مقاله


کد مقاله : 139412282031441460

عنوان مقاله : ترسيم نقشه استراتژي با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 738

فایل های مقاله : 586 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين صفري 6@0.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

نقشه كارت امتيازي متوازن ، در حقيقت مدل علي پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي¬گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف سازمان، مسير ايجاد ارزش در سازمان را مشخص مي¬كند. . فرآيند ايجاد يك نقشه استراتژي، يك فعاليت انسان محور است كه از تركيب و ادغام دانش و نظرات كل مديران سازمان بدست مي آيد. از اين ديدگاه نوعي تصميم گيري گروهي به حساب مي آيد که روابط موجود مابین اهداف به وسیله خبرگان و تصمیم گیرندگان سازمان تعیین می شود. تصمیم گیرندگان از لحاظ ریسک پذیری و ریسک گریزی متفاوت هستند و همچنین یک تصمیم گیرنده با درجه اطمنیان متفاوت به سوالات مختلف پاسخ می دهد.در این مقاله با ارائه روشی، تاثیر نوع نگرش تصمیم گیرندگان و میزان اطمینان آنها در پاسخ دهي، در نظر گرفته می شود. و سپس ترکیب آن با روشDEMATEL جهت بررسي روابط علي ميان معيارهاي استراتژيك به كار گرفته ميشود.