مدير مسئول

علیرضا علی احمدی استاد
دکترا
دانشگاه علم و صنعت
09123079538

سردبیر

علیرضا علی احمدی استاد
دکترا
د انشگاه علم وصنعت
09123079538

هیئت تحریریه

محمد سعید جبل عاملی استاد
دکترا
دانشگاه علم وصنعت
احمد جعفر نژاد استاد
دکترا
دانشگاه تهران
رضا حسنوی استاد
دکترا
دانشگاه مالک اشتر
محمدرضا حمیدی زاده استاد
دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
جعفر سجادی استاد
دکترا
دانشگاه علم وصنعت
غلامرضا طالقانی استاد
دکترا
دانشگاه تهران
مهدی غضنفری استاد
دکترا
دانشگاه علم وصنعت
محمد نقی فاطمی استاد
دکترا
دانشگاه امیر کبیر
سید سپهر قاضی نوری استاد
دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا علی احمدی استاد
pe@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم وصنعت ایران

مدیر داخلی

بتول رحیمی استادیار
rahayesh.rahimi@gmail.com دکترا