• صفحه اصلی
  • بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139606291124108150 بازدید : 23961 صفحه: 261 - 272

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط