• صفحه اصلی
  • نقش مدیریت کوانتومی در خستگی هیجانی با تاکید بر میانجیگری ترومای سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102533446 بازدید : 746 صفحه: 3 - 16

20.1001.1.22286047.1401.71.71.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط