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های لبنی استان مازندران است. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای طراحی در میان مدیران این شرکت ها توزیع شد. برای بررسی تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری دارد. ظرفیت جذب بالقوه بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ظرفیت جذب بالقوه از طریق تکنولوژی و تغییر و تحول سازمانی نیز بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تغییر و تحول سازمانی هم به طور مستقیم و هم از طریق تکنولوژی بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله