• صفحه اصلی
  • واکاوی و دسته بندی عوامل و ظرفیت¬های موثر بر ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی با روش تحلیل علی لایه¬ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111834022 بازدید : 810 صفحه: 17 - 34

20.1001.1.22286047.1401.71.71.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط