• صفحه اصلی
  • تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990325237774 بازدید : 595 صفحه: 263 - 276

نوع مقاله: پژوهشی