• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش
    محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل ج چکیده کامل
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل جامع توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی (دلفی) و کسب نظر خبرگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و خبرگان دانشگاهی که در زمینه‏های مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی صاحب‏نظر بوده‏اند استفاده شده است. این روش در سه دور انجام شد و دو بعد، نوزده مولفه و شصت و شش شاخص شناسایی شد که در ضمن فرایند دلفی پس از حذف مولفه‏های با میانگین پایین دو بعد، نوزده مولفه و چهل و شش شاخص جهت طراحی مدل استخراج شد. بعد از تعیین اوزان هر کدام از مولفه‏ها و شاخص‏ها، شاخص‏های با رتبه برتر در هر مولفه برای طراحی مدل نهایی انتخاب و مدل نهایی طراحی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل ارزیابی بازاریابی سبز در شرکت های بیمه
    آیگین قربانی آمنه  خدیور لیلی نیاکان
    بازاریابی زیست محیطی یا سبز یک مسئله در حال توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای چکیده کامل
    بازاریابی زیست محیطی یا سبز یک مسئله در حال توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود. در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تایید شدهاند. سپس چارچوبی از 24 زیر معیار که در 10 معیار تقسیم شدهاند بهدست آمده و در مرحله بعد پرسشنامه‌ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به‌دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به‌دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارائه شده است. با توجه به نتایج، در بین علت‌ها معیار هدف و ماموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و و با بهینهسازی آن‌ها میتوان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینهسازی عوامل دیگر بهینه می‎‌شود. به‌علاوه معیارهای هدف و ماموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن موثر024/0 کمترین اهمیت را داشتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - آزمون الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربایجان¬شرقی)
    بهروز امینی ناصر فقهی فرهمند سلیمان  ایرانزاده
    نوآوری در صنعت بانکداری که بسیار رقابتی است، نقش بسزایی دارد. بانک ها ضمن تعهدات مسئولیت اجتماعی خود، مسئولیت حداکثر سودآوری و افزایش ثروت سهامداران را بر عهده دارند که تنها راه دستیابی بانک ها به این نتیجه مطلوب، نوآوری است. بنابراین هدف این پژوهش آزمون الگوی مفهومی عو چکیده کامل
    نوآوری در صنعت بانکداری که بسیار رقابتی است، نقش بسزایی دارد. بانک ها ضمن تعهدات مسئولیت اجتماعی خود، مسئولیت حداکثر سودآوری و افزایش ثروت سهامداران را بر عهده دارند که تنها راه دستیابی بانک ها به این نتیجه مطلوب، نوآوری است. بنابراین هدف این پژوهش آزمون الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی- توسعه ای بوده است. در این پژوهش در مرحله اول با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری، الگوی مفهومی عوامل موثر بر توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری تدوین شده و در مرحله بعدی با استفاده از مدلسازی مسیری- ساختاری الگوی تدوین شده آزمون گردیده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری در بخش تدوین الگو، خبرگان آشنا به موضوع و در بخش آزمون الگوی تدوین شده، کلیه مدیران، روسای شعب و معاونین آنها در بانک ملت بوده است. بر همین اساس 13 نفر خبره و 108 نفر مدیران، روسای شعب و معاونین در دو بخش از پژوهش به عنوان نمونه آماری مشارکت داشته اند. یافته های پژوهش ضمن نشان دادن روابط مختلف بین ابعاد توسعه نوآوری خدمات در صنعت بانکداری، نشان می دهد که فرایند توسعه خدمات جدید تأثیرپذیرترین عامل و سازمان و مدیریت تأثیرگذارترین عامل در توسعه نوآوری خدمات بانک می باشند. همچنین آزمون الگوی تدوین شده نشان دهنده اعتبار الگو در جامعه آماری مورد بررسی بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - توسعه مدل ارزیابی تفصیلی بلوغ فرآیند‌های کسب و کار: مطالعه‌ی موردی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
    آیدا  فرشیدفر میرسامان  پیشوایی
    لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر چکیده کامل
    لازمه مدیریت فرآیندها در سازمان ایجاد بينش فرآیندی در کل سازمان است. در این راستا سازمان‌ها نياز به روش جامعی جهت ارزیابی نحوه اجرای فرآیندهای سازمان دارند که عوامل مؤثر در پياده‌سازی برنامه‌های سازمانی را تعیین کند. برای این منظور روشی پاسخگوی سازمان‌ها است که علاوه بر ایجاد آگاهی از عوامل مؤثر، نقشه راهی با هدف بهبود در راستای تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای سازمان ارائه دهد. در مقاله حاضر با هدف تسهيل امر مدیریت فرآیندها در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی‌ مدل بلوغ فرایندی ترکیبی تدوین شده است. این مدل با نظر به محدودیت‌ها‌ی مدل‌های بلوغ که موجب می‌شود مدل‌ها جامعیت کافی نداشته باشند، با رویکرد ترکیبی از مدل‌های بلوغ منتخب ارائه و پیاده‌سازی شده است. توانمندی چارچوب مدل ارائه شده برخلاف سایر مدل‌ها این است که مدل فوق قابلیت ارزیابی به صورت تفضیلی و دقیق را دارد و مبتنی بر سلیقه نیست. در این راستا، ابتدا فرآیندهای کلیدی شرکت شناسایی شده است و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای فرآیند‌ها، سطوح بلوغ فرآیندهای کلیدی سازمان با توجه به مدل ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است و متناسب با سطح کنونی، سطح مطلوب بلوغ فرآیند‌های کلیدی تعیین شده است. همچنین جهت بهبود فرآیندها راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردیده است. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده تعداد 16 فرآیند‌ از 26 فرآیند‌ کلیدی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در سطح صفر یا اجرای ناقص فرآیند‌، تعداد 8 فرآیند‌ در سطح یک یا برنامه‌ریزی شده و تعداد 2 فرآیند‌ در سطح دو یا کنترل‌شده می‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش مدیریت کوانتومی در خستگی هیجانی با تاکید بر میانجیگری ترومای سازمانی
    فرشید اصلانی حامد فاضلی
    امروزه سازمان‌ها در معرض صدمات و آسیب‌های متعددی قرار دارند، که از آن به‌عنوان ترومای سازمانی یاد می‌شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان‌ها قرار دارد. هدف این پژوهش پایش نقش مدیریت کوانتومی در خستگی هیجانی با تاکید بر میانجیگری ترومای سازمانی می باشد. ا چکیده کامل
    امروزه سازمان‌ها در معرض صدمات و آسیب‌های متعددی قرار دارند، که از آن به‌عنوان ترومای سازمانی یاد می‌شود و لزوم مدیریت این ضربات در صدر امور جاری سازمان‌ها قرار دارد. هدف این پژوهش پایش نقش مدیریت کوانتومی در خستگی هیجانی با تاکید بر میانجیگری ترومای سازمانی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی – همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شاغل در بانک سپه کلیه شعب استان چهارمحال و بختیاری می باشد که طبق آخرین سرشماری 214 نفر برآورد گردیده است. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 138 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از روش مدلسازی معادلات ساختاری 3 smart pls استفاده گردید.نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر خستگی هیجانی و ترومای سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و ترومای سازمانی بر خستگی هیجانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ترومای سازمانی نقش میانجی دارد.ین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی – همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شاغل در بانک سپه کلیه شعب استان چهارمحال و بختیاری می باشد که طبق آخرین سرشماری 214 نفر برآورد گردیده است. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 138 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - واکاوی و دسته بندی عوامل و ظرفیت¬های موثر بر ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی با روش تحلیل علی لایه¬ای
    حاکم قاسمی مهدی  نیکویه شهریار  شیرویه پور
    سرمایه اجتماعی دارایی و اعتباری است که از روابط اجتماعی حاصل می‌شود. برخورداری از این سرمایه موجب تسهیل در پیشبرد امور، کاهش هزینه‌ها و ذخیره کردن سرمایه‌ها می‌شود. اهمیت آن به حدی است که وجود آن موجب اثربخشی و بهینه شدن امور برای بهره‌برداری از سایر سرمایه‌ها می‌گردد. چکیده کامل
    سرمایه اجتماعی دارایی و اعتباری است که از روابط اجتماعی حاصل می‌شود. برخورداری از این سرمایه موجب تسهیل در پیشبرد امور، کاهش هزینه‌ها و ذخیره کردن سرمایه‌ها می‌شود. اهمیت آن به حدی است که وجود آن موجب اثربخشی و بهینه شدن امور برای بهره‌برداری از سایر سرمایه‌ها می‌گردد. بااین‌وجود تاکنون اقداماتی که جهت جلوگیری از کاهش این سرمایه ارزشمند صورت گرفته است نتوانسته توفیقی حاصل نماید و همچنان شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی و آثار و پیامدهایی که می‌تواند داشته باشد ضرورت دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان یکی از روش‌های آینده‌پژوهی برای بررسی عمیق علت رخداد یک پدیده در لایه‌های مختلف، به شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در چهار لایه پرداخته‌شده است. بر این اساس این عوامل در چهار لایه لیتانی، سیستمی، جهان‌بینی و استعاره‌ای مشخص و دسته‌بندی و بر همین مبنا ظرفیت‌های موجود در استان برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در این چهار لایه تعیین‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که توجه به عوامل موثر در لایه های زیرین مثل لایه جهان بینی و گفتمان و همچنین عوامل موثر لایه اسطوره و استعاره می تواند تا حدود زیادی به کمک مسئله کاهش سرمایه اجتماعی آمده و با کاربست راهبردهایی بر مبنای همین روش می توان به ارتقا سرمایه اجتماعی امیدوار تر بود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - راهبردهای حفظ و نگهداشت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی
    سعید  خادمیان سیدمجتبی  محمودزاده حامد دهقانان محمد صالح ترکستانی
    مدیریت منابع انسانی در مرحله جذب، توانمندسازی و حفظ و بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان تاثیر می‌گذارد. با توجه به ماهیت شرکت های دانش بنیان و منابع انسانی شاغل در این شرکت ها، شناسایی راهبردهایی جهت نگهداشت این افراد دانشی در درون سازمان امری ضروری است تا سازمان بتواند ب چکیده کامل
    مدیریت منابع انسانی در مرحله جذب، توانمندسازی و حفظ و بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان تاثیر می‌گذارد. با توجه به ماهیت شرکت های دانش بنیان و منابع انسانی شاغل در این شرکت ها، شناسایی راهبردهایی جهت نگهداشت این افراد دانشی در درون سازمان امری ضروری است تا سازمان بتواند با استفاده از توانمندی و خبرگی این افراد به اهداف مدنظر خود دست پیدا کند. روش پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی است که بخش کیفی به تحلیل ادبیات موضوع و مصاحبه های انجام پذیرفته با مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان پرداخته و در بخش کمی نیز به تحلیل عاملی تاییدی مولفه های متغیرهای شناسایی شده پرداخته شده است. متغیرهای اصلی موثر بر نگهداشت کارکنان کلیدی در شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی: حقوق و مزایا، سهیم کردن در سود شرکت و پاداش و سهامدار کردن کارکنان کلیدی، استقلال کاری، تعادل زندگی کاری، شغل انگیزشی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی، چشم انداز و اهداف، حمایت مدیریت و رهبری، فرصت یادگیری و پیشرفت شغلی، فرهنگ و ارتباطات سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری. نتایج نشان میدهد همه مولفه ها و راهبردهای شناسایی شده بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بر روی حفظ و نگهداشت منابع انسانی کلیدی موثر بوده است ولیکن راهبردهای سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی حفظ و نگهداشت نشان داده است و همچنین مولفه حقوق و مزایا در راهبردهای جبران خدمات، مولفه فرصت یادگیری و پیشرفت در راهبردهای سازمانی و شغل انگیزشی و رضایت شغلی در راهبردهای شغلی بیشترین میزان تاثیر را برای سازمان داشته است. پرونده مقاله