فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت استراتژیک


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
   محمد مهدی  مظفری
   مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخ چکیده کامل
   مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخاب تأمین کننده را به یک مسئله پیچیده تصمیم گیری چند معیاره تبدیل نموده است؛ از سوی دیگر انتخاب تأمین کننده بشدت وابسته به نظرات تصمیم گیرندگان می باشد، که با توجه به پویایی های محیطی و ناکامل بودن اطلاعات در دسترس تصمیم گیرندگان با نوعی عدم قطعیت در بیان نظرات تصمیم گیرندگان روبرو هستیم. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیري چند معیاره در شرایط عدم قطعیت و با استفاده از مفاهیم تئوری فازی و خاکستری براي انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این مقاله ابتدا اوزان معیارهای انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP ) تعیین و سپس با استفاده از روش ویکور خاکستری(Grey VIKOR) که یکی از رویکردهای جدید توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، می باشد به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
   عبداله  احمدی جشوقانی غلامرضا  اسماعیلیان
   در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت چکیده کامل
   در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان هستند. شركتها و مؤسسات دانش بنيان، شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود. اين شرکت ها براي ادامه حيات و موفقيت نيازمند برنامه ريزي دقيق و انتخاب استراتژي هاي مناسب هستند. لذا در تحقيق حاضر بر اساس مطالعات و تحقيقات پيشين، به بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي مناسب، جهت تدوين استراتژي شرکت هاي دانش بنيان مي پردازد. هدف از اين تحقيق کمک به تدوين و انتخاب استراتژيهاي مناسب جهت موفقيت هاي اين شرکتها مي باشد. با بررسي و مطالعه تحقيقات مشابه خارجي و داخلي به عواملي همچون عوامل مديريتي، بازاريابي و فروش، مالي، منابع انساني، تحقيق و توسعه دست يافته شد که با استفاده از تحليل شبکه ((ANP و به کمک نرم افزار Super Decisions به الويت بندي آنها پرداخته شد. که ازميان آنها بيشتر به عامل بازاريابي و فروش پرداخته شده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص
   عبدالله  آراسته
   در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات چکیده کامل
   در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات بلوک‌های ساختاری را در مدل با تعاملات استراتژیک پیشنهاد می‌دهد. این به دلیل وجود نوعی دور است که بهترین تصمیمات بر مبنای تصمیمات قبلی در زمان معینی به دلیل وجود خاصیت برنامه‌ریزی پویا اتخاذ می‌گردند. نسخه بسط یافته‌ای از الگوریتم کمترین مربعات مونت‌کارلو را برای مواجهه با این نتایج توسعه دادیم. مدل می‌تواند در درک رابطه بین اختیار استراتژیک و اطلاعات و نیز اینکه چگونه این بر بهترین تصمیم و ارزش نتایج آن تأثیر می‌گذارد مشارکت نماید. دریافتیم که ویژگی اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای اتخاذ بهترین تصمیم و بهینه‌سازی ارزش‌های پروژه خواهد داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
   اميرحسين  اصلاني سید علیرضا  میر محمد صادقی
   تدارکات به عنوان یکی از حوزه های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان هاي پروژه محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
   تدارکات به عنوان یکی از حوزه های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان هاي پروژه محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
   اميرحسين  اصلاني احمد  نورنگ سید علیرضا  میر محمد صادقی حسام الدین  اصلانی
   تدارکات به عنوان یکی از حوزه های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان هاي پروژه محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
   تدارکات به عنوان یکی از حوزه های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان هاي پروژه محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان
   پيمان  اخوان محمدرضا  زاهدی تکتم  ژیان
   با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی چکیده کامل
   با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینی کارکنان بپردازد تا از این طریق بتواند با آموزش این نیروها و ارائه راه کارهای مناسب به سوی فرآیند کارآفرینی گام بردارد. در این راستا این تحقیق به ارزیابی خصیصه های کارآفرینی (استقلال طلبی، توفیق طلبی،خلاقیت،ریسک پذیری، عزم و اراده) کارکنان بانک سامان از لحاظ میزان دارا بودن این خصیصه ها می پردازد و تاثیر جنسیت و وضعیت تاهل و سابقه کار و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی آنها از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان است وحجم نمونه آماری تحقیق 85 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه " تست جامع کارآفرینی" استفاده شده است که مشتمل بر 54 سؤال در خصوص خصیصه های کارآفرینی می باشد. ضریب اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور 71 درصد برآورد شده است. تجریه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام می پذیرد. در این تحقیق محقق به دنبال این سؤال بوده است که کارکنان بانک سامان چه میزان از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی برخوردار هستند تا این امر مقدمه ای برای سوق دادن سازمان به سوی فعالیت های کارآفرینانه باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد اگر چه كاركنان بانك سامان حداقل هاي لازم براي كارآفرين بودن را دارا نيستند ولي 22 درصد از آنها واجد شرايط كارآفريني مي باشند. از سوي ديگر براساس تحليل هاي صورت پذيرفته خصيصه عزم و اراده از اهميت بيشتري در بين كاركنان بانك برخوردار بوده و در مقابل خصیصه استقلال طلبی دارای اولویت آخر مي باشد. همچنین کارکنان بانک سامان از میانگین خصیصه های استقلال طلبی، توفیق طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، عزم و اراده برخوردار نیستند. همچنين تعداد كاركنان زن از لحاظ دارا بودن خصيصه استقلال طلبي نسبت به مردان كارمند بيشتر بوده و مرداني كه داراي شرايط خصيصه هاي عزم واراده،‌ ريسك پذيري و توفيق طلبي مي باشند نسبت به زنان بيشتر هستند و در مورد خصيصه خلاقيت تعداد هر دو گروه يكسان است. بعلاوه نتایج نشان میدهند که جنسیت و وضعیت تاهل و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی تأثیر نداشته ولی بین سابقه کاری کارکنان و کارآفرینی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی
   محمد رضا  حمیدی زاده فرید  ترهنده
   هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جام چکیده کامل
   هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جامعه آماری 130 نفر از کارکنان و فروشندگان شرکت پارت برق ایرانیان انتخاب گردید و در نهایت 56 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. پرسشنامه میان افراد آگاه از مسایل درون و بیرونی سازمان توزیع گردید. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه ی معنادار میان مدل استراتژی های عمومی پورتر با مدل موقعیت یابی استراتژیک و فرضیات فرعی شامل رابطه ی معنادار میان رهبری هزینه با موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان رهبری تمایز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان تمرکز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، مورد تایید قرار گرفتند . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون
   فریبرز  رحیم نیا ژاله  فرزانه حسن زاده
   فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تم چکیده کامل
   فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تمام جوانب زندگی سازمانی افراد تاثیر می گذارد و منجر به کاهش کیفیت و عملکرد افراد می گردد . این تحقیق در بین کارکنان و مدیران بانک صادرات مرکزی استان خراسان رضوی انجام شده است برای انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده و روشهای آماری همچون آزمون کولموگروف- اسمیرنف ، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است . در پژوهش حاضر از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد . نتایج پژوهش نیز نشان می دهدبین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
   سید مصطفی  رضوی حسین  صفری محمد هادی  علی احمدی
   امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموا چکیده کامل
   امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموار سازد، چرا که علاوه بر پايش اهداف مالي، ساير عوامل موثر و کلیدی رشد و موفقیت را هم در نظر گرفته و كنترل مي كند]3[. نقشه استراتژی حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقيقت مدل علت و معلولی پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف استراتژیک سازمان، مسير رشد در سازمان را مشخص مي كند]6[. براي بهبود و گسترش كاربرد مدل كلاسيك كارت امتيازي متوازن در سال هاي اخير، روشهاي متنوعيمورداستفاده قرارگرفته است كه به تركيب آن با مدل هاي كمي و كيفي پرداخته اند]8[. در اين پ‍ژوهش که نوعی از مطالعه موردی یا موردکاوی برای شرکت نفت سپاهان محسوب می شود، پس از مطالعه ادبيات استراتژی، كارت امتيازي متوازن و بررسي راه حل هاي ارائه شده جهت بهبود كاربرد آن در توسعه نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك، به بررسی جدیدترین نمونه روش های الویت بندی اهداف استراتژیک پرداختیم. نهایتا مدلي پيشنهاد گرديد که پس از وزن دهی و الویت بندی مضامین و اهداف استراژیک، نقشه استراتژی شرکت نفت سپاهان را ترسیم کند]1[. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی
   حسن  دانایی فرد مهناز  محمدی خورزوقی
   رسیدن به اهداف استراتژی ها در بخش دولتی در گرو هم راستايي همه استراتژی ها است.. اگر استراتژی هاي بخش های مختلف یک سازمان و یا استراتژی سازمان های مختلف در يك بخش همدیگر را نفی کنند و با هم در رقابت باشند، استراتژی ها دچار شکست شوند و به اهداف مورد نظر خود نرسند. هدف ا چکیده کامل
   رسیدن به اهداف استراتژی ها در بخش دولتی در گرو هم راستايي همه استراتژی ها است.. اگر استراتژی هاي بخش های مختلف یک سازمان و یا استراتژی سازمان های مختلف در يك بخش همدیگر را نفی کنند و با هم در رقابت باشند، استراتژی ها دچار شکست شوند و به اهداف مورد نظر خود نرسند. هدف این مقاله احصاء عوامل مسسب رقابت بين استراتژی ها و همين طور اولویت بندی این عوامل بر اساس میزان اهمیت آن هاست. رویکرد پژوهش به صورت ترکیبی بوده از اين رو در مرحله اول ، پژوهش به صورت کیفی و به اتكاي مصاحبه هاي كيفي و در مرحله دوم پژوهش به صورت کمی و با بهرگيري از پرسشنامه انجام شده است. با ارائه نوعی طبقه بندی از عوامل رقابت بین استراتژی ها، این عوامل از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. عوامل احصاء شده به ترتیب اولویت عبارتند از: ارتباطی و اطلاعاتی، مدیریتی، فرآیندی، فرهنگی، سیاسی، بینشی و رفتاری، ساختاری، مالی و عوامل مربوط به منابع انسانی.نتايج نشان مي دهد عوامل ارتباطي و اطلاعاتي نقش مهمي در ايجاد همراستايي از حيث مثبت و رقابت از حيث منفي بين استراتژي ها دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان
   حسن  درویش رضا  رسولی حسن  مبارکی پیر حسین  کولیوند
   با آنکه امروزه بسیاری از سازمان ها، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،از روش کارت امتیازی متوازن به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق استراتژی های تدوین شده استفاده می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد عدم ترسیم روابط علت و معلولی بین چهار منظر رایج در کارت امتیازی متواز چکیده کامل
   با آنکه امروزه بسیاری از سازمان ها، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،از روش کارت امتیازی متوازن به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق استراتژی های تدوین شده استفاده می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد عدم ترسیم روابط علت و معلولی بین چهار منظر رایج در کارت امتیازی متوازن(منظر رشد و یادگیری،منظر فرایند،منظر مشتری ومنظر مالی) می تواند سبب شود مدیران سازمان درک درست و جامعی از امکان ارتباط و هم افزایی بین مناظر چهارگانه نداشته باشند و این امر می تواند آنها را به سمت آزمون و خطا و اتلاف منابع و عدم تحقق استراتژی ها در زمان های مورد انتظار سوق دهد. با توجه به مسئله مذکور، هدف تحقیق حاضر این است تا نقشه استراتژی بیمارستان خاتم که جزو سازمان های مهم زیر مجموعه سازمان دولتی بنیاد شهید است را طر احی و ترسیم نماید. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است.در این تحقیق از بین مدیران و سرپرستان بخش های مختلف بیمارستان خاتم،نمونه ای به حجم 103 نفر انتخاب شد ،و روابط مفروض بین چهار منظر کارت امتیازی متوازن به کمک پرسشنامه ای حاوی 26 سوال مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد بین تمامی مناظر کارت امتیازی متوازن به استثنای دو منظر مشتری و مالی روابط معناداری وجود دارد. در خاتمه به مسئولین بیمارستان خاتم الانبیاء پیشنهاداتی برای برقراری رابطه بین دو منظر فاقد ارتباط و بهره گیری از روابط معنادار بین مابقی مناظر ارائه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
   مریم  نکوئی‌زاده عماد  گل‌محمدی میعاد  گل‌محمدی
   هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنا چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی و فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازمیان ابعاد تفکراستراتژیک بعد خلاقیت بیشترین ضریب همبستگی را با هوش هیجانی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی
   حسين  صفري
   نقشه كارت امتيازي متوازن ، در حقيقت مدل علي پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف سازمان، مسير ايجاد ارزش در سازمان را مشخص مي كند. . فرآيند ايجاد چکیده کامل
   نقشه كارت امتيازي متوازن ، در حقيقت مدل علي پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف سازمان، مسير ايجاد ارزش در سازمان را مشخص مي كند. . فرآيند ايجاد يك نقشه استراتژي، يك فعاليت انسان محور است كه از تركيب و ادغام دانش و نظرات كل مديران سازمان بدست مي آيد. از اين ديدگاه نوعي تصميم گيري گروهي به حساب مي آيد که روابط موجود مابین اهداف به وسیله خبرگان و تصمیم گیرندگان سازمان تعیین می شود. تصمیم گیرندگان از لحاظ ریسک پذیری و ریسک گریزی متفاوت هستند و همچنین یک تصمیم گیرنده با درجه اطمنیان متفاوت به سوالات مختلف پاسخ می دهد.در این مقاله با ارائه روشی، تاثیر نوع نگرش تصمیم گیرندگان و میزان اطمینان آنها در پاسخ دهي، در نظر گرفته می شود. و سپس ترکیب آن با روشDEMATEL جهت بررسي روابط علي ميان معيارهاي استراتژيك به كار گرفته ميشود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي
   مهدي  جعفريان مجيد  بيک‏ويردي سید جواد  حسینی نژاد
   رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)، روشي کارا در ارزيابي عملکرد سازمان‏ها مي‏باشد. مزيت برجسته اين رويکرد در متصل و هم‏جهت نمودن سيستم ارزيابي عملکرد يک سازمان با استراتژي‏هاي آن مي‏باشد و از اين جهت ابزاري قدرتمند براي مديران به منظور تصميم‏گيري در ارتباط با تغيير در است چکیده کامل
   رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)، روشي کارا در ارزيابي عملکرد سازمان‏ها مي‏باشد. مزيت برجسته اين رويکرد در متصل و هم‏جهت نمودن سيستم ارزيابي عملکرد يک سازمان با استراتژي‏هاي آن مي‏باشد و از اين جهت ابزاري قدرتمند براي مديران به منظور تصميم‏گيري در ارتباط با تغيير در استراتژي‏ها و يا رفع موانع موجود پيش‏روي اجراي هر يک از آن‏ها قلمداد مي‏گردد. بر اساس مرور ادبيات انجام شده مشخص شده است که صرف نظر از دستاوردهاي مفهومي، اين رويکرد نواقصي را در بُعد کمي دارا مي‏باشد. از آن‏جايي که اساس BSC بر محاسبه معيارها (در اين مقاله 4 منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) و زيرمعيارها (در اين مقاله اهداف استراتژيک و معيارهاي اندازه‏گيري هر يک) استوار بوده و اين معيارها و زيرمعيارها داراي وابستگي و ارتباطات شبکه‏اي مي‏باشد، لذا در اين مقاله محاسبه وزن‏هاي مربوط به هر يک از معيارها و زيرمعيارها با استفاده از روش فرآيند تحليل شبکه‏اي (ANP) صورت گرفته است. با عنايت به اينکه اصولاً خُبرگان جهت انجام مقايسات زوجي در روش ANP از متغيرهاي زباني استفاده مي‏نمايند، لذا در اين مقاله از تئوري مجموعه‏هاي فازي جهت تقويت روش ANP استفاده شده است. از ديگر ويژگي‏هاي برجسته اين مقاله مي‏توان به در نظر گرفتن وابستگي‏ها و ارتباطات معيارها و زيرمعيارها در انطباق با نقشه استراتژي اشاره نمود. به منظور بررسي قابليت کاربرد روش پيشنهادي اين مقاله، داده‏هاي مربوط به يک شرکت بازرگاني مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی
   رضا  سپهوند
   امروزه کوچک سازی سازمان به یکی از مشهورترین ومحبوب ترین استراتژی های مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این هنوز مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح بوده و با وجود انجام تحقیقات بسیار بی جواب باقی مانده این است که آیا کوچک سازی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد یا خیر؟ چکیده کامل
   امروزه کوچک سازی سازمان به یکی از مشهورترین ومحبوب ترین استراتژی های مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این هنوز مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح بوده و با وجود انجام تحقیقات بسیار بی جواب باقی مانده این است که آیا کوچک سازی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد یا خیر؟ هر چند بسیاری از محققان معتقدند که کوچک سازی باعث بهبود عملکرد سازمان می گردد ولی باید توجه داشت که کوچک سازی می تواند اثرا منفی مادی ومعنوی بسیاری بر کارکنان گذاشته وحتی باعث بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی گردد. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به نیروی انسانی سازمان هنگام کوچک سازی ورابطه آن با عملکرد سازمان می باشد.با توجه به این موضوع ، این مقاله با بررسی ادبیات مرتبط با موضوع وبا استفاده از دو مفهوم قابلیت های استراتژیک پویا ومدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدلی تحت عنوان مدل جامع استراتژی کوچک سازی متعهدانه ارائه نموده که به خوبی نشان دهنده رابطه بین کوچک سازی وعملکرد سازمان وهمچنین دیگر عوامل موثر در این رابطه می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)
   لطف اله  فروزنده دهکردی محسن  اعظمی
   یکی از مهمترین مزایای برنامه ریزی کسب و کار خوب، موقعیت یابی استراتژیک است. به ویژه زمانی که تکنولوژی پیشرفته و رشد بازار به طور مداوم محدودتر و مشخص تر باشد، موقعیت یابی استراتژیک بسیار حیاتی خواهد بود. شرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکت های فعال در تولید مواد پایه شوی چکیده کامل
   یکی از مهمترین مزایای برنامه ریزی کسب و کار خوب، موقعیت یابی استراتژیک است. به ویژه زمانی که تکنولوژی پیشرفته و رشد بازار به طور مداوم محدودتر و مشخص تر باشد، موقعیت یابی استراتژیک بسیار حیاتی خواهد بود. شرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکت های فعال در تولید مواد پایه شوینده ها می باشد که در گذشته فاقد مدل موقعیت یابی استراتژیک مدون بوده است. از این رو، بسیاری از فعالیت ها و تخصیص منابع شرکت پیش از این در یک راستا و مکمل نبوده اند. شرکت همواره محصولات خود را با بررسی بازار محصولات موجود طراحی نموده و لذا در دوران فعالیت خود نتوانسته از جایگاه پیرو بازار به جایگاه رهبری ارتقا پیدا کند. با طراحی چارچوبی مدون جهت موقعیت یابی استراتژیک محصولات، شرکت توان ارتقای موقعیت در بازار را خواهد یافت و با پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر موقعیت یابی استراتژیک، دیگر در مقابل ورود طرح ها و محصولات جدید دچار شوک نخواهد گردید و به هدف اصلی خود که دست یابی به جایگاه برتر تولید و صادرات مواد پایه شوینده در کشور و منطقه خاورمیانه است، نزدیک خواهد شد. این مقاله به تبیین و ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک شرکت بیستون در صنعت پتروشیمی می پردازد. نمونه آماری تحقیق 151 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی بیستون هستند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیده اند. به منظور جمع آوری داده ها به صورت میدانی از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی محتوا و پایایی آن توسط خبرگان و کارشناسان تأیید شده و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 978/0 می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، متغیرهای ادراکی، متغیرهای زمینه ای، متغیرهای آمیخته بازاریابی و متغیرهای محیطی بر موقعیت یابی استراتژیک در شرکت پتروشیمی بیستون اثرگذارند. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، متغیرهای محیطی دارای بیشترین تأثیر و متغیر های ادراکی دارای تأثیر کمتری در ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در پتروشیمی بیستون هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - طراحی مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری(ISM)
   روح الله  رازینی عادل  آذر مهدی  محمدی
   با آغاز قرن بيست و يكم سازمان‌های تولیدی تغييرات اساسي و شديدي را پيرامون خود تجربه كرده‌اند و به سمت چالش‌های جدیدی حرکت کردهاند. سازمان‌ها براي پاسخ به اين چالش‌هاي كسب و كار رويكرد نويني به نام چابكي را برگزيده‌اند. از سوی دیگر اقتضائات این رویکرد بر روی نحوه‌ی سنجش چکیده کامل
   با آغاز قرن بيست و يكم سازمان‌های تولیدی تغييرات اساسي و شديدي را پيرامون خود تجربه كرده‌اند و به سمت چالش‌های جدیدی حرکت کردهاند. سازمان‌ها براي پاسخ به اين چالش‌هاي كسب و كار رويكرد نويني به نام چابكي را برگزيده‌اند. از سوی دیگر اقتضائات این رویکرد بر روی نحوه‌ی سنجش عملکرد سازمان‌ها نیز تأثیرگذار است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مرور ادبیات و استخراج معیارهای عملکردی مدل‌های رایج سنجش عملکرد و معیارهای مؤثر بر سنجش عملکرد سازمان‌های چابک، و نیز طبقه‌بندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشتِ شناختی نخست دسته‌بندی مناسب از این معیارها صورت پذیرد و در مرحله‌ی بعد با استفاده از متدولوژی مدلسازی ساختاری–تفسیری مدلی برای سنجش عملکرد سازمان‌های چابک ارائه گردد. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از یازده معیار کلی و هشت سطح استخراج شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی (FAM) (مطالعه موردی ایران مرینوس)
   نورمحمد  قياسوند ناصر  ميرسپاسی
   هدف مديريت استراتژيک منابع انساني، ايجاد چشم اندازي است که با آن مسائل اساسي مرتبط با کارکنان مشخص مي شود. اين تحقيق در شرکت ايران مرينوس انجام شده است و در آن ابتدا به کمک تکنيک‌هاي تدوين استراتژي، مهم‌ترين عوامل اثر‌گذار داخلي و خارجي شناسايي شده و با استفاده از ماتري چکیده کامل
   هدف مديريت استراتژيک منابع انساني، ايجاد چشم اندازي است که با آن مسائل اساسي مرتبط با کارکنان مشخص مي شود. اين تحقيق در شرکت ايران مرينوس انجام شده است و در آن ابتدا به کمک تکنيک‌هاي تدوين استراتژي، مهم‌ترين عوامل اثر‌گذار داخلي و خارجي شناسايي شده و با استفاده از ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها(SWOT)،استراتژي‌هاي اوليه سازماني تدوين شده اند. ماتريس SWOT يکي از مهم‌ترين ابزار جهت تدوين استراتژي مي‌باشد. در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل کمي SWOT و در نظر گرفتن وابستگي‌هاي ممکن ميان عوامل، از روش فرآيند تحليل شبکه اي فازی ((FANP استفاده گردیده است. وابستگي‌هاي ممکن ميان عوامل SWOT، وزن‌هاي عوامل استراتژيک، وزن‌هاي عوامل فرعي و اولويت‌هاي استراتژي‌هاي جايگزين را تحت تاثير قرار مي‌دهند. به دلیل ماهیت کیفی مطالعه صورت گرفته بر روی منابع انسانی و استراتژی های مرتبط با آن از یک سو و عدم قطعیت در برخورد با هر یک از گزینه های پیش رو از سوی دیگر، سعی در استفاده از مفاهیم منطق فازی و ترکیب آن با روش تحلیل شبکه ای کردیم. جامعه آماری تحقیق 15 نفر می باشند انتخاب نمونه قضاوتی می باشد. در مسائل تصمیم گیری تعمیم پذیری مد نظر نمی باشد، بلکه ارائه ی یک راه حل در جهت تصمیم گیری درست مورد انتظار است. حاصل اين پژوهش، تدوين و شناسايي اولويت استراتژي‌هاي منابع انساني سازمان مورد مطالعه با استفاده از تلفيق تکنيک‌هاي SWOT و FANP مي‌باشد که در نهایت استراتژی ST انتخاب گردید. با بکارگيري اين تکنيک‌ها مي‌توان به تدوين استراتژي‌هاي کارا و موثر بر عملکرد منابع انساني سازمان، اقدام نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا
   میثم  جعفری سيد يوسف  اوليائي مطلق
   پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اق چکیده کامل
   پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اقتصادي و تأمين رفاه همگاني در سطح كلا‌ن داشته باشد. در سطح بنگاه ها نیز این موضوع در جنبه های مختلفی ازجمله افزایش هزینه های بیمه درمانی و غیبت از محل کار تا افزایش هزینه های دستمزد و همچنین رشد نرخ جدا شدن از سازمان و دانش از دست رفته خود را نشان می دهد. در این مقاله ابتدا به بررسی روند ترکیب سنی نیروی کار در ایران پرداخته می شود. سپس با بررسی اثرات این موضوع بر عملکرد بنگاه ها، با استفاده از منطق مدل کارت امتیازی متوازن و ترسیم روابط پویای اجزای آن، به بررسی اثرات این تغییرات پرداخته و به ارائه یک رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی منابع انسانی شاغل سازمان با عنایت ویژه به ترکیب سنی نیروهای انسانی می پردازیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
   صمد کاظمی پوریا سوری مهدي  غضنفري میرسامان  پیشوایی
   در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه چکیده کامل
   در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - مدل نقش دانش فن آورانه در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
   حسین  ابوالحسنی علی داوری فرهاد سنجری فرد
   كارآفرين برای تشخیص و بهره برداری موفق از فرصتها، بايستی محيط فن آورانه را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصت چکیده کامل
   كارآفرين برای تشخیص و بهره برداری موفق از فرصتها، بايستی محيط فن آورانه را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه استوار بوده و مدل مفهومی جدیدی در زمينه تاثیر دانش فن آورانه بر روی نوآوری و تشخیص و بهره برداری از فرصتها را ارائه می نماید. این مدل مفهومی بر اساس آرای دیگر محققان تدوین و ابتدا بر اساس نظرات خبرگان صنعتی و علمی ارزیابی و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از صنایع غذایی مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تحلیل و روایی آن بررسی گردیده است. نتایج تحلیلهای آماری قابلیت اعتماد این مدل را تایید می نماید. این مدل می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران دولتی، صاحبان صنایع و محققان در جهت دهی فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر دانش مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - توسعه مدل کسب و کار با محوریت شرکت مرکزی در کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‎های همکاری
   ایمان  صادق زاده
   چکیده: توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر به عنوان مرکزیت اصلی شبکه باید استراتژی‎های خود را با راهکاری عملیاتی در سطح شبکه پیاده سازی کند اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌ن چکیده کامل
   چکیده: توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر به عنوان مرکزیت اصلی شبکه باید استراتژی‎های خود را با راهکاری عملیاتی در سطح شبکه پیاده سازی کند اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، به بررسی، شناسایی و اولویت بندی نقش سازمان مادر در مدل کسب و کاری شبکه‎های همکاری پرداخته شده است. در این راستا با مرور ادبیات مربوط به مزیت مادری عملکردهای کلیدی شرکت مادر در بحث کسب و کاری شبکه‎ها استخراج گردید سپس با استفاده از روش دلفی و در سه دور به استحضار خبرگان فعال در حوزه شبکه‎های همکاری قرار گرفت و بهبود و توسعه یافت. پس از تائید فاکتورهای نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی و اولویت‎‎ بندی فاکتورها پرسشنامه‌ای تدوین و در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن فاکتورها تدوین‌شده صحه می‏گذارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد)
   محمد صالح اولیا محمد حسین ابویی پرستو دمرچی
   مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک می‌نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه‌های بهبود، به سازمان کمک می‌نماید که در مسیر سیستم‌های مدیریتی مناسب پیش رود. مدل خودارزیابی E چکیده کامل
   مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک می‌نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه‌های بهبود، به سازمان کمک می‌نماید که در مسیر سیستم‌های مدیریتی مناسب پیش رود. مدل خودارزیابی EFQM به‌عنوان ابزار مدیریت کیفیت فراگیر به علت کمبود امکانات و محدودیت منابع سازمان ها با مشکل عدم اولویت بندی پروژه های بهبود مواجه است ازاین‌رو ضرورت اولویت‌بندی استراتژیک پروژه های حاصل از خودارزیابی در سازمان ها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر ارائه ی گام های حرکت از مدل EFQM به سمت مدل BSC به‌عنوان ابزار مدیریت استراتژیک با استفاده تکنیک‌های FANP و FTOPSIS به‌منظور اولویت‌بندی استراتژیک است. این تحقیق ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و ازنظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری متشکل از 7 نفر از مدیران شهرداری یزد در قالب تیم تعالی سازمان است به‌علاوه مصاحبه و پرسش نامه ابزار مورد استفاده در تحقیق است. نتایج اولویت بندی پروژه های بهبود منجر به تعیین اهمیت منظر فرآیندهای داخلی در سازمان و اولویت بندی 21 پروژه ی بهبود ازجمله «تهیه و به‌روزرسانی شناسنامه ی آموزشی الکترونیکی پرسنل»، «جابجایی کارکنان در دسته و رسته های شغلی برحسب آموزش های طی شده» و «ایجاد مرکز اسناد شهرداری» شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
   فخریه حمیدیان پور محبوبه شفیعی مریم دهقانی
   شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در چکیده کامل
   شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در نتیجه نوآوری و بهبود مستمر برای موفقیت کسب و کار بسیار ضروری است و بنابراین برای حل این مسئله نوآوری استراتژیک در دستور کار سازمان ها قرار می گیرد. نوآوری استراتژیک، نوآوری ایجاد بازارهای جدید است و باعث ایجاد ارزش برای مشتری می شود و بازارهای موجود را به منظور ایجاد ارزش برای مشتری تغییر شکل می دهد. از طرفی دیگر کارآفرینی استراتژیک که نقشی مهم در محیط های بسیار آشفته دارد، فعالیت های استراتژیک را با فعالیت های کارآفرینی ادغام می کند. هدف از کارآفرینی استراتژیک ایجاد مزایای رقابتی مستمری است که منجر به حداکثر خلق ارزش می شود. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و بررسی پیشینه ها و ادبیات موجود، مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک، طراحی و شرح داده شده که جامعۀ آماری این پژوهش شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری بوشهر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون این مدل، فرضیۀ اصلی پژوهشی تأیید می شود که نشان می دهد کارآفرینی استراتژیک رابطۀ مثبت و معناداری با نوآوری استراتژیک در سازمان دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - توسعه شاخص هايي براي ارزيابي وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران با رويکرد امنيت تقاضاي انرژي
   هادی صاحبی پوریا سوری
   ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالا چکیده کامل
   ايران پس از روسيه دومين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعي در جهان است. 17 درصد ذخاير گاز جهان و بيش از 33 درصد ذخاير گاز کشورهاي اوپک متعلق به ايران است. ايران همچنين بين 5 کشور عمده توليدکننده گاز طبيعي قرار دارد. با توجه به ذخاير فراوان گاز طبيعي در ايران و نرخ اکتشاف بالاي منابع جديد و نيز رشد روزافزون نياز به سوختهاي فسيلي در بازارهاي به شدت وابسته به واردات گاز مانند چين، هند، اتحاديه اروپا و ترکيه که همگي از جمله بازارهاي بالقوه براي صادرات گاز ايران محسوب مي شوند؛ چشم انداز مناسبي براي صادرات گاز طبيعي ايران در سالهاي آتي و رشد درآمدهاي حاصل از آن وجود دارد. اما در سالهاي اخير به دليل موقعيت ژئوپليتيکي خاص و قرار گرفتن در مجاورت دو منبع بسيار مهم و استراتژيک تامين گاز طبيعي و نفت خام يعني خليج فارس و درياي خزر از يک سو و بروز حوادث تروريستي و ناآرامي هاي منطقه خاورميانه، آسياي مرکزي و قفقاز از سويي ديگر، مسئله تامين امنيت تقاضاي انرژي و در نتيجه افزايش صادرات آن از ايران بسيار اهميت يافته است. در اين پژوهش پس از بررسي وضعيت ايران از لحاظ توليد، ذخاير و بازارهاي صادرات گاز طبيعي، با در نظرگرفتن سه بعد اقتصادي، سياسي و زيرساختي، هفت شاخص کمّي براي ارزيابي وضيعت صادرات گاز ايران از طريق خط لوله يا از طريق ال ان جي توسعه داده مي شود. سياست گذاران و تصميم گيرندگان حوزه اقتصاد انرژي کشور مي توانند با توجه به شاخص هاي معرفي شده در اين پژوهش و با جمع آوري داده هاي مورد نياز هر شاخص، شرايط هر يک از بازارهاي فعلي و بالقوه صادرات گاز ايران را در حال حاضر يا در سالهاي آتي تحت سناريوهاي مختلف تحليل کرده و با اتخاذ سياست هاي مناسب، امنيت تقاضاي صادرات انرژي ايران خصوصا گاز را ارتقا دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - آسیب شناسی دوره های آموزشی موسسات جامع علمی کاربردی مهارت استان گیلان با رویکرد سه شاخگی و به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP))
   علیرضا المئی مهناز  همتی نوعدوست گیلانی رقیه  یوسف نژاد لزرجانی
   در جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم چکیده کامل
   در جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سلامت جامعه کمک نماید. آموزش و بالاخص آموزش منجر به اشتغال همانند علم در کنار عمل مانند دانشگاه علمی کاربردی از این امر مستثنی نیست. در این بین آموزشی موثر است که منجر به هدف و بازده مفید برای جامعه گردد، لذا برآنیم تا با رفع مشکلات پیش روی آموزش به این مهم نائل آییم. دراین پژوهش که به کمک خبرگان انجام شد، پس از جلسات متوالی پرسشنامه ای طراحی و پس از مسجل شدن روایی و پایایی آن شاخص های موثر را مشخص شد. ضریب آلفای کرونباخ نیز 0.831گردیده که نشان از پایایی پرسشنامه اول با طیف لیکرت دارد و وزن آنها را به کمک تحلیل سلسله مراتبی در پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه شماره2) یافته و شاخص های آسیب پذیر، اولویت بندی و در اختیار مدیر برای تصمیم گیری قرار گرفت. پیشنهاد می گردد از این مدل ترکیبی برای سایر موسسات آموزشی استفاده گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - انتخاب فرآیند استراتژیک بمنظور بکارگیری در متدولوژی شش سیگمای ناب در راستای بهبود عملکرد با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA
   اردشیر  بذرکار سلیمان ایرانزاده
   اغلب سازمان ها بمنظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه تجارت جهاني ، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرايندهاي خود مي نمايند . سازمان ها منابع و زمان زيادي را صرف تدوين و تو چکیده کامل
   اغلب سازمان ها بمنظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه تجارت جهاني ، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرايندهاي خود مي نمايند . سازمان ها منابع و زمان زيادي را صرف تدوين و توسعه استراتژي هاي خود مي نمايند اما اغلب آنها در مرحله اجراي اسـتراتژي بـا شكست مواجه مي شوند. .سازمان ها به دنبال دستیابی به موفقیت از طریق عملکرد یکپارچه فرآیندها و فن آوری هستند تا بتوانند نیازهای مشتریان خود را پاسخ دهند. امروزه استفاده ازمتدولوژی شش سیگمای ناب برای سازمانهایی که در دنیای رقابتی فعالیت می کنند بسیار کاربردی است. اهمیت اجرا و پیاده سازی شش سیگمای ناب در یک سازمان در این است که مسله و یا فرآیند مورد بررسی به درستی کشف شود و انتخاب فرآیند در جهت اهداف استراتژیک سازمان باشد تا از این طریق سازمان با بهبود عملکرد فرآیند بتواند هدفمند و در راستای بهبود مستمر گام بردارد. هدف از این پژوهش انتخاب یک فرآیند استراتژیک از میان فرآیندهای گروه حسابداری بانک قوامین بمنظور بهبود عملکرد از طریق بکارگیری متدولوژی شش سیگمای ناب بود.به همین منظور در این پژوهش برای انتخاب فرآیند استراتژیک ابتدا معیارهای انتخاب فرآیند از طریق شش سنجه اصلی کارت امتیاز متوازن و با نظر خبرگان بانک قوامین ، شناسایی شدند و سپس اطلاعات مربوط به فرآیندهای گروه حسابداری ازطریق بانک اطلاعاتی واحدهای مختلف بانک قوامین و همچنین مصاحبه با خبرگان بانک جمع آوری شد.در نهایت با استفاده از مدل کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها ، سنجش کارایی فرآیندها صورت گرفت ، نتایج نشان داد که فرآیند شماره 18 در رتبه نخست قرار گرفت و به عنوان فرآیند استراتژیک بانک جهت ایجاد بهبود مستمر در متدولوژی شش سیگمای ناب ، معرفی شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - رویکرد کارآفرینی، رویکرد غالب خلق استراتژی در شرکت های موفق ایران
   سید محمود حسینی بهمن حاجی پور هوشنگ نظامی وند چگینی
   شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی چکیده کامل
   شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی در سازمانها ارائه کنند. یکی از شیوه های شناسایی رویکردهای خلق استراتژی بررسی نحوه هدایت و رهبری سازمانهای موفق است. بررسی این سازمانها می تواند روش های قابل اتکای خلق استراتژی را معرفی نماید. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی را ارائه می کند. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین 29 شرکت عضو گروه های مختلف صنعتی 5 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1380 تا 1392 رتبه های نخست گروه صنعتی خود را بدست آورده اند شناسایی شود. برای این منظور از 6 شاخص عملکرد بازده دارایی،حاشیه سود،بهره وری نیروی انسانی ،سهم بازار ، نرخ رشد فروش و نرخ رشد سودآوری استفاده شده است. پس از شناسایی این شرکت ها روند تحول آنها بررسی و مهمترین استراتژی هایی که موجب موفقیت آنها شده است تعیین شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای و بهره گیری از مشارکت بیش از 150 مدیر ارشد و میانی این سازمانها رویکرد خلق استراتژی های آنها شناسایی شد. رویکرد کارآفرینی در خلق استراتژی برای این سازمانها و در مقایسه با رویکردرسمی یا برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد اقدام اکتشافانه و رویکرد یادگیری استراتژیک کارآمد تر بوده است و در برخی از سازمانها نیز از تلفیقی از دو رویکرد رسمی یا برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی است که منشاء استراتژی های آنها بوده است. بدین ترتیب پیداست که در مجموعه مورد بررسی این رویکرد کارآفرینی است که می تواند برای خلق استراتژی های موفق قابل اتکا باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
   امیر  غفوریان شاگردی امید بهبودی
   هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
   هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه های پژوهش نشـان می دهـد که کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)
   مهدی ارجلو کامران  فیضی ابوالفضل  کزازی محمدتقی تقوی فرد
   مفهوم چابکی در سالهای اخیر مورد توجه تحقیقات دانشگاهی بسیاری بوده که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در فضای کسب کار فعلی دنیاست و ناشی از ظهور رقبای پرقدرت، تغییرات سریع تکنولوژیکی، تغییر انتظار مشتریان، الگوهای جدید اجتماعی و ... می باشد. قابلیت یک بنگاه خدماتی در رصد کردن چکیده کامل
   مفهوم چابکی در سالهای اخیر مورد توجه تحقیقات دانشگاهی بسیاری بوده که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در فضای کسب کار فعلی دنیاست و ناشی از ظهور رقبای پرقدرت، تغییرات سریع تکنولوژیکی، تغییر انتظار مشتریان، الگوهای جدید اجتماعی و ... می باشد. قابلیت یک بنگاه خدماتی در رصد کردن و بهره برداری از فرصتها، در خدمات در عین حال که شباهتهای زیادی با بخشهای تولیدی دارد ظرافتهای خاصی را نیز طلب می کند که در این تحقیق برآنیم تا با توسعه مفهوم چابکی به بخش خدمات بانکداری تاثیر آنرا بر عملکرد بانک مورد توجه قرار دهیم. جامعه آماری این پژوهش تمامی 30 بانک فعال در ایران هستند که دارای حداقل سابقه فعالیت پنج سال در این صنعت باشند. با توجه به ماهیت اکتشافی این تحقیق، پس از مطالعه ادبیات موضوع در حوزه چابکی، عوامل و ابعاد چابکی عملیات در سازمانهای خدماتی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بانکی شناسایی شده و برای سنجش تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی، با توجه به محدودیتهای نمونه مورد مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. همچنین در میان عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی چابکی عملیاتی، منابع انسانی، بیشترین تاثیرگذاری را دارا می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
   اردشیر زابلی زاده
   دانشگاه صداوسیما به عنوان نهادی پیش‌رو در آموزش علوم و فنون رسانه‌ای در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام و نیز جایگاه ممتازی که در تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد؛ برای تعیین آرمان‌ها، اهداف، راهبردها و الزامات خود مطالعه‌ای همه جانبه نیاز دارد. از ای چکیده کامل
   دانشگاه صداوسیما به عنوان نهادی پیش‌رو در آموزش علوم و فنون رسانه‌ای در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام و نیز جایگاه ممتازی که در تأمین نیروی انسانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد؛ برای تعیین آرمان‌ها، اهداف، راهبردها و الزامات خود مطالعه‌ای همه جانبه نیاز دارد. از این رو، برای کارآمد بودن دانشگاه ها باید دست به برنامه‌ریزی راهبردی زد تا ضمن انجام فعالیت‌هایی همسو به اهداف متعالی دست یابد. این تحقیق به منظور ارائه برنامه راهبردی در پنج سال آینده برای دانشگاه صداوسیما انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از شیوۀ کمّی و کیفی شامل مصاحبه و بررسی مدارک و مستندات، نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، تحلیل مطالعات انجام شده و برگزاری جلسات راهبردی استفاده شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک تکنیک سوات تحلیل شدند. بنابراین نمونه آماری مطابق با جامعه (تمامی افراد مسؤل و آگاه به مسایل سازمان و دانشگاه) در نظر گرفته شد که در مجموع 50 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. که از این تعداد 40 پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش نظرسنجی مربوط به تحلیل سوات، از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد. بر‌اساس نتایج تحقیق، اهداف و برنامه راهبردی دانشگاه در شش حوزه سرمایه انسانی (شامل اعضای هیأت‌علمی، دانشجو، کارکنان و مدیران)، حوزه آموزشی، حوزه پژوهش و فناوری، حوزه ساختار و مدیریت، حوزه نظام دینی، فرهنگی و اجتماعی و حوزه همکاری‌های علمی، آموزشی و بین‌الملل در جهان اسلام تعیین گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند با تبیین نقش فرصت-طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی
   داود فیض علیرضا موتمنی اسداله کردنائیج عظیم زارعی مهدی دهقانی سلطانی
   در حال حاضر رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش چکیده کامل
   در حال حاضر رقابت پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت طلبی فناورانه در میان شرکت های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، تمایز و عملکرد برند تأثیر مثبت معناداری بر رقابت پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای
   علیرضا علی احمدی طاهره باریده
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر مجموعه ی فناوری های نرم دانشی، به خودی خود معمولا نیازی به مواد اولیه طبیعی و مصنوعی و یا ماشین آلات و صنایعی که می تواند مشمول تحریم قرار گیرند ،ندارند و مواد اولیه آنها به تمامی از معادن نرم کشور،همچون معدن فرهنگ گرفته می شود. در این تحقیق دردو مرحله ی کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 22 نفر ازخبرگان دانشگاهی و کارشناسان خبره در این حوزه برای شناسایی شاخص ها و اولویت بندی مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی (بازی های رایانه ای) به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان انجام شده است. که با رویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات و مصاحبه ، مفهوم فناوری از نوع نرم و مفهوم دانش بنیانی،همچنین مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان احصاء شدند. سپس با بهره گیری از نظریه سه شاخگی هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای(فناوری)، محتوایی(نرم بودن) و ساختاری (دانش بنیانی) طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بعد مذکور چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این بخش از پژوهش، صنعت بازی های رایانه ای به عنوان یک صنعت با فناوری نرم دانشی شناسایی شده است که 14 مولفه در بخش زمینه ای(فناوری)،20 مولفه در بخش ساختاری(دانش بنیانی)و14 مولفه در بخش محتوایی(نرم بودن) ،دارا می باشد.همچنین توسط آزمون فریمن با توجه به نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه ساختاری ،زمینه ای و محتوایی نشان داد در مورد صنعت بازی های رایانه ای ،عوامل محتوایی(نرم بودن) با رتبه اول و عوامل ساختاری-فرایندی (دانش بنیانی) در رتبه ی دوم و عوامل زمینه ای(فناوری)در رتبه سوم میزان اهمیت قرار گرفته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
   امید فریدونی حسین  رضایی دولت آبادی
   هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به‌ وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه مح چکیده کامل
   هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه اي و داده ها به‌ وسیله نمونه گيري تصادفي و با پرسشنامه محقق ساخته با پايايي کلي97% به‌ دست آمده است. پرسشنامه پژوهش مبتني بر54 سؤال اصلي است. جامعه آماري پژوهش در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان (ایران) است. نمونه پژوهش شامل 540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفي انتخاب شده‌اند. به دليل بررسي همزمان چندين متغير و روابط بين آنها از مدل‌سازی معادلات ساختاري استفاده شده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي با نرم‌افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌ دست آمده تمامي فرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% تأیید شد. مقادير شاخص‌هاي نيکويي برازش در مدل نهايي، نشان‌ دهنده مناسب بودن مدل مي باشد. بدين ترتيب مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با ميانجي-گري واکنش های مصرف‌کننده بر عملکرد مالی تأثیر مي‌گذارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - هویت برند ملی صادراتی ایران و استراتژی ترفیع آن
   داود فیض سید محمد میرمحمدی محمد مهدی ایزدخواه
   برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان شکل می گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده اند تا جایگاه مطلوب برند ملی شان را در اذهان ایجاد کنند. برند ملی در دیدگاه آ چکیده کامل
   برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به چیزی است که در طول زمان شکل می گیرد. یکی از قلمروهای برند، حیطه کشورها و ملت هاست بطوریکه تاکنون بیش از 50 کشور فعالیت هایی را بر روی برندشان متمرکز کرده اند تا جایگاه مطلوب برند ملی شان را در اذهان ایجاد کنند. برند ملی در دیدگاه آنهلت، شش بعد دارد: صادرات، گردشگری، جذب سرمایه گذاری و نخبگان، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم و حاکمیت. این پژوهش بر آن است که ابتدا جایگاه مطلوب برند ملی ایران در حوزه صادرات را استخراج کرده و پس از آن راهکارهای ترفیعِ برند مطلوب به ذهن مشتریان هدف را پیشنهاد دهد. در این مسیر ابتدا با استفاده از نظریه مبنایی، برند مطلوب، راهکارهای ترفیع برند و راهکار های توسعه صادرات استخراج گردیده و سپس با بکارگیری روش ساختاری تفسیری، مسیر اجرایی برندسازی ترسیم گردیده است. در نهایت، «بهتر از آن چه فکر می کنید» به عنوان جوهره برند ملی صادراتی و جایگاه مطلوب برند و همچنین، 10 راهکار به عنوان راهکارهای ترفیع برند صادراتی کشور تعیین شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان
   مجید اسماعیل پور علیرضا  کامیاب سید جواد دوکوهکی
   از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می کند و نهایتأ موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می گردد که هدف غایی هر سازم چکیده کامل
   از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می کند و نهایتأ موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می گردد که هدف غایی هر سازمانی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و رضایت کارکنان بر مبنای بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی در شرکت های صادرات واردات بندر بوشهر می باشد. در این راستا تعداد 99 پرسشنامه جمع آوری از مدیران و کارکنان شرکت‌های صادراتی و وارداتی بندر بوشهر جمع آوری گردید و با نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تأثیر گذار نبود. همچنین تمامی ابعاد بازاریابی درونی که شامل توسعه و آموزش کارکنان، نظام پاداش و ارتباطات درونی می باشد بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. درنهایت رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و مزیت رقابتی یافت شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند
   امیر  غفوریان شاگردی علی  پورنگ امید بهبودی
   موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مز چکیده کامل
   موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مزیت رقابتی. این راهبرد، به نوعی برنامه مديريت براي يك حوزه فعالیت یا کسب و کار معين از سازمان است كه منابع سازمانی را به منظور دسترسي به عملكرد موفقيت‌آميز در آن کسب و کار، هدايت مي‌كند. پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار و تاثیر آن بر عملکرد برند شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود که با فیلترهای صورت گرفته در نهایت تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. در اين پژوهش شرکت‌ها از نظر جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار به دو دسته‌ شرکت‌های آينده‌نگر و شرکت‌های تدافعی تقسیم شده اند و برای تعیین راهبرد هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای اندازه‌گیری عملکرد برند از دو شاخص مالی بازده دارايي‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوع جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار تاثیر معناداری بر عملکرد برند شرکت از طریق هر دو شاخص مورد استفاده دارد؛ به عبارت دیگر رابطه مستقیم و معنادار بین جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار و عملکرد برند آن‏ها از طریق شاخص‏های مالی عملکرد برند وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان»
   سید علیرضا  میر محمد صادقی ایمان  صادق زاده
   امر الگوبرداری(بنچ مارک) و استفاده از تجربیات موفق دیگر در تدوین برنامه‎های کاربردی و عملیاتی با هدف کاهش هزینه‎های سعی و خطا امروزه در دنیا بسیار مورد توجه واقع شده تا آنجا که علم پویش محیطی و الگو برداری حاصل از آن به یکی از ابزارهای کلیدی تحقیق در دنیا تبدیل شده است چکیده کامل
   امر الگوبرداری(بنچ مارک) و استفاده از تجربیات موفق دیگر در تدوین برنامه‎های کاربردی و عملیاتی با هدف کاهش هزینه‎های سعی و خطا امروزه در دنیا بسیار مورد توجه واقع شده تا آنجا که علم پویش محیطی و الگو برداری حاصل از آن به یکی از ابزارهای کلیدی تحقیق در دنیا تبدیل شده است. در این پژوهش پس از تحقیق بسیار در گام اول هشت کشور فعال در حوزه حمایت از تولیدات داخلی با زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی متفاوت شامل کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزی، هندوستان، نیوزیلند و آفریقای جنوبی موردپژوهش قرار گرفتند ماحصل این گام از پژوهش تدوین گزاراشات مستقل پویش از هریک از کشورها و استخراج اقدامت مؤثر و موفق در جهت حمایت از تولیدات داخلی در این کشورها بود، سپس در گام دوم باهدف شناسایی اقدامات مؤثر جهت اجرا در کشور با بیش از 15 نفر از خبرگان حوزه اقتصاد و تولید، مصاحبه‎هایی صورت گرفت که ماحصل آن استخراج هشت محور کلیدی مناسب، جهت اجرا در کشور باهدف افزایش اقبال عمومی به مصرف کالاهای داخلی بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
   علیرضا علی احمدی
   کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
   کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تدوین و ارائه الگوی نظام جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی داده بنیاد
   علی رئیس پور سیروس تدبیری احسان ساده علیرضا افشارنژاد
   مديريت جانشين پروري يك تلاش منظم و پيش بيني شده بوسيله سازمان است كه تداوم رهبري را در منصب هاي كليدي حفظ نموده و توسعه سرمايه هاي دانش را براي آينده اطمينان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشور های توسعه یافته جانشین پروری در سطح دانشگاهی مشاهده می شود. این پ چکیده کامل
   مديريت جانشين پروري يك تلاش منظم و پيش بيني شده بوسيله سازمان است كه تداوم رهبري را در منصب هاي كليدي حفظ نموده و توسعه سرمايه هاي دانش را براي آينده اطمينان می بخشد. بررسی ها نشان داده است که حتی در کشور های توسعه یافته جانشین پروری در سطح دانشگاهی مشاهده می شود. این پژوهش به منظور تبیین و ارائه الگوی نظام جانشین پروري مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریۀ داده بنیاد صورت گرفته است . برای انجام این پژوهش از 22 نفر از صاحبنظران دانشگاهی، مدیران دانشگاه در حوزة منابع انسانی و کمیته انتصابات در زمینۀ پژوهش مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی با رویکرد توسعه ای و از حیث گردآوری داده ها و ماهیت تحلیل داده ها از نوع تحقیق کیفی و از نظر مطالعات محیطی از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر نیز به منظور گردآوری داده ها ازمصاحبه عمیق استفاده شد.نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاری محوري و کدگذاری انتخابی حاکی از ن9 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی، مقوله محوری شایسته گرایی، راهبردهاي استقرار ، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر و شرایط تسهیل گر و پیامدهای فرایند نظام جانشین پروري مدیران در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - بررسی ویژگی‌های سازمان در طول دوره عمر آن در مراحل رشد سریع و بلوغ با استفاده از چارچوب PAEI و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم
   یعقوب فرجامی رامین مولاناپور فاطمه  ثقفي
   شناخت ویژگی‌های سازمان در هر یک از مراحل عمر آن باعث می‌شود تصمیمات درستی در هر یک از این مراحل، برای حل مشکلات سازمان اتخاذ کنیم. در این مقاله با استفاده از چارچوب پیشنهادی ایزاک آدیزس (PAEI) درباره دوره عمر سازمان و روش تحلیل پویایی‌های سیستم به تحلیل ویژگی‌ها و رفتا چکیده کامل
   شناخت ویژگی‌های سازمان در هر یک از مراحل عمر آن باعث می‌شود تصمیمات درستی در هر یک از این مراحل، برای حل مشکلات سازمان اتخاذ کنیم. در این مقاله با استفاده از چارچوب پیشنهادی ایزاک آدیزس (PAEI) درباره دوره عمر سازمان و روش تحلیل پویایی‌های سیستم به تحلیل ویژگی‌ها و رفتار سازمان در دوره‌های رشد سریع و بلوغ عمر آن‌ها پرداخته می‌شود. ابتدا ویژگی‌های هر یک از این مراحل به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می‌شوند و سپس با استفاده از روش تحلیل پویایی‌های سیستم، حلقه‌های بازخوردی علت و معلولی و نمودارهای حالت و جریان مربوط به این دو مرحله از دوره عمر سازمان رسم می‌شود. سپس خروجی مربوط به شبیه‌سازی مربوط به مراحل رشد سریع و بلوغ عمر سازمان در افق زمانی 100 ماهه با استفاده از نرم‌افزار Vensim به دست آمده است. سرانجام برای این دو مرحله از مراحل عمر سازمان، استراتژی‌های مناسب برای مقابله با مشکلات آن‌ها ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - بررسي تاثير درگيري شغلي کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل-‏گري هويت سازماني
   سید مرتضی غیور باغبانی امید بهبودی علی پورنگ سید علی قادری الهام نصیری
   مهمترين منبع هر سازمان كه تعيين‏ كنندة جهت گيري و عملکرد آن مي باشد، منابع انساني است. رفتار شهروندي سازماني پيامد مطلوبي است که مديران درصدد افزايش بروز آن در بين منابع انساني هستند. هدف اين پژوهش بررسي اثر درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل‏ گري هويت سا چکیده کامل
   مهمترين منبع هر سازمان كه تعيين‏ كنندة جهت گيري و عملکرد آن مي باشد، منابع انساني است. رفتار شهروندي سازماني پيامد مطلوبي است که مديران درصدد افزايش بروز آن در بين منابع انساني هستند. هدف اين پژوهش بررسي اثر درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل‏ گري هويت سازماني بوده است. جامعه آماري پژوهش، نمايندگي ‏هاي شرکت بيمه ايران در شهر مشهد به تعداد 300 نمايندگي است. با توجه به پراكندگي نمايندگي هاي مذكور در سطح شهر، روش خوشه اي دو مرحله اي براي نمونه گيري استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 167 نمايندگي تعيين شد. ابزار جمع ‏آوري داده ‏ها، سه پرسشنامه است که روايي آن ها به روش سازه و پايايي با استفاده از آلفاي کرونباخ احراز گرديد. جهت اطمينان از بازگشت تعداد مكفي از پرسشنامه ها، 170 پرسشنامه توزيع و 167 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‏ هاي پژوهش با استفاده از مدل‏ يابي معادلات ساختاري و روش حداقل مربعات جزئي (PLS) تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني، اثر معني ‏دار و مثبتي دارد. همچنين نقش تعديل ‏گري هويت سازماني در رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني نيز مورد تاييد قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک‌آزمایش وتحلیل‌تصمیم‌گیری(DEMATEL)- دلفی فازی
   ناصر پورصادق رشید  ذوالفقاری زعفرانی امیر رضایی
   در دنيای امروز که بدون شک مملو از پيچيدگی، ابهام، عدم اطمينان و موقعيت‌های چالش‌برانگیز، رقابت‌ها و تعارض‌هاست، نقش مديريت اثربخش وکارآمد، اهميت بيشتری می‌يابد. قدرت برای افراد دارای مزايای زيادی است؛ لذا برای به دست‌آوردن آن در سازمان‌ها دست به تلاش می‌زنند. نزاع بر چکیده کامل
   در دنيای امروز که بدون شک مملو از پيچيدگی، ابهام، عدم اطمينان و موقعيت‌های چالش‌برانگیز، رقابت‌ها و تعارض‌هاست، نقش مديريت اثربخش وکارآمد، اهميت بيشتری می‌يابد. قدرت برای افراد دارای مزايای زيادی است؛ لذا برای به دست‌آوردن آن در سازمان‌ها دست به تلاش می‌زنند. نزاع بر سر قدرت، بحث رفتارهای سياسی در سازمان را پديد می‌آورد. هدف‌ازانجام ‌پژوهش‌حاضر ارائه‌یک ‌مدل‌ترکیبی فازی تصمیم‌گیری چند شاخصه و تحلیل کیفی، جهت شناسایی ابعاد و شاخص‌های وقوع رفتارسیاسی مدیران ارشد بانک مسکن در شعب تهران، با استفاده از تکنیک دلفی فازی وتعیین شدت اثر‌گذاری و اثر‌پذیری شاخص‌ها با استفاده از تکنیک آزمایش‌و تحلیل‌تصمیم‌گیری(دیمتل) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های دولتی( بانک مسکن) که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی هستند، تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بعد ویژگی‌های فردی، اثرگذارترین بعد، دارای بیش‌ترین مقدار (R-J)، بامقدار (244/1) و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی سنجش رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس کمترین مقدار(R-J)، بعد نگرش های شغلی با مقدار(358/1)، اثرپذیرترین بعد می‌باشد. براساس بیشترین مقدار(R+J)، بعد ویژگی‌های فردی، با مقدار(244/1)، بیشترین تعامل را با بقیه ابعاد داراست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع))
   علی  نجاتبخش اصفهانی عزت الله  مولایی نیا
   بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ،عقیدتی از سویی و لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی از سوی دیگر ضرورت استفاده از یک تفکر اصیل را در حاکمیت الهی ایجاب می نماید . از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی براي جامعه ای خاص و در زمانی معین نمی باشد، می توان سالم ترین راه هدایت چکیده کامل
   بروز بحرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ،عقیدتی از سویی و لزوم هدایت و رهبری جامعه انسانی از سوی دیگر ضرورت استفاده از یک تفکر اصیل را در حاکمیت الهی ایجاب می نماید . از آنجا که فلسفه نزول آیات وحی براي جامعه ای خاص و در زمانی معین نمی باشد، می توان سالم ترین راه هدایت جامعه را از آموزه هاي قرآنی استخراج و در راستاي عملیاتی سازی آن در عصر کنونی زمینه سازی کرد. در این پژوهش محقق با بهره گیري از آیات قرآن زندگی حضرت موسی(ع) و سیره ی آن بزرگوار را در قالب شاخصهاي قبل، حین و پس از بحران همراه با با ارائه مدل مفهومی محقق ساخته و با اعتبارسنجی آن توسط اساتید حوزه و دانشگاه،مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش "روش اجتهادی معهود حوزوی" است. بدین معنا که اطلاعات مورد نیاز با تحلیل محتواي آیات قرآن جمع آوري شده است. نتیجه: مدیریت بحران در سیره حضرت موسی(ع) از دیدگاه قرآن از ویژگیهای خاص برخوردار بوده که به آن جامعیتی معنادار بخشیده است. در واقع سود مندترین راه برای هدایت و رهایی انسانها از یوغ اسارت،فساد، و ... تمسک به آموزه های الهی است. از طرفی نهضت پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) ضرورت واکاوی مسائل مربوط به مدیریت و رهبری را از منظر اسلام اجتناب ناپذیر کرده است. از این رو با شناخت سیره و اصول مدیریت بحران حضرت موسی(ع) در مسائل مبتلابه امروز جامعه و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق می توان استفاده لازم در مشکلات و رویارویی با بحران ها را به عمل اورد. و به جاست از این آموزه ها استفاده نمائیم تا نسبت به برطرف کردن دغدغه های مدیریتی به ویژه مطالبات ولی امر مسلمین در این زمینه با هوشیاری یار و مددکار معظم له باشیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی
   مهدی قائمی اصل محمد نصر اصفهانی محمود  پیرزادی
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمین چکیده کامل
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده و دولتی در سال های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه ها ی بانک ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه ها و داده های بدست آمده از بانک ها نشان می دهد که واگذاری بانک ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های ممتاز» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی های ممتاز برتر» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) وزن دهی شده اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - توسعه الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعتی برگرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی پابرجا برپایه کارت امتیازی متوازن
   حمیدرضا مسعودی میثم جعفری اسکندری علیرضا علی احمدی
   هر سازمان و بطور عام هر دولتی صرف نظر از نحوه فعالیت، اندازه و ساختار خود در تلاش است تا عملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چند چکیده کامل
   هر سازمان و بطور عام هر دولتی صرف نظر از نحوه فعالیت، اندازه و ساختار خود در تلاش است تا عملکرد خود را در حد مطلوبی بهبود دهد، تا بتواند موجودیت خود را حفظ نماید. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چند گانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد از شاخص‌های است که فاقد کارایی لازم می‌باشند. در این مقاله، توجه به مولفه های موثر در ترسیم نقشه راه بهبود عملکرد سازمانی با نگاه ویژه به رویکرد کارت امتیازی متوازن بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفته است. بر این اساس یک مطالعه برای شناسایی شاخص های که بر عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشند انجام گرفت و یکصد وسیزده شاخص شناسایی و در ساختار کارت امتیازی متوازن توسعه یافته در ابعاد : 1- مشتری گرایی و توجه به نیاز مشتریان 2- توانمندی مالی و کسب درآمد 3- فرآیندهای اصلی و پشتیبانی 4- رشد و یادگیری 5- اثربخشی و اثرگذاری بر جامعه 6- رهبری و تعامل با کسب و کار جایگذاری گردید. سپس با استفاده از روش فاکتور آنالیز به کاهش شاخصها پرداختیم که خروجی شاخصها با اعتبار 91% به 43 شاخص کاهش یافت. در گام بعدی بعد از شناسایی عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر شرایط آتی سازمانهای صنعتی به تدوین سناریو های پیش رو با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد پرداختیم. در مرحله آخر با استفاده از روش های تصمیم گیری به بررسی میزان تاثیر شاخصها در سناریوهای مختلف خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان
   سعید آیباغی اصفهانی امیر  غفوریان شاگردی رامین  الهی
   امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالی سازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عن چکیده کامل
   امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالی سازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عنوان عامل هم افزایی در سازمان مفهوم سازی می کند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی بپردازد و در این راستا اثر رفتارهای آوایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، ادارات سازمان تامین اجتماعی واقع در شهر تهران می باشد. در راستای انجام این تحقیق برای سنجش و اندازه گیری رهبری تضایفی در سازمان پرسشنامه رهبری تضایف گرایانه طراحی گردید که پس از آزمون های اعتبارسنجی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحليل داده ها با استفاده از آزمون رگرسيون و معادلات ساختاري از طریق نرم افزارAmos صورت گرفته و نتايج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی می باشد، همچنین اثر مثبت و معنادار رهبری تضایفی بر رفتارهای آوایی کارکنان و نقش میانجی گری رفتار آوایی تایید گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان
   سید نجم الدین موسوی امیر  غفوریان شاگردی علی  شریعت نژاد
   هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان خرم آباد بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه برابر با 162 بدست آمد. روش نمونه گيري در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 استفاده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% معنویت در کار تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره)دارد. به علاوه نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در کمیته امداد امام خمینی (ره) خرم آباد تاثیر مثبت و معنی داری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی جهت‌گیریهای استراتژیک بازارگرایی و کارآفرینی
   ایمان حکیمی
   جهت‌گیری‌های استراتژیک، به عنوان ترکیبی از منابع، الگوهای رفتاری و جایگاه ارزشی یک شرکت در بازار در راستای ارائه محصولات و خدمات متناسب با بازار در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبران تحول چکیده کامل
   جهت‌گیری‌های استراتژیک، به عنوان ترکیبی از منابع، الگوهای رفتاری و جایگاه ارزشی یک شرکت در بازار در راستای ارائه محصولات و خدمات متناسب با بازار در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات وعملکرد سازمانی در سطح دنیا در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های استراتژیک گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی، از ديدگاه مدیران ارشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان کرمان در شش ماهه اول سال 1396 مورد بررسی قرار گیرد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه و روش تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و پی. ال. اس مي‌باشد. نتایج نشان می‌دهد رهبری تحول‌گرا بر هر دو سازه بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی تأثیر معناداری داشته است؛ اما شواهد حاکی از عدم تأیید نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین رهبری تحولی و قابلیت‌های بازاریابی و تأیید تأثير غیر مستقیم رهبری تحول‌گرا بر توسعه قابلیت‌های بازاریابی و بهبود عملکرد صرفاً از طریق گرایش به کارآفرینی در کسب‌و‌کارهای مورد مطالعه است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی
   محمد چکشیان رضا سپهوند محمود رضا اسماعیلی امیر هوشنگ نظرپوری
   با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش سازمانهای فرهنگی هنری در رشد و تعالی فرهنگی جامعه و اهمیت رهبری در این نوع سازمانها،هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی است .جامعه آماری این چکیده کامل
   با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش سازمانهای فرهنگی هنری در رشد و تعالی فرهنگی جامعه و اهمیت رهبری در این نوع سازمانها،هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران سازمانهای فرهنگی ،اساتید مدیریت با سابقه فرهنگی و خبرگان حوزه فرهنگ تشکیل می دهند .با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی و با حجم نمونه 22 نفر صورت گرفت. پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با تعدادی از خبرگان،مولفه های 22 گانه ای شناسایی شدند که از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتندو هر 22 مولفه از طریق روش دلفی فازی تایید شدند .نتایج نشان می دهد به ترتیب مولفه های دهگانه بصیرت ،اخلاق مداری ،دین محوری ،سعه صدر،مدیریت برقلبها ،خود کنترلی ،قابلیت اعتماد ،انگیزه بخشی،خودسازی و تعالی جویی و نهایتا رشد و توانمندسازی از رتبه بالاتری برخوردار هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - تحلیل رابطه بین استراتژی سازمان و شایستگی بر ارزش و یکتایی سرمایه انسانی
   مریم  اخوان شیرین طالبی
   در دنيای رقابتی امروز دستيابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن استراتژی سازمان امکان‎پذير نيست. در یک دهه اخیر مدیریت سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر استرات چکیده کامل
   در دنيای رقابتی امروز دستيابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن استراتژی سازمان امکان‎پذير نيست. در یک دهه اخیر مدیریت سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر استراتژی آینده نگر و استراتژی دفاعی سازمان بر شایستگی، ارزش سرمایه انسانی و یکتایی سرمایه انسانی انجام شده است. که در نوبه خود اولین پژوهش در صنعت بانکداری با توجه به ابعاد بیان شده می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. نمونه انتخاب شده توسط فرمول کوکران 351 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی پر شده است. جهت آزمودن روابط از پرسش نامه لیکرت استفاده گردید که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشانگر مثبت و معنادار بودن تمامی روابط و فرضیه ها می باشد. که در نهایت به معنی تایید تاثیر استراتژی شرکت بر شایستگی و سرمایه انسانی بانک صادرات ایران در شهر تهران می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران
   مهرداد باقری پبدنی محمدباقر خرمشاد محسن قمی امیرعلی سیف الدین اصل
   انقلاب اسلامی به‌عنوان داعیه‌دار حرف و راه نو برای بشریت در تلاش برای متحقق کردن ملزومات این مدعا می‌باشد. از دیگر سو انقلاب اسلامی که دیگری خود را نظام تمدنی غرب معرفی کرده است در مسیر حرکتی خود علاوه بر تلاش ایجابی برای فراهم آوردن این ملزومات، نیازمند تلاش جدی و سلبی چکیده کامل
   انقلاب اسلامی به‌عنوان داعیه‌دار حرف و راه نو برای بشریت در تلاش برای متحقق کردن ملزومات این مدعا می‌باشد. از دیگر سو انقلاب اسلامی که دیگری خود را نظام تمدنی غرب معرفی کرده است در مسیر حرکتی خود علاوه بر تلاش ایجابی برای فراهم آوردن این ملزومات، نیازمند تلاش جدی و سلبی برای مبارزه با عوامل و زمینه‌های مخالفت‌کننده با مسیر و جهت اصیل خود است. شرط توفیق انقلاب اسلامی درحرکت‌های ایجابی و سلبی خود اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشروی در مسیر و پیش بری اهداف است و این تدبیر مستلزم سیاست ورزی و تعیین سیاست‌های مطلوب است. این تحقیق در تلاش است تا به اقتضائات اصلی برای نیل به سیاست مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد. بررسی و تعیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در مدل حکومتی جمهوری اسلامی در موضع نیل به سیاست مطلوب موضوع این تحقیق است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی
   سید علیرضا  محمدزاده مهدی ثقفی مهدی فغانی
   هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. ج چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 782 شرکت تعاونی فعال استان خراسان جنوبی می باشد. داده های پژوهش به کمک نرم افزارspss استخراج و با روش swot تحلیل گردیده اند. یافته های این پژوهش بیان می دارد که وضعیت شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی از حیث تبدیل به دانش بنیان شدن در سطح پایینی قرار دارند، بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی وضعیت موجود شرکت های مورد مطالعه در سطح کمتر از 30 درصد توان تطبیق با شاخص های دانش بنیان شدن را دارا می باشند. لذا به نظر می رسد نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی در راستای ارتقای شاخص های دانش بنیانی در شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که می تواند آینده نوید بخشی را برای این تعاونی ها، در سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و تولیدات دانش بنیانی و خودکفایی و اشتغال و کارفرآینی رقم بزند. در خاتمه با عنایت به راهبردهای چهارگانه مدل swotبرای شرکت های تعاونی استان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - تبیین عوامل موفقیت استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری ایران
   احمد طاهری محمد مهدی پرهیزگار
   : هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین می چکیده کامل
   : هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین میشود اما بخش بزرگی از این استراتژی ها شکست خورده ، هزینه های تدوین و حتی اجرا به هدر می رود. از طرف دیگر بانک ها به عنوان بازار پولی هر کشور تاثیر مهمی بر اقتصاد و همچنین بر عوامل توسعه اجتماعی دارند . در این تحقیق، ابتدا با مروری بر سوابق موضوع به تعریف استراتژی بازاریابی، نقش استراتژی در تصمیمات مهم سازمان ها و همچنین جایگاه آن در رقابت های سازمانی امروز پرداخته شدهاست . سپس با مراجعه به خبرگان امور بانکی وبه کمک فن دلفی اقدام به استخراج مولفه ها و عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری گردید . این گام زمینه ساز تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق جهت بررسی عوامل موفقیت یک استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری میباشد . با دریافت نظرات خبرگان بدست امده از پرسشنامه ها و تحلیل انهابه کمک نرم افزار آموس ، مدل نهایی تحقیق بدست امد . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - شناسایی رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان: مطالعه چند موردی
   بهمن حاجی پور حمیدرضا یزدانی محمد عصاریان
   در شرایط متلاطم بازار رویکرد کلاسیک به استراتژی ساده‌انگارانه می‌باشد. شرکت‌ها بر مبنای بستری که دارند به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. سازمان‌ها نه تنها باید رویکرد مناسبی را نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک اتخاذ کرده یا ترکیبی صحیحی از رویکردهای مختلف را به‌کار گیرند، بلکه چکیده کامل
   در شرایط متلاطم بازار رویکرد کلاسیک به استراتژی ساده‌انگارانه می‌باشد. شرکت‌ها بر مبنای بستری که دارند به رویکرد متفاوتی نیاز دارند. سازمان‌ها نه تنها باید رویکرد مناسبی را نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک اتخاذ کرده یا ترکیبی صحیحی از رویکردهای مختلف را به‌کار گیرند، بلکه باید این ترکیب را همگام با تغییرات محیطی اصلاح کنند. در این پژوهش به تحلیل رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم بر مبنای بسترشان پرداخته شده است. این پژوهش آمیخته و از روش تحقیق مطالعه چند موردی با تعداد 12 مورد استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه عمیق با سوالات نیمه ساختاریافته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و همچنین از مشاهدات و اسناد نیز استفاده شده است. رویکرد هر مرحله از برنامه‌ریزی استراتژیک را بر مبنای 4 رویکرد استراتژیک بقا، عدم‌قطعیت، شبکه و یادگیری تعیین می‌شود. در انتها نیز رویکرد کلی در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و روش تاپسیس تعیین شده است. از نتایج تحقیق مشاهده ‌می‌شود که هر شرکت ممکن است در مراحل مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک از رویکرد مختلفی یا دو رویکرد همزمان استفاده نماید و در نهایت رویکرد کلی مجموعه شرکت‌ها رویکرد یادگیری می‌باشد که نشان‌دهنده آن است که این دسته از شرکت‌ها به تعامل میان اعضا برای تدوین استراتژی خود به شدت نیازمند می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
   فخریه حمیدیان پور زهرا حصیری
   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌ه چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌های دانش بنیان استان بوشهر که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید بودند قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش‌های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه‌ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - تعیین یک الگوی اندازه گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (مورد مطالعه : یک سازمان فناور )
   حسین  بیگیان محمدحسین کریمی گوارشکی جعفر قیدار خلجانی
   برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش بهره‌وری و ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است.طرح‌ریزی و اجرا مدلی که بتواند پیش از اقدام جهت استقرار مدل‌های متداول نگهداری و تعمیرات ، سطح بلوغ سازمانی را در محدوده دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیش‌ن چکیده کامل
   برای سازمان‌هایی که با فشار و ماندن در محیط رقابتی روبرو هستند ، افزایش بهره‌وری و ریسک‌پذیری اجتناب‌ناپذیر است.طرح‌ریزی و اجرا مدلی که بتواند پیش از اقدام جهت استقرار مدل‌های متداول نگهداری و تعمیرات ، سطح بلوغ سازمانی را در محدوده دانش مدیریت نگهداری و تعمیرات و پیش‌نیازهای مرتبط با آن در سازمان اندازه‌گیری نماید، در افزایش اثربخشی اقدامات طرح‌ریزی‌شده، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود . هدف این پژوهش، یافتن یک مدل و نقشه راهی برای راهبری مدیریت تحول و تعالی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات است، با توجه به‌مرور ادبیات و همچنین تحلیل شرایط خاص در یک سازمان با فن‌آوری بالا، نقشه راههای علمی متفاوت در قالب یک فرآیند کار تیمی متشکل از خبرگان حوزه نت بررسی گردید ، سپس به کمک یک چک‌لیست سازگار با هرم مدیریت نگهداری و تعمیرات خاص آن سازمان ، به همراه آخرین تکنیک و مفاهیم مورد کاربرد ،مدل مناسب برای تعیین سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ارائه می‌گردد . نقشه راه ارائه‌شده حاصل تحقیق و تجربیات به‌دست‌آمده در یک سازمان با فن‌آوری بالا است . این مدل از سادگی و اثربخشی بالایی در هر سازمان با شرایط مشابه ، برخوردار بوده و قابل‌ اجرا است . این الگوریتم ، راهنمایی کاربردی پیش روی مدیران در حوزه نت قرار می‌دهد تا مسیر تعالی را در 4 مرحله طی نمایند . در این مدل بلوغ، پیشرفت لازم در مسیر تحول از EM و PM تا مراحل استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM و همچنین نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM لحاظ گردیده است . درعین‌حال انعطاف‌پذیری بالای سیستم ارزیابی تعیین سطح بلوغ، موجب گردیده که این مدل در بسیاری از سازمان‌ها ، قابل‌اجرا باشد.در این تحقیق از 2 پرسشنامه برای دریافت نظرات خبرگان استفاده گردیده است و درنهایت 10 مزیت عمده مدل بلوغ تحقیق‌شده در این مقاله نسبت به سایر مدل‌های بلوغ در حوزه نگهداری و تعمیرات، تشریح گردیده است . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی
   مهدی تقوائی علیرضا خوراکیان فریبرز  رحیم نیا سعید  مرتضوی
   سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پايداری، در درازمدت توانايي بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌هاي رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش چکیده کامل
   سازمان سالم در پرتو رهبران‌معنوی ضمن حفظ پايداری، در درازمدت توانايي بقاء و گسترش سازمان را ایجاد می‌کند. این تحقیق در تلاش است تا در بستر دانشگاه‌ها، مولفه‌هاي رهبری معنوی را شناسایی و اثر آن را بر سلامت سازمانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا و پیمایش است. در این تحقیق با ورود به دانشگاه‌های شمال شرق ایران و استفاده از ابزار مصاحبه به کشف مولفه‌های رهبری معنوی پرداخته‌شد که از تحلیل مصاحبه‌ خبرگان، 11 مولفه شامل؛ تحول آفرین، یکپارچگی روانشناختی، معناداری، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی، عضویت، ایمان، عشق به نوعدوستی، چشم انداز، ارزش محور و الگوی بعنوان سرمایه اجتماعی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفاي کرونباج استفاده شد (پرسشنامه رهبری معنوی 993/0 ، پرسشنامه سلامت سازمانی 775/0) همچنین نتایج، اثر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - رتبه¬بندی تأمین¬کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ‏(مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران)
   علی نعیمی صدیق آرمان ساجدی نژاد
   بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث های حاضر در سازمان ها می باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنج چکیده کامل
   بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث های حاضر در سازمان ها می باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تامین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنجیره تامین جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در زنجیره تأمین سنتی می باشد. با توجه به اینکه زنجیره‌های تامین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند و تنها توجه نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها نمی تواند سبب توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود لذا تاثیر فعالیت های گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسایل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌گردد را نیز باید در نظر گرفت. در این تحقیق هدف ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیر های مهم انتخاب تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با توجه به سنجه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 می پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) به رتبه بندی تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - طراحی مدلی برای توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت در ايران
   محمدرضا محموديه اصف کريمي
   شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در واقع، مدل کم هزینه در شرکت های هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است. مدل تجاری كم هزینه، راهبردی است كه عموما در محور تامین نیازهای اس چکیده کامل
   شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در واقع، مدل کم هزینه در شرکت های هواپیمایی مدلی موفق و نوآوری مسلم در صنعت هواپیمایی مطرح شده است. مدل تجاری كم هزینه، راهبردی است كه عموما در محور تامین نیازهای اساسی مسافران و افزایش بهره وری، ارزانترین نرخ های پروازی را در بازارهای داخلی و بین المللی حمل و نقل هوایی مسافر عرضه می نماید. در این تحقیق سعی شده که مدلی جهت توسعه بازار برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه طراحی گردد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و کارشناسان صنعت هواپیمایی کشور در شرکت های ایران ایر تور، کیش ایر و آسمان می باشد. نمونه های مورد نیاز برای مصاحبه کیفی از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری خواهند شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های ساختار یافته بود. به منظور تحلیل داده ها نیز از رویکرد تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. با مصاحبه از 33 متخصص صنعت هواپیمایی کشور، داده های مورد نیاز گردآوری و تحلیل گردید. در نهایت 15 مقوله اصلی شامل آزادسازی و خروج از ساختار دولتی، توریسم گرایی داخلی و خارجی، عامل انسانی کارا، امنیت و نظم زمانمند، تعامل ضابطه مند در مقابل رابطه گرایی، اعتماد آفرینی مشتریان، هزینه های اصلاحی ساختارمند، مدیریت زیرساختی و فرودگاهی، آشتی با دانش هوانوردی، مشتری پروری، هواپیمای بهینه و شبکه پروازی، ساختار تکلیفی حاکمیت، مدیریت خدمات فروش بهینه، نبود فشار تحریمی و توسعه فرهنگی جامعه، استخراج گردید و الگوی پارادایمی توسعه بازار سفرهای هوایی ارزان قیمت را شکل داد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ترکیب پروژه¬ها در پورتفولیوهای احداث ایران
   مریم عاملی بصیری رضا فلسفی احسان اله اشتهاردیان
   شرایط رقابتی و پر تلاطم کنونی احداث در ایران، که از ثبات اندکی برخوردار است، سازمان های پروژه محور را با انواع تغییرات و وقایع غیرقابل پیش بینی مواجه می سازد که می توانند در طول عمر پورتفولیوهای پروژه رخ داده و عملکرد آن را مختل سازند؛ با این وجود اکثر محققین حوزه مدیری چکیده کامل
   شرایط رقابتی و پر تلاطم کنونی احداث در ایران، که از ثبات اندکی برخوردار است، سازمان های پروژه محور را با انواع تغییرات و وقایع غیرقابل پیش بینی مواجه می سازد که می توانند در طول عمر پورتفولیوهای پروژه رخ داده و عملکرد آن را مختل سازند؛ با این وجود اکثر محققین حوزه مدیریت پورتفولیو، فرآیندهای تعریف کننده پورتفولیو شامل انتخاب، اولویت بندی و توازن پروژه ها را مورد توجه قرار داده و به تشریح و بررسی عدم قطعیت هایی که می توانند بر کسب نتایج مورد انتظار از پورتفولیو تأثیر گذاشته و هم راستایی راهبردی اجزاء پورتفولیو را از بین برده یا ترکیب آن را از حالت بهینه خارج نمایند، کم تر پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع و روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا این عوامل را شناسایی و به کمک آمار استنباطی اولویت بندی نموده، سپس بر اساس تحلیل پارتو، مهم ترین آن ها را از دیدگاه خبرگان این حوزه مشخص نمودیم. به استناد یافته-های تحقیق می توان اذعان داشت، از جمله مهم ترین این عوامل تغییر راهبرد کسب و کار، تغییر امکان دسترسی و تأمین سرمایه لازم برای پورتفولیو، تغییر شرایط اقتصادی، تغییر میزان سودآوری و ارزش مالی حاصل از اجرای پروژه و تغییر شرایط سیاسی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر با تاکید بر تدوین استراتژی بازاریابی منحصر به فرد شرکت با استفاده از نظریه داده بنیاد
   ابوالفضل  دانایی
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بس چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بسته بندی شده تشکیل می دهند و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA نشان می دهد که ارزش کارکردی، ارزش قیمتی، ارزش تعاملی و ارزش عاطفی به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت، ارزش استفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری بعنوان ابعاد پیامدهای بازاریابی و در نهایت حجم فروش، سهم بازار، سود خالص و نرخ بازگشت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی و مستخرج گردیده اند. همچنین خروجی ها نشان می دهند متغیر ارزش پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان، در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد. پس از آن پیامدهای مالی، بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. این امر بیانگر آن است که در کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در میان مدیران صنعت محصولات غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت بیشتری نسبت به دیدگاه بازاریابی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر)
   نسیم بهشت خو فخریه حمیدیان پور مجید اسماعیل پور
   در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سا چکیده کامل
   در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری تنها از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. لذا هدف این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی فعال در استان بوشهر می‌باشد. به‌علت بزرگ بودن جامعه آماری، از نمونه‌گیری استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی ابزار گرداوری داده‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرزار گرفت. پرسشنامه‌ پژوهش در اختيار 315 نفر از كاركنان شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر قرار گرفت. روش تجزیه‌و تحلیل داده‌ها در این پژوهش روش معادلات ساختاري است. یافته های پژوهش نشان داد که از تمامی شش بعد متغیر رفاه روانی یعنی استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی و روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک، منطبق با پالت راهبرد
   امین صحرائی علیرضا معینی
   درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... موجب می‌گردد که ضم چکیده کامل
   درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتی‌تر شدن بازارها و تسریع روند بی‌ثباتی محیط، مدیران و بالتبع آن سازمان‌ها در معرض چالش‌های گوناگونی قرار دارند. تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و ... موجب می‌گردد که ضمن تأثیر بر مدیران و بروز خطا و گمراهی در تصمیمات، اثرات عمده در موفقیت و یا شکست سازمان‌ها داشته باشد. پالت راهبرد ارائه شده توسط مارتین ریوز در مؤسسه استراتژی گروه مشاوره بوستون بر این نظریه استوار است که رویکرد استراتژی عام برای همه‌ی موقعیت‌ها وجود ندارد. انتخاب رویکرد صحیح نیز بدلیل وجود ابزارهای متنوع هیچ‌گاه تا به این اندازه دشوار نبوده است. در برابر این آشفتگی، پالت راهبرد با وجوهی که مطرح می‌نماید سعی برآن دارد تا به تفکیک ابزارها، متناسب با محیط‌های گوناگون بپردازد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش می‌باشد که راهبرد مناسب برای کسب وکار پرداخت الکترونیک بالاخص در حوزه پایانه‌های فروشگاهی منطبق با دسته بندی ارائه شده توسط پالت راهبرد چیست؟ و همچنین رویکرد مناسب جهت نیل به موفقیت در این حوزه از صنعت پرداخت الکترونیک کدام است؟ بر این اساس شاخص‌های ارائه شده برای تمامی محیط‌های پالت مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی هدف تحقیق گردآوری اطلاعات از دو بخش صورت پذیرفت. در بخش کیفی تحقیق از شیوه‌ی مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و در بخش کمی از اطلاعات سری‌های زمانی تراکنش‌ها و تحلیل‌های آماری استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل جایگاه کسب و کار پایانه‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت الکترونیک، محیط انطباقی پالت راهبرد را تجویز می‌نماید و رویکرد اصلی را در کاهش زمان برنامه‌ریزی تا اجرا و تمرکز برمطالعه رفتار رقبا و نوآوری بیان می‌دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - استراتژی های پورتفوی در بازاریابی صنعتی با رویکرد چرخه عمر محصول
   هوشنگ نظامی وند چگینی
   تعیین استراتژی های پورتفوی کسب کار های مناسب در بازاریابی صنعتی برای سازمانهای مادر یا هلدینگ ها از مهمترین وظایف برنامه ریزان است.در این خصوص روش ها و تکنیک های زیادی معرفی شده است که بسیاری از شرکت ها از این روش ها برای تدوین استراتژی پورتفوی خود استفاده می کنند.برای چکیده کامل
   تعیین استراتژی های پورتفوی کسب کار های مناسب در بازاریابی صنعتی برای سازمانهای مادر یا هلدینگ ها از مهمترین وظایف برنامه ریزان است.در این خصوص روش ها و تکنیک های زیادی معرفی شده است که بسیاری از شرکت ها از این روش ها برای تدوین استراتژی پورتفوی خود استفاده می کنند.برای شرکت های فعال در فناوری های نوین و نیز سازمانهایی که بیشتر در بازار های صنعتی فعالند استفاده از مدل چرخه عمر کمک می کند تا ابتدا بدون در نظر گرفتن محدودیت های داخلی استراتژی های خود را برای هر یک از محصولات مورد بررسی تعیین کنند . در این رویکرد و با تحلیل وضعیت شاخص های مرتبط با بازار مرحله عمر محصولات تعیین شده و بر حسب وضعیت سازمانها در رهبری یا پیرو بودن، محصولات جذاب را مشخص می کنند. در این مقاله تلاش شده است تا نتیجه استفاده از این رویکرد درخصوص شرکت گسترش الکترونیک سینا (هلدینگ ICT) که یکی از شرکت های بزرگ فعال در صنعت ارتباطات و اطلاعات است ،ارائه شود.استفاده از این رویکرد و نتایج بدست آمده مبین کارآمدی این روش برای صنایع یا زمینه های با تکنولوژی نوین می باشد. در این مطالعه از تحلیل موقعیت استراتژیک نیز برای بالابردن دقت تحلیل استفاده شده است که نتایج آن در بخش پایانی ارائه می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای سازمان های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: شرکت های بازی سازی دیجیتال
   امین عالی پور هفشجانی علیرضا علی احمدی
   در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور چکیده کامل
   در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور پس از مرور مدل‌های مختلف، شاخص‌ها و مولفه‌های کلیدی شناسایی گردید و سپس این شاخص‌ها به تایید خبرگان درآمد. در ادامه شاخص‌ها و مولفه های پیشنهادی خبرگان به مدل اولیه اضافه شد و برمبنای مدل سلسه مراتبی نهایی به دست آمده که دارای 4 شاخص اصلی و 31 مولفه است، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. براساس نتایج پرسشنامه و با روش میانگین گیری از شاخص‌ها و مولفه‌ها، سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و متخصصان صنعت بازی سازی دیجیتال در ایران می باشند. در این پژوهش تعداد 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند، و نرخ بازگشت پرسشنامه به 45 عدد رسید. همچنین در این پژوهش از مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای سطح بندی بلوغ استفاده شده است. براساس سیستم سنجش بلوغ سازمانی شرکت های بازی سازی دیجیتال بر اساس سطوح مدل بلوغ قابلیت (CMM)، شاخص زیرساخت های مدیریت و فناوری در سطح مدیریت شده و شاخص های توسعه بازی، توانمندی ها و قابلیت استفاده بازی و عملکرد کسب و کار در سطح تعریف شده قرار دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان
   حمیده جمالی مجید اسماعیل پور فخریه حمیدیان پور
   زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت چکیده کامل
   زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت موثر منابع انسانی در داخل سازمان است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌ درون ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و سرپرستان سازمان‌های دولتی مستقر در شهر بوشهر می‌باشد و برای جمع آوری داده ها از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تعداد 163 پرسشنامه از جامعه آماری پژوهش گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر توانمندسازی کارکنان نیز بر کارآفرینی درون سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر متغیرهای آموزش، پاداش، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی متغیر استخدام با دارا بودن ضریب کم بر متغیر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت اندکی دارد و این تاثیر معنادار نمی باشد. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش، جبران خدمات، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی درون سازمانی تاثیر دارند. لذا مدیران سازمان ها برای افزایش کارآفرینی درون سازمانی بایستی به کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشتر توجه و دقت کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز)
   جهانبخش رحیمی باغملک سید ابوالقاسم میرا محمد حقیقی
   هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات ب چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات بویژه هتلداری می باشد. در این تحقیق با استفاده از طرح ترکیبی اکتشافی، واژه وفاداری مفهوم پردازی و در قالب یک مدل، فرآیند آن تبیین و استخراج گردید. در تحقیق در ابتدا از استراتژی داده بنیاد در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مرحله اول طراحی مدل استفاده شده است. بدین منظور داده های خام مصاحبه های عمیق که با 25 نفر از مدیران ، مشتریان باتجربه و اساتید دانشگاه جمع آوری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله پژوهش، تبیین 21 مقوله در قالب 8 دسته به شرح کیفیت کارکنان هتل، کیفیت محیط و فضای فیزیکی هتل، کیفیت کارکرد های خدماتی هتل، بازاریابی تجربی، بازاریابی داخلی، بازاریابی رابطه ای، توسعه ذهنی مشتریان، توانمند سازی مشتریان، قابلیت های صنعت گردشگری، درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده ی آن، ارزش آفرینی چندگانه برای مشتریان، اقامت مجدد مشتری، جانبداری مشتری از برند هتل، ایجاد سود آوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با مشتریان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقا کیفیت خدمات، کاهش تهدید رقبا، بهبود اعتبار برند، ارتقا کیفیت زندگی، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی می باشد که در قالب مدل پارادیمی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
   حمیدرضا قاسمی بنابری ابراهیم عزیزی
   یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
   یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران
   فیروزه اصغری
   بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه چکیده کامل
   بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار در اجرای فرایند تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. اجرای سیاست بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - طراحي و توسعه الگوي سنجش كنترل استراتژيك در سازمان‌هايي با منطق خلق ارزش متفاوت
   محمدجواد آذرشاهی محمدتقی امینی مهدی اکبری
   مطالعه‌ی حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی الگویی برای سنجش میزان و تعیین نوع کنترل استراتژیک غالب در سازمان‌ها و در زمینه‌ی بررسی تناسب نوع کنترل استراتژیک و تناسب آن با منطق خلق ارزش سازمان صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد با غالب شدن یک نوع از کنترل استراتژیک در یک سازمان و برهم چکیده کامل
   مطالعه‌ی حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی الگویی برای سنجش میزان و تعیین نوع کنترل استراتژیک غالب در سازمان‌ها و در زمینه‌ی بررسی تناسب نوع کنترل استراتژیک و تناسب آن با منطق خلق ارزش سازمان صورت پذیرفت. به نظر می‌رسد با غالب شدن یک نوع از کنترل استراتژیک در یک سازمان و برهم‌خوردن تعادل سیستمی در سازمان، بقای سازمان تهدید شده و ارزیابی ابعاد کنترل استراتژیک متناسب با منطق خلق ارزش آن ضرورت یابد. تاکنون تحقیقات زیادی به بررسی این مهم نپرداخته‌اند و این مطالعه‌ی میدانی، در جهت رفع این شکاف دانشی گام برداشته است. مطالعه‌ی پیش رو در نوع خود یک مطالعه‌ی آمیخته می‌باشد. در قسمت تحلیل کیفی داده‌ها از روش فراتلفیق و در بخش تحلیل کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته‌های کیفی الگویی دو بخشی از کنترل‌های استراتژیک رفتاری و محتوایی را نشان دادند. در بخش کمی، پژوهش پیش‌رو یک بررسی توصیفی ـ پیمایشی و کاربردی می‌باشد که به صورت مقطعی اجرا شده است. مورد مطالعه‌ی این تحقیق، 279 کارمند از نه سازمان با منطق‌های خلق ارزش خدماتی، تولیدی و رفاه اجتماعی بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ادبیات علمی کنترل استراتژیک، پرسشنامه‌ای 31 سؤالی طراحی و روایی و پایایی آن ارزیابی و تأیید و پس از برگزاری دوره‌ی توجیهی کنترل استراتژیک، بین نمونه‌ی تحقیق توزیع گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از برازش مناسب سازه‌ی پیشنهادی می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف معناداری در استفاده از کنترل اقتصادی و کنترل قومی فرهنگی در بین سازمان‌های تولیدی، خدماتی و رفاه اجتماعی وجود دارد، اما در استفاده از سایر کنترل‌ها در بین سازمان‌ها اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
   محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر  غفوریان شاگردی
   تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ش چکیده کامل
   تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - طراحی مدل آینده‌نگاری توسعه‌ پایدار با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا و سیستم داینامیک (مورد مطالعه: استان یزد)
   حمید بابایی میبدی غلامرضا گودرزی عادل آذر فیروزه  عزیزی
   امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه ریزی های کنونی دیگر جوابگوی آن ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمناً یکی از دغدغه های اصلی مدیرا چکیده کامل
   امروزه تغییرات بسیار گسترده در ابعاد مختلف؛ مدیران را با یک چالش بسیار جدی روبرو کرده که برنامه ریزی های کنونی دیگر جوابگوی آن ها نخواهد بود و لذا ضرورت دارد از رویکردهای جدیدی در برنامه-ریزی هایی نظیر رویکردهای آینده نگاری استفاده شود. ضمناً یکی از دغدغه های اصلی مدیران این است که تصمیماتی که برای آینده خواهند داشت، چه تأثیراتی را بر متغیرهای کلیدی مدنظر آن ها خواهد گذاشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهی و سیستمی و با اتکا به طراحی مدل پویای توسعه پایدار، به دنبال پاسخی برای حل این مسئله مهم مدیریتی می باشد. در این پژوهش ابتدا چارچوبی برای توسعه پایدار ارائه و سپس با استفاده از روش میک مک (Mic Mac) به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه پایدار پرداخته است. در مرحله بعد با طراحی سبد سناریو، سناریوهای ممکن و محتمل آتی توسعه پایدار تعیین گردیدند و در نهایت با طراحی مدل توسعه پایدار منطقه ای، ضمن امکان شبیه سازی سناریوها و تصمیمات مدیران، تعیین سناریوهای مطلوب را از سناریوهای ممکن چندبعدی و به ویژه متضاد را امکان پذیر می سازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   74 - آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)
   سید اکبر منچگانی امیر  غفوریان شاگردی گلنار شجاعی باغینی
   در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیات چکیده کامل
   در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیاتی مودیان، موجب گردید فاکتورهای تاثیر گذار بر دستیابی به آینده ای مطلوب در ارتباطات اجتماعی با مودیان در این حوزه، از دیدگاه خبرگان سازمانی را مورد بررسی قرار دهیم. نظر به محدودیت تعداد خبرگان سازمان مالیاتی کشور، از نمونه دردسترس استفاده شد. لذا در ابتدا مولفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج و سپس با کمک روش تحلیل سلسله شبکه اولویت بندی شدند و سپس بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تاثیرو تاثر و شبکه ارتباطات فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. پس از ارزیابی این فاکتورها از دیدگاه خبرگان اولویتهای معیارهای فرعی نیز صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان منابع مبتنی بر افراد و سازمان و مسئولیتهای اجتماعی سازمان را بعنوان مهمترین اولویتهای اصلی یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اجتماعی در حوزه نظام مالیاتی کشور پیش بینی نمودند و از میان معیارهای فرعی نیز تمایل انگیزشی، همکاری مخاطبین و نیازهای اقتصادی بعنوان اولویت دار ترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج تحقیق حاضر را میتوان در تبیین استراتژیهای بازاریابی اجتماعی و طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار داد . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   75 - طراحی ساختار سازمانی منطبق با فعالیت¬های کارکردی مسجد
   مرتضی رجوعی سید مرتضی غیور باغبانی مصطفی صنعتی حجار
   مسجد مهمترین نهاد دینی در اسلام است. از سده های نخستین اسلام در عموم مجامع اسلامی مسجد به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهاد اسلامیت تجلی داشته است. از این روی توجه به توسعه‎ی سخت افزاری و نرم افزاری مسجد به عنوان یک ابزار مهم و جریان ساز رشد و تعالی، متناسب با اقتضائات زم چکیده کامل
   مسجد مهمترین نهاد دینی در اسلام است. از سده های نخستین اسلام در عموم مجامع اسلامی مسجد به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهاد اسلامیت تجلی داشته است. از این روی توجه به توسعه‎ی سخت افزاری و نرم افزاری مسجد به عنوان یک ابزار مهم و جریان ساز رشد و تعالی، متناسب با اقتضائات زمان با هدف حفظ جایگاه استراتژیک آن در جامعه امری ضروری است. به نظر می رسد مسجد در جهت سازگاری با اقتضائات و پاسخگویی به نیازهای جدیدی که منبعث از شیوه های تفکر جدید است، نیازمند تحول ساختاری در نحوه اجرای موثر کارکردهای خود است. با درک این مهم، تحقیق حاضر با استفاده از داده های حاصل از منابع کتابخانه ای و روش کیفی تحلیل محتوای مضمونی، ابتدا به استخراج کارکردهای نو و متناسب با مقتضیات زمان در قالب کارکردهای امروزی مسجد مبادرت نموده و سپس به کمک ادبیات تحقیق و یافته ها، به ارائه ساختاری متناسب با این کارکردها پرداخته است. با توجه به ماهیت مردمی و داوطلبانه مسجد، ساختار پیشنهادی برای مسجد، نوعی ادهوکراسی است که دارای هفت گروه کاری در قالب کارکردهای عبادی- نیایشی، اجتماعی، فرهنگی- تبلیغی، اقتصادی، علمی- آموزشی، نظامی- سیاسی و پشتیبانی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   76 - طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی
   مهدی حقیقی کفاش زهره دهدشتی شاهرخ وحید  خاشعی ورنامخواستی رضا هاجری
   این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش موادغذایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از تحلیل محتوا و و اجماع 11خبره اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی روش کمی با رو چکیده کامل
   این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش موادغذایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از تحلیل محتوا و و اجماع 11خبره اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی روش کمی با روش پیمایشی 81 پرسشنامه میان مدیران عامل، بازاریابی و فروش 54 شرکت‌های پخش، توزیع شد. داده‌های به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اهداف بازاریابی، استراتژی‌های قیمت‌گذاری، استراتژی توزیع مواد غذایی به ترتیب بالاترین عوامل سازنده استراتژی بازاریابی در صنعت پخش مواد غذایی و شایستگی رابطه مدار تیم فروش، عملکرد تیم فروش و رهبری تحول‌آفرین مهم‌ترین عوامل سازنده استراتژی فروش هستند. شواهد حاکی از این است که حضور هر یک از تعدیل‌گرهای سه‌گانه (تهدیدها و فرصت‌های ورود رقبا، نقاط قوت و ضعف شرکت و عوامل کلان تاثیرگذار دوران پسارکود) بر رابطه میان استراتژی‌های بازاریابی و فروش اثرگذار است. اتخاذ رویکردی جامع نسبت به عناصر تشکیل دهنده استراتژی های بازاریابی و فروش و هماهنگی بین آن ها، در نظر گرفتن رکود اقتصادی، شرایط تحریم و اوضاع احتمالی پسارکود از موارد مهمی است که تاکنون در تدوین استراتژی‌های فروش و بازاریابی شرکت‌های پخش ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، صنعت پخش مواد غذایی میبایست ضمن توجه به تمامی عناصر شکل دهنده این استراتژی ها، و در نظر گرفتن ابزارهای بازاریابی فروش و مدیریت گروه‌های محصولی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی های بازاریابی و فروش، به این مسائل تاثیرگذار اقتصادی نیز توجه ویژه داشته باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   77 - رهبری اقتدارگرا و کاهش استعدادهای پروتئین: تحلیل نقش میانجی فرهنگ بروکراتیک ( مورد مطالعه: شرکت های دارویی با مالکیت دولتی)
   رضا سپهوند محمد حکاک مسعود سپه وند فریبرز فتحی چگنی
   یافته: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رهبری اقتدارگرا هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ بروکراتیک بر کاهش استعداد پروتئین کارکنان دوایر تحقیق و توسعه در شرکت های دارویی با مالکیت دولتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان ده چکیده کامل
   یافته: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رهبری اقتدارگرا هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ بروکراتیک بر کاهش استعداد پروتئین کارکنان دوایر تحقیق و توسعه در شرکت های دارویی با مالکیت دولتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان دهنده این بود که رهبران اقتدارگرا کارکنان را مانند تئوری x مک گریگور ذاتاً تنبل و مسئولیت گریز می دانند و سعی می کنند با ایجاد فرهنگی بروکراتیک در سازمان آنان را تحت کنترل شدید خود دربیاورند. در چنین محیطی هیچگونه تنوع طلبی کاری و ارتقاء مهارت و دانشِ بیش از حد نیاز ارج نهاده نمی شود و هرگونه تلاش خارج از استاندارهای تعیین شده موجب مجازات شدیدی می گردد. لذا بطور قطع روند پرورش استعداد پروتئین در چنین سازمانی به شدت روندکاهشی به خود می گیرد و حتی اگر فردی جدایِ از اهداف سازمانی جهت گیری مسیر شغلی پروتئین را سرمشی خود قرار دهد یا با مجازات های شدید روبه رو خواهد شد یا زمینه خروج خود از سازمان را به صورت ناخواسته فراهم آورده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   78 - تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز
   جعفر ترک زاده کبری پورکریم سمیه مزگی نژاد
   هدف پژوهش حاضر، تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز می‌باشد. در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی، جامعه آماری کارکنان بانک‌های سپه شهر شیراز (شامل 692 نفر) می‌باشد که در 50 شعبه در سطح شهر شیراز مشغول به کار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساد چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز می‌باشد. در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی، جامعه آماری کارکنان بانک‌های سپه شهر شیراز (شامل 692 نفر) می‌باشد که در 50 شعبه در سطح شهر شیراز مشغول به کار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده تعداد 30 شعبه (89 نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش بود. بخش اول اطلاعات جمعیت‌شناختی و بخش دوم پرسشنامه تناسب راهبردی بود. پرسشنامه تناسب راهبردی شامل 42 گویه در 3 بعد پاسخ راهبردی، تغییر راهبردی و توفیق راهبردی می باشد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس درون‌گروهی، تعقیب بنفرونی و تحلیل واریانس ترکیبی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همه ابعاد تناسب راهبردی سازمان در شعب بانک سپه شیراز بالاتر از سطح متوسط و پایین‌تر از سطح مطلوب می باشد (0/001=p). از نظر کارکنان بالاترین میانگین مربوط به بعد پاسخ راهبردی (3/65) و پایین‌ترین میانگین مربوط به بعد توفیق راهبردی (3/50) می باشد. نتیجه آزمون تعقیبی نشان داد که بین میانگین پاسخ راهبردی با توفیق راهبردی تفاوت معناداری وجود دارد ولی تفاوتی بین سایر میانگین‌ها وجود ندارد. در ارزیابی ابعاد تناسب راهبردی سازمان بر اساس ویژگی های جمعیت ‌شناختی، تفاوت معناداری بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه کاری وجود دارد ولی تفاوتی بین دیدگاه مدیران و کارمندان بانک سپه از تناسب راهبردی سازمان وجود ندارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   79 - چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی
   مجتبی دشتی میثم شهبازی عادل آذر محمد حسن ملکی
   هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌ها چکیده کامل
   هدف: هدف این تحقیق تجزیه‌وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است. روش: این تحقیق از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازيگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسايي شد و خروجی‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. پس از انجام روش دلفي، بازيگران كليدي تعيين و به وسيله ماتريس قدرت – علاقه در طول چرخه حيات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این پژوهش 12 بازيگر كليدي در بين 23 بازيگر شناسایی‌شده انتخاب گرديدند كه عبارت‌اند از: «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران»، «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، «سازمان‌های بیمه‌گر»، «وزارت نفت»، «پلیس راهنمایی و رانندگی»، «خودروسازان»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران». نتیجه‌گیری: در این پژوهش بازیگران کلیدی در هر مرحله از چرخه حیات پروژه تغییر می‌کند و این در حالی است که در عموم پژوهش‌های مشابه این تغییر اساسی در طول زمان اجرای یک پروژه نادیده گرفته شده است. همچنین با بررسی اسناد رسمی، قوانین، طرح‌ها و استراتژی‌هایی که در گذشته به منظور حل بحران آلودگی هوا تدوین گردیده است مشخص شد «سازمان‌های بیمه‌گر»، به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل این بحران نادیده گرفته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   80 - تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو
   علیرضا حسین بیگی سعیده  نصرت ابادی عباس شول حسین  آرمان
   انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می‌باشد که سطح و شدت آن می‌تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می‌باشد. در این تحقیق با استفاده ا چکیده کامل
   انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می‌باشد که سطح و شدت آن می‌تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از 17 نفر از خبرگان اداره امور شعب بانک ملی استفاده شد. نتایج ‏این تحقیق اکتشافی نشان داد که عوامل اصلی وادارنده انرژی سازمانی بهره ور شامل شناخته شدن، حمایت مدیریت، پاداش، و ‏اعتماد بودند. عوامل اصلی بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور نیز شامل قوانین دست و پاگیر، بی نظمی ‏، کمبود منابع ‏، و عدم تعادل ‏بین کار / زندگی بودند. در ادامه پیامدهای این یافته‌ها نیزمورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   81 - بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت
   آمنه بذرافشان اشرف رضایی نسب
   هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه های نظارت بر عملکرد آنها می باشد. به لحاظ نظری شرکت های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان بر چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه های نظارت بر عملکرد آنها می باشد. به لحاظ نظری شرکت های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان برای حفظ سطح قابل قبول ریسک حسابرسی هنگام مواجه شدن با چنین شرکت هایی، باید کار بیشتری انجام دهند، و درنهایت حق الزحمه بیشتری مطالبه نمایند. برای اندازه گیری خودشیفتگی از معیار اندازه ی امضاء مدیران استفاده می شود. در این راستا، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8 ساله طی سال های 1396-1388 بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه خودشیفتگی مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی معنادار نمی باشد. این اولین پژوهشی است که رابطه بین خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در یک بازار نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند. همچنین این پژوهش برای اولین بار به بررسی پیامدهای خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره در زمینه حق الزحمه حسابرسی می پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   82 - پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند
   فرهاد توده روستا علی  حیدری علی اصغر پورعزت امیر البدوی
   صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را د چکیده کامل
   صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاری‌ها و مشارکت‌ها پایه‌ریزی نمایند. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو می‌باشد. روش به کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند است که بر اين اساس 49 مقاله مربوط به پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی صنعت خودرو در پایگاههای اطلاعات علمی بین المللی مانند Web of Science، Scopus و Google Scholar و همچنین پایگاههای علمی داخلی که در بین سال های 2006 تا 2019 انتشار يافته‌اند، استخراج و پس از انجام فرآيند غربالگری با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرم‌افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه پیشرانهای کلیدی تحولات ‌فناوری صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعتی در حیطه خودرو، عوامل قانونی و نهادی، روند جهانی صنعت خودرو و تعاملات بین‌المللی کشور، بیشترین سهم اثرگذاری در جهت‌دهی همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو را داشته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   83 - شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان
   سرور سفیدگر حسین علی احمدی جشفقانی علیرضا علی احمدی
   این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای چکیده کامل
   این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمّی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای جهانی توسعه آموزش فنی شناسایی گردید. از نظر خبرگان آموزشی که مجموعه ای 30 نفری از متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش رسمی فنی و حرفه ای، دارای دیدگاه آینده پژوهانه و راهبردی، با نمونه گیری قضاوتی و هدفمند هستند، مهم ترین روند های جهانی توسعه آموزش فنی و حرفه ای استحصا شده و با جمع بندی نظرات، تعداد 22 روند نهایی گردید سپس با روش تحلیل تاثیر متقابل، میزان تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این روند ها برآورد شد. یافته ها نشان میدهد، متغیر های "جامعه شبکه ای "،"ایجاد چارچوب صلاحیت ملی "،"رویکرد شایستگی مداری" و "جمعیت" از مهمترین بازیگران تأثیرگذار بر وضعیت آرمانی آموزشی آینده هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   84 - طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
   علی اکبر  فرهنگی عباسعلی رستگار بنفشه فتوت عظیم الله  زارعی
   پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد اکتشافی و راهبرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه معنویت و رسانه می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق اکتشافی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله‌ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تئوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای است، طراحی شد. امید است تا با به‌کارگیری الگوی ارائه شده در این پژوهش و با افزایش درک کارکنان و مدیران و سازمان‌های رسانه‌ای نسبت به فرایند جاری‌سازی ارزش‌های معنوی، به نهادینه‌سازی رفتار مبتنی بر معنویت در سازمان‌های رسانه‌ای اقدام شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   85 - طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن
   سعید  جعفری نیا یوسف وکیلی اکبر  حسن پور فریبرز شادبخت
   این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالش‌های پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های توسعه‌ایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف چکیده کامل
   این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالش‌های پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های توسعه‌ایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف فوق، پس از مطالعه پیشینه موضوع، در ابتدا با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه‌های الزامات و چالش‌های مورد نیاز برای طراحی مدل بر اساس نظریه سیستمی مشخص شد و در ادامه بمنظور تائید مدل طراحی شده از روش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نمونه‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد بیست نفر و در بخش کمّی به تعداد دویست نفر با معیار انتخاب نو ع و میزان تحصیلات مرتبط با منابع انسانی، حداقل ده سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی و آشنایی با ساختار و تشکیلات انتخاب شدند، سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 مولفه‌های حاصل از مصاحبه استخراج گردید. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار MAXQDA نشان دهنده آن بود که از میان هشتاد و سه مولفه احصاء شده اولیه، هشتاد و یک مولفه در مراحل ورود، فرآیند، خروج، نتایج و تاثیرات مورد تائید قرار گرفت و به منظور اعتبار‌یابی یافته‌های حاصل از مصاحبه از روائی تئوریکی ماکسول و روش لینکلن و گوبا در بخش کیفی استفاده گردید، همچنین پایایی داده‌های حاصل از مصاحبه به روش ضریب پایایی هولستی مقدار 0.97گزارش شد. همچنین برای ارزیابی تناسب داده جهت انجام تحلیل عاملی تائیدی آزمون KMO محاسبه شده معادل 0.712 وکای اسکوئر 8634 با درجه آزادی 16599 و ضریب آلفای 0.001 تناسب داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار‌گرفت. نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی سنجش معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری بار عاملی مولفه‌ها بزرگتر از 0.7 و معیارهای ارزیابی برازش مدل ساختاری با T.value بالاتر از 1.96 در سطح معنی‌داری 0.05 و معیار R.square بالاتر از 0.67 نشان از تائید 81 مولفه احصائی در روش‌کیفی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   86 - ارائه الگوی ارتقاء مزیت رقابتی کسب‏ وکارها از طریق آموزش‏ عالی
   زهرا  محمدی نصرآبادی زهرا  طالب یعقوب  انتظاری عصمت مسعودی
   پژوهش حاضر باهدف فراترکیب ادبیات گسترده در مورد ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی انجام گرفته تا چارچوب جامعی از نقش آموزش‏عالی در ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده ا چکیده کامل
   پژوهش حاضر باهدف فراترکیب ادبیات گسترده در مورد ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی انجام گرفته تا چارچوب جامعی از نقش آموزش‏عالی در ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1991– 2018 است. در زمینه موضوع مورد نظر 150 پژوهش ارزیابی و در نهایت 28 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید، پس از تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مجموع 200 کد، 82 مفهوم و 17مولفه کلیدی طی فرایند جست‏وجو و ترکیب نظام‏مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون معادلات ساختاری تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهمترین مولفه‏های کلیدی جامعه یادگیری، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط حقوقی، تولید دانش، سرمایه انسانی، تحقیقات، فناوری اطلاعات ، سرمایه اجتماعی، اجرای قراردادها، نظام مالیات، رژیم نهادی، جذب دانش، حکمرانی خوب، بهره‏وری کل نهاده‏ها، کیفیت محصولات، نوآوری است که در سه رده عوامل زمینه‏ای، میانی و مستقل دسته‏بندی شدند و در نهایت پس از طی 6 مرحله پژوهش الگوی ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی ارائه گردید. مراکز آموزش‏عالی رقابت‏پذیر در بستری از جامعه یادگیری پویا، نظام اقتصادی آزاد و نظام سیاسی مردم سالار، از طریق کمک به تولید دانش، انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه اجتماعی و تعاملات نوآورانه با صنعت، دولت و جامعه مدنی، به ارتقاء مزیت‏رقابتی و رقابت‏پذیری کسب‏وکارها کمک می‏کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   87 - تئوری بازی ها در انتخاب اتحادهای استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری؛ بررسی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
   فاطمه حاج اسمعیلیان هوشنگ نظامی وند چگینی طهمورث  حسنقلی پور
   صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می‌رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. فعالا چکیده کامل
   صنعت فناوری اطلاعات با پیروی از الگوی دیگر کشورها از سرمایه محور بودن به سمت خدمات محور بودن در ایران پیش می‌رود. این اتفاق سبب شده که مدل های سنتی کسب و کار به چالش کشیده شود. از همین روی بازیگران فاوا با نگاهی متفاوت در دهه جدید، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. فعالان صنعت نیز اتحادهای استراتژیک را یکی از مهمترین اشکال سازمانی مدرن، برای حفظ رقابت پذیری مدنظر دارند. در این تحقیق با هدف کمک به فرایند تصمیم‌سازی مدیران صنعت، با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب متحد استراتژیک و استراتژی نوآوری با رویکرد تحلیل فراترکیب بالغ بر 1400 پژوهش علمی، و بومی‌سازی عوامل با تکنیک دلفی فازی نشان داد که سرمایه‌گذاری، هزینه، سطح نوآوری، منابع ناملموس، منابع بازاریابی، ریسک تجاری‌سازی، پارامترهای مالی و عدم اطمینان زمانی موثرترین‌ها هستند. بعلاوه مدیران صنعت می‌توانند با مدل کمی ارائه شده در این پژوهش که مبتنی بر چانه‌زنی نش ارائه شده است، به نوع بهینه ائتلاف استراتژیک بر مبنای استراتژی نوآوری از میان تسهیم سود، تسهیم تأمین مالی، تسهیم نوآوری و یا تلفیق آ&#